Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
NECYP FAZIL'DAN NAZIM HYKMET'E YLK VE SON HYTAP
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 11 Ksm 2004
Bildiriler: 59
Şehir: TRABZON
Alıntıyla Cevap Gönder
NECYP FAZIL’DAN NAZIM HYKMET'E YLK VE SON HYTAP
M.NYHAT MALKOÇ

Türk ?iirinin en çok konu?ulan isimleridir Necip Fazyl Kysakürek'le Nazym Hikmet Ran... Günahlaryyla sevaplaryyla sa?da ve solda çok tarty?ylmy?tyr bu iki isim... Her ikisinin de çok sayyda sevenleri ve sevmeyenleri vardyr. Bu iki büyük ?âir hep ifrat ve tefrit ölçüleri çerçevesinde de?erlendirilmi?lerdir. Peki bu iki büyük ?ahsiyetin birbirlerine baky?y nasyldyr? Bununla ilgili olarak Üstat Necip Fazyl Kysakürek'in Nazym Hikmet Ran'a hitaben yazdy?y açyk mektubu dikkatlerinize sunmak istiyorum:

"Nâzym Hikmet! Nafile çabalyyorsun. Sana kyzmyyorum. Kyzmayaca?ym. Hiç bir operatör, ameliyat masasyndan kendisini yumruklayan kanserliye, hiç bir gardiyan, parmakly?y içinden kendisine deli diye ba?yran çylgyna, hiç bir hâkim dara?acy önünde küfürler savuran mahkûma kyzamaz.

Ben kendimi, ne kanser operatörü, ne deli gardiyany, ne de a?yr ceza hâkimi ?eklinde görmüyorum. Fakat görüyorum ki her hareketim, seninle hiç de alâkadar olmady?y halde, ci?erine ne?ter gibi saplanyyor, seni delilerin parmakly?y gibi bir azap çerçevesine hapsediyor ve ba?ynyn üstünde ip varmy? gibi kudurtuyor. Beni, doktor, gardiyan ve hâkim ?eklinde gören sensin! Senin bu halini sezer sezmez artyk sana kyzmyyorum. Merhamet ediyorum.

Sanma ki ben öfke kabiliyetini kaybetmi? bir adamym. Ynsan ba?yyla fare kafasyny birbirinden ayyran tek hassa, bence fikir öfkesidir. Bir hiç için ölçüsüz öfkeler duyacak kadar alyngan ve hassas bir mizaç ta?ydy?ymy sen de bilirsin. Fakat bu öfke, iyi kötü bir kudreti, bir ?ahsiyeti, bir mesuliyeti kalmy? insanlara ve hadiselere kar?ydyr. Sen mazursun.

Çünkü iflâs nedir, onu bütün hacmiyle idrak ettin. O kadar yalnyzsyn ki, etrafynda bir sürü (namy müstear) dan ba?ka kimse yok. O kadar konu?ulmuyorsun ki, isminden ancak kendi (namy müstear) laryn bahsediyor. Eskiden herkesin dilinde bir problem gibi gezinmeyi tercih eder ve bir dedikoduya, bir ankete do?rudan do?ruya i?tirak etmeyi Greta Garbo esraryna aykyry bulurdun. ?imdi bir yerde anket oldu mu, kyymeti ve seviyesi nedir, hiç dü?ünmeden, kapysy önünde aç biilâç bekle?en yedi sekiz ki?inin ba?yna en evvel sen geçiyorsun ve syrany kaybetmemek için kim bilir nelere ba? vuruyorsun?

Fykralaryn ba? sahifelerden moda sahifelerine atylyyor, gene yazyyorsun. Hatyrlanmak ?arty ile ne hakaretlere razy de?ilsin? Tükürü?ü bile uzun zaman gyda dindin. ?imdi o da yok. Bir zamanlar, ?iirlerinde (kylly ve kalyn) oldu?unu ilân etti?in sary?yn ve pembe ensenden, ?unun bunun tokat izleri bile uçmu?. Zaman seni de?il, yüz karalaryny bile götürmü?. Ne hazin bir manzaran var. Ak?amlary, Beyo?lu sokaklarynda, yüzlerinde kalyn bir duvak, ayaklarynda bir çift siyah bot, ellerinde köpek ba?ly bir ?emsiye, a?yr a?yr geçen sabyk Rum a?üfteleri bile senin kadar merhamete ?ayan de?ildir. Artyk nefret vermiyorsun. Zamanyn hainli?i önünde insanlary tefekkür ve merhamete ça?yryyorsun.

