Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
"Kabardycyn Dalyna da Astym Katmary" Kendi Öyküm
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 06 Mar 2008
Bildiriler: 57
Şehir: Denizli
Alıntıyla Cevap Gönder
Kabardycyn dalyna da astym katmary

Babaca?yzym yyllar yyly çaly?tyktan sonra varyny yo?unu bir batakçyya kefilli?inden neredeyse yitirmi?ti. Kyt olan tarlalarymyzdan da gelir iyi de?ildi. Gençli?inde yapty?y gibi yurt dy?yna gidip çaly?makta gördü umudu.
Gitmeden önce bizi, iki o?lunu kar?ysyna aldy, ö?üt verdi.

- O?lanca?yzlarym, çaly?yn, okuyun, topraktan, yayladan ekmek kalmaz oldu!

A?abeyim bu sözleri olgunlukla dinledi, yorum yapmady, onaylar gibi bir duru?u vardy. Ben ise köyümden, yayladan, anamdan, babamdan ayrylmak istemiyordum.
Babam benim, köyüme, hayvanlara olan dü?künlü?ümü iyi biliyordu. Bunun için gitmeden önce onbe? kadar koyun, bunun yarysy kadar da koç aldy. Bana:

- O zaman bu koyunlar senin, bak, besle, büyüt, yeti?tir, Kurban’dan önce satyn.
Dedi.

Bu sözlere sevinmi?tim.
Bir gün babam elinde eski bir valiz, cebinde bir ufak çakysy ile yurt dy?yna gitti…
Ylk günler daha ky? aylarynda oldu?umuz için koyunlaryn bir sorunu olmuyordu. Yemini, samanyny ver, suyunu saatinde ?a?madan içir, altlaryny kürü, sonra kurula, hepsi bu. Okuldayken de anam bakyyordu.
Günler baba özlemiyle geçiyor, koyunlarla a?ylda a?la?yyor, söyle?iyorduk. Kara Büber, Deli Ba? en sevdiklerim, üzünç ortaklarymdy.
Bir gün, çetin geçen ky?tan sonra , bahar kendini yava? yava? göstermeye ba?lamy?ty. Y?te yayla günleri geliyordu. Köycek yerle?mi?tik ancak çobanlar yaylalara çykma aly?kanly?yny sürdürüyorlardy.
Yaylalarda, da?larda kuzularyn, keçilerin sevdi?i otlar boldur. “Keçi gevi?i”, “yav?an otu”, “yarpuz”… davar bu otlara dayanamaz.
Y?te baharyn geldi?i, yayla günlerinin ba?lady?y o günlerden birinde, okuldan elimde bez torbadan çantamla eve dönüyordum. Arkadan kan karda?ym Mystyk yeti?ti.

-Durmuuuu?! Bekle be! Ayyyy Durmu?, beklisene o?lum! De gidi Durmu?, yava?sene! Bak ni decen sene..

- De bakalym!

- O?lum senin koyunlaryn var my? Diye sordu.

- Var. Dedim.

- Bahar geldi, yayleye çykarmecen mi? Herkescikle çykaryr sen çykarmecen mi? Dedi.

Bu konuyu o güne dek dü?ünmemi?tim. Ysteklenerek , o anda çykarmaya karar verdim.
- Çykaryrym da sen de yolde?lik edersen!

- Etmem mi be etmem mi!

Eve varynca, anama bir solukta olan biteni anlattym. Anam bu dü?ünceye kar?yydy. Yok ya?ym küçükmü?, yok kayadan mayadan dü?ermi?im, yok koyunlary kaçyryrmy?ym, bir dolu söz!
Kafaya koydum, dinlemeyece?im kimseyi, “yörü?üm ben, kimseye “?unlara bak kendilerine Yörük diyorlar, Yörük olan, hiç davary evinde yaylatyr my?” diye kimseye de dedirmeyece?im.
Ertesi gün hafta tatilinin ilk günü, sabah otu çykaraca?ym yola koyunlary, hava kararyr kararmaz evdeyim diye dü?ünüyorum. O güne kadar yalnyz ba?yma koyun gütmemi?im, hele benim koyunlar gibi gebe koyunlary gütmemi?im. Ancak kafaya koydum, öldürseler durmam yolumdan, ah bu inadym!
Sabahy zor ettim, yarym yamalak uykumun içinde dü?lerimde görüyorum. Yaylaya kadar çok iyi sürüyorum davary. Askerini sava?ta kumanda eden yi?it bir kumandan gibiyim ?imdi. Uzaktan görenler sesleniyor.
- Çobaaaan, çoban! Sen ne becerikli çobanmy?yn, bu kadar koyunla ba? ediyorsun, eferim ulen küçük çoban!

