Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
Türkçemizi kim hackledi !?
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 16 Eyl 2005
Bildiriler: 312
Alıntıyla Cevap Gönder
Samsun'un yerel gazetelerinden biri olan DENGE GAZETESY'nden Adem ALAN imzaly bir kö?e yazysy bu ba?ly?y ta?yyor:
Türkçemizi kim hackledi

Alıntı:
Yyllardyr, (virgüle gerek var my?)Türkçe"miz (böyle bir kesme imi mi var Türkçede?) yabancy kelimelerin i?gali altyndadyr.
Hatta Türkçe"mizdeki binlerce kelimenin artyk Türkçele?ti?ini ve yerine koyaca?ymyz ba?ka bir kelimenin ayny anlamy vermeyece?ini bile iddia edebiliriz.
Türk Dil Kurumu ise maalesef (Genelde dü?ülen bir yanly?... çift a ile yazylmaz.) güzel Türkçe"mizdeki yerle?mi? ve halkyn tamamynyn anlady?y kelimeleri Arapça, Farsça veya Rumca"dan geçme diye ayyklayyp bunlaryn yerine hiç yoktan kelime uydurup basyn, yayyn ve e?itim yoluyla dilimize yerle?tirmeye çaly?maktadyr.
Fakat pek de ba?aryly oldu?u söylenemez.
Çünkü uydurulan birçok kelime halk tarafyndan benimsenmemi?tir.
Bu arada bazy komiklikler de dikkat çekmektedir.
Örne?in: [b](Özellikle buraya dikkat:)[/b]Yngilizce bir kelime olan Hostesin ilk kar?yly?y Türk Dil Kurumunda Gök götürü konuksal avrattyr tyr ve kullanylan avrat kelimesi de Arapça"dyr.
Neyse ki bu kelimenin de pek uyumlu olmady?yny fark edince güya kysaltarak "Hava konuksal avrat" yapmy?lar ama bu da tutmady.
Ysterseniz, otobüste veya uçakta;
Hava konuksal avrat, su verir misin lütfen diye deneme yapyn!
Kökeni yabancy da olsa dilimize yerle?ip halkymyz tarafyndan benimsenen kelimelerin Türkçele?mi? kelimeler olarak kabul edilmesi daha uygundur.
Dünyada hiçbir dil yoktur ki içinde yabancy kelime olmasyn.
Yerle?en, benimsenen kelime, dili yozla?tyrmaz.
Yozla?tyran ?ey; Türkçe"miz de kar?yly?y oldu?u halde özenti veya bilgisizlikten Türkçe kelimenin yerine yabancy kelimeyi konu?mak veya yazmaktyr.
Örne?in: Türkçe olan a?evi yerine Ytalyanca"dan yerle?mi? lokanta kelimesi benimsenmi?tir ama bunun yerine restoran yazylmasy dilin yozla?tyrylmasydyr.
Sonuç olarak, ne özentilik u?runa yabancy kelime kullanalym ne de Türkçele?tirmek adyna dilimize uyduruk kelime sokalym.
Yani, Türkçe"mizi HACKLETTYRMEYELYM!!!


Sözümona Türkçeye duyarly bu kö?e yazarymyzyn yazysyny okurken "vay beni vaylar beni" dememek mümkün de?il. Türkçeyi korumaya çaly?an insanlaryn biraz da Türkçe bilgisi olsaydy ke?ke. Bir dünya noktalama yanly?y (yukaryda kimilerini i?aretledim) tümce kurulumunda bozukluk, ve ayry/biti?ik yazylmasy gereken sözlerin bollu?u bir yana bir de üstüne üstlük kayna?yny ara?tyrmadan kulaktan dolma saçma sapan bilgilerle bir kurumun sözümona ele?tirilmesi ve bunun matah bir ?eymi? gibi okuyucuya sunulmasy nasyl bir aydyn dü?ünce ürünüdür bilemedim.

Belki milyonlarca defa söylenildi "Bu tür uyduruk sözlerle TDK'nin hiçbir ilgisi yoktur. Bunlar yalnyzca kurumun özle?tirme çaly?malaryny baltalamak amacyyla kurum dy?y bir avuç zibidinin uydurmasydyr." diye. Gel gör ki insanlar inatla ayny teraneyi tutturup gidiyorlar. Bunu yazan sözümona kö?e yazary bu yazysyyla acaba daha kaç ki?iyi zehirleyecek...
Kullanıcı kimliğini gösterMehmet Çömez tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderMSNM
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Mehmet Çömez demiş ki:


Belki milyonlarca defa söylenildi "Bu tür uyduruk sözlerle TDK'nin hiçbir ilgisi yoktur. Bunlar yalnızca kurumun özleştirme çalışmalarını baltalamak amacıyla kurum dışı bir avuç zibidinin uydurmasıdır." diye. Gel gör ki insanlar inatla aynı teraneyi tutturup gidiyorlar. Bunu yazan sözümona köşe yazarı bu yazısıyla acaba daha kaç kişiyi zehirleyecek...


Sayın Çömez, içmeye ayranı yokken sağa sola giden bu tip çok bilmişler, ancak at gözlüğüyle bakıp, onun bunun lafıyla ciddi varsayımlar çıkarmaya çalışan zavallılardır. Gölge etmesinler başka bir şey istemiyoruz.

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 21 Ekm 2006
Bildiriler: 106
Alıntıyla Cevap Gönder
Türkçe"mizi HACKLETTYRMEYELYM!!!

