Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder

Yeni Model TV'lerin adı
İnce Kasa TV
5%
 5%  [ 3 ]
Dar Kasa TV
1%
 1%  [ 1 ]
Tablo TV
61%
 61%  [ 33 ]
Tablo Göreç
5%
 5%  [ 3 ]
Çerçeve Televizyon
3%
 3%  [ 2 ]
Çerçeve Göreç
9%
 9%  [ 5 ]
Asılı TV
0%
 0%  [ 0 ]
Asılgı
7%
 7%  [ 4 ]
Yükün TV
5%
 5%  [ 3 ]
Toplam Oylar : 54

Plasma TV
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 13 Mar 2005
Bildiriler: 64
Şehir: Yzmir
Alıntıyla Cevap Gönder
Tablo Yngilizce sözlükte ''table'' diye de geçiyor. Acaba tablo sözcü?ü de onlardan bize geçmi? olabilir mi? Tabi o tablo çizelge anlamyndaki tablo ama tablo kelimesinin kökenini ara?tyrsak diyorum.
Kullanıcı kimliğini gösterSerhan DEMİRTEPE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderMSNM
PLAZMA NEDYR?
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 21 Arl 2004
Bildiriler: 101
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Merhaba,
Tablo tv bu yeni televizyonun görünü?ünden yola çykarak üretilmi? ve aslynda halk arasynda kullanylmasy çok mantykly bir kar?ylyk. Yani saty? noktalarynda bu isim ile pazarlanabilir.Ama plazma kelimesinin bu televizyonlaryn üretilmesinde kullanylan bir teknolojiyi anlatty?yny dü?ününce tablo kelimesi manasyz kalyyor. Üniversitelerde, bu teknolojinin kullanyldy?y ortamlarda kullanylmak üzere ba?ka bir kelime daha üretilmeli. Bu televizyonun ady mü?teriye ula?ty?y noktada tablo tv olarak kalabilir ama gerçekten plazmadan bahsedilmesi gerekti?inde ba?ka bir kelime kullanylmaly, yani aslynda plazmaya bir kar?ylyk bulunmaly. Ben de bu dü?üncelerim üzerine biraz ara?tyrma yapayym dedim. Yapty?ym ara?tyrmalaryn sonucu a?a?ydaki gibidir. Bu bilgiler ile hep birlikte dü?ünelim. Yalnyz asyl i? elektrik-elektronik mühendisi olan ya da bu teknolojiden, bu fen olayyndan haberdar olanlara dü?üyor. Öncelikle bu tanyma uyanlar arkada?lar olmak üzere hepimiz bir kafa yoralym bakalym, güzel bir kar?ylyk bulaca?ymyzy zannediyorum. Ayny zamanda bu konuda bilgisi olan arkada?lardan, ara?tyrmalarym sonucu yanly? bir bilgi vermi?sem ya da yanly? bir yönlendirme yapmy?sam onu yanly?lary da düzeltmelerini rica ediyorum. (Bu arada ara?tyrma yaparken tablo tv gibi teknolojiden de?il ama televizyonunun görüntüsünü kar?ylayan bir kelime ile daha kar?yla?tym: Ka?yt TV. Bu da güzel aslynda.)

PLAZMA NEDYR? PLAZMA TV DE NASIL BYR TEKNOLOJY KULLANILMI?TIR?

Sitemize de üye olan Yüksek Elektrik-Elektronik Muhendisi arkada?ym eyalin'in söyledikleri :
plazma hali gaz haline (fazyna) geçen maddenin elektronlarynyn kendinden ayrylmasy ile olu?an durum, bu sycaklyk ile olu?an bir durumdur.

Plazma tv ise bu mantyktan yola çykarak yapylmy?.Bir tüpe plazma halindeki ozel bir gazymyz konuluyor ve bu tüpe televizyonda yayynlanacak görüntü elektriksel olarak geliyor. Bu elektrik enerjisi plazma halindeki gazda morötesi (uv-ultraviyole) y?ynlar yayylmasyna sebep oluyor ve morötesi hassas fosfor (tv ekraninda ) morötesi (uv) enerjisi ile yayylym yapmaya ba?lyyor, bu da bizim gördü?ümüz görüntüyü olu?turuyor. Görüntü ekranda nasyl olu?turulabiliyor derseniz, bunu anlamak icin fosfor ve plazma halindeki gazyn enerjiye gösterdi?i tepkileri daha ayryntyly incelemek gerekirmi?.