Bir ba?kasy da;

- Ule Yörük dedi?in böyle olur i?te! Abasyna abasyna! Nasyl da geçirmi? syrtyna, kas kas kasylyor! Ooop! Durmu?, de min sen? Ali Be?ler’den?

Duymamy? gibi yapyyorum.

Hele Da? Avlu’nun oradan geçerken, çapadaki Sazak Köyü’nden kyzlara bir caka saty?ym var ki sormayyn! Bir de türkü dilimde:

- “Gyz ben seni yemin ossun alcem yaa,
Ba?ym eskere ba?ly!”…

Böylecek dü? göre göre sabahy ettim. Hyzlyca anamy uyandyrmadan çykmak, sürümü toplayyp, yaylaya çykaraca?ym.
Anacy?ym uyanmy? da ?emik dedi?imiz tarla örenlerinin oradaki tarlamyza yonca byçma?a gitmi? bile. Aba gibi giyindi?im bir eski gocuk var syrtymda, saydym sürüyü, tastamam, ne eksik ne fazla, haydi çoban dü? yola!

Güle oynaya gidiyoruz, koyunlar terlemesin diye hyzly sürmüyorum, sürünün ba?ynda bir kara koyun var, dinlenmeye ba?ladym my geliyor yanyma, melemeye ba?lyyor. Elimi, yüzümü kokluyor, ben de seviveriyorum. “Guzum benim, kara koyunum, elce?izlerini kim kesti, kanatlaryny kim yoldu, dilce?izlerini kim da?lady, a guzum, kara koyunum..” diye seviyorum.
Vara vara vardyk Topuklu Yaylasyna. Syrtym terden yamya?, ö?len oldu artyk. Bir kölgeli?e köstürdüm koyunlary. Iraktan sipsi sesleri geliyor, bo?az havalary duyuyorum, yorgun oldu?umdan az kestireyim diyorum. Derken uykuya dalyyorum…

Gene kör olmayasyca dü?lerim! Babacy?ym çykmy? gelmi?, elinde bir teyip, “Al olum bu senin, sesini, Kör Üsen Dedenin sesini buna çek, istedi?in kadar dinle!” diyor. Sarylyyorum, öpüyorum, öpüyorum, sakallary batyyor yüzüme… ek?imsi, biraz da çisek (ek?imsi), emek kokan kokusunu içime çekiyorum, buba kokusu diyorum, derin derin çekiyorum. Üstüne tütün de sinmi? azycyk…

Böyle böyle dü? göre göre güne?in alçalmaya ba?lady?ynda uyanyverdim. Baktym Kara Koyunum çekmi? çevirmi? sürüyü, yanyba?ymda mele?ip durur. Uykudan elim yüzüm çapaklanmy?, dilim dama?ym tepsermi?. Syrtymy dayady?ym gabardycyn (Kaba Ardyç A?acy) dalyna asty?ym katmara (peksimete benzer bir hamur i?i) uzandym. Bölüp bölüp, yiye yiye sürdüm koyunlarymy. Y?tecik sa? salim bitiyordu yayla gezim.
Ak Ma?at’yn orada sy? ancak yüzeyi geni? bir dere vardyr. Yne ine oraya vardym. Tepemi kaldyryp gö?e bakty?ymda ise köyüme do?ru inen kara bulutlary gördüm. Ürperdim. Ya?mura kalyrsam, bittim! Tyngyr myngyr sudan geçti sürü, en önde Kara Koyunum. Kara koyunum, eldem (ehil, insancyl) koyunum benim, et versem et, ot versem ot yiyen koyunum benim.
Ya?mur önce ye?ni ye?ni (hafif hafif), typyr typyr si?meye ba?lady. Toz tomurdan keçele?mi? saçyma de?ince çamur oldu biraz yüzüm. Korkmaya ba?ladym. Utanmasam a?layaca?ym. Deminki sava?lar kazanan, atlylara buyruk veren komutan yok oldu ya?muru görünce.
Hyzlandyryyorum sürüyü. Hyzlandyryyorum ya gebe koyunlar arkada kalyyor. Ya?mur da biz hyzlanalym diye çabaladykça o iki kat hyzlanyyor! Bahar ya?muru bu, güne?in ba?rynda ya?ar, çobanlary ansyzyn yakalar.
Binbir güçlükle kayalardan iniyorum, aya?ym bir kayanyn ucuna takyldy, ha dü?tüm dü?ece?im yardan derken zor tutundum. Koyunlarym! Koyunlarym! Gidemez oldu koyunlarym!

