Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
Yddia Ediyorum: Dilimizi Kirletenlerin Ba?ynda .....
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Ülkemizde futbol kar?yla?malary alanynda mü?terek bahisler düzenleme ve buna ili?kin i?leri yürütme hak ve yetkisi kimdedir? Beden Terbiyesi Genel Müdürlü?ü’nde. Bu müdürlük bir devlet kurulu?u... BTGM bu hak ve yetkisini, Spor Toto Te?kilaty eliyle kullanyyor. Dayana?y, 29 Nisan 1959 tarih ve 7258 numaraly yasa...

Gelin, biraz sykycy olacak ama, bir tutana?a göz atalym. Bu, bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutana?y; 22. Dönem 5. Yasama Yyly 67. Birle?ime’e il?kin... Daha pek yeni; 22 ?ubat 2007 tarihini ta?yyor; okuyaca?ymyz yer, 15’inci sayfanyn sonunda:

«.....

De?erli arkada?lar, bildi?iniz gibi, Spor Toto Kanunu ve mü?terek bahis oyunlary yakla?yk 1959 yylynda çykan bir yasayla faaliyete geçmi?, o günden bugüne spor toto, ?ans oyunlary ve buna benzer bahis oyunlary bu ?ekilde devam etmekte. Ama, sizler de yakyndan takip etmektesiniz ki, artyk, dünya hyzla geli?mekte, bili?im teknolojileri geli?mekte, dolayysyyla, bu çerçevede, 59 yylynda çykan Yasa'dan sonra yeni oyunlar, yeni oyun türleri, yeni bahis türleri ve mü?terek oyunlar ba?lamy? dünyada ve dünyanyn birçok ülkesinde geli?en bu bahis oyunlary da ülkemizde, paralel olarak, devam etmekte ve bunlar gayriyasal bir ?ekilde gerek Ynternet üzerinden gerekse di?er ortamlarda bayilik ?eklinde vatanda?ymyzyn sosyal yapysyny, bireylerin sosyal yapysyny, ekonomik yapysyny ciddi ?ekilde etkileyen, olumsuz etkileyen bir neticeye do?ru gitmekteydi. Ayny zamanda, dünyada ve Türkiye'de ciddi rakamlarla ifade edilen bu bahis oyunlaryndan devlet de ciddi anlamda gelir kaybyna u?ramaktaydy. Bundan dolayy, 17 Nisan 2004 tarihinde iddaa adynda bir oyun türüyle Gençlik ve Spor Genel Müdürlü?ü yeni bir oyun ba?latty. Tabii, Kanun'un 1959 yylynda çykmy? olmasyyla birlikte, eksiklerle birlikte, bu oyun ba?lady ve Türkiye'de, 2 bin civarynda bayi ve 60 bin çaly?anyyla birlikte, bugün, sosyal bir vakya hâline geldi.
.....»

?imdi de TBMM’deki bu görü?melerin sonunu merak edenler için iki haber kyryntysy:

«YENY SPOR TOTO YASASI TBMM'DE KABUL EDYLDY

Futbol Müsabakalarynda Mü?terek Bahisler Tertibi Hakkynda Kanun ile Bazy Kanunlarda De?i?iklik Yapylmasyna Dair Kanun’a göre, ‘Futbol Müsabakalarynda Mü?terek Bahisler Tertibi Hakkynda Kanun’un ady, ‘Futbol ve Di?er Spor Müsabakalarynda Bahis ve ?ans Oyunlary Düzenlenmesi Hakkynda Kanun’ olarak de?i?tiriliyor.

Spor-Toto-Loto Te?kilat Müdürlü?ü’nün hukuki statüsü, ‘Spor Toto Te?kilat Ba?kanly?y’ olarak de?i?tirilecek.»


Evet, iddia ediyorum: dilimizi kirletenlerin ba?ynda .....


«‘YDDAA’ YÇYN DÜZENLEME

AK Parti ve CHP'li milletvekillerinin verdi?i önergelerin kabul edilmesiyle, Dany?tay tarafyndan verilen ‘yürütmeyi durdurma’ karary 1 Mart'ta uygulanmaya ba?layacak olan ‘Yddaa’oyununun sürmesi için düzenleme yapyldy.»

