Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
KARANLIK ÖYKÜ
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Ekm 2004
Bildiriler: 331
Şehir: Bursa
Alıntıyla Cevap Gönder
KARANLIK ÖYKÜ

Uyandy?ynda oda karanlykty, kapkaranlyk…Gün henüz a?armamy?ty. Yatty?y yerden do?ruldu, elinin tersiyle alnyndaki teri sildi. Uzunca bir süre, gözlerinin karanly?a aly?masyny bekledi. Ba?ynda garip bir a?ry, kulaklarynda çynlama vardy. Bo? gözlerle odasyna bakty önce. Yata?yn sol tarafynda demir ayakly masasy, masanyn üstünde bo? bir sürahi, su dolu bir bardak, 12’de takylyp kalmy? bir saat, da?ynyk halde duran ka?ytlar, ba?ly?y olmayan bir dolmakalem, a?zy açyk unutulmu? bir mürekkep hokkasy…Her oturu?ta gycyrdayan tahta sandalyesi.

Ba?yny ellerinin arasyna aldy. Uykulu gözleri, el yapymy halynyn alacakaranlykta de?i?ik biçimlere bürünen desenlerine takyldy bir süre. Her nesne bir gölge gibiydi, sanki ba?ka bir dünyadan oraya yansyyan gölgeler…

Halynyn orta kysmyny karadeli?i andyran bir karanlyk kaplamy?ty. Biraz daha dikkatli bakynca bu karanlyk çemberin ortasynda bir kitap oldu?unu fark etti. Önemsemedi. Yçinde anlam veremedi?i bir sykynty vardy. Yüre?ini demirden bir pençe sykyyor; damarlarynda kan yerine erimi? kur?un akyyordu sanki. Gözlerinin önüne bir perde çekilmi? gibiydi. Kara tülden bir perde…Kapkara…

Aya?a kalkty. Bütün bedeni, saatlerce ayakta kalmy? gibi yorgun ve bitkindi. Her yerde derin bir sessizlik vardy. Bu sessizlik onu çylgyna çeviriyordu. Sessizli?i yyrtmak için tivi’yi açty. Bir müzik kanaly live & weekend adly bir izlencenin tekraryny veriyordu :

- Merhaba live & weekend dostlary. Bu haftaki konu?um gençlerin yeni idolü olmaya hazyrlanan ………Kendisine soraca?ymyz interesting sorularla programymyza start veriyoruz. Sizce pop müzik dinleyicisinin yeni trendleri nelerdir?
- Yeni jenerasyon artyk yepyeni saundlar aryyor. Ben de bu trendlere uygun new style müzikler yapyyorum. Non-stop müzik olayy.
- Son hit parçanyzy çok demode bulanlar var. ?arkyda detone oldu?unuz söyleniyor.
- Kendi perspektifleri. Bence olaya sübjektif bakyyorlar. Kyskanma olayy.
- Boy friend var my, boy friend?
- Ooo yov hayyr! A?k olayy bana uzak. Free olmayy seviyorum. Free girl olayy yani.


Tivi’yi kapatyp mutfa?a gitti. Buzdolabynyn kapysyna yapy?tyrylmy? bir post-it ka?ydy gördü. Ev arkada?y, shopping center’dan marketing yapaca?yny, bu yüzden biraz para byrakmasyny istiyordu. Kendisi full-time çaly?yyordu. Ev arkada?y part-time çaly?ty?y için bu görev onundu.

Mutfak penceresinin önüne bir sandalye çekti. Gökyüzünün karanlyktan koyu mavili?e çalan rengini izledi uzun süre. Hiçbir ?ey dü?ünmüyor, yalnyzca gökyüzüne bakyyordu. Bo? baky?lar, bo?, bombo?…

Gün yava? yava? a?armaya ba?lamy?ty. Evden çykmak için hazyrlanmalyydy. New creation bir takym elbise giydi, laptop’unu aldy, ayakkabyly?yn üstüne biraz para byrakty ve evden çykty.

