Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder

İnternet KARŞILIĞI
Genel ağ
25%
 25%  [ 26 ]
Bilgisunar
53%
 53%  [ 54 ]
İnternet
8%
 8%  [ 9 ]
Örütbağ
11%
 11%  [ 12 ]
Toplam Oylar : 101

Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Hzr 2005
Bildiriler: 549
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Bence 'sunak'lı almaşıklarda 'sunak' sözcüğünün başlıbaşına 'Tapınaklarda, üzerinde kurban kesilen, günlük yakılan, dinî tören yapılan taş masa.' olan anlamını gözardı edemeyiz. Bu durum yanlış çağrırımlara neden olabilecek bir olgudur.
Saygı ve sevgilerimle.

_________________
www.gelgelturkce.blogcu.com
Kullanıcı kimliğini gösterbensay tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Arl 2006
Bildiriler: 244
Şehir: Mersin
Alıntıyla Cevap Gönder
Çok dikkate alacağınızı sanmıyorum ama bu önerinin de eklenmesini rica ediyorum
Bilgibağı
aslında açıklamaya gerek yok ama..
"Bilginin ekildiği biçildiği toplandığı bağ"

dipçe: bunu birkaç kişi, örütbağ yerine bir ekseçenek olarak düşünmüştük.

_________________
Bir özgönderge: "Bu tümce yanly?tyr."
Kullanıcı kimliğini gösterOktayD tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 31 Oca 2007
Bildiriler: 11
Şehir: Strazburg
Alıntıyla Cevap Gönder
Merhaba arkada?lar, öncelikle dilimiz.com çatysy altynda yürüttü?ünüz bu de?erli çaly?malar için sizleri kutluyorum.

"Internet" kavramyna kar?ylyk önerilerinizi okumaya çaly?tym ve konunun (az çok) kapanmy?a benziyor olmasynyn yany syra, "bilgisunar"'yn da ço?unluk tarafyndan kabul gördü?ünü gözlemledim.

"Bilgisunar"'yn geçmi? iletilerde ingilizce kavramyn anlamyndan çok (genel a?, ulus a? veya her neyse) i?leve odaklandy?y belirtilmi?, bunun üzerine de "inter-net"'in her kysmyna sadyk kalaca?yz diye bir zorunluluk olmady?y dile getirilmi?.

Nitekim, bir bilgisayar mühendisi olarak, bili?im dalynda uzman olmayan ki?ilerce çok syk hatalara yol açan bu konuyu biraz açmak istiyorum.

"Bilgisunar" önerisinin arkasynda, ?üphesiz "internet"'in bir bilgi kayna?y olarak kullanylmasy yatyyor. Hata da tam burada. Zira, bu bilgilere (veya baky? açynyza göre verilere) ula?mak için sizler "internet"'i de?il, onun üzerinde çaly?an onlarca dünya çapynda uygulamalardan sadece biri olan "World Wide Web"'i (veya di?er adyyla www, maalesef türkçesini bilmiyorum...uluslararasy a?, küresel a??) kullanmaktasynyz.

Ayryntyya girmek gerekirse, "internet" en basit haliyle biri di?erine ba?ly bir bilgisayar a?lary toplulu?udur. Bu devasa altyapy üzerinde bilgisayarlaryn ileti?im kurmalary için uzmanlarca farkly ileti?im kurallary (protokoller) olu?turulmu?tur. Bunlardan sadece bir tanesi HTTP'dir ve 1990ly yyllaryn ba?ynda ortaya çykmy?tyr. Görüntü, metin, ve hatta çoklu ortam belgelerinin bu ba?lamda kullanylmasyna olanak tanymy? ve daha sonra olu?turulan tarayycylar (firefox, internet explorer, vb) ile ortaya çykan sonuca www ady verilmi?tir. Maalesef bu ileti?im kuralyna dayaly www uygulamasy "internet"'in halk tarafyndan en çok kullanylan yany olunca "internet" kavramy ile hataly olarak özde?le?tirildi. Halbuki "internet"'de www dy?ynda i?leyen daha onlarca ileti?im kurallary yer almakta.

