Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
YENİ BİR DERGİ : AFRODİSİAS
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Alıntı:

Aydın, 25.12.2006

Değerli Dost,

İzmir’de, iki ayda bir yayımlanacak Afrodisias/Sanat adında bir edebiyat/sanat dergisi çıkarmayı düşünüyoruz. Dergimiz parasal yönden Karacasu Eğitim/Kültür Vakfı tarafından desteklenecektir. Bütün dergilerin ortak sorunu olan ekonomik sıkıntı sorunumuz olmayacaktır. Vakıf yöneticileri dergi çıkabildiği sürece bizi destekleme sözü verdiler.

Bize düşen ise nitelikli, adından söz ettiren bir dergi çıkarmaktır. Çalışmalarını izlediğimiz ve ürünlerini beğendiğimiz yazar/şair arkadaşlarla işbirliği yapmak istiyoruz. Sizin ürünlerinizi de sayfalarımızda görmek istiyoruz. Bizi ürünlerinizle desteklerseniz sevineceğiz.

Dostluk ve dayanışma duygularıyla.

Tahsin ŞİMŞEK................Ahmet Zeki MUSLU


Sayın Şimşek, Sayın Muslu,

Öncelikle bu girişiminizden dolayı sizleri candan kutluyor, yayım hayatınızda başarı dolu sayfalar diliyorum.

"Dilimizi Koruyalım Siteleri" katılımcıları olarak bize gösterdiğiniz güvenden dolayı onur duyduğumuzu bilmenizi isteriz. Sitelerimiz sizlerin yanında ve yönünde olacaktır. Bundan kuşkunuz olmasın.

En içten saygılarımla

Tahsin MELAN

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 13 Ekm 2005
Bildiriler: 21
Alıntıyla Cevap Gönder
afrodisiAS/SANAT’tan Merhaba

afrodisiAS/SANAT, Aydyn kökenli, Yzmir merkezli, Ege’nin sesi solu?u olmaya niyetli bir yazyn, sanat ve kültür dergisi. afrodisiAS/SANAT , yerelden ulusala bir açylymla, “bize özgülü?ümüz”ü asla göz ardy etmeden, insani ve evrensel bütün de?erlere sahip çykmayy önemseyen bir dergi.

Dergilerin ilk sayylaryndaki “sunu”lary tarady?ymyzda genelde birbirine benzer saptamalarla, birbirine benzer erekler ve beklentilerle kar?yla?yryz. Yayyn dünyasyna girme tarihlerine göre bir göz atalym:

• Ykinci Yeni ?iiri ise bir haymatlos olarak geldi. Kötümserli?in yaratty?y durumun bir kaosa yayylmasy da diyebiliriz Ykinci Yeni ?iire. // Son yirmi be? yylyn ?iirindeki çizgi nihilist davrany?yn getirdi?i çizgidir derken dikkatli olmak gerekir. Nihilizm, bir doktrin olarak yoktur Türk ?iirinde. Belki nihilist verilerin ayyrycy özelli?i damgasyny vuracak kadar yaygyn bir ?ekilde ?iirlere serpili?i söz konusudur. Papirüs, 1. Sayy, 1 Haziran 1966

• Flaubert’in dergiler üstüne bir sözü vardyr: “Dünyadaki bütün dergiler erdemli olma niyetiyle çykmy?tyr; ne var ki hiçbiri öyle olmamy?tyr.” Flaubert, bununla, dergilerin, yayyn serüvenin ko?ullary içinde, çyky?taki programlaryndan saptyklaryny, hiç de?ilse bu programlary yerine getirici çaly?malaryn dy?yna çykmak zorunda kaldyklaryny belirtmek istemi?tir. Türkiye Yazylary, 1. Sayy, Nisan 1977

• Genç ku?aktan ?airlerin ?iirleri, pek azy ayry tutulursa, hep orta düzeyde ürünlerdi. Yüzeyden bakynca kusursuz görünen; ço?unlu?u belli bir çyraklyk dönemini a?my?, ama Necatigil’in deyi?iyle “filigran”syz, “arkasynda ?airin kendi ate?i”ni ta?ymayan, edinilmi? bir ?iir prati?inin seri ürünleri… Genç ku?a?yn, bu ço?altmacylyk e?iliminin kolayly?yny fark ederek kysa zamanda a?masyny dileyelim. Somut, Bir De?erlendirme ve Sunu? Olarak, Mehmet H. Do?an, 1. Sayy, Ocak 1979