Yeni i?ine bir türlü adapte olamamy?ty. sivi’sinde uzmanlyk alanyny açykça deklare etmesine ra?men, kendisine bamba?ka bir i? verilmi?ti. Bu i?i çok monoton buluyordu. Departmanynda kafa dengi kimse yoktu ve bu yüzden relaks olamyyordu. Ona ”Y? dünyasynyn realitesi bu, aly? aly?.” deniyordu. O ise, susuyordu.

Y?e gitmeden önce fast-food’a u?rayyp bir ?eyler yemek istedi. Yçeriye girdi, special mönüden bir yiyecek seçti. O an açyk olan tivi’ye bakty. Sabah haberlerinde spiker ve izlence konu?u konu?uyorlardy:

- Ydeolojilerdeki enternasyonal transformasyon sosyalizan trendlerde de bir neo-dialekti?i, bir reformist mantaliteyi programla?tyrmaktadyr.
- Argümanlarynyzy anladyk. Peki, bugünkü konjonktürel yapydaki illegal olu?umlary hangi konsept içerisinde de?erlendirebiliriz? Legal ve illegal olu?umlaryn bir konsensüse varmasyny beklemek do?ru mu? Bu, siyasi etik açysyndan yanly? de?il mi? Bu konuda belli kriterler var my?
- Bu konuda bir enternasyonal prezentasyon gerçekle?tirildi. Onu esas alarak konunun detaylaryna girelim: Spekülatif ve spesifik açydan bakyldy?ynda bu konuda bir entegrasyon beklemek yanly?tyr. Durum, kendi trendlerini kar?y tarafa empoze etme biçimine dönü?ebilir.


Yorumlary dinlerken çayyny içti. Aly?kanly?y dy?ynda, ekstradan bir fincan da kahve yudumlady. Saatine bakty, kalkmasy gerekti?ini anlady. Adisyonu ödeyerek dükkandan çykty ve otobüse bindi. Y?e giderken en çok sevdi?i ?ey billboardlara bakmakty. Mega kentin kozmopolit yapysy içinde herkese hitap eden advertorialler görmek olanaklyydy.

Uzun bir yolculuktan sonra Global Tower’daki i? yerine vardy. Kapydaki private security’e kartyny check ettirdikten sonra shoplaryn önünden geçerek çaly?ty?y departmana girdi. Kendisinden ba?ka kimse yoktu. Biraz sonra departmanyn ful dolaca?yny biliyordu. Bu yüzden biraz web’e bakty. Emaillerini okudu. Bazylaryny forward’lady, ho?una giden birkaç wallpaper’y laptopuna download etti. Tam bu syrada bir arkada?ynyn online oldu?unu gördü ve onunla biraz chat yapmak istedi; fakat yazacak bir ?ey bulamady. Bu arada, departmanyn çaly?anlary bir bir gelmeye ba?lamy?, içerisi iyice fullenmi?ti.

Çaly?ty?y departmana, komünikasyon modernizasyonu konusunda proje üretme görevi verilmi?ti. O ise, i?in prosedürünü bile bilmiyordu. Koordinasyon ?efine, ba?ka bir departmanda çaly?mak istedi?ini deklare etmi?ti. Defalarca polemik ya?anmasyna ra?men hiçbir ?ey de?i?memi?ti. Üstelik, gösterdi?i bu antipatik reaksiyonlaryn ona i?ini kaybettirece?i bile söylenmi?ti.

Tam bunlary dü?ünürken, partnerinin kendisine seslendi?ini duydu:
- Yine pesimist misin be adamym?
- …
- Dün yollady?ym eSeMeS’e yanyt vermedin!
- …
- Bak adamym, senin bu pesimist perspektifin buradaki ambiyansy olumsuz etkiliyor. “Demedi.” deme. Biraz sempatik olmaya çaly?. Bu mantaliteyle gidersen marjinal kalyrsyn. Sana söylenenleri dinle bir kere. Ne bileyim, kendine bir girl friend falan bul. O da olmazsa, biraz materyalist olmayy dene. Okey? Burada eS.O.eS. bekleyen bir sürü sorun var. Ya?amyny rölantiye almaktan vazgeç!
-...


