Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 25 Ekm 2007
Bildiriler: 124
Şehir: Kyrykkale
Alıntıyla Cevap Gönder
Sefil Bayku?

Sefil bayku? ne yatarsyn bu yerde
Yok mudur vatanyn illerin hani
?

Hani ya! Bülbül gibi ?akyyan; a?ky gözlerden okuyan dillerin hani?.. Hey gidi onbe? ya?yn Suna'sy hey ! . Topra?a girecek ya? my bu ! ..

Varyp türküye sorsan "Ey türkü nedir bu Sefil Bayku? öyküsü... neyin nesi bu Suna kyz". Türkü dillenir. Öyküler meseleyi.

Recep derler bir genç vardy, Kars'yn Ka?yzman'ynda Recep'in babasy A?a Dede adly bir rençberdi. O?lunun okuma-yazma ya?yna gelince, Hafyz Lütfi Efendi'ye yollady onu. Eskiden nerde ?imdiki okullar. Varsa yoksa medreseler. Y?te Recep'te gözlerini Hafyz Lütfi Efendi'nin medresesinde açty çevreye.. Sesi güzel oldu?u için de hocasy onu çok seviyordu. Recep oniki ya?yna gelince, medresede ders vermeye ba?lady. Yyi, ho? ama, Ya?ynyn da ergenli?e geçi? dönemi: Ö?renciler arasynda kyzlar da var. Hele bunlar arasynda emmisinin kyzy Suna var ki, bir içim su.. Suna da onun ya?larynda, çocuk daha. Ama, Recep'in ilgisini anlyyor. Yçten içten de bo? de?il Recep'e. Recep derseniz günden güne tutuluyor Suna'ya. Uykulary kaçar oluyor, rahat, huzur hak getire. Medreseyi terkedip, da?lara dü?üyor. Elinde sazy, çalyp; söylüyor. Yakty?y türküler de hep Suna'nyn üstüne. derken, mesele Recep'in babasynyn kula?yna gidiyor. Babasy olgun adam..Varyp Sunâ nyn babasyna açyyor konuyu. "Valla karde? durum böyleyken böyle bizim o?lan deli divana. Da?lara dü?tü. Suna der de ba?ka bir?ey demez.... Allah kysmet etmi?se, ba?-göz edelim çocuklary. Elin akyllysyndan, bizim delimiz iyidir" diyor.

Suna'nyn babasy dinliyor karde?ini. Sonra da: "Yyi ya karda?ym. An?a evdeyken, Suna'yy nasyl veririm. Elalem ne der. Büyü?ü dururken, küçü?ünü verdi. Törelere kar?y geldi demezler mi? Suna olaca?yna, An?a olsun" der. Recep'in babasy ilkin hyk-myk eder, sonra da: "Gençtir. Çabuk unutur. EI kyzy gelece?ine, An?a olsun" der. Eee devir eski devir, töreler baskyry. Emmio?lu, emmikyzyyla evlenecek. Onunda ilkin büyü?ü gelin olacak. Kim ne der. Haber Recep'in kula?yna gelince, vurulmu?a döner... Ama, a?zyny açyp da babasynyn kararyna kar?y gelmek ne haddine, boynunu büküp oturur. Suna derseniz, olanlardan habersiz. Ona kalsa, ömür boyu bekleyecek Recep'i. "An?a evlenir giderse syra bana gelir. Bende Recep'e varyrym" hesap ediyor Suna. Ama, i? açy?a çykyp durumu ö?renince iki göyü, iki çe?me Suna'nyn. A?lamak için kenar kö?e anyor. Sonra da iki elinin arasyna alyyor ba?yny. Haykyra haykyra a?lyyor. Ba?ka da bir?ey gelmiyor elinden. "Hayyr Recep beni istiyor, ben de Recep'i" dese, kim dinler. Üstelik elaleme rezil olur. Babasynyn anasynyn da yüzüne bakamaz. Boynunu büküp bekliyor.

