Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
?ÂYRLYK MESLEK MYDYR?
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 11 Ksm 2004
Bildiriler: 59
Şehir: TRABZON
Alıntıyla Cevap Gönder
?ÂYRLYK MESLEK MYDYR?

M.NYHAT MALKOÇ

Yürek ve duygu i?çisidir ?âirler… Dy? dünyayy geni? ufuklaryyla algylayarak insanly?a sunarlar. Üçüncü gözleri vardyr onlaryn… Bizim iki gözle göremediklerimizi onlaryn üçüncü gözü görür. Yürek gözü de diyebiliriz buna…Kelimeleri hamur gibi yo?urur ?âirler… Onlara sözlüklerde yazmayan gizli mânâlar yüklerler. Kendilerine mahsus yürek lügatleri vardyr onlaryn… Kelimeler raks eder dillerinde… Her bir harflerinde onlarca çiçek açar. Kelimeler, ?iir bahçesinin iri gülleridir. ?iirler gönül tarlasynyn mahsulü…
Rahmetli Cemil Meriç ?âirler için ?öyle derdi: “Gözya?laryndan inci yapmak... ?airin kaderi bu... Bu incilerin bir sevgili kâkülünde paryldady?yny görebilmek de en büyük mükafaty...” ?âirlerin silahy kelimelerdir.Fakat bu silâhyn ?arjöründe kur?un de?il sevgi saklydyr.Yüreklere sykylyr sevgi mermileri..Fakat bunlar muhatabyny öldürmez, aksine güldürür. Fakat kar?ylyk göremezse süründürür.
Kur’an’da ?âirlerle ilgili ?uara Suresi vardyr. O surede ?âirlerle ilgili ?öyle denir: “?âirlere ise haddi a?an azgynlar uyarlar… Görmez misin ki onlar, her vadide ?a?kyn ?a?kyn dola?yrlar ve yapmadyklary ?eyleri söylerler… Ancak iman edip salih amel i?leyen, Allah’y çok anan ve haksyzly?a u?ratyldyktan sonra öçlerini alanlar ba?ka… Zulmedenler hangi akybete u?rayacaklaryny göreceklerdir.(?uara (?airler) Suresi 224-227.Ayetler)
Bu sure Yslâm’a cephe almy? ?âirleri zemmediyor. Bunu son ayette görebiliyoruz. Yoksa bazy kaba softalaryn dedi?i gibi ?iir Yslâm’da yasaklanmamy?tyr. Bunun böyle bilinmesi gerekir. Keza Yslâm ?iiri yasaklasaydy Mehmet Akif gibi bir Allah dostu ?iir yazar myydy? Mühim olan yazdyklarymyzyn muhtevasydyr.
Zaman zaman ?u sorulur: “?âirlik bir meslek midir,yoksa bo? zamanlarymyzy dolduran zevkli bir u?ra? my?..” Bu soruya cevap vermeden evvel meslek kavramyny açykly?a kavu?turmak lâzymdyr. Nedir meslek? Türk Dil Kurumu’nun çykardy?y Türkçe Sözlük’te meslek için ?unlar yazyyor: “Bir kimsenin geçimini sa?lamak için yapty?y sürekli i?…”
Demek ki meslek para getiren bir vasytadyr. Yani ki?i mesle?i sayesinde karnyny doyurur. Vaktini ona ayyrdy?y için ba?ka bir i? yapmaz. Ekme?ini o yolla kazanyr. Peki günümüzde veya dünümüzde geçimini yazdy?y ?iirlerle sa?layan bir isim gösterebilir misiniz? Halk a?zyyla söylemek gerekirse, yazdy?y ?iirlerle kö?eyi dönerek zengin olan bir ?âiri yazmy? mydyr tarih?
Yahya Kemal,Orhan Veli,Mehmet Akif,Necip Fazyl ?iir yazarak my geçimini sa?lamy?tyr?Buna “evet” demek hakikatleri perdelemekten ba?ka ne anlama gelir ki? ?âirler, ömürleri boyunca yary aç,yary tok ya?ayyp gitmi?lerdir. Refah içerisinde ya?ayan ?âirlerin sayysy iki elin parmaklary sayysyncadyr.Geçim sykyntysy çekmeyen ?âirlerden biri Necip Fazyl Kysakürek’tir. O da babadan kalan mirasyyla mamur ya?amy?tyr. Yoksa “Çile” adly ?iir kitabynyn saty? hasylaty onu zengin etmemi?tir. Aksine kitaplaryny bastyrmak için yüklü miktarlarda parayy hiçbir beklenti gözetmeden, körü körüne, eserlerine harcamy?tyr.
Türk ?iirinin abide isimlerinden olan Yahya Kemal Beyatly ?iirlerini ömrü boyunca iki kapak arasynda görememi?tir. Yani ?iir kitaplary kendisinin ölümünden sonra basylabilmi?tir. Gerçi bu durum daha çok ?âirin mükemmeliyetçi bir anlayy?a sahip olmasyndan kaynaklanmy?tyr. Hiçbir ?iirini tamamlanmy? kabul etmiyordu. Zaman zaman ?iirleri üzerinde çaly?yp ufak tefek de?i?iklikler yapyyordu. Fakat bunun maddî sebepleri de var ?üphesiz…Zamanynda bu kadar be?enilen bir ?âir ?iirden be? kuru? para kazanamamy?tyr.
Türk ?iirinin serbest dalda üstady sayylan Orhan Veli,ömrü boyunca be? parasyz ya?amy?tyr. Bir ?i?e raky alacak parayy bulmada zorlanmy?tyr. Çevresinden borç alarak günü kurtarma pe?inde ko?up durmu?tur. Keza Cahit Sytky’nyn ve Ziya Osman Saba’nyn ondan farky yoktur.Ystiklâl Mar?y’myzyn millî ?âiri olan Mehmet Akif Ersoy ky? so?uklarynda syrtyna bir palto alacak para bulamamy?tyr. O kadar ?öhretli bir insanyn yazdy?y onca ?iir bir palto etmemi?tir.
Bütün bunlar gösteriyor ki ?âirlik bir meslek de?ildir. Çünkü ?iir belli bir zamanla ve mekanla synyrlandyrylamaz.Bazen gece yarysy,bazen ku?luk vakti kaleme sarylyr ?âirler…Onlar için zaman ve mekan synyrlamasy mevzubahis de?ildir. Belli bir süre zihinde olgunla?an hisler kemale erince ?iir olup çykar iki dudak arasyndan….Buna kem vurmak,ezip büzmek mümkün de?ildir.?iirin do?u?unun maddeyle ve parayla alâkaly tarafy yoktur.
Gazetecilik ve yazarlyk bir meslektir ama ?âirlik hiç de öyle de?il. Günümüzde büyük gazetelerde kalem oynatan kö?e yazarlary yüklü miktarlarda para kazanyyorlar. Hatta typky ?öhretli futbolcular gibi ba?ka bir yayyn organyna geçtiklerinde milyon dolarlarla telâffuz edilen transfer ücreti alyyorlar. Gündemin nabzyny tutan bir kitap milyarlar kazandyryyor. Fakat güzel bir ?iir yazan ?âirin bu i?ten büyük paralar kazandy?yny duyan oldu mu?
Peki duygu i?çisi olan ?âirler bunca çilelere ve ruh burkuntularyna kar?ylyk ne elde ederler? ?âirlerin ?iir yazarken bir beklentileri olmaz zaten. Yçindeki sancylary, ruh dünyalarynda biriken his tortularyny gün yüzüne çykaryp efkâr-y umumiyeyle payla?mak için yazarlar. Zaten bir çykar için yazylan ?iir, ?iirsel incelikleri ta?yyamaz. Birilerine yaranmak için yazylan gündelik ysmarlama manzume olmaktan öteye gidemez. Bu da ?âirane üslûbu ortadan kaldyryr.
?âirlik iyiki meslek de?ildir.?ayet meslek olsaydy duygularyn samimiyetinden ?üphe ederdik. Çünkü bir i?in içine gönül yerine para girdi mi samimiyet ko?ar adym uzakla?yr. Oysa ?âirler yüreklerini koyuyorlar ortaya… Onlaryn tek ve en büyük sermayeleri sevgidir. Böyle evrensel bir sermayesi olanyn cihanda syrty yere de?mez. Unutulmamalydyr ki ?iiri ve ?âirleri sevdikçe insanî hususiyetlerimiz inki?af eder.
Kullanıcı kimliğini göstermnihatmalkoc tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etYIMMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 21 Eyl 2005
Bildiriler: 5
Alıntıyla Cevap Gönder
Sevgili gönül dostu kardeşim....