Geveze partneri ona akyl verirken o her zamanki gibi susuyor; a?zyndan tek bir sözcük bile çykmyyordu. Onun absürd savlaryny dinlemekten usanmy?ty artyk. Tam bu syrada, her gün ayny ?eyleri ya?yyormu? gibi bir duyguya kapyldy. Bir tek ?ey ayny de?ildi : “olaylar kar?ysyndaki sessizli?i.” Buna kar?yn, içinde hiç durmadan derinle?en ve koyula?an bir belirsizli?in kabararak artmakta oldu?unu hissediyordu.

Syradanla?my? ya?amy bir yap-boz tahtasyny andyryyordu. Her an bir parça eksiliyordu sanki. Ya?ama bütüncül bir gözle bakamyyordu. Bu sorunlaryn sebeplerini bilmiyordu. Soramyyordu. Sorgulayamyyordu. Ya?amy, soluk alyp vermekle synyrlanmy? gibiydi. Damarlaryndaki kany çekilmi?, beyni kurakla?my?, yüre?i donmu?tu sanki. Sebepleri arayyp bulmak adyna bir an için kendisinde güç buldu?unda yine de?i?en bir ?ey olmuyordu. Sanki dipsiz bir kuyuya ta?lar atyyor ve oradan ses bekliyordu: Ses…ses…ses…sus…sus…sus…

Zihni bu sorunlarla u?ra?yrken gözünün önünde bir karanlyk belirmeye ba?lady. Gözlerini iyice ovu?turdu. Her zamanki karanlyk tülün gözlerinin önüne çekildi?ini sandy. Gözlerini her ovu?turu?unda kaybolan bu karalty, o an yok olmady. Bu seferkinin bir yanylsama olmady?yny anlady. Bunun üzerine biraz tela?landy ve çevresindekilere bakty. Sanki hiç kimse o karanly?y fark etmiyordu. ”Baksanyza, bir karanlyk var orada! Nedir bu? Niye konu?muyorsunuz, niye tepki vermiyorsunuz?” diyecek oldu, diyemedi. O karanly?y yalnyzca kendisinin gördü?ünü anlady.

Karanlyk gittikçe yayylyyordu. Bir toz bulutu gibi geni?liyor, geni?liyordu. Bir süre sonra, bu karanlyk toz bulutu tam orta yerinden içe do?ru dönmeye ba?lady, bir karadelik gibi. Gittikçe artan bir hyzla dönüyordu. Sonra, çevresindeki her ?eyi bir bir içine çekmeye ba?lady. Oturdu?u masadan gördü?ü herkes ve her ?ey bir tablo gibi donmu?tu. Bu karanlyk çekim o kadar güçlüydü ki, her ?eyi o tablodan kopartarak içine alyyordu. Her ?ey ve herkes karadeli?in içine çekiliyordu, computer’lar, printer’lar, scanner’lar, dokümanlar, ekipman, fax… designer, security… Her ?ey ve herkes…

Syra kendisine gelmi?ti. O ise, olayyn deh?eti içinde suskun ve devinimsiz kalmy?ty. Olan biteni çaresizce izliyordu. Koltu?unun kolçaklaryna sykyca yapy?my?ty. Fakat, çekim çok güçlüydü. Bu yüzden ba?y uyu?maya ba?lamy?ty. Ba?yndan bir ?eylerin sürekli çekildi?ini hissediyordu. Bilincini yitirmek üzereydi. Yyice sersemlemi?ti. Artyk dayanamady. Gücünün tükendi?i, bilincinin iyice zayyflady?y anda her yer karardy.