-Eeeeyyyyy yürüyün be! Otu, çemeni yerken ne ?apyrandynyz (çevik), cyvy cyvyveriyodunuz (cyvmak=syçramak) yok öyle ya?ma, bas, çi çi çi , brrrüüü!!

Beni dinleyen kim, gebe koyunlar gidemez oldu, dilleri dy?aryda, kösüldüler birbirlerine…
Ya ?imdi do?uracak olurlarsa diye dü?ünüyorum. Korkuyorum. “Ha çiçim ha!” dedim, sevdim olmaz, vurdum olmaz, delirece?im!
Azycyk a?a?yda bir çö?men ev var. Yniversem oraya sokarym koyunlary içine, alt alta üst üste. Götüremiyorum bir türlü. Syrtymdan ?ypyr ?ypyr ya?mur damlalary, donuma kadar ypysla?ym.
Az sonra a?lamaya da ba?ladym. Üstelik elimdeki çoma?y bir yana attym, oturdum da enem gonam (iyice) a?lyyorum. Kula?yma Kara Koyunumun, sürümün ebesi Kara Koyunumun sesi çalyndy. Vardym ko?tum yanyna. Baktym bir koyunun yanynda, a?lar gibi meliyor. Koyunca?yz do?uruvermemi? mi! Appacyk (apak, bembeyaz bir kuzucuk, suyun çamurun içinde, ince ince kytyr kytyr O da meliyor! Allahym ben ne ederim ?indi? Nerelere gideyim!
Aldym kuzuyu, elime, çykardym gocu?umu, bir güzel doladym, sardym, ko?maya ba?ladym, çobanlaryn yapty?y yssyz a?yla, çö?men evine sokuyorum kuzuyu. Arkasynda anacy?y, ardymdan ko?uyor ha ko?uyor. O a?lar mele?ir, ben a?larym, girdik çö?mene. Bir kuytuya soku?turdum kuzucu?u. Damdan su si?iyor ancak ?imdilik yeti?ir.
Geri döndüm sürünün ba?yna. Baktym. Üç koyun daha yavrulamy?. Delirece?im! Onlary da bir bir analaryyla a?yla soktum. Ba?ym a?ryyor, ellerim buz kesti, ayaklarym börttü (buru? buru? oldu).
?imdi a?ylda alt alta üst üsteyiz koyunlarla. Kysa kysa, hyzly soluk alyp vermelerden korktuklaryny seziyorum. Yavrular analaryny emmeye çaly?yyor ya, koyuncuklaryn emceklerinde süt az. Ya?mur dinsin de varsam gitsem evime, anama kavu?sam. Elleriyle sarsa ba?ymy, ok?asa, “Kara o?lum.” diyerek sevse… Bu karga?ada hafta ba?y ödevlerini yapmady?ymy anymsadym. Of! Bir de ödevler var! Ö?retmenimi çok seviyorum, bu kadar ödev vermese…
Ya?mur biraz kesildi gibi. Kendimde dy?ary çykacak gücü buldum en sonunda. Baktym, azalyyor sürem. Ak?am otu olmadan varmalyyym eve. En sonunda çykaryyorum sürüyü dy?aryya. Kuzucuklar da kurudu gibi. ?imdi a?yrca da olsa yürüyebiliyorlar. Üç kuzudan ikisini birer koluma aldym. Ba?ka yolu yok. Öbür kuzucuk yürüsün, sonra O’nu da alyrym. Hele bir eve varsak. Evin içinde, sycacyk kuzinenin ba?ynda, kupkuru selenin içinde büyütürüm onlary, bir varsak eve.
Yolda Da?ly Yer denen yere geldim. Epey yakla?yyorum artyk eve. Sürü çok kötü durumda. Kara Koyunum, koyunlara yolba?lyk ediyor yine. En önde sa? olsun. Da?ly Yer ady üstünde, ta?y kayasy bol bir yer. Yncecik engimlerden (yükseklerden) inen yollary var. Ya?murla yollar iyice kaypyncak (kaygan). Yncecik yoldan inerken önde koyunlar , onlary yüreklendirmeye çaly?yyorum bir türküyle.