Uzun sözün kysasy, Recep'le An?a'nyn dü?ünü yapylyyor. Ba?göz olup çekiliyorlar evlerine. Ama, nerde Suna; nerde An?a. Recep'in gönlü illaki Suna diyor. Kimseye belli etmek istemiyor. Yçini türkülerle döküyor, dertli dertli çalyp, türküler yakyyor Suna'ya. Gece gündüz demeyip, da?-bayyr; ova yayla dola?yp duruyor. Medreseyi de, hafyzly?y da byrakyyor... Bir tek "Hyfzy" takma ady kalyyor hafyzly?yndan. Türküleri de dilden dile dola?maya ba?lyyor. Duyan duymayana; bilen bilmeyene söylüyor.~Ka?yzman'ly Hyfzy'nyn türkülerini.

Suna derseniz içine kapanyk. Arada bir ablasyna gitti?inde görüyor Hyfzy'yy. O kadar!.. Onda da dertlenip dönüyor eve. Yçine atyyor hep. Hyfzy, Suna'yy alsa kaçsa; töreler! hlâki babasynyn, emmisinin ?erefi. Bakyyor oluru yok, Sunâ syz ya?amak zor, çareyi gurbette anyor. "Alyr ba?ymy giderim. Olaki unuturum. Gözden yrak olan, gönülden de olurmu?" diye teselliyi gurbette aramaya çykyyor. Babasyna da geçimi sebep gösteriyor. "Baba bu geçimle iki ay ba? edemez. Ben An?a'yy alyp gurbete gidiyorum. Üç-be? kuru? biriktirir döneriz" diyor. Babasy kar?y koymak istiyorsa da Hyfzy kararly. Çok geçmeden de yükünü syrtlayyp, yollara dü?üyor. ?ura senin, bura benim. Vara vara Çukurova'ya varyyorlar. Topra?y bereketlidir Çukurova'nyn diye duymu?tur. Gidip bir çiftli?e yerle?iyorlar. Ufak tefek i?lerine bakyyorlar çiftli?in. Kendisi at arabasyny süriiyor. Tarlaya gidip geliyor. Ekim dikimle u?ra?yyor. An?a da, çiftlikte yemek yapyyor, ortaly?y temizliyor. Ynek sa?yyor. Geçinip gidiyorlar. Yyi. Ho?. Ama, Suna aklyndan çykmyyor Hyfzy'nyn. Unuturum diye çykty?y gurbet, daha çok yakyyor içini. Rüyalaryna giriyor Suna. Derdini bir tek kavalyna anlatyyor. An?a hiç bir ?ey anlamyyor. A?zyny açyp iki çift laf etmiyor zaten Hyfzy'yla. Yki yabancy gibiler evde. Bunlar böyleyken, acaba Suna ne yapar? Suna ne durumdadyr? Haberi Suna'dan verek.

Hyfzy Ka?yzman'dan çykyp gurbet yoluna dü?ünce, Suna'nyn içini de kurt kemirmeye ba?lady. Eriyip akmaya ba?lady Suna. Yanaklaryndaki on be? ya?yn pembeli?i, yerini, limon rengine byrakty yava? yava?. Sararyp soldu Suna. Ylaçty yatyrdy bo?!. . Kimse çare olamady Suna'nyn derdine. Bir de ?u var; ya?lylardan bazysy ancak evlenirse iyile?ir bu, diyor. Ysteyeni de çok Suna'nyn. Babasy uygun birini kestirip, i?ini bitirdi. Kimse de Sunâ ya bir ?ey sormady. Bir yandan, syrty kesiliyor, dü?ün hazyrly?y yapylyyor; öteki yandan derdine çare aranyyor Suna'nyn. Küt küt öksürüyor, so?uk so?uk terliyor Suna. Kimsenin olmady?y yerlere çekilip için için de a?lyyor. O kadar. Bir tek rüyalarda teselli buluyor. Rüyalarynda Hyfzy'yy görüyor hep. Ku? olup uçuyor Hyfzy. Gelip evin bahçesine konuyor. Sonra kocaman kanatlaryny vurup iniyor a?a?y kapty?y gibi havalara uçuyor Suna'yy. Suna da kollaryny kanat gibi çarpyyor. O da Hyfzy'yla uçuyor. Da?lary ovalary geçip, gözden kayboluyorlar. Sonra ylyk bir ter basyyor yeniden. Açyyor gözlerini a?lyyor a?lyyor.