Bu üç alyntydaki saptamalar ve yeni bir dergi ile ilgili beklentiler birbirine ne kadar da benziyor. Bizim söyleyeceklerimizle de büyük ölçüde örtü?üyor. Özetle yazyn ve sanat, ça?lar boyu mükemmeli arama aramaya ömrünü adamy? bir yolculuktur.
Biz de bu arayy? içinde olaca?yz. Bu saptamalar, ister istemez bizi ?u soruya götürüyor: Ylkeleri do?ru saptanmy?, onlardan ödün vermeyen, okurunu kendi yaratmayy ba?aran dergiler yok mudur? Biz böyle bir derginin olaca?yny dü?ünüyoruz. Ekonomik sorununuz yoksa, ödün vermezsiniz. Bu noktada ne yapmamyz gerekti?ini F. Hüsnü Da?larca’nyn ?u tümcelerinde buluyoruz: “?iiri ?iir yapmak gerekir.Anlamaly ki kitleler,bu sanat ne sinemaya benziyor,ne televizyona,ne gazete yazysyna,ne tiyatroya... Bu sanatyn öbür sanat görüntüleri içinde ya?atylmasy olanaksyzdyr. ?iir kendi boyutlary,kendi kurallary,kendi olana?y içinde söylenebilir. ?iir, gerçek tady bozulmadan dizelerde ya?atylabilirse, dizeler yy?yny bu tatlarla doldurabilirse, eskiden oldu?undan daha büyük bir susuzlukla aranacaktyr, okunacaktyr.”

Yaprak’a (1. Sayy, 1 Ocak 1949) göre ise sanat bir aly?veri?tir. Biz ona payla?ma diyelim. Biz, okurumuzla neleri payla?aca?ymyzyn birkaçyny Yaprak’ta bulduk. Y?te onlar:: “Edebiyat verir yalynsöz alyryz”, “Lisan verir dil alyryz”, “Gözya?y verir ümit alyryz.”

Y?te ilkeler bir bir ortaya çykyyor:
“Nasyl söylendi?i” çok çok önemli; ama “ne söylendi?i” de. Bir sanatçy için, salt anlatymy önemsemek bize göre bir eksikliktir. Bir sanatçy, konusuyla da okura katkyda bulunmayy bilmelidir. Sanatçy, kendini binlerce yylyn birikiminden, ulusal ve evrensel de?erlerden soyutlayamaz. Sanatçy, siyasa da dahil, her konuyu ele alyp i?leyebilir.

Fikret, Nazym; Hemingway, Neruda… siyasal konulary i?lemekle sanata ne kaybettirdiler, sanatçylyklaryndan ne kaybettiler?

“Edebiyat yapma” açmazyna dü?meden okuruna seslenebilmek. Okurun kendine yakyn, ama farkly olany istedi?i, yadsynamayaca?yna göre biz de “çizginin üstünde ve bir adym önde” olmak zorundayyz. Kitlelerin güdümünde de?il, düzeyi dü?ürmeden biraz önde… Yalynlyk, do?allyk ve durulu?un insanlary anlamada, kendini anlatmada; sa?lykly ileti?im kurmada yeterli oldu?u noktasyndan yola çykyyoruz. Okurumuza Yunus’ça seslenmek istiyoruz: “Söz ola a?ulu a?y / Ya? ile bal ede bir söz."

Geldi?imiz yeri unutmadan ulusal ve evrensel de?erlere sa?lykly bir açylymy gerçekle?tirmek. “Afrodisias” adyny da bu nedenle seçtik. Belirtkemizde ve bu sayynyn kapa?ynda yer alan Afrodisias "Afrodit'i, o çokça bilinen Afroditlerden oldukça farkly. Onu, yerel ve evrensel bir bile?im olarak dü?ündük ve seçtik. Çünkü bu dergiyi, Karacasu-Afrodisias merkezli bir vakyf desteklemekte.. Prof. Horace Engdahl’yn Nobel ödül töreninde Orhan Pamuk için söyledi?i ?u sözler, bizim için de önemli ve yol gösterici:” Sayyn Orhan Pamuk, ana kentiniz Ystanbul’u, edebiyat dünyasynyn kaçynylmaz topra?y kyldynyz. Typky Dostoyevski’nin St. Petersburg’u, Joyce’nin Dublin’i, Proust’un Paris’i gibi…” Umaryz, yerelden ulusala çizgimizi koruyarak, Yzmir’in, dahasy Ege co?rafyasynyn durulu?unu sanatymyza ta?yr, Ege’yi de yazyn topra?ynyn bir parçasy haline getiririz