Kapkara bir bo?luk…
Bombo? bir karanlyk…

Bilinci biraz olsun yerine gelir gibi oldu. Nerede bulundu?unu, ne kadar süre geçti?ini anlayamyyordu. Her yer karanlykty. Gözleri en küçük bir ?eyi, bir y?y?y, bir kypyrtyyy seçemiyordu. Hiçbir ses duymuyordu. Ba?yrmak istedi. Ba?yramady. A?zyndan bir tek sözcük bile çykmady. Çyldyrmak üzereydi. Bombo? bir karanlyk içinde karanlyk bir bo?lu?a dü?üyordu.

Bir süre sonra çok kysyk bir ses duymaya ba?lady. Evet bir ses! Ses! Nereden geldi?ini anlamaya, dikkatini o sese vermeye çaly?ty. Çok derinden gelen, belli belirsiz bir sesti bu. O dü?tükçe sesin ?iddeti artyyordu. Ylk ba?ta bir sinek vyzyltysyny andyran bu ses, artyk kulak zaryny patlatacak duruma gelmi?ti. ?iddeti sürekli artan bu sesle birlikte döne döne dü?üyordu. Gözlerini symsyky yummu?tu. Ba?y, a?rydan çatlamak üzereydi; kulak zarlary u?ultudan yyrtylmak…

Dü?tü…Dü?tü…Dü?tü.
Dü?tü.

En sonunda büyük bir hyzla yere çakyldy. Yere çarpar çarpmaz kula?ynda çynlayan bir sesle birden bire syçrady ve gözlerini açty.

Uyandy?ynda oda karanlykty, kapkaranlyk…Gün henüz a?armamy?ty. Yatty?y yerden do?ruldu, elinin tersiyle alnyndaki teri sildi. Uzunca bir süre, gözlerinin karanly?a aly?masyny bekledi. Ba?ynda garip bir a?ry, kulaklarynda çynlama vardy. Bo? gözlerle odasyna bakty önce. Yata?yn sol tarafynda demir ayakly masasy, masanyn üstünde bo? bir sürahi, su dolu bir bardak, 12’de takylyp kalmy? bir saat, da?ynyk halde duran ka?ytlar, ba?ly?y olmayan bir dolmakalem, a?zy açyk unutulmu? bir mürekkep hokkasy…Her oturu?ta gycyrdayan tahta sandalyesi.

Ba?yny ellerinin arasyna aldy. Uykulu gözleri, el yapymy halynyn alacakaranlykta de?i?ik biçimlere bürünen desenlerine takyldy bir süre. Her nesne bir gölge gibiydi, sanki ba?ka bir dünyadan oraya yansyyan gölgeler…

Halynyn orta kysmyny karadeli?i andyran bir karanlyk kaplamy?ty. Biraz daha dikkatli bakynca bu karanlyk çemberin ortasynda bir kitap oldu?unu fark etti. Bu any daha önce ya?amy? gibi oldu. Önemsedi. Aklyny toplamaya çaly?ty. Biraz daha gayret edince zihni yava? yava? aydynlanmaya ba?lady. Aya?a kalkty. Halynyn ortasyndaki kitaby eline aldy. Kara kaply kitabyn ilk sayfasyny çevirdi. Açty?y sayfada iki satyrlyk bir yazy vardy. Her yer karanlyk oldu?u için yazyyy tam olarak okuyamyyordu. Gözleri karanly?a iyice aly?ynca yazyyy zar zor okudu:

“Yitik sözcüklerin ardynda kalan
Kör bir karanlyktyr, artyk uyan!”