"plazma hali"
Maddenin üç hali vardyr bunlar syvy katy ve gazdyr. Bunu hepimiz ilkokulda ö?renmi?tik.Peki o zaman maddenin 4. hali oldu?u söylenen ve son on yylda gündeme gelen plazma nedir? E?er "ben plazmaya daha yakyndan bakmak istiyorum" diyorsanyz, yapmanyz gereken çok basit. Kibriti elinize alyn ve çakyn. Y?te pyryl pyryl alevi ile plazma kar?ynyzda duruyor. Evet alev de bir plazma hâlidir.

Alevin kibritteki sycakly?y kibritin elinizle söndürebilece?iniz kadar dü?ük olabilece?i gibi Güne?in çekirde?indeki gibi milyonlarca santigrad kadar yüksek de olabilir. Plazma hâli sadece elektrik gerilim altynda olu?maz. Gaz hâline gelen bir maddeyi çok yüksek sycaklyklara ysytyrsanyz, enerji alany elektronlar çekirdeklerinden kurtulur ve gaz plazma hâline geçer. Sycaklyk güne? çekirde?indeki gibi çok yüksek ise; atomlar tüm elektronlaryny kaybetmi? hâlde bulunabilirler.

Plazma televizyon nedir?
Bir plazma televizyondaki bir plazma hücresi elektronlaryndan ayrylmy? seyrek gazyn birer parçasydyr. Bu parçaya elektrik gelince yani televizyona bir i?aret (sinyal ) gelince, elektrik morötesi (uv) y?ynlary üretir , harekete geçirir (bu y?ynlaryn yayylmasyna sebep olur) ve fosfor ortaya çykar. Fosfor gazy televizyonun camyna yansyr (yapy?yr ya da biti?ir diye de çevrilebilir) ve bu televizyon ekranyndan y?yk yayylmasyna sebep olur. Televizyon ekranynda bu fosfordan binlercesi vardyr ve bunlar takymlar (gruplar) halince ekranda belli bir imgeyi, görüntüyü olu?tururlar.

Plazma ekranynyn en büyük faydasy (iyili?i, güzelli?i), normal televizyonlar gibi bir görüntü için ba?tan sona ekranyn taramasyna gerek yoktur. Daha sabit bir görüntü için tüm ekran bir kez aydynlatylyr. Plazma televizyonlar normal televizyonlardan daha parlak, aydynlyk ve net bir görüntülere sahiptirler.

Benim ara?tyrmalarym sonucu bulduklarym:eksi sozlukte plazma ve plazma ekran diye arady?ym zaman buldu?um tanym ve bilgiler. Oraya bilgi giren arkada?lara te?ekkürler.

------- maddenin 4. hali, çok yüksek sycaklyklarda gözlemlenir, atom çekirde?i ile elektronlar ayrylmy?tyr ve manyetizma kaynaklarydyr, örne?in gunes dev bir plazma topudur..
------- ayry olarak ya?ady?ymyz evrenin %90'nyny plazma olu?turur..
------- goruntunun her bir karesinde birer adet kirmizi, yesil, mavi* fosfor kupcugunun bulundugu ve herhangi bir aydinlatma araci bulunmadan bu fosfor kupcuklerine uygulanan gerilim vasitasi ile parlakligi saglanan lcd teknolojisi
------- o kadar sicaktir ki belirli bir seyin icinde tutulamaz onun icin bilim adamlari genelde degisik olusumlarda manyetik alanlar kullanarak tutarlar incelerler baslari goge erer
------ 1- iyonikle?mi? madde
2- kanyn ve lenfin syvy kysmy
3- maddenin dördüncü hali
------ gaz fazyndaki maddenin, elektron kaybetmesi sonucu ortaya çykan hal.
------ maddenin 4'üncü hali. (dy? yörüngeden elektronlaryn koparak pozitif yüklü iyonlar olu?turmasy.)
------ maddenin en egzotik ve kaotik dorduncu hali. sir william crookes tarafindan 1879 yilinda ilk defa ayirt edilmistir. plazma kelimesi ise ilk defa irving langmuir tarafindan kullanilmistir.