“Türkçe”nin kullanymyna, yazymyna, "abece"sine özen göstermek. Dil, toplumun ve sanatçynyn var olu? gerekçesidir. Küresel karma?a-karga?anyn bir ba?ka sonucu olarak ortaya çykan sokaktaki, e?itimdeki, kitle ileti?im araçlaryndaki kirlenmeden etkilenenler, bir gün ço?unlu?u olu?tursalar bile, “ses bayra?ymyz Türkçe”, yere dü?ürülmeyecektir. Sözgelimi bu dergide “&” hiç kullanylmayacaktyr. Yazmak, görsel bir biçim yaratma ya da onun aracy de?il, tepeden tyrna?a bir disiplindir; bu nedenle Türkçe’nin yazymyna özen gösterilecek; gelgeç biçim arayy?laryna de?er verilmeyecektir. Umaryz bu tutumumuzla, sanatta ve dilde ya?anan "küresel karga?a"ya alçakgönüllü bir tepki olu?tururuz.

Ynsany insan yapan de?erleri savunmayy, bir ya?ama sevincine dönü?türmek. Sanaty, özellikle ?iiri, ya?amdan soyutlayan, bunu, ya?anan ko?ullaryn do?al bir sonucu gören bir anlayy?yn, hele yeralty edebiyatynyn yanynda hiç olmayaca?yz. Ayryca her sayymyzda, ilkelerimizin simgesi olarak gördü?ümüz sanatçylarymyzy, ölüm yyldönümleri nedeniyle anaca?yz. Genç ku?aklaryn onlary tanymasy ve unutmamasy için çaba gösterece?iz. Yazyn dergilerinin bir fidelik oldu?unun bilincindeyiz. Gençler ulumsuzun ve sanatymyzyn gelece?idir; sayfalarymyz gençlere hep açyk olacaktyr.

Ve diyoruz ki, “Bir dergi, ki?isel isteklerin doyumu için de?il, sanatsal bir i?levi yerine getirmek için çykarylmalydyr.” Y?te “afrodisiAS/SANAT ” elinizde. Siz okurlarymyzyn ve sanatçy dostlarymyzyn katkysy ve deste?iyle, ilkelerinden ödün vermeden, her sayyda kendini yeniden yaratarak, yoluna devam edecektir. Umaryz, sanaty ya?amdan, ya?amy sanattan koparmadan yolumuza devam ederiz.
Tahsin ?im?ek – Ahmet Zeki Muslu

_________________
Tahsin ŞİMŞEK
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin Şimşek tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 22 Nis 2006
Bildiriler: 274
Şehir: Adana
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayın Şimşek ve Muslu,

Sanat için bir nen ortaya koyma çabalarınızı uygun karşılamakla birlikte "GeldiğiNiz yeri unutmadan ulusal ve evrensel değerlere sağlıklı bir açılımı gerçekleştirmek" amacınızı kısaca yerli bir arabanın burnuna küresel olsun diye Mersedes simgesi yerleştirmek olarak gördüğümü belirtiyorum ve henüz çıkmayan derginizi adından ötürü kınıyorum.

_________________
Ne yalnyzca gölge ne gölgesiz bir nesne
Kullanıcı kimliğini gösterkekmeg_er tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 08 Eyl 2005
Bildiriler: 2333
Şehir: Almanya
Alıntıyla Cevap Gönder
?im?ek ve Muslu garda?lar; dilim nerdeyse kyrylacak, aklymda oynama safhasynda...
..

afrodisiAS/SANAT

...
Allah a?kyna söyleyin; bu nasyl isim, nasyl okunur ve ne amla gelir?
..

Yakynda bizim dergi de çykacak. Adyny da,

ZADDIRIDAN DÜDDÜRÜYE

koyduk. Yyi mi?


Selamlar

_________________
Sev ki sevilesin!
Kullanıcı kimliğini gösterKederli tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
YENİ BİR DERGİ : AFRODİSİAS
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2