Şiir ve şâirlik hakkında çok güzel bir yazı göndermişsiniz. Sizi canı gönülden tebrik ederim.

'Şâirlik meslek midir' sorunuza ben şahsen, şâirlik bir meslek olmadığı gibi sanat da kabul edilmemeli diye cevap veririm.

Gerçi günümüz ve devrin şartları gereği ekmeğini şâirlik ile çıkaran insanlar vardır ki, bunlar dâhi hiçbir zaman masaya oturup 'şimdi ben birkaç şiir yazayım da para kazanayım' düşüncesinden kattiyyetle yola çıkmazlar.

Şiir yazmanın zamanını önceden kestimek de mümkün değildir. Ne zaman ki; insana bir an ilham gelir, o zaman bunu kaleme kağıda döker.

Mamâfih; sürekli şiir yazma deneyimiz ile insan belirli bir tecrübe kazansa bile, verimli ve saygın bir şâirlik için aslında özveriden gelen duygunun varolması sözkonusur.

Bu duygu insanda mevcut ise, hiç tahsil ve okul eğitimi görmese dâhi bu yeteneğini sergilemesi mümkündür.
Bakın, merhûm Âşık Veysel bunun en güzel örneğidir.

Bilginize, yorumunuza ve eleştirilerinize saygı ile sunarım....
Kullanıcı kimliğini gösterlafolsun tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
?ÂYRLYK MESLEK MYDYR?
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2