Bundan bir kaç ay evvel Bâbyâli'de, ?taynburg lokantasynda seninle ?öyle konu?madyk my:

Ben - Gazetelere yazdy?yn bu fykralary nasyl yazyyorsun, bu kadar adile?meye nasyl tahammül ediyorsun?
Sen - Ne yapayym, ekmek paramy kazanyyorum. Ba?ka ne yapabilirim?
Ben - Kendinden ve haysiyetinden bu kadar fedakârlyk edece?ine niçin potin boyacyly?y etmeyi tercih etmiyorsun?
Sen - Potin boyacyly?y etsem, bir ?ey zannederler de beni bu i?ten menederler.

Kendisini bu kadar saçma bir mazeretle teselli ediveren, hakikatte tesellisi olmayan seninle görüyorsun ki ben hiç bir gün kavga etmedim. Sana selâm verdim. Sana acydym. Bu kadar dü?mene -acysyny ben duyuyormu?um gibi- razy olmadym.

?imdi bana -tam da senden bekleyebilece?im bir tarzda- çatyyorsun. Devlet günlerinde seni rakip diye almaya tenezzül etmeyen adam, bu peri?an halinde sana nasyl tenezzül eder? Artyk sen benim gözümde hiç bir ?eyi temsil etmiyorsun. Ne hokkabaz ?iirini, ne i?porta komünizmany, ne hile ustaly?yny, ne 24 saatlik reklâm açyk gözlülü?ünü... Senin nene mukabele edeyim?

Ayny ideoloji içinde vaktiyle sarma? dola? oldu?un ve içlerinde fikirlerine taban tabana zyt olmama ra?men konu?ulabilecek insanlar buldu?um gruplar, yani sana benden daha yakyn zümreler bile seni, fikir ve sanat âdili?inin, dolandyrycyly?ynyn prototipi diye gösteriyorlar. Bana ne dü?er?

Y?te açykça söylüyorum: Ben senin kâbusun, geceleri uykuna giren umacyn, her an yoklu?unu hissettiren ?eytanynym. Sana acyyorum. Fakat elimden ne gelir? Çekti?in yokluk ystyrabyna hürmeten, sana vaktiyle vermedi?im ?erefi veriyorum. Seninle ilk ve son defa olarak konu?uyorum. Fakat hepsi bu kadar. Dedi?im gibi sen, bence artyk mazursun. Seni affediyorum, ve ne yapsan affedece?im. Bu vaade güvenerek istedi?ini yap! Sakyn bu fyrsaty kullanmamazlyk etme!

Yalnyz bil ki, sönmü? ve pörsümü? hüviyetine, o kadar muhtaç oldu?un ve elde etmek için ne yapaca?yny bilemedi?in hayaty nefhedemiyece?im. Ölü diriltmek ve müflis kurtarmaktan âcizim. Benim hakkymda, içinde hapsetti?in ?eylerin hacmini bilmiyorum. Rivayete göre üç perdelik bir piyes, rivayete göre bir roman... Fakat sana kar?y hiçbir takti?i kalmamy? adamyn, bütün bir samimiyet ve açyklykla içini tasfiye etmesine ra?men söyleyebilece?i her ?ey ve syrf sana hitap etmekle dü?ebilece?i baya?ylyk burada toptan ve ebediyen nihayete eriyor. Y?te görüp görece?in rahmet! (11 Nisan 1936)"

Noktasyna ve virgülüne dokunmadan aktardy?ym bu açyk mektup, ba?lyktan da anla?yldy?y üzere, Üstat Necip Fazyl'yn Nazym Hikmet'e ilk ve son hitabydyr. ?âirleri ?âir arkada?lary daha iyi tanyr elbette&... Bir zamanlar ayny bataklykta yüzen Necip Fazyl, Allah'yn kudret ve hidayetiyle nurlu bir hayata kavu?mu?tur. Nazym Hikmet'i yere gö?e sy?dyramayanlaryn Üstat Necip Fazyl'yn bu de?erlendirmelerine ne diyece?ini do?rusu çok merak ediyorum.

E-Mektup: mnihatmalkoc@hotmail.com
Kullanıcı kimliğini göstermnihatmalkoc tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etYIMMSNM
NECİP FAZIL'DAN NAZIM HİKMET'E İLK VE SON HİTAP
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2