plazma nedir? plazma maddenin dört durumundan biridir. katy, syvy, gaz, plazma. bunlardan plazma maddenin evrende en çok rastalanan durumudur. bu nedenle maddenin birinci durumu dersek daha dogru olur. maddenin diger durumlary katy, syvy, gaz bizim en iyi tanydygymyz durumlarydyr ve evrenin toplamda sadece %1 inden de küçük bir kysmyny olusturmaktadyrlar.
plazmayy maddenin gaz durumu gibi düsünebiliriz ancak gazy olusturan atom ve moleküller elektriksel olarak nötr iken plazmayy olusturan parçacyklar elektrik yüklüdür. herhangi bir gazy çok yüksek sycaklyklara çykardygymyzda atomlar elektronlaryny yitirerek iyonlasmy? duruma geçerler. atom çekirdekleri pozitif yükle donanyrken, serbest elektronlar plazma ortamynyn negatif elektrik yükünü olustururlar. böylece, plazma negatif ve pozitif elektrik yüklü parçacyklar toplulugu olarak kar?ymaza çykar.

Ynsan yapymy plazma, kysa ömürlüdür. Neon veya floresan lambalaryndaki plazma varly?yny sadece lamba yandy?y sürece sürdürebilir. Ancak, kozmik plazma çok daha uzun ömürlüdür. örnegin, yyldyzlar çekimsel olarak birarada bulunan plazma yuma?ydyr; yyldyzlar arasy ve gökadalar arasy ortam tamamen plazma durumundadyr.

plazma ekran

------ muhtemelen 3 sene sonra masalarymyz üzerinde standart hale gelecek olan ka?yt ekranlar..
------ 30,000 saat gibi bir omru olan televizyon sistemi.(draconian, 11.10.2002 09:22)
------ teknik açydan bakyldy?ynda yaygyn kanynyn aksine bunlar tv de?il monitördür. tv seyretmek isterseniz 500 - 1000 $ civaryna satylan tuner modüllerini almanyz gerekir ki çok gerekli degildir.
------ katot y?yny tüpüyle çaly?an normal tv'lerden 3-4 kat daha fazla elektrik harcayan, çevrecileri pani?e sürükleyen tv
------ nasyl çaly?yr: aslynda basit. her bir parcayi (pixeli) olu?turmak için aslynda 3 parça (pixel) kullanyyor. her bir pixel iyonize gazla dolu ve tabanlary fosforla kaply. kyrmyzy renkli ye?il renkli fosfor ve mavi renkli fosfor. ve üstlerinde de ?effaf elektordlar var. elektrik akymy gelir gelmez iyonize gaz y?yyor. ve fosfordan yansyyarak renk olu?turuyor. 3 rengin kombinasyonuna görede biz görüyoruz.

Umarym aklynyzda bir?eyler olu?mu?, canlanmy?tyr. Önerilerinizi heyecanla bekliyorum.

Saygylarymla,
Esra
Kullanıcı kimliğini gösterE.S. tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Bu teknik bilgiler için sonsuz teşekkürler. İşi ciddiye almanın çok güzel bir örneğini yansıtıyorsunuz. Sizi candan kutluyorum Esra Hanım.

Saygılarımla
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 21 Arl 2004
Bildiriler: 101
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Merhaba,
Hiç önemli de?il ve te?ekküre de gerek yok aslynda, ben büyük bir ?evk ve mutluluk ile yapyyorum ara?tyrmalarymy, sonuçta bu ara?tyrmalarymyz ile bir kelime do?abilirse, ba?ka ne isteriz ki. O vakit ne mutlu bize. Smile Ama yine de sa?olun Tahsin Bey. Smile Ne kadar hevesle yapylyrsa yapylsyn, yapylanlar ile ilgili insanyn destek görmesi ne olursa olsun güzel bir sonuç, çabayy daha anlamly kylyyor, insana yalnyz olmady?yny hissettiriyor. Sa?olun. Smile