Uzun sözün kysasy; ince hastalyk yakyp kavuruyor Suna'yy.. Gün güne de eriyip akyyor. Bir deri, bir kemik kalyyor... Öte yandan dü?ün günü de gelip çatyyor... Bir yanda saz söz; bir yanda davul zurna. Yeniyor içiliyor. Buz gibi ?erbetler da?ytylyyor... Gelinlik elbisesi de çok yaky?yyor Suna'ya. Dü?ünün ikinci gecesinde Suna yataklarda.. Bakyyorlar olacak gibi de?il, erteliyorlar dü?ünü. Suna'nyn son yata?a dü?ü?ü oluyor bu. Bir daha çykamyyor yataktan. Hyfzy'nyn adyny sayyklaya sayyklaya, son nefesini veriyor. Evin ?enli?i, yasa dönüyor. Gelinlik elbiseleriyle koyuyorlar mezara Suna'yy. Ba?yna da "Murad almamy? gelin" diye yazyyorlar.

Suna'nyn son nefesini verdi?i gece, Hyfzy sabaha kadar uyuyamyyor. Kan ter içinde dönüp duruyor yata?ynda. Gözlerinde Suna'nyn hayali. "tez gel" diye yalvaryyor. Gözlerini kapasa, rüyasynda Suna. Sabahy iple çekiyor Hyfzy. Sabahyn erkeninde kalkyp, An?a'ya: "Tez hazyrlan memlekete dönece?iz. Zaten gurbetin hayry yok. Elimiz görüyor, cebimiz görmüyor. Hasretlik de cabasy". Varyp çiftlik sahibine anlatyyor durumu. Tez elden yola çykyyorlar. ?ura senin; bura benim. Günlerce yol tepip, ula?yyorlar Ka?yzman'a. Tez varyp Suna'yy soruyor Hyfzy. A?layarak durumu anlatyyorlar... Oldu?u yere yykylyyor Hyfzy. Ba?y ellerinin arasynda, saatlerce a?lyyor. Sonra sazyny alyp, Suna'nyn mezaryna gidiyor. Mezar ta?yna bir bayku? konmu?, figan etmektedir. Bir kenara da Hyfzy çekilir.... Vurur sazyn tellerine.

Sefil bayku? ne gezersin bu yerde
Yok mudur vatanyn illerin hani
Küsmü? müsün selamymy almazsyn
?eyda bülbül gibi dillerin hani

Ecel tuza?yny açamaz mysyn
Açyp da içinden kaçamaz mysyn
Azat eyleseler uçamaz mysyn
Kyryk my kanadyn kollaryn hani

Aç mysyn, yok mudur ekme?in a?yn
Odan ne karanlyk, yok mu ata?yn
Hanidir güveyin, hani yolda?yn
Hani kapyn bacan, yollaryn hani

Kara yerde mor menev?e biter mi
Yaz baharda ishak ku?u öter mi
Bahçede aly?an, çölde yatar my
Uyan garip bülbül güllerin hani

Burda yorgan dö?ek, yastyk var mydyr
Bu geni? dünyada yerin dar mydyr
Dalyn tahta duvar, önün yar mydyr
Ye?il ba?ly Suna'm güllerin hani

Körpe maral idin da?larymyzda
Dolanyrdyn solu sa?larymyzda
Taze fidan idin ba?larymyzda
Felek mi budady dallaryn hani

Dü?ününde acy ?erbet içildi
Gelinlik esvabyn dar my biçildi
Ylikle dü?mele gö?sün açyldy
N'oldu kemer-beste belleri hani