“ Haydüleeeeen!
Çekti de Be?ler, bayra?ynan yörüdü,
Üstümüze gara duman bürüdü, of of of!
Dolu mafizerinen gahpe tor’at günüdür of!
Yeti? hindik de ak perçemli gyr atym benim,
Efeler, of, of, of!”

Türkü söyleyerek sürümü mü kendimi mi yüreklendiriyorum bilemiyorum? Bu çok eski uzun hava türküsünün sonuna hyzlyca bir türküyü ekliyorum.

“Çoban gitmi? yaylara da
Çoban gitmi? yaylara da
Çyntar getirmi?,
Çyntar da çyntar getirmi?,
Mantar da mantar getirmi?,
Lala (lale) da lala getirmi?,
Sümbül de sümbül getirmi?.”

Derken derken, içim iyice buruluyor, acyyor, koyveriyorum yasy…

Ah anam da da?lara o?lunu tek ba?yna my yolladyn,
Yollar iken yesin deye katmar my ettin, katmar my ettin?
Tadly gatmarlary kynaly ellerinen mi ettin, kynaly ellerinen mi ettin?

Kabardyçyn dalyna da asyverdim katmary da asyverdim katmary,
Sen o?lanca?yzyny yaylalara yalynyz my yolladyn da yalynyz my yolladyn?
Habaryn var olsa yollamazdyn da ben bir karda?a kandym, karda?a kandym….

Yalan yanly? bildi?im bir ezgiye, gönlümden akan, üstelik hiçbir ?iir türüne de pek giremeyecek sözleri ekleyivermi?tim, sonunda da ü?ümekten karykan (kysylan, cyrtlayan ses) sesimle, hüngür hüngür a?lyyordum..

-Anaaaam! Üüüüüüü! Bubaaaam! Üüüüüüüü!

Gözümün ya?lary ya?mur damlalaryna kary?yyordu. Gökyüzüne bakyyordum arada, sanki oradan bir yardym gelecekti, “bir el ver Tanrym!” diyesiymi? bu gönlüm… Baba özlemi ile umutsuzluk nasyl da kary?my? yüreci?imde. Güç durumda kalan ki?i da?lardan, ta?lardan, kurttan ku?tan umar beklermi?, ö?rendim.
Bu güç durumda ebemi ansyradym (hatyrladym). Yumu?ak elli ebe?im benim, genç ya?ynda göçen, tokur (yuvarlak, büyük) kelleli torununu yalynyz koyup da giden ebe?im benim! Gökü? Ebe?im benim! N’olaydy bugün bu u?ra?ta akça ellerinde de?ne?inle arkadan bir “çi?!” (küçükba? hayvanlara, yürü, deh, anlamynda söylenen ünlem) eden olsaydyn!
A?laya a?laya inerken az önümde olan koyunlardan biri kayadan yuvarlanmaz my! Arkasyndan da kucak syrasyny yeni savan kuzu. Ardyndan yeti?tim, bir baktym, kuzunun ayakca?yzy iyi de?il. Katmary dolady?ym çeki ile sarmaya çaly?yyorum, olmuyor, anasy meliyor, a?lyyor zavally, ana i?te...
Aldym koynuma kuzuyu. Bu kez daha öfkeli a?lyyorum. Kayalara kayalara ba?yryyorum:

-Bubaaaaaa! Ba?yma sardyn bir sürü! Bubaaa! Duuuuy, Bubaaaaaam! Okucem bubam, okucem, yemin olsun, ant olsun okucem! Gözel Irabbym duy beni!