Ylk bildiride yazdyklarym, sonrasynda okuduklarym ve bilen ki?ilerle konu?tuklarymdan sonra bilgilerin toparlanmy? halini ve vardy?ym noktayy sizlerle de payla?mak istedim. :

Madddenin 4. hali olan PLAZMA da , sycaklyk etkisiyle elektronlar gaz atomlarindan ayrylyyor. Yani olayda bir elektron kaybetme yani elektrik yüklenme var. Elektrik yüklenme olayina YYONLA?MA deniyor. Elektrik yüklenme yani iyonla?ma , elektron kaybetme ya da kazanma ile de olu?abiliyor. (Hem + hem - yönü var.) Maddenin bu 4. halinde yani plazma halinde ise elektrik yüklenme elektron kayby ile olu?uyor ve bu iyonla?my? gaza plazma deniyor. Aslynda bu noktada soru ?u soruyu da do?urdu: "YYONLA?MI? GAZ" tamlamasynyn Türkçesi ne olmaly? Ya da YYON kelimesinin Türkçesi nedir? TDK ve di?er bazy kaynaklar YYON kelimesinin Türkçesinin "YÜKÜN" oldu?unu söylüyorlar. (TDK daki açyklama: IYON=Bir veya daha çok elektron kazanmy? veya yitirmi? bir atom veya bir atom grubundan olu?mu? elektrik yüklü parçacyk, yükün.) Bu durumda YYON kelimesinin Türkçesi YÜKÜN ise, YYONLA?MA da YÜKÜNLE?MEdir. Anlady?ym kadary ile yükünle?me arty ya da eksi yönde olabilir yani elektron da kazanylabilir, elektron da kaybedilebilir. Bu bilgiler ile maddenin PLAZMA haline YÜKÜNLE?MY? GAZ hali de denebilece?ini dü?ünüyorum. ?imdi syra bu tamlamayy kar?ylayan tek bir kelime üretmeye, bulmaya geldi. Y?te bu noktada konunun uzmanlaryna ihtiyaç var. Konuyu derinlemesine bilen arkada?laryn yaratycy fikirlerinizi bekliyoruz.

Bulunacak kelime ya da kelimeler maddenin PLAZMA halini anlatty?y gibi PLAZMA TV deki plazmayy da anlatmaly ya da her ikisi için farkly birer kelime bulunmaly. Aslynda her ikisi de ayny olayy anlatyyor ama yine de bu konuda çok net de?ilim.

Saygylarymla,
Esra
Kullanıcı kimliğini gösterE.S. tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Esra Hanım, sayenizde "Plazma" sözcüğünün sır olan bir tarafı kalmadı. "Keşke" dedim bunu bir başlık altında işleseydik. Ama buna da bir çözüm bulduğumu sanıyorum. Hemen uygulayacağım.

Gelelim TV olayımıza. Bilindiği gibi sözcük üretimlerinde bire bir çeviri ve tam kavram içermesi kuralı her zaman uygulanmak zorunda değildir. Bunu göz önünde bulundurarak, görsel açıdan değerlendirdiğimizde ve çağrışım yoluyla "plazma TV" kavramını karşıladığı görüşünden de yola çıkılarak "Tablo TV" sözcüğünü önermiştik.

Aslında "plazma" sözcüğü biyolojik açıdan (Kanda alyuvarlarla akyuvarların içinde bulunduğu sıvı.) dilimizde yerini bulmuştur. Bu anlamda onu dışlamak ne derece yerinde olur, tartışılır. Hatta tartışılması bile yanlış olur kanısındayım. Gerek biyolojik alanda gerekse sizin de derin araştırmalarınızdan anlaşıldığı kadarıyla fizik alanındaki kullanımıyla yeterince bağımsızlığına kavuşmuş görünüyor. Ama gelin bunu günlük yaşantımızın vaz geçilemezlerinden olan görsel iletişim aracımızda bari güncelleştirip, güçlendirmeyelim.

Saygılarımla

Not: Değerli katkılarından dolayı Sayın eyalin'e de sonsuz teşekkürler.