Sabrynyzy zorluyorum, bir de ‘kirmizi’s son (!)’yn Mart 15th, 2007 tarihli ?u YDDAA'DA MUTLU SON haberini okuyalym:

«Dany?tay’yn, ihalesi için yürütmeyi durdurma karary verdi?i Yddaa oyununda mutlu sona ula?yldy. Spor-Toto Te?kilat Müdürlü?ü ile ihaleye giren tek ?irket olan Ynteltek firmasynyn iki gündür süre ve oran konusunda yapty?y görü?meler olumlu sonuçlandy. Yki taraf arasynda bugün hazyrlanan sözle?menin, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay ve Ynteltek ?irketi Genel Müdürü Ahmet Sezer tarafyndan noter huzurunda imzalanmasyyla Yddaa yaryndan itibaren tekrar sporseverlerle bulu?uyor.

Dany?tay 13. Hukuk Dairesi’nin, ilgili yasada hizmet alymyyla ilgili bir düzenlemenin bulunmady?yny, Yddaa oyununu Spor-Toto Te?kilat Müdürlü?ü’nün kendisinin oynatabilece?ini veya kamu kurum ve kurulu?laryndan herhangi birine oynattyrabilece?i ?eklinde karar vermesinin ardyndan, Yddaa oyunu 1 Mart’tan itibaren durdurulmu?tu.
TBMM Genel Kurulu’nda, 22 ?ubat günü, futbol ve di?er spor müsabakalary üzerine bahis ve ?ans oyunu düzenlenmesine ili?kin hükümler içeren kanun tasarysy yasala?my?, umhurba?kany Ahmet Necdet Sezer’in yasayy onaylamasynyn ardyndan Spor Toto Te?kilat Müdürlü?ü ihale sürecini ba?latmy?ty.»

Ynteltek ?irketi, ady üstünde, bir ?irket; her tecimsel giri?im gibi para kazanmak için kurulmu? olmaly. Sitesinin Ynsan Kaynaklary seçe?inde kurumsal de?erlerinden söz ederken ba?a ?unu yazmy?:

«Ynteltek olarak, Türkiye pazarynda hedefledi?imiz konuma, sahip oldu?umuz nitelikli insan kayna?y ile “fark yaratarak” ula?aca?ymyza inanyyoruz.»

Gençlik ve Spor Genel Müdürü Atalay bir atanmy?. 27 ?ubat 2003 günlü Zaman gazetesi, Atalay’yn bu göreve getirili?iyle ilgili haberinde, Mehmet Atalay, koltu?una de?i?im parolasy ile oturdu ba?ly?yny atmy?my?. Ke?ke, diyorum, yeni görevine ba?layy?y dolayysyyla Ata’nyn huzuruna çykyp Anytkabir Özel Defteri’ni imzalayan Atalay, günün birinde de yeni bir iddaa sözle?mesini noter huzurunda kendisinin imzalayaca?yny hesap edip yanly? bir sözün ortadan kaldyrylmasy yolunda bir ?eyler yapmy? olsaydy...

___________________
Kaynak (syrasyyla):
- TBMM’nin sitesi:
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_g.birlesim_baslangic?P4=19854&P5=B&page1=15&page2=15

- Spor Toto Te?kilaty’nyn sitesi:
http://www.sportoto.gov.tr/haberler.php?id=16 ile
http://www.sportoto.gov.tr/haberler.php?id=18&STSession=79f48ac626c5649e2cf40b6d90da4a30

- Ynteltek’in haberlerini de geçen site:
http://mustafa.kirmizioglu.com/tag/inteltek/

- Ynteltek’in sitesi:
http://www.inteltek.com.tr/ik.html

- Zaman gzt. sitesi
http://arsiv.zaman.com.tr/2003/02/27/spor/h7.htm
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Oyuncakly Y?ler
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Siteda?ymyz 14. sava?çy, Yazy?maly?ymyz’yn Yazym Kurallary/Sorunlar sayfasynda açylmy? olan Uyulmasy Gereken Çok Kolay Ama Önemli Kurallar konusunda görü?lerini belirtirken ?u yakynmada da bulunmu?tu: Hele format facialary var ki, nasyl görmezler anlamyyorum. Hem bold, hem tyrnak içinde, hem bold hem italik!

Hakly söze ne denir...

