Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
Ysmail Adil ?ahin'in ?iirleri
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 26 Eyl 2005
Bildiriler: 408
Şehir: KAYSERİ
Alıntıyla Cevap Gönder
SÖYLEYYN

Söyleyin güne?e hemen batmasyn,
Yyldyza, mehtâba gönül kanmyyor.
Batarsa, do?mayy çok uzatmasyn,
Karanlyk gönlümde y?yk yanmyyor.

Söyleyin buluta çekilsin gitsin,
Bu y?yk hasreti tükensin bitsin.
Yncitirse bile cânan incitsin,
Hasret acysyna can dayanmyyor.

?afak pembesinde gördü?üm, yüzün.
Gurupta kanayan bendeki hüzün.
Ruhuma i?ledi o güzel gözün,
Hayal uykusundan göz uyanmyyor.

Ba?ryma yy?ynla ate? koydu da,
Hicrany gönlümü göz göz oydu da,
Feryâdymy yerler gökler duydu da
Bir o anlamyyor, o inanmyyor.
iSMAYL ÂDYL ?AHYN

ÇÖZÜLMEYEN SIR

Neden söylemedin yola çykarken,
Yolculu?un böyle zor oldu?unu?
Çakmak gözlerinle ate? yakarken,
Bu ate?in sönmez kor oldu?unu.

Bunca yany? neden, yok mu ki dengin ?
Sen böyle estikçe söner mi yangyn ?
Rahat byrakmyyor yedi?im vurgun...
Anladym sebebin yâr oldu?unu.

Böyle mi yakarmy? a?kyn ate?i?
Bu kadar my zormu? sevenin i?i?
Tanrym bu gidi?in yok mu dönü?ü ?
Duymu?tum sevenin kör oldu?unu.

A?k, ayrylyk, hasret gönül yakarmy?...
Yanan gözler ?a?kyn ?a?kyn bakarmy?.
Teselli kâr etmez,her ?ey sykarmy?.
Ö?rendim dünyanyn dar oldu?unu.

A?ky yana yana ö?rendim i?te,
Sevdâ bir baky?ta, mahzun gülü?te,
Ya?amak, gözlerin açykken dü?te;
A?kyn çözülmeyen syr oldu?unu.
2000
YSMAYL ÂDYL ?AHYN

BEBEKLER A?LIYOR
Hyçkyra hyçkyra geceler boyu,
Bebekler a?lyyor kundaklarynda.
Emzik emzik çiçeklenen arzuyu,
Duyar di? çykmamy? damaklarynda.

Çynlatyr her yeri hyçkyran sesi,
Yanky yanky kulaklarda nefesi,
Yürümekten öte ko?mak hevesi,
Daha basamayan ayaklarynda.

Kim bilir ba?yna neler gelecek;
Bazen a?layacak, bazen gülecek;
Gönüller verecek, gönül çelecek;
Ne güller açacak yanaklarynda.

Sebepsiz gözya?y neden, bebekler?
Tomurcuk tomurcuk körpe çiçekler.
Merhamet mi umar, sevgi mi bekler?
Lisan da bilmeyen dudaklarynda.

Bebekler a?larsa anne uyur mu?
Anne sevmeyince bebek büyür mü?
Bebek a?lamasy ?er mi, hayyr my?
Uykusuz gecenin ?afaklarynda.

A?layyn bebekler günahymyza,
Belki güne? do?ar sabahymyza,
Büyür de gelirler dergâhymyza,
Bebekler büyütüp kucaklarynda.
YSMAYL ADYL ?AHYN


BAHTIMIN TÜRKÜSÜ
Bahtym küstü gitti, bary?amadym,
Yyllar yaman çykty, yary?amadym;
Kendi kaderime kary?amadym:

Bu nasyl i?tir ki, giden dönmüyor,
Yara açylynca acy dinmiyor.

?ikâyet nâfile, sitem bo?una,
Güne?ler gülmüyor gönül ku?una,
Kary?ylmyyor ki Hakk’yn i?ine:

Derdimi anlatsam, dilim dönmüyor,
Kor kalbe dü?ünce artyk sönmüyor.