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 21 Arl 2004
Bildiriler: 101
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Merhaba,
Bence de plazmanın fizik alanındaki ismini ayrı bir yerde tartışalım, ama buna bir karşılık bulmaktan da vazgeçmeyelim. Biyolojideki karşılığı kansu bildiğim kadarı ile ama o da bu başlığın konusu değil.

Plazma TV satış noktalarında, halk arasında, teknolojiden bahsedilmeyen yerlerde Tablo TV olarak kullanılabilir bence de. Bunun için çaba harcayalım bundan sonra. Çok kolay olmayacaktır, Plazma TV'nin Türkçesi Tablo TV dediğimizde "Ne alakası var, çok saçma !" diyenler çıkacaktır. (Maalesef başıma geldi Sad) Bu araştırmalarımız sayesinde onlara söylenecek, anlatılacak bir dolu bilgimiz oldu. Tablonun televizyonun görüntüsünden bahsettiğinden başlar, nasıl çalıştığını anlatır, teknolojik karşılığının da yükünleşmiş gaz ya da ...... (yeni bulacağımız kelime) olduğunu söyleyerek bitiririz. Smile En azından bu kadar bilgi karşısında susarlar diye tahmin ediyorum.

Fizik alanındaki plazma yerine yeni bir kelime bulunursa o da ayrıca değerlendirilir.

Saygılarımla,
Esra
Kullanıcı kimliğini gösterE.S. tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 26
Alıntıyla Cevap Gönder
Bu güzel gelişmeler sonucu ben de görselik açısında tablo TV deme taraftarıyım.
Kullanıcı kimliğini gösterGülnur tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 10 Oca 2005
Bildiriler: 23
Şehir: izmir
Alıntıyla Cevap Gönder
Merhaba bir kaç gündür bilgisunara bağlanamadığım için yazamadım. Plazma Esra arkadaşımızn söylediği gibi kısaca yüksek enerjisinden dolayı elektronlarını kaybetmiş atomların oluşturduğu faz. Yanlış hatırlamıyorsam sayın Oktay Sinanoğlunun bir kitabında karşılaşmıştım elektron yerine "eksicik" veya "eksicil" sözcüğü kullanılmıştı.Bu da elektronun eksi yüklü küçük bir parçacık olmasından dolayı böyle adlandırılmıştı. Ben buradan yola çıkarak plazma yerine eksiciksiz, eksicilsiz,eksisiz sözcüklerinden birinin kullanılabileceğini düşündüm. Bu sözcüklerin yanına daha önce gönderdiğim iletideki göreç(göreç sözcüğü efem arkadaşımızın önersiydi sanırım) sözcüğünü de ekleyerek eksiciksiz göreç gibi bir sözcük türetebiliriz diye düşünüyorum. En azından plazma televizyon olmasa bile plazma yerine eksiciksiz sözcüğü kullanılabilir.

Ekleme:Ders kitaplarına şimdiden Türkçesi konulursa bu ileride plazma sözcüğünün dile kolayca yerleşmesinide engelleyecektir.yükün sözcüğüde üstünde yorum yapılırsa gerçekten çok iyi bir önerme.
Kullanıcı kimliğini gösterBarışDEÜ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 21 Arl 2004
Bildiriler: 101
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Merhaba,
Bir bilim sitesinde PLAZMA kelimesi nedir ve kar?yly?y ne olmalydyr diye bir tarty?ma ba?lattym. Yani soruyu uzmanlaryna sordum ve de?i?ik sonuçlar çykty. Merak edenler oradan da konuyu izleyebilirler. Konu sonuçlandy?ynda ortaya çykan kelimeleri burada payla?aca?ym.

Ba?lanty:
http://www.bilimfeneri.gen.tr/phpBB2/viewtopic.php?p=16472#16472

Bilgilerinize,
Esra
Kullanıcı kimliğini gösterE.S. tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Esra Hanım her şey bir yana böyle bir ortamın varlığını sayenizde öğrenmiş olmanın mutluluğuyla size teşekkürlerimi sunuyorum. Yetkililerle en kısa zamanda görüşüp alanlarındaki birikimlerinden gereksinim duyduğumuzda yararlanabilme olanaklarımızı araştıracağım.