Ben, görü?lerini, dü?üncelerini yazyyla anlatyrken siyah, italik, siyah italik harfleri; noktaly virgül, tek tyrnak, tyrnak, iki nokta, üç nokta, syra noktalar, ayraç, kö?eli ayraç, soru, ünlem, dipnot, üç (ve tek) yyldyz, ... imlerini kullanma zorunda kalanlardanym.

14. sava?çy’nyn hakly yakynmasyny okuduktan sonraki üçüncü yazymda bu yazy biçimlerini ve birkaç olmazsa olmazlaryn dy?ynda noktalama olanaklaryny kullanmadym; bakayym dedim, nasyl olacak? O yazy yukaryda. Yddia Ediyorum: Dilimizi Kirletenlerin Ba?ynda ..... demi?tim.

Görüldü?ü gibi yazy pek fukara... Ky? ortasynda çyplak gezmek zorunda kalmy?laryn acykly görünü?ü var üzerinde. Birkaç abartyly noktalama imiyle de, tam alty kaval üstü ?i?hane dedikleri... Ya da bana öyle geliyor.

?imdi bu çyplak yazyyy giydirmeye çaly?aca?ym. Okurun yardymyyla...

Önce kimi sözcüklere siyahlary giydirelim:
> Beden Terbiyesi Genel Müdürlü?ü
> Spor Toto Te?kilaty
> Ynteltek ?irketi
> Atalay
> - TBMM’nin sitesi:
> - Spor Toto Te?kilaty’nyn sitesi:
> - Ynteltek’in haberlerini de geçen site:
> - Ynteltek’in sitesi:
> - Zaman gzt. sitesi:

Syra kimilerini italiklemede:
> Ylki, «..... De?erli arkada?lar, bildi?iniz gibi, Spor Toto Kanunu sözlerinden kalkyp taa vakya hâline geldi. .....»’ye varan büyükçe bir küme;
> Sonra, YENY SPOR TOTO YASASI TBMM’DE KABUL EDYLDY ve ‘YDDAA’ YÇYN DÜZENLEME ba?lyklary ile bunlaryn altlaryndaki haber kyryntylary;
> Arada kalmy? olan Mart 15th, 2007 rezaleti;
> YDDAA'DA MUTLU SON ba?ly?y ve altyndaki haber metni;
> Yine araya girmi? olan Ynsan Kaynaklary lafy;
> Yukarydaki lafla ilgili güzelliklerden biri: «Ynteltek olarak, Türkiye pazarynda hedefledi?imiz konuma, sahip oldu?umuz nitelikli insan kayna?y ile “fark yaratarak” ula?aca?ymyza inanyyoruz.»

Bir de, siyahlary çekecek olan italikler:
> ‘kirmizi’s son (!) naziresi;
> Mehmet Atalay, koltu?una de?i?im parolasy ile oturdu haber ba?ly?y;
> Arada bir hayal meyal görünüp anca yazynyn sondan ikinci satyrynda ortaya çykmy? olan ba?kahramanym iddaa lafy ile karakter oyuncum sözle?mesi sözcü?ü var;
> Kaynak (syrasyyla): açyklamasy.

*
Eh, n’apalym, bazen böyle oyuncakly i?ler de yapmak gerekiyor.