Uyan…Uyan…Uyan… Kula?yndaki çynlama, bu sözcü?ün sürekli tekrarlanmasy gibiydi. Biraz bekledi ve bu çynlayan sesi anlayabilmek için dikkatini toplamaya çaly?ty. Bir pla?yn belirli yerde takylyp kalmasy gibi hep ayny ?ey tekrarlanyyordu. Kendisini zorlady, zorlady. Kitaptaki yazyyy bir kez daha okuyarak dikkatini iyice yo?unla?tyrdy. En sonunda, çynlama sesi anlam kazandy :

Uyan, derin uykundan!
Uyan, derin uykundan!
Uyan, kör karanlyktan!
Uyan, seni yok duyan!


Hemen odasynyn y?y?yny açty. Tahta sandalyesine oturdu. Bardaktaki suyu kana kana içti. 12’de takylyp kalmy? olan saati kurdu. Dolmakalemine hokkadan mürekkep doldurdu, da?ynyk halde duran ka?ytlary önüne do?ru çekti.
Ve…
Bu öyküyü yazdy.


S O N

( …yalnyzca
bir
ba?langyçtyr. )Ozan AYDIN

(TürkCAN Ara?tyrma Öbe?i Ba?kan Yard.)

( * Bu yazym, http://www.turkcan.org/makalelerlist.asp ba?lantysynda yayymlanmy?tyr. )


En son Ozan Aydin tarafından Sal Eyl20, 2005 01:01 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.

_________________
Türkçem, benim ses bayrağım.
Kullanıcı kimliğini gösterOzan Aydin tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 29 Oca 2005
Bildiriler: 1
Alıntıyla Cevap Gönder
Yazışma ortamınıza yeni katıldım. Ozan Aydın'ın yazdığı yazı çok ilgimi çekti. Gerçekten çok değişik bir öykü yazmışsınız Ozan bey. Kutlarım. Felsefi bir içeriğe sahip. Yabancı kelime kullanmanın yanlışlıkları ve ne tür yıkımlara sebep olabileceği bu tür yazılarla daha iyi anlatılır diye düşünüyorum. İnsanlara "sen yanlışsın, hatalısın" demek çözüm olmuyor. Bu, bazen ters tepkiye yol açabiliyor. Edebi ve felsefi yönü olan bu tür etkileyici yazılarla daha iyi sonuç alınabilir.
Kullanıcı kimliğini gösterKoray tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 21 Arl 2004
Bildiriler: 101
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Merhaba;
Biz sizi duyuyoruz Ozan Bey, sesinizin ulaştığı insanlar da var. Smile Öykü çok güzeldi, elinize, aklınıza sağlık.

Saygı ve sevgilerimle,
Esra
Kullanıcı kimliğini gösterE.S. tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Ekm 2004
Bildiriler: 331
Şehir: Bursa
Alıntıyla Cevap Gönder
Yazımı beğenen arkadaşlara teşekkür ederim. Duyalım, duyuralım. "Her karanlık gecenin bir sabahı vardır." sözünü unutmadan Türkçemizi karanlık günlerden kurtaralım. Türkçenin bir güneş gibi yeniden doğduğu günleri hep birlikte görmek, yaşamak umuduyla...

_________________
Türkçem, benim ses bayrağım.
Kullanıcı kimliğini gösterOzan Aydin tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 02 Ekm 2006
Bildiriler: 165
Şehir: BANDIRMA / BALIKESYR
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayın değerli hocam Ozan Aydın;Yazınısı büyük bir zevk,beğeni ve hayranlık duyarak okudum.Ancak; güçlü bir kalemin bu kadar çok yönlü üstün düşünce yeteneğini, orkestra şefi gibi yöneterek, muhteşem eser yaratabilir.Sizin gibi değerli öğretmenlerimin; ömür boyu öğrencisi olmaya hazırım.Elinize-ağzınıza-bilgi-fikir-düşünce ve engin tecrübelerinize sağlık...
Saygılarımla...

_________________
ATA/TÜRK-ÇE ve TÜRK DYLY SEVDALISI
Kullanıcı kimliğini gösterCavit ALVER tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
KARANLIK ÖYKÜ
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2