Yazylmy? bir kere kaderlerimiz,
Gülsüz ve bülbülsüz seherlerimiz,
Müjdeli gelmiyor haberlerimiz;

Ba?a neler gelir hiç bilinmiyor,
Yenisi geldikçe ya? silinmiyor.
Mart–2000


ÇAL GETYR
Güller açmy? gül endâmyn ba?ynda,
Duda?yndan, yana?yndan al getir.
Benim yârim gül mevsimi ça?ynda,
Gülfidany endâmyndan dal getir.

Nazly yârim, beni sana çek götür!
Eli byrak, yalnyz beni, tek götür!
Kul olayym yeter beni tek, götür.
Götürmezsen gül?eninden gül getir.

Haydi gönlüm yâr ba?ynda gez de gel,
Sevdasyny gül renginden sez de gel,
Ho? tadyny çiçe?inden çöz de gel,
Gül dudaktan, al yanaktan bal getir.

Ey talihim, gülmez miydim gülseydin?
Ârif olsan ?u hâlimi bilseydin.
Alsan yâri bizden yana gelseydin,
Gelmiyorsa anasyndan çal getir.YOKSA
Nereden bulurum seni arar da,
Daryldyn my yoksa, küstün mü yoksa?
Peri?an gözlerim kaldy yollarda,
Ynadyn a?kyndan üstün mü yoksa?

Sana bir hâl oldu anlamaz myyym?
Beni terk edersen a?lamaz myyym?
Sen yoksan karalar ba?lamaz myyym?
Yine dalgalandyn estin mi yoksa?

Yine efkâr basty ba?ymda derdin,
Gözlerim açykken rüyama girdin,
Böyle bekletmezdin elbet gelirdin,
Selâmy, sabahy kestin mi yoksa?

GAZEL Ne üfledin Yele Sen

Papatyalar sana benzer, manolyalar bile sen,
Menek?enin özüsün sen, ?eref veren güle sen.

Bahar bahar süzülen dost gülü?lü gözlerini,
Yanan ?u kalbimin esmer külüyle sürmelesen.

Tükenmez ayryly?yn yangynynda yandy gönül,
Yanan ?u kalbimi kirpiklerinle gölgelesen.

Yeter yeter bu kadar naz, yeter sitem ve elem,
N’olaydy bi kerecik bari mutluluk dilesen.

Hep ayrylyk oca?yndan eser durur rüzgâr,
Yanyk kokar senelerdir ne üfledin yele sen?
Ysmail Âdil ?ahinYALANMI?
Ne ?iirler yazdym, beyitler dizdim,
Ümidin gül açan ba?ynda gezdim,
Vallahi ben seni böyle bilmezdim,
Sevdi?in yalanmy?, nazyn yalanmy?.

Sen hayal kö?kümün en syrçasyydyn,
Do?acak güne?tin ay parsçyydyn,
Menek?e özüydün, gül goncasyydyn;
Baharyn yalanmy?, yazyn yalanmy?.

Masum duru?una melektir, derdim.
Solan yana?yna çiçektir, derdim.
Sevdasy bendeki gerçektir, derdim.
Gerçe?in yalanmy?, özün yalanmy?.

Kula?ymda çyn çyn çynlardy sesin,
Bahar meltemiydi ylyk nefesin,
Ya rüyada, y da hayâllerdesin
Sükûtun yalanmy?, sözün yalanmy?.
Ysmail Adil ?AHYN


A?KIM HAPYSHANE
A?kym hapishane, yârim gardiyan,
Kapylar demirli bakamyyorum.
I?yklar sönünce duruyor zaman,
Dü?tü?üm girdaptan çykamyyorum.

Çekti?im hastalyk nöbeti gibi,
Topra?yn sulara hasreti gibi,
Ferhat’yn da? delen gayreti gibi;
Bir ta?yny bile sökemiyorum.

Bu nasyl talihse olmaz muradym,
Ben ona ko?arken gelmez bir adym:
Gecelerde gizli gizli a?ladym;
Aly?tym acyya bykamyyorum.

Gayry gerilerde doymadyklarym…
Karanlyklar dipsiz, ?afaklar yarym.
Ben ördüm çileyi, benim duvarym;
Kendim yaptym, ama yykamyyorum.


BYLMYYORLAR
Diyorlar ki, üzgünsün, mahzunsun bugün yine,
Hâlimi anlamyyor, hiç mi hiç bilmiyorlar.
Gönül hasret çekiyor gözünün gördü?üne,
Acy çekmek nasyl zor, nasyl güç bilmiyorlar.