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
hem bold hem italik hem tırnaklı!
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 10 Oca 2007
Bildiriler: 87
Alıntıyla Cevap Gönder
İnal Bey, kişisel olarak söylemedim, forumdaşlarım için de bu biçemli yazma aklıma bile gelmedi.
Benim kendi okuyuş tarzımla ilgili bir durumdu bu. Yani, özellikle belli bir aydın grubunun, okuru sürekli tırnaklarla boldlarla yönlendirmek isteyişine idi itirazım. Dediğim gibi kişisel olarak ben okuyamıyorum bu yazıları. Çünkü dikkatimi dağıtıyor, düşüncemi bolda, tırnağa çekiyor, yazıyı bütün içinde değerlendiremiyorum. Bu bize has mı bir bakacağım ama, bu biçim ve biçem konusu bana şu yüzyılın 1 nisan şakalarından biri olan, siyah beyaz televizyona çıkan sunucunun bir renkli kadın çorabını ekranın altına dayayıp şimdi renkli izleyebilirsiniz, demesine benziyor. Yani internette forumda değildi benim biçim takıntım, basında idi. Bu iki noktalı, üç noktalı, boldlu tırnaklı biçimin Türkçenin sözdizimini de etkilediğini, tıpkı televizyon haberlerinde, sunucu sesi+doğal ses+fon müziği+altyazı+logo+canlı yazısı gibi bir kafa karıştırmaca ve göz kirliliğine yol açtığını düşünüyorum. Son söz: Vurguyu okur (seyirci, dinleyici) yapmalı. (Bir de vurgunun vurgusunu yapanlar var: Mesela bir hanım yazarı televizyonda izlerken fark ettim, -efendim şunu tırnak içinde söyleyeyim ki, diyor ve iki elinin parmaklarıyla havada tırnak işareti çiziyordu!)
Kullanıcı kimliğini göster14. savaşçı tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Haklı Söze Ne Denir...
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Önce de söylemiştim, sitedaşımız 14. savaşçı'nın, Hele format faciaları var ki, nasıl görmezler anlamıyorum. Hem bold, hem tırnak içinde, hem bold hem italik, sözleriyle dile getirdiği yakınmalara katılmamak olanaksız. Öte yandan, uzun yıllar basında emek vermiş bir kimse olarak, basın-yayın alanında at oynatan kimilerinin, yalnızca dilimizi değil, nice değerlerimizi de kırıp döken, yıkıp bozan türlü sakarlıklarından, aymazlıklarından, densizliklerden sıkıntı duymamam da olanaksız.

Basınımızın yüz akı olan Nadir Nadi'lere, Doğan Nadi'lere, Falih Rıfkı'lara, Hüseyin Cahit'lere, Refi Cevat Ulunay’lara, Necip Fazıl’lara, Bedii Faik'lere,... yetişmiş birisi olarak da, has gazeteci dediğin nasıl olur, az-çok bilenlerdenim.

Sanırım bu dediklerim, 14. savaşçı'nın sözlerinin kimlere yönelik olduğunu bilmeme yeter.

Ama şu da bir gerçek, görüşlerimi, düşüncelerimi yazıyla anlatayım derken yok siyahtı, italikti, siyah italikti; yok, noktalı virgüldü, tırnaktı, tek tırnaktı, iki noktaydı, üç noktaydı, sıra noktalardı, ayraçtı, köşeli ayraçtı, şu imiydi, bu imiydi, ... zaman zaman abartıya varan şeyler yapmamışım da değil.

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Re: Haklı Söze Ne Denir...
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 09 May 2006
Bildiriler: 114
Alıntıyla Cevap Gönder
İnal Karagözoğlu demiş ki:
.... ...sitedaşımız Hele format faciaları var ki, nasıl görmezler anlamıyorum. Hem bold, hem tırnak içinde, hem bold hem italik

...yok siyahtı, italikti, siyah italikti; yok, noktalı virgüldü, tırnaktı, tek tırnaktı, iki noktaydı, üç noktaydı, sıra noktalardı, ayraçtı, köşeli ayraçtı, şu imiydi, bu imiydi, ... .

Sn Karagözoğlu:
Dilinizi eleştirmek için değil ancak önermelerde kullanmak için alıntıladım. Ben de karşılık öneremediğim sözcükler olduğunda kullanıyorum yabancı sözleri..Ancak başına "şimdilik"..koyuyorum..Örn: Şimdilik italik..,şimdilik nokta...gibi

Birer birer "sinsice" dilimize giren ,sonra da bizden olduğu bile düşünülen sözcüklerin ortada dil mil bırakmadığı açıkça görülüyor.Bunlara da (eskilere de) direnç göstermek her dilseverin ödevi olmalı diye düşünüyorum.
Olası öneriler:
format.......biçem (biliniyor kullanılıyor..benim önerim değil)
site"daş".......yerdeş (hemşehri) .....yerlikdeş (site..yerlik (SNBB))
eğilce..eğrilce...eğrilsi...eğrişik....eğimli...eğimsi....eğrikçe...eğikçe......İTALİK
etli...BUTLU.................BOLD
nokta.......onda (ondak..SNBB)..DS EK-1...ondalama=bir malı onda bir oranında kazanç ya da indirimle satma
virgül.......yanda (yandak...yansıl..SNBB)
noktalı virgül......ondaklı yansıl
iki nokta üstüste........iki onda (ondak)
üç nokta ..................üç onda (ondak)
sıra noktalar..............dizi ondalar (ondaklar)
olabilir.
Usunuzda bulunsun.