Aly?my? ka?laryn var my karasy
Ala idi gözlerinin binasy
Kocaldyn my on be? ya?yn Suna'sy
Yok mudur takatin, hallerin hani

Aç kapyyy emmim kyzy gireyim
Hasta mysyn halin sual edeyim
Susuz de?il misin bir su vereyim
Çaylarda çalkanan seslerin hani

Yatarsyn gaflette gamsyz kaygusuz
Ninni balam ninni kalma uykusuz
Hem garip hem çyplak, hem aç hem susuz
Felek fukarasy mallaryn hani

Her gelip geçtikçe selam vereyim
Ni?angah ta?yna yüzler süreyim
Kaldyr nikabyny yüzün göreyim
Ne çok sararmy?syn allaryn hani

Civan da canyna böyle kyyar my
Hasta ba?yn ta? yasty?a koyar my
Ergen kyza beyaz bezler uyar my
Al giy ally, balam ?allaryn hani

Daha seyrangaha çykarmaz mysyn
Çykyp da da?lara bakamaz mysyn
Kaldyrsam aya?a, kalkamaz mysyn
Ver bana tutayym ellerin hani

Bir kuzu koyundan, ayry ki durdu
Yemez mi da?laryn ku?iyle kurdu
Katardan ayryldyn, ?ahin mi vurdu
Turnam, teleklerin tellerin hani

Sen de Hyfzy gibi tezden uyandyn
Uyandyn da ta? yasty?a dayandyn
Asly hanym gibi kavruldun yandym
Yeller mi savurdu, küllerin hani

Hyfzy sorar da Suna durur mu? Suna'nyn cevabyny da ?öyle dillendirir halkymyz:

Emmio?lu küsmemi?im ben senden
Ölüm lal eyledi, dillerim yoktur
E?di kametimi, büktü belimi
Kalkamam aya?a hallerim yoktur

Haber edin ku?lar çeksin yasymy
Yuva yapsyn püskülümü gesimi
Koymadylar doldurayym tasymy
Havuzdan ayryldym, sellerim yoktur

Bende Hyfzy gibi tezden uyandym
Uyandym da ta? yasty?a dayandym
Asly Hanym gibi, kavruldum yandym
Sam yeli savurdu, küllerim yokt

_________________
Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz!
Kullanıcı kimliğini gösterFaruk Namli tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
Penceremin Altynda Zerdali Daly mysyn?

Bu türkünün hikayesi Çankyry'nyn Çerke? kazasynyn Hacy Bey köyünde ya?anmy?tyr. Alty çocu?uyla beraber yoksul bir hayat süren, bütün umutlary topra?a ba?ly bir aile vardyr. Bu ailenin Gülbahar isimli bir de güzel kyzlary vardyr. Henüz on be? ya?ynda olan Gülbahar'yn gönlünde köyün zenginlerinden bir a?anyn o?lu Murat yatmaktadyr. Murat bu sevgiden habersizdi.

Gülbahar her gün testisini alyr çe?meye gider.Gider ama dü?üncesiyle Murat'y da beraberinde götürür. Testisini doldurur. Penceresinin önündeki zerdali a?acyny sular,ama bu i?leri yaparken hep Murat'y dü?ünmektedir. Bir gün çe?me ba?ynda Murat'y gördü. Heyecanyny gizleyemedi Gülbahar. Elleri titriyor, yüzü durmadan renk de?i?tiriyordu. Murat dayanamady sordu:

-Beni sevdi?ini söylüyorlar köyde, do?rumu bu?