Dolayysyyla "bilgisunar" önerisi www kavramyny bence i?levine sadyk kalarak kar?ylarken, "internet"'in anlamyny daraltmakta.
Kullanıcı kimliğini gösteriskeçeli tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayyn Yskeçeli, öncelikle aramyza ho? geldiniz demek istiyorum.

Sizin gibi konusunda uzman ve söz söyleme yetkisi olan ki?ilerle birlikteli?imiz sonucu konulara baky? açymyz ve yakla?ymlarymyz daha da sa?lam ve güvenilir olacaktyr. Yukarydaki yorumunuz da bunun göstergesidir.

Teknik açydan size tamamen katylyyorum. Kesinlikle haklysynyz. Ama günlük ya?antymyzda "internet" vb. kavramlaryn sözlük anlamlaryndan ziyade hangi kavramlaryn yerine kullanyldy?yna dikkat etmemiz ve buna göre de?erlendirmemiz çok daha gerçekçi bir yakla?ym olacaktyr.

Verdi?iniz örnekte ve açyklady?ynyz www harflerinin açylymy için söyledikleriniz do?rudur. Ama bu, benim ve benim gibi i?in tekni?ine inmeyen, buna gereksinim duymayan kullanycylar için sadece sistemin olmazsa olmazy olan, severek veya sevmeyerek yazmak zorunda kaldy?y üç i?aret, üç harften ibarettir. Bu nedenle bunun açylymy özel ilgi alanyna girmedi?i sürece büyük bir de?er ta?ymamaktadyr. Typky doktorun bana verdi?i haplary iyile?ebilmek için sorgusuz sualsiz yutmam gerekti?ini bilmemin yeterli olaca?yny dü?ünmem gibi. Ylacyn içeri?i özel bir neden olmady?y sürece beni, hastayy ilgilendirmez. Önemli olan “hap” ve bunun iyile?tirici özelli?inin bilinmesidir. Typky www harfleri olmadan sistemin devreye girmeyece?ini bilmemizin yeterli olaca?y gibi.

Dedi?iniz gibi her ne kadar bilgisunar / internet sözcü?ünün teknik bilgiler do?rultusunda daha geni? bir kavram üstlenmesi gerekti?ini bilsek bile uygulamda sözcükten istenen, beklenen tüm kavramlaryn yansydy?yny görüyoruz. Bilmem yanylyyor muyum?

Bu vesileyle sizlere aktarmak istedi?im önemli bir açyklama var. Bugün Sayyn Ali Püsküllüo?lu’ndan bir ileti aldym. Bakyn ne diyor:
“…
>Belki biliyorsunuz, "bilgisunar"y Dil Derne?i sözlü?e aldy. Yster istemez
> ben de "Öz Türkçe Sözlük"ün yeni bir baskysy olursa, ona alaca?ym.
..."


Evet. Dilimiz.com katylymcylary olarak bu i?in öncülü?ünü yapmy? olmaktan kendi adyma gurur duyuyorum. Eminim pek çok gönülda?ymyz da ayny duygulary payla?maktadyr.

Konuda eme?i geçen herkese te?ekkür ediyor, bilgisunar sözcü?ünde varylan karary uygulamaya devam etmenizi veya bunda karar kylmanyzy rica ediyorum.

Unutmayalym ki yabancy sözcüklere kar?ylyk bulmakta geçikmek o sözcü?ün serpilip geli?mesine neden olan, onu besleyen en önemli unsurdur.

Saygylarymla

Tahsin MELAN

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 31 Oca 2007
Bildiriler: 11
Şehir: Strazburg
Alıntıyla Cevap Gönder
Ne demek istediğinizi anlıyorum, işin ayrıntısı ile ilgili olmayan ve bilgisunarı veya "internet"'i sadece günlük hayatında kullanan birisi için bence de gayet uygun bir sözcük ve görevini yerine getirmekte.