Gördüğüm kadarıyla bilimsel içerikli çok güzel bir yazışmalık ortamı. Biraz dolaşınca sanırım çalışmalar hakkında yeterince bilgi edinebiliriz. Sizin de güvenip bilgilerine sunduğunuza göre ciddi çalışmalar yapan bir yer olduğunu sanıyorum. Sayenizde bilimsel içerikli dost bir sitemiz daha olacağını düşünüyorum. Bu da bize güç verecektir.

Saygılarımla.
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 10 Oca 2005
Bildiriler: 23
Şehir: izmir
Alıntıyla Cevap Gönder
Bir önceki iletimde elektron yerine eksicik sözcüğünün kullanıldığını bundan yola çıkılarak eksiciksiz, eksisiz sözcüklerinin kullanılmasını önermiştim. Ancak Esra arkadaşımızın söylediği TDK sözlüğünde yer alan yükün sözcüğü türetme yapılmak için daha iyi diye düşünmeye başladım. Esra arkadaşımızın söylediği bilim feneri tartışma öbeğinde okuduğum iletilerden çıkardığım sonuca göre yaptığım plazma tanımı eksik. "Plazma Esra arkadaşımızn söylediği gibi kısaca yüksek enerjisinden dolayı elektronlarını kaybetmiş atomların oluşturduğu faz" diye yazmıştım. Plazma artı yüklü iyonlar, eksi yüklü iyonlar ve iyonlaşmamış moleküllerden oluşan bir karışım olduğuna göre eksiciksizlerin yanında eksiciklilerin ve iyonlaşmamış moleküllerin buluması gerekecektir. Eğer plazma gaz halden elektrik iletkenliği özelliği nedeniyle ayrılıyorsa ki elektrik iletkenliğini sağlayan iyonlardır, plazma yerine türetilecek sözcükte iyon anlamını öne çıkarmalıyız. Benim bunun için önerim "Yükün Hal"dir. yükün, iyon demekse yükün hal de iyon hal demek olacaktır. İyon hal, maddenin bu halinin iyonlardan oluştuğunu anlatmış olacaktır. Esra arkadaşımıznda Bilim Fenerinde önerdiği "Yükünlü Hal" çok iyi bir önermedir. Yükünlü sözcüğü gerçekte anlamı daha iyi karşılamakla birlikte yükün kullanım kolaylığı açısından (gerçi arada yalnızca "lü" eki olsada) daha çabuk benimsenecektir ve daha kullanışlı olacaktır diye düşünüyorum.

Yukarıdaki plazma konusundan ayrı ancak onunla bağlantılı olacak biçimde şunlarıda eklemek istiyorum plazma yerine yükün veya yükünlü hali kullanırken pozitif iyon yerine eksiciksiz negatif iyon yerine eksicikli sözcükleri kullanılarak yükün halinin eksiciklilerden eksiciksizlerden ve yükünsüzlerden oluştuğunu söyleyip tanımlamamızı (bilimsel tanım olarak demek istemiyorum) şöyle yapmalıyız diye düşünüyorum

"Plazma; negatif iyonlar pozitif iyonlar ve nötr moleküllerden oluşan parçacıkların birbirnden bağımsız olarak dolaştığı maddenin dördüncü halidir "

YERİNE

" Yükün; eksiciksizlerden eksiciklilerden ve yükünsüzlerden oluşan parçacıkların birbirinden bağımsız olarak dolaştığı maddenin dördüncü halidir."

Ekleme; Yükünsüzü burada yükünleşmemiş(iyonlaşmamış) anlamında kullandım. Açıkçası yükünsüz sözcüğünde bir kararsızlık yaşadım yorumlarınızı bekliyorum Wink. Bilim fenerinden edindiğim bilgilere göre plazma kendi içinde soğuk, sıcak vb gibi ayrılıyormuş. Yaptığım tanımlama plazmanın kendi içinde ayrılmasına göre eksik kalabilir ama yanlışı olduğunu sanmıyorum. Genede yanlışım varsa düzeltmenizi rica ediyorum. Esra arkadaşım, Bilim Feneri gibi bir tartışma öbeğini tanıttığın için çok teşekkür ediyorum.
Kullanıcı kimliğini gösterBarışDEÜ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 21 Arl 2004
Bildiriler: 101
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Merhaba,
Bir?ey de?il Bary? Smile Aslynda te?ekkürü ben de?il, oradaki arkada?lar hakediyor, sayelerinde bir sürü yeni ?ey ö?rendim. Smile

Nötr yerine yükünsüz demek, yükünün ne oldu?unu bildi?im için bana anlamly geldi ama TDK da yansyz kelimesini kullanmy?. Bu da olabilir belki.