Gülbahar bu sefer daha da heyecanlandy, bir ?ey diyemeden kaçamak bir baky?la Murat'yn yüzüne bakty, hyzla oradan uzakla?ty. Baky? o baky?... Murat'ynda içine bir ate? dü?mü?tür. Her gün çe?me ba?ynda bulu?maya ba?larlar. Murat'yn babasy bunu duyar. O?lunun bir fakir kyzyyla ilgilenmesini istemiyordur. Kom?u köyden bir kyzla Murat'yn nikahyny kyydyryr. Bütün umudunu yitiren Gülbahar ekmekten a?tan kesilir. Günlerce a?zyna bir ?ey koymaz. Artyk her ?eyin bitti?ine kanaat getirir ve kendisini, büyük bir umutla besledi?i zerdali a?acyna asar. Çünkü davul zurna sesleri köyün sessizli?ini yykmy?ty, gelin geliyordu. Her ?eyden habersiz Murat pek dü?ünceliydi. Haberi duyunca beyninden vurulmu?a döndü. Kendisine ve insanlara dünyaya lanet ediyordu. Çok geçmeden aklyny kaybetti. Bir daha da eski haline gelemedi.


PENCEREMYN ALTINDA ZERDALY DALI MISIN

Penceremin altynda da a beyim
Zerdali daly mysyn?
Dü?kün dü?kün duruyonda a beyim
Benden sevdalymysyn?

Hep kara leylide baky?yr aman
Ka?lary gözlere yaky?yr aman.

Penceremin altynda da a beyim
Kitap açmy? okuyor.
Perçemine ya? sürmü?te a beyim
Yel estikce kokuyor.

Hep kara leylide baky?yr aman
Ka?lary gözlere yaky?yr aman.

Pencereden bakyyor da a beyim
?eker olmu? akyyor.
Bu sevda nasyl sevda a beyim
Beni candan yakyyor.

Hep kara leylide baky?yr aman
Ka?lary gözlere yaky?yr aman.
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
Ay Deresi

Kırkpınarlı asker Mehmet, Hasanpaşalı iki arkadaşıyla izine gelirler. Hasanpaşalı arkadaşının birisinin düğünü vardır. Doğrudan Hasanpaşa'ya giderler. Orada arkadaşının düğününü yaparlar ve eğlenirler. Mehmet köyüne gitmek için izin ister, fakat arkadaşları izin vermez, çünkü hava çok bozuktur. Derler ki; “ Bir hafta kadar bizim köyde kalalım. Hem de bu havada biraz sakinleşir ve hep birlikte gideriz, biz seni bekleriz derler. Aradan bir hafta geçer ve hava da biraz sakinleşir. Mehmet'in izine geldiğinden ailesinin haberi yoktur. Çünkü o zamanlarda ulaşım ve haberleşme çok zordur. Kırkpınar bir yayla köyü olduğu için bütün imkanlar kısıtlıdır. Neticede bir hafta sonra Mehmet ve iki arkadaşı yola koyulurlar. Yolculuk at üzerinde yapılır. Tam yolculuk esnasında ani bir tipi bastırır. Hasanpaşalı askerler geri dönelim der fakat Mehmet dönmek istemez ve yola devam ederler Ay Deresi yakınlarına kadar gelirler. Orada Hasanpaşalı iki asker donarak atlarından düşerler, az ileride de Mehmet atından düşer ve donarak ölür. Orada bir hafta kalırlar. Atlar da başlarından hiç ayrılmaz, karları deşeliyerek buldukları otları yerler ve böylece atlar hayatta kalır. Aradan bir hafta geçmesine rağmen Hasanpaşalı askerler dönmeyince aileleri meraklanır ve aramaya koyulurlar. Yolda ilerlerken önce iki askerin, ardından da az ileride Mehmet'in ölüsünü bulurlar. Kırkpınar'a haber salarlar, onun da ailesi gelir. Ağıtlar yakılmaya başlanır. Mehmet'in annesi de gelir. Mehmet'in ölümü üzerine ilerleyen zamanlarda ailesi evlat acısını bir nebze de olsa dindirir diyerek bir evlatlık çocuk alırlar. Fakat baba evlat acısına dayanamaz ve kısa zaman sonra ölür, ardından da anne evlatlık çocuğunu alır ve köyden temelli olarak ayrılır. Bir habere göre anne de fazla yaşamamıştır... Ve köyde onların hayalleri ve anıları nesilden nesile aktarılır..
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
TÜRKÜ ÖYKÜLERİ
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
2. sayfa (Toplam 2 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2