Bununla birlikte verdiğiniz örnekten de yola çıkarsak, size sadece bir mavi ve bir kırmızı haptan söz edilirse siz bir hasta olarak ancak bunların renk farkını kavramış olursunuz. Halbuki doktorunuz renkten başka bu hapların etken maddesi ve yüksek olasılıkla kullanım alanlarının da farkında olur. Dolayısıyla sizin için sadece "kırmızı hap" ve "mavi hap" tanım olarak yeterli olurken tıp alanının uzmanlarının bunu kullanmasını beklemek biraz tuhaf olur.

Örneğin "local area network" (LAN) (bildiğim kadarıyla) yerel ağ olarak tanımlanır, "wide area network" (WAN) ise (sanırım) geniş alan ağı olarak kullanılmakta. Dolayısıyla, bir adım üstü olan "internet" (yani INTERnational NETwork) için de aynı kuralı takip etmenin tutarlılık açısından daha uygun olduğu görüşündeyim. Umarım anlatabilmişimdir.

Belirtmiş olduğunuz karşılık bulmakta gecikmenin etkilerine kesinlikle katılıyorum, ancak bunun yanı sıra göreceli olarak aceleye getirip belirli uzmanlık alanlarına ait sözcüklere, sadece güncel kullanımına dayanıp, uzmanlarına (uzman derken kesinlikle kendimden söz ettiğimi düşünmeyin..Türkiye'de bu işin ustaları mevcut ve yanılmıyorsam bilişim sözlükleri çalışmaları da var) danışmadan karşılık üretmek de ancak sonucun kullanım ömrünün kısalmasına katkıda bulunur; veya güncel kullanımı yaygınlaşsa bile uzmanlar arasında kabul görmesi güçleşir.
Kullanıcı kimliğini gösteriskeçeli tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 08 Eyl 2005
Bildiriler: 2333
Şehir: Almanya
Alıntıyla Cevap Gönder
Merhaba arkadaşlar.

Gördüğümüz gibi, biz toplum olarak elden bir nesneyi alırken; adını derhal koymaktan aciz, ucuzcu, hazırcı, kolaycı, beleşci ve çalışma uyuşukluğunda ısrar eden bir millet biçimine geldik.

Getirilen tüm önerilere ve kullanılanmakta olan kelimelere rağmen geniş bir kesim halen ''internet'' demekten kaçamıyor ve bu durum korkarım sürekli kalacak gibi.


Kısacası; yakayı(yâni dili) kaptırmışız eldiline.
..

''Computer'' icat olduğunda adına ''bilgisayar'' dedik ve kaldı. Aslında ''Computer'' bilgi saymaz >bilgi kaydı, bilgi, işlemi yapar ve hafızaya kaydeder.
Ama buna rağmen tuttu. Kimse itirazda bulunmuyor artık.

Bence bilgisunar için de aynı çeyi söylemek mümkün. Ancak izlenimlerimde bazılarının >sunar< kelimesine pek sıcak bakmadığını algıladım. Bu kelime o yüzden tutmamış olsa gerek. Diğer yandan hakılar da. Kezâ; bilgisayar artık <bilgi saymaktan çok <bilgi işlemi ve kaydı, işlemlerarası uyum ve denkleşim yapan, yazılı, sözlü ve görünümlü iletişimi sağlayan bir cihaz haline geldi. Ancak bundan sonra kalkıp <bilgisayar> kelimesini değiştirmek olanak dışı.

Bana kalırsa 'internet' kelimesine <küresel bilgi işlemi ve iletişimini sağlayan ağ> anlamında bir kelime türetilmesinde yarar var. Bu bir kısaltma şeklinde de olabilir.

Bilgisunar kelimesini de yabana atmamak gerek.