Ne yapmayalym, ne yapmayalym?......
Kullanıcı kimliğini gösterZ. Şakiroğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 104
Alıntıyla Cevap Gönder
İyi niyetle yola çıkılan fakat maalesef amacını aşan bir yazı.
Kullanıcı kimliğini gösterH. Ergenç tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Yddia Ediyorum: Dilimizi Kirletenlerin Ba?ynda ..... (2)
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Arkada?lar,


Sayyn Tahsin Melan ile Sayyn H. Ergenç’in Denge gazetesi yazary Sayyn Adem Alan’yn Türkçemizi kim hackledi !?’si üzerine yaptyklary de?erlendirmeler, konuya gerekli noktayy koyuyor.

Buradaki ‘hack’lemek, canyna okumak... Ve dilimizin asyl canyna okuyanlar da tepe yerlerdekilerin arasynda.

Alıntı:
Ülkemizde futbol kar?yla?malary alanynda mü?terek bahisler düzenleme ve buna ili?kin i?leri yürütme hak ve yetkisi kimdedir? Beden Terbiyesi Genel Müdürlü?ü’nde. Bu müdürlük bir devlet kurulu?u... BTGM bu hak ve yetkisini, Spor Toto Te?kilaty eliyle kullanyyor. Dayana?y, 29 Nisan 1959 tarih ve 7258 numaraly yasa...
.....

«Dany?tay’yn, ihalesi için yürütmeyi durdurma karary verdi?i Yddaa oyununda mutlu sona ula?yldy. Spor-Toto Te?kilat Müdürlü?ü ile ihaleye giren tek ?irket olan Ynteltek firmasynyn iki gündür süre ve oran konusunda yapty?y görü?meler olumlu sonuçlandy. Yki taraf arasynda bugün hazyrlanan sözle?menin, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay ve Ynteltek ?irketi Genel Müdürü Ahmet Sezer tarafyndan noter huzurunda imzalanmasyyla Yddaa yaryndan itibaren tekrar sporseverlerle bulu?uyor.

Dany?tay 13. Hukuk Dairesi’nin, ilgili yasada hizmet alymyyla ilgili bir düzenlemenin bulunmady?yny, Yddaa oyununu Spor-Toto Te?kilat Müdürlü?ü’nün kendisinin oynatabilece?ini veya kamu kurum ve kurulu?laryndan herhangi birine oynattyrabilece?i ?eklinde karar vermesinin ardyndan, Yddaa oyunu 1 Mart’tan itibaren durdurulmu?tu.

TBMM Genel Kurulu’nda, 22 ?ubat günü, futbol ve di?er spor müsabakalary üzerine bahis ve ?ans oyunu düzenlenmesine ili?kin hükümler içeren kanun tasarysy yasala?my?, umhurba?kany Ahmet Necdet Sezer’in yasayy onaylamasynyn ardyndan Spor Toto Te?kilat Müdürlü?ü ihale sürecini ba?latmy?ty.»
.....


Alyntydaki Yddaa sözcü?ü dikkattinizi çekmemi? olabilir; bu, olsa olsa, ruhbilimde sözü edilen algyda yanylgynyn azizli?ine u?ramanyzdandyr.

Her neyse... Bu alynty, bir tarihte Yazy?maly?ymyz’a yapy?tyrdy?ym Yddia Ediyorum: Dilimizi Kirletenlerin Ba?ynda... yazysyndan*. Hani ne derler, “Ymam ... cemaat ...”; i?te o hesap. Âdem Bey’e yüklenmeye gerek yok; muhteremin ady bile yanly? yunlu? çykmy? gazetesinde... Kendisini suçlayamam; basynyn, Türkçenin kafasyny gözünü nasyl yardy?yny bilmeyen mi var? Bir olasylyk da, Âdem karde?imizin adynyn nüfusta yanly? yazylmy? olmasy... Bu daha da kötü. Dedim ya, dilimizi kirletenlerin ba?ynda tepe yerlerde konu?lanmy? kimi zevat geliyor.

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Adi gecen gazeteye yazdigim yorumu ve yine adi gecen kisinin bana yönelik yazdiklarini ekliyorum. Yorumu sizler yapin.

Alıntı:
Gölge Etmeyin Yeter
Sayın Alan Sizden ricam lütfen araştırmadan bu tür yazılar yazmayınız. Kısacası bu dile gölge etmeyin yeter. Söyleyecek çok söz var ama kırıcı olmamak adına susma hakkımı kullanıyorum. Aşağıdaki bölümde konu ile ilgili yorumlar göreceksiniz. Eğer savunmanız ve söyleyecekleriniz varsa ekleyebilirim. http://www.dilimiz.com/forum/viewtopic.php?t=2632 Saygılarımla Tahsin MELAN
15 Aralık 2008 Pazartesi 17:15


Alıntı:
amacım
Ben edebiyatçı değilim.Yazılarımda maalesef imla hataları olabilir.Olmaması daha iyi tabii ki. Bu yazıdan amacım dilimizin uydurukçaya kurban edilmesine biraz çarpıcı bir örnek vermekti. Eleştirilere teşekkür ederim. Tahsin Melan Beye ise hem teşekkür hem teessüf ederim. Kırıcı olacakmış da, başka söyleyecekleri varmış da... Eleştiriyi edebinle yaparsın olur biter. Edep dışı davranmaya gerek yok sayın Melan. sevgilerimle. Adem Alan
27 Mayıs 2009 Çarşamba 18:01

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türkçemizi kim hackledi !?
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2