Babam duysa bu andy, kyzardy bana, O olmady?yndan geni? geni? and içiyorum. And veren andyny tutamazsa kol kesermi?. Andy bozmak büyük günahmy?.
Kuca?ymda aya?y sakatlanan kuzu, köy içine yava? yava? vardym. Görenler beni çykaramyyorlar, tanyyamyyorlar. Yüzüm gözüm ?i?mi?, ypyslak, kapkara bir o?lan olmu?um.
Evin önüne vardym. Baktym anacy?ym dört dönüyor. Yollara dü?mü?, ya?mur ya?ynca. Ba?yma bir hal gelmesinden korkmu?! Ben çaktyrmyyorum, a?lady?ymy seziyor anam…
O gün anamdan emdi?im süt burnumdan geldiydi do?rusu. Kayadan dü?en kuzu da sakat kalmy?ty. Nedendir bilmiyorum o gün ya?mur yiyen kuzularyn üçü de ayde? (zayyf) kaldy.
Y?te benim okumaya karar kyldy?ym gün kesin olarak bu gündür. Köyümden, yaylamdan, obamdan bykkynly?ymdan, bezginli?imden de?il. Ya?amyn kar?ysynda üstelik görece ya?ytlaryndan olanaklary kysytly ayde? bacakly bir küçük o?lanyn tutary, dayantysy okumaktan ba?ka ne olabilirdi ki? Parasyz yatyly okullar, hiç tükenmeyen syla özlemi… Kekik kokulary, kyrtyl (bir tür ada çayy) çaylary, bir uçurdumdan öbür uçurduma seslenen bo?az havalary… Bunlary özlemekle geçen bir ya?ama adym atmakmy? benimki. Hep geri dönmek, bir gün ya?murun altynda o sa?yndan solundan esgin (rüzgar), ya?mur ya? giren a?ylda koyunlarymla buyayaz (buymak=donmak), olmak… Bu özlemlerle ya?amak, yaylada bir çebi?in (erkek keçi) çan sesini ansyrydan (ansyzyn) içinde duymak imi? yolum. Kurdun ku?un ilenci (bedduasy) daha çok geçermi?. Sapanymla vurdu?um ku?laryn my ilenci, o gün ya?mur yiyen sürümün mü, yoksa Kara Koyunumun mu ilenci bilemedim, bilemeyece?im de…

_________________
Adem Süpçin


Eline,diline,beline YYE OL!
Kullanıcı kimliğini gösterErendiz tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 25 Ekm 2007
Bildiriler: 124
Şehir: Kyrykkale
Alıntıyla Cevap Gönder
Çok beğendim, devamını dilerim...

_________________
Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz!
Kullanıcı kimliğini gösterFaruk Namli tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 22 Nis 2006
Bildiriler: 274
Şehir: Adana
Alıntıyla Cevap Gönder
Türkçeyle hoşgelmişsiniz.

_________________
Ne yalnyzca gölge ne gölgesiz bir nesne
Kullanıcı kimliğini gösterkekmeg_er tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 06 Mar 2008
Bildiriler: 57
Şehir: Denizli
Alıntıyla Cevap Gönder
Çok sağolun, deneme bir öykü oldu, bir gün bir yazar olamasam bile belki birilerini bu biçim yazmaya kandırırım diye yazmaya çalışıyorum...

_________________
Adem Süpçin


Eline,diline,beline YYE OL!
Kullanıcı kimliğini gösterErendiz tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 21 Ksm 2007
Bildiriler: 99
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
Size öncelikle hoş geldiniz diyorum. Öykünüzü ben de çok beğendim, böylesi özgün denemelerinizin yenilerini bekleriz.

_________________
O?uzsoylu, Kayyboylu Türkmenim.
Kullanıcı kimliğini gösterOğuzsoylu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 06 Mar 2008
Bildiriler: 57
Şehir: Denizli
Alıntıyla Cevap Gönder
Sağ olun, hoş bulduk sayın Oğuz Soylu Beğ.

_________________
Adem Süpçin


Eline,diline,beline YYE OL!
Kullanıcı kimliğini gösterErendiz tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 04 Şub 2008
Bildiriler: 23
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
Tebrik ederim Erendiz bey, öykünüzü ben de beğendim.
Kullanıcı kimliğini gösterSüleyman ÖZBEK tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 06 Mar 2008
Bildiriler: 57
Şehir: Denizli
Alıntıyla Cevap Gönder
Büyüklerimizin isteklendirici sözleri büyük bir güçtür bizim için.

Zamanı olan büyüklerimiz, arkadaşlarımız eleştirirseler bizleri daha iyiye yönlendirmiş olurlar.

Sağ olun..