Selamlar

_________________
Sev ki sevilesin!
Kullanıcı kimliğini gösterKederli tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 31 Oca 2007
Bildiriler: 11
Şehir: Strazburg
Alıntıyla Cevap Gönder
Yorumunuza katılıyorum, ve "bilgisunar"'ın "wold wide web"'in karşılığı olarak kullanılabileceği ve kullanılması gerektiği görüşündeyim. Zira "www" de, ki "internet"'den çok sonra 1990 yılında İsviçre'de geliştirilmiştir, her ne kadar uzmanlarca kendi tanımına sahip olsa da, çok daha "kullanıcı dostu" olan bu hali ile basın-yayın tarafından halka tanıtılmıştır, dolayısıyla "internet" gibi, donanım ağırlıklı teknik bir ayrıntı bütününden, çok daha yazılımsal ve soyut bir kavramı tanımladığından, "bilgisunar" gibi işlevine odaklı bir karşılığın son derece uygun olduğunu düşünüyorum.

Bunlara rağmen "Internet"'e bilgisunar dediğimiz takdirde, "www"'nın tanımında çok dikkatli olmalıyız. Zira, doğrudan sözcük düzeyine inip "küresel ağ" olarak tanımlarsak, içerdiği "ağ"'ın, "yerel ağ" (local area network) ve "geniş alan ağı"ndan (wide area network) farklı bir anlamı taşıdığından tutarsızlığa yol açacağını düşünüyorum. "Internet"'e gelince "inter" için hangi önekin uygun olduğundan emin değilim, ancak ağ (bilgisayar ağı yani "network", örümcek ağı "web" değil) sözcüğünün geçmesinin bence son derece önemli olduğunun altını çizmek istiyorum.
Kullanıcı kimliğini gösteriskeçeli tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
ağlarağı
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 10 Oca 2007
Bildiriler: 87
Alıntıyla Cevap Gönder
Bence büyük harfle yazılan İnternete ağlarağı, küçük harfle yazılan internete çoğunluk oyuyla bilgisunar denilsin (görüşüm örütbağ olmasına rağmen).
Kullanıcı kimliğini göster14. savaşçı tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 21 Ekm 2006
Bildiriler: 106
Alıntıyla Cevap Gönder
Ben şahsen uzun süredir BİLGİSUNAR sözcüğünü zaman zaman kullanıyoryum. Genellikle beğeni topladığını söyleyebilirim. Eğer yeni arayışlarla uğraşmayıp bu karara uyulursa inancım odur ki bu sözcük istenilen yere çok kolay gelecektir. Görüyorum ki hâlâ birileri laf olsun, bir de benden olsun diye önerilerde bulunuyor. Bu böyle sürüp gittiği müddetçe internet kelimesi de iyice yerleşecektir. Zaten yerleşti yerleşeceği kadar. Bari acele edelim. Sen-ben davası yapmayalım.
Kullanıcı kimliğini gösterZ. Şakiroğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 07 Ağu 2006
Bildiriler: 22
Şehir: Antalya
Alıntıyla Cevap Gönder
Bilgisayar'a kardeş geldi. Bilgisunar. Bilgisayar bu yeni gelen kardeşine sahip çıkacaktır. Bilgisunar çok güzel.

esen kalın

_________________
Çocuklaryn dili kirlenmesin.
Kullanıcı kimliğini gösterkobali tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 14 Eyl 2006
Bildiriler: 11
Şehir: AMASYA
Alıntıyla Cevap Gönder
Kelimelerin hepsi güzel ama toplumda kabuledilebileceğine göre yani kullanım kolaylığı söyleyiş kolaylığı açısından BİLGİAĞI bana da sıcak geldi.
Kullanıcı kimliğini gösterugurdoktor tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 11 Arl 2010
Bildiriler: 23
Alıntıyla Cevap Gönder
Bendeniz aranıza yeni katıldım .

Bu gün ilk kez alıcı göz ile forum başlıklarını inceledim .

Sayın Ali Püsküllüoğlu beyefendinin önerisini gözlerimle ilk tanıştığı anda sevdim , benimsedim .

Yaklaşımda doğru.

Bilgisayar ve bilgisunar .

İki sözcük kardeş olmuşlar bile !

sevgimle kalasınız....
Kullanıcı kimliğini gösterİdris Kulaçoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
BİLGİSUNAR (internet)
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
6. sayfa (Toplam 6 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2