Bilinmi?, bilinmemi? aslynda hiç fark etmez,
Yola dü?mü? gidiyor gönül asla çark etmez,
Sevenler sevdasyny ölse bile terk etmez,
Sevda gönül derdine tek ilaç bilmiyorlar.

Anlatsam, anlar my ki bu duyguyu tatmayan,
Bir defa olsun kalbi sevda için atmayan,
Tadan bilir bu tady, suçlu mu anlatmayan?
Sevmek en eski, ama masum suç, bilmiyorlar.
12.10.2003

_________________
Ne mutlu Türkçe konuşana
Kullanıcı kimliğini gösterS.Burhanettin AKBAŞ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 26 Eyl 2005
Bildiriler: 408
Şehir: KAYSERİ
Alıntıyla Cevap Gönder
BEYAZ ÖLÜM (SARIKAMI?)


?u da?lar var ya, da?lar; Sarykamy? Da?lary:
O da?larda örüldü nice ecel a?lary.

So?anly'dan cennete kalkyyor diye tren,
Doksan bin yi?it gelmi? Sivas'tan, Kayseri'den...

Daha çocuk ya?ynda körpe körpe kuzular,
Dü?mü? gelmi? yollara, yetim kalmy? arzular

"Allahü ekber" derken gür sesiyle bir ordu:
Allahüekber Da?y so?uktan yanan kordu.

Çekilmeden kylyçlar, atylmadan kur?unlar,
Var my böyle bir kader hepsi ?ehit olsunlar?

Doksan bin yyldyz söndü, dünya tersine döndü
Sarykamy? Da?lary ak bir yasa büründü.

O erleri ne sava?, ne ölüm korkuturdu
Buz gibi kur?unlarla onlary kader vurdu.

Bu yi?itler ya?arken zamansyz bir mah?eri
Saryçamlar seyretti bembeyaz ölümleri...

Kefenleri ak kardan, tabutlary saf buzdan,
Yçtikleri Kevser'in doldurdu?u havuzdan.

Yas tuttu bu kadere da?lar, ta?lar, ovalar,
Ayrylyk acysyyla mahzun kaldy yuvalar

Milyonla öksüz, yetim, dul byrakyp ardynda
Hakk'a yürüdü erler, kylyçlary kynynda.

Milletimin her ferdi bu hicranla a?lady,
Ölen her bir can için, nice canlar a?lady.

?ehide a?lamaya yeter mi gözya?lary?
Bunca yyl kyyamdadyr buzdan mezar ta?lary

Ben "öldüler" desem de, Yaradan "ölmez" diyor
"Onlar ya?amaktalar, insanlar bilmez" diyor.

Affet bizi Allah'ym, "?ehitler ölmez" elbet
Ebedi mutluluktur, diriliktir sehadet.

Mukaddestir ?üphesiz vatan, bayrak, din, namus...
Bu yolda ölüm bile de?il mi "?eb-i arus"?

Hangi yrk, hangi boydan burada yatanymyz?
Korunacak mutlaka, namustur vatanymyz.

Dillere destan olan ne tarihler yazmy?yz,
Kefensiz gidenlere buzdan mezar kazmy?yz.

O sava?ta ölenler bugün cennet yurdunda,
Hala dimdik duruyor vatanyn da ordun da.

Ey ?ehitler ordusu, ey yi?itler, ey canlar!
Yncitmesin sizleri duydu?unuz figanlar.

Hala ruhunuz gezer göklerinde bu yerin
Hatyrlatyr bizlere cilvesini kaderin.

Sizi selamlar her gün tül tül, al mor bulutlar
Ve Allah'yn elçisi ?efaaatiyle kutlar

Cennette kö?kler sizin, mezarlar bizim için
Yavuklunuz kaldyysa, cennetten huri seçin.

Sarykamy? bizimdir ve bizim kalacaktyr,
Dünya durdukça Türk'e anayurt olacaktyr.

?u da?lar var ya, da?lar; Sarykamy? Da?lary!
Bu da?yn ?ehitleri kyskandyryr sa?lary.


Ysmail Adil ?ahin

_________________
Ne mutlu Türkçe konuşana
Kullanıcı kimliğini gösterS.Burhanettin AKBAŞ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
İsmail Adil Şahin'in şiirleri
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2