Bu arada Bary?, eksicikli, eksiciksizli demek sanki çok zor söyleniyor, acaba eksili, eksisiz demek daha kolay olmaz my? Rolling Eyes Bu arada bilimsel tanymyn tamamynyn Türkçe olmasy fikrine katylmamak mümkün de?il.

YÜKÜNLÜ yerine YÜKÜN daha iyi gerçekten. Bilim fenerine de fikrini, ismini de belirterek yazdym. Bakalym daha de?i?ik ve güzel öneriler gelecek mi?

Saygylarymla,
Esra
Kullanıcı kimliğini gösterE.S. tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 27 Mar 2005
Bildiriler: 5
Şehir: izmir
Alıntıyla Cevap Gönder
Merhabalar aranıza yeni katıldım. İlgi alanım fizik olduğu için konu ilgimi çekti. Yükün sözcüğünü maddenin 4. hali anlamında kullanırsak bu iyon anlamındaki yükünle bir sorun oluşturabilir gibi geliyor. Eksicikli ve eksiciksiz sözcükleri için BarışDEÜ’nün önerisi yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle arkadaşlarımda gördüğüm kadarıyla elektron alan parçacığın bir elektron kazandığından yola çıkarak (ki bende başlarda aynı yanlışı yapıyordum) artı yüklenmesi, elektron kaybetmeyi ise kayıptan yola çıkarak eksi yüklenmesi olarak yorumluyorlar. Eksicik sözcüğünü elektron yerine kullanılırsa öğrenciler eksicik eksi yüktür, o zaman eksicikli olan eksicik almıştır, yani eksi yüklüdür diyerek bu fiziksel olayı daha kolay anlayacaklardır. Eksicikli veya eksiciksiz olmak pozitif yüklü iyon, negatif yüklü iyon karmaşasını sonlandırır. Bu öğrencilerin çok takıldıkları elektroliz gibi fizik konularında iyonların hareketinin anlaşılmasında da kolaylık sağlayacaktır. Sanırım bu tartışma konusu ilk başladığı noktadan çok uzaklaşmış gibi. Ayrı bir sayfada mı tartışılsa iyi olur. Hepinize kolay gelsin.
Kullanıcı kimliğini gösterÇolpan.E.A. tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 10 Oca 2005
Bildiriler: 23
Şehir: izmir
Alıntıyla Cevap Gönder
Elektron yerine "eksicik"i kabul edeceksek söyleni?i uzunda olsapozitif ve negatif iyonlar yerine eksicikli ve eksiciksiz sözcüklerini kullanalym derim ben.


Yyonla?mamy? parçacyklar için"yansyz" sözcü?ünün kullanylmasyny
4. hal için "yükün" sözcü?ünün kullanylmasyny
elektron yerine "eksicik" sözcü?ünün kullanylmasyny
pozititif iyon için"eksiciksiz ve eksisiz" arasynda sormaca yapylmasyny
negatif iyon için"eksicikli ve eksili" arasynda sormaca yapylmasyny öneriyorum ya siz ne dersiniz Question
Kullanıcı kimliğini gösterBarışDEÜ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Kansu görüken olabilir mi?
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 05 Nis 2005
Bildiriler: 51
Alıntıyla Cevap Gönder
Görüken sözcü?ü iki yyldan beri yyr ve yazylarymda "televizyon" kullanmaktayym. Bu sözcü?ü Eski Türkçe'deki kurykan "Çadyr" sözcü?ünü örneksiyerek türetmi?tim. Kansu görüken, benim önerim.
Kullanıcı kimliğini gösterTürkalp tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
PLAZMA TiVi
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
2. sayfa (Toplam 4 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2