_________________
Adem Süpçin


Eline,diline,beline YYE OL!
Kullanıcı kimliğini gösterErendiz tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
Erendiz demiş ki:
Büyüklerimizin isteklendirici sözleri büyük bir güçtür bizim için.

Zamanı olan büyüklerimiz, arkadaşlarımız eleştirirseler bizleri daha iyiye yönlendirmiş olurlar.

Sağ olun..


Keyifle okudum beş kez, devam lütfen...
Kabardıç sözcüğünü, ilk kez rahmetli Özay Gönlüm'den duymuştum.
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 06 Mar 2008
Bildiriler: 57
Şehir: Denizli
Alıntıyla Cevap Gönder
"Ardyç" a?acynyn 15'i geçen türü var. "Kabardyç" da bunlardan birisi. Bütün varlyklara kutlu gözüyle bakan atalarymyz, de?i?ik a?açlara bu arada ardyç a?acyny da kutlu görürlerdi. Ardyç a?acy, ev araç gereci olarak, ayryca çalgy yapymynda da kullanylyr. Kokusu çok güzeldir. Ardyç bildi?im kadaryyla tohumunun dikilmesiyle yeti?miyor. Bunun için ardyç ormanlary özel korunur. Bir ku?un tohumunu yemesi (sanyrym ku? "dugguk" ku?u olmaly?") sonra o ku?un kursak ile mi?desinde çimlenecek biçime geldikten sonra yeti?ebiliyor. Ancak günümüz ça?yda ba?ka bir yordamy var mydyr bilmiyorum.

Bu arada sayyn Metin Be?, rahmetli Özay Gönlüm Ozanymyzyn o türküsünün ba?langycy ?öyledir : "Yasleneydim gabardycyn dalyna.."

Sonuç olarak, Ardyç a?acy da türkülerimiz de Özay Koca da ayy ayry yazylar, romanlar, ara?tyrmalar konularydyr.

Metin Be? burada Özay Gönlümü sayenizde andyk, sa? olun.

_________________
Adem Süpçin


Eline,diline,beline YYE OL!
Kullanıcı kimliğini gösterErendiz tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderMSNM
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayyn Erendiz, gönlüm hep sizi kutlamakla me?gul. Bu güzel anlatymlarla, katylymynyzla sayfalarymyza renk kattynyz.

Son açyklamalarynyza küçük bir ekleme yapmak istedim. Adyny etti?iniz, yöresel söylemiyle andy?ynyz ku?; aslynda a?acyn kendisinden adyny almy? olan ardyç ku?udur. Ardyç ku?u, sizin de sözünü etti?iniz bu do?a olayynyn daha do?rusu mucizesinin süreklili?ine hizmet etmektedir. Bu olay zeytin a?açlary için de geçerlidir. Orada da bu ku?un bir türü olan kara tavuk adly ku? ayny görevi sürdürmektedir.

Maalesef biz insanlar do?anyn bu düzenini de bozmasyny biliyoruz. Bu ku?lary avlayarak neleri yok etti?imizin farkynda de?iliz. Küçücük bedenlerini avlayyp yiyenler, onca?yz etle doyuyorlar my dersiniz? Kesinlikle hayyr. Onlara sorsanyz "Y?in zevki avlanmak." derler. Olmaz olsun böyle zevk. Lütfen avcy dostlar, bu ku?lary avlamayyn. Do?anyn düzenini bozmayyn.

Bu ilahi ve akyl ötesi i?i isteyen istedi?i gibi yorumlayabilir.

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 06 Mar 2008
Bildiriler: 57
Şehir: Denizli
Alıntıyla Cevap Gönder
Sağ olun. Ancak böylesine değerli çalışmaları yapmakla ayrıca yararları ölçümsüz bir site hazırlamakla gerçek övgülerin iyesi sizlersiniz... Türklük bu erdemli girişimleri unutmayacak, Bengü Anıtlarımız gibi bu çalışmalarınız sonsuza dek yaşayacaktır.

Bu arada, Kara Tavuk, Dugguk, Dıkdelen (bir tür ağaçkakan) avlamak, av töresine aykırıdır...

_________________
Adem Süpçin


Eline,diline,beline YYE OL!
Kullanıcı kimliğini gösterErendiz tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderMSNM
"Kabardıcın Dalına da Astım Katmarı" Kendi Öyküm
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2