En son sanalbaba tarafından Pzr Nis01, 2007 19:18 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.

_________________
Dilimiz.com önerilerden sorumlu de?ildir.
Kullanıcı kimliğini göstersanalbaba tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Arl 2006
Bildiriler: 244
Şehir: Mersin
Alıntıyla Cevap Gönder
O kadar tasalanmaya gerek yok, evime ilk bilgisayar girdiğinden beri (1994, ilkokul 2 :) ) ben Türkçelerini kullanıyorum:
italic text = eğik yazı
bold text = kalın yazı

Tutumlarını (politikalarını) pek sevmem ama bu karşılıklar Microsoft tarafından dile getirilmişti (bknz. win 3.1 veya win95).

nokta beni asla rahatsız etmez, kullanılmasında sakınca yoktur. Ancak yanına bunun Türkçesini eklemekte de zarar olmaz, aksine dili zenginleştirir. Bu yüzden türetilir, kullanan kullanır. Benim önerim:
nokta = izcik, izce, hattâ sadece iz [1] sezgi: kalem izi.
virgül [2] = çitmik, çitme [3] sezgi: çitle/çubukla ayırmak.

Saygılar...
_____________
[1]: Eski Türkçe iz < i[mek] (belirmek) + -z (çoğullama)
[2]: Fransızca virgule (virgül) < Latince virgula (ince dal, sürgün, çubuk) < virga (değnek, baston, dal)
[3]: Eski Türkçe çitme < çit (çubuk, değnek)
Kullanıcı kimliğini gösterOktayD tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Arl 2006
Bildiriler: 244
Şehir: Mersin
Alıntıyla Cevap Gönder
Bu arada şimdi fark ettim bu tartıştayın (forumun) yanıt yazma sayfasında da benim dediğim şekilde geçiyormuş (normalde "hızlı cevap"lıyorum da :) )

_________________
Bir özgönderge: "Bu tümce yanly?tyr."
Kullanıcı kimliğini gösterOktayD tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
Eyçayvî ve Kallavî
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
- Semavî, sevi, çivi, bedevî, kavî, nev'i, kivi, mavi, hâvî, eyçayvî, ...
- Eee?
- Yçimden birilerine kallavî bir Osmanly tokady a?k etmek geliyor da...
- Niye ki?
- Televizyonda haberleri izliyordum, adamyn biri, ...

*
HIV: Yng. Human Immunodeficiency Virus (ba?y?yklyk sisteminin çökmesine yol açan virüs).

human: Ynsana de?gin, insan.
immune: Ba?y?yk.
immunity: Ba?y?yklyk.
deficiency: Eksiklik, yetersizlik.

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 16 Eyl 2005
Bildiriler: 312
Alıntıyla Cevap Gönder
Bu ba?lyk açylaly henüz çok kysa bir zaman geçmesine kar?yn insanlarymyz bir anda yeni yazymyyla bu sözcü?ü kullanmaya ba?lamy?lar bile. Anlatymda bir bozukluk olmasyn diye iki tümce olarak yazayym bunu. Yddia sözcü?ünün iddaa olarak yazylmasynyn dilde yozla?maya, kirlenmeye götürece?ini savunmu?tuk burada. Olan olmu? artyk... Bakyn üyesi oldu?um ba?ka bir sayfadan bir üyenin yazdy?y iki satyr size:
Alıntı:
Hiç birimiz iddaa edemeyizki öz ve öz Çepni'yiz.Çepni'yiz diyerek yola çykarsak,ara?tyrylanlaryn do?rultusunda ve iddaa'synda tüm vasyflary kabul etmi? sayylyryz.Mezhep,inany?,ya?ayy? dahil.

Ne kadar da ciddi yazdy?yny görebiliyor musunuz? (Yki satyr içerisindeki di?er yanly?lyklara bakmyyorum bile...)
Ynsanymyzy böyle yoldan saptyranlaryn boynu altynda kalyr my acep...
Kullanıcı kimliğini gösterMehmet Çömez tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderMSNM
İddia Ediyorum: Dilimizi Kirletenlerin Başında .....
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2