Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
BAYRAM E?LENCESY 1
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 16 Eyl 2005
Bildiriler: 312
Alıntıyla Cevap Gönder
Uzun zaman önce (adyny anymsayamady?ym) bir gazetenin ekinde Ahmet Turhan ALTINER tarafyndan hazyrlanmy? bir bölüm gördüm. çok ho?uma gitti?i için saklamy?tym. Eski dosyalarymy kary?tyryrken gördüm. ?imdi sizler için buraya yazyyorum. Dilerseniz kendinizi bir deneyin. Hatta her do?ru bildi?iniz soru için kendinize 1 verin. Do?ru bildi?iniz toplam soru sayysyny bölümün yazyn ki biz de kim kaç almy? ö?renmi? olalym. Dürüst olaca?ynyzdan eminim Wink Bakalym kim kaç alacak bu synavdan? Umarym seversiniz. Ba?arylar diliyorum.

(Unutmadan söyleyeyim; kimi sorularyn birden çok do?ru yanyty var. Sizi yanyltmasyn.)

Türkçe'den bol ne var? "Ku?kulanyrym" yerine "ku?ku ederim"li çeviri Türkçesi, "umarym, aman Tanrym"ly dublaj Türkçe, "?oka u?radym" yerine "?ok oldum"lu ?ok Türkçe, "acayip bi ?iy, harika bi ?iy, hasta bi ?iy, çok fizik bi ?iy, estetik bi ?iy, keyif bi ?iy"li bi ?iy Türkçe,"sycak bakan, sycak bakmayan, ne kadar negatifsin"li yapy Türkçesi, "romana, sinemaya , politikaya soyunan" nü Türkçe, "okey okey, olduuu oldu"lu oldu Türkçesi "Türkçe büyük olay"ly olay Türkçe, "kesin dönü? yapmak, bekleme yapmak, banyo yapmak"ly Alamancy Türkçe, "sübvanseli, organizeli" Özal Türkçesi, "?imdi bir klip diyoruz"lu DJ Türkçesi, "ba bay, heryld yani, wauvv"lu Amerikan e?itimi almamy? televizyon izleyicisinin Amerikan Türkçesi, "rantiyeci"li takiye Türkçe, "gaf yapmanyn bir konu?ma biçimine dönü?tü?ü" Tansu Türkçesi, " çok simpyl bi ?iy, çok ignorint bi tip, gitti?imiz yer förs bi yer, bi drink alyr mysyn"ly kolej Türkçesi...

Bu acayip dil karga?asy içinde, Türkçe'deki virüsler testusuna buyur ola:

1 Makine, devletin resmi belgelerinde bile makina diye yanly? yazylyyor. Motosiklete motordan kalma aly?kanlyk motorsiklet deyip çykyyoruz. Lûtfen rating'i raiting, poromosyonu promasyon, sürprizi süpriz diye kullanmayyn. A?a?ydaki sözcüklerin hangisi do?ru yazylmy? acaba?

a. Abandone
b. Dekarasyon
c. Kapora
ç. Kareografi

2 Türkçe kirleniyor. Sorun yabancy sözcükler de?il. Yabancy olsun, yerli olsun sözcükleri yerli yerinde kullanamayan bizlerde. Örne?in, "antiparantez" do?ru olsaydy ")böyle(" yazardyk!!! Do?rusu "Antrparantez." Aperatif de?il Aperitif! ?imdi de a?a?ydakilerin do?rusunu bulun lûtfen.

a. Egsos
b. Egzost
c. Eksos
ç. Egzoz

3 Aklyselim adam denmez. Aklyselim sahibi veya sa?duyulu denir. Mamül de?il, mamûl. Unlu mamûller gibi... perendeler atmadan, do?rusu hangisi?

a. Parakende
b. Parekende
c. Perakende
ç. Hiçbiri

4 Türkçenizden umutlu musunuz? A?a?ydaki cümlelerden hangisi yanly??

a. Buradaki yanly?y bulaca?ynyzy umut ediyorum
b. Buradaki yanly?y bulaca?ynyzy ümit ediyorum
c. Umut edilmez umulur
ç. Hepsi

5 Ço?umuz bozuk Türkçe konu?uyoruz. A?a?ydaki cümlelerin hangisi bozuk de?il?

a. Tüfek icat oldu mertlik bozuldu
b. Tüfek icat edildi mertlik bozuldu
c. Tüfek icad edildi mertlik bozuldu
ç. Hiçbiri

6 "Mahzur" sakynca demek. "Mahsur" ise çevresi sarylmy? (muhasara edilmi?) demek. Peki a?a?ydaki cümlelerden hangisi muhzurlu acaba?

a. Zonguldak'ta grizu faciasy. Yüz i?çi mahsül kaldy
b. Basuru yoksa bu ak?am size gelmek istiyoruz
c. Osmanlyca kullanmamyz mahsurlu mudur?
ç. Hepsi mahzurlu

7 Son on be? yylyn "Özal Türkçesi"ni anlatmaya "Kâ?yda ve petrole sübvanse yok" cümlesi yeter. "Organize, realize" gibi misafir sözcükler Fransyzcada syfat görevi yaparken Özal Türkçesi'nde birden ad olarak kullanylmaya ba?lanmy?ty. "Sübvanse" sübvansiyon anlamynda kullanylyyor. Kysaca ne demek?

a. Ystek
b. Estek
c. Köstek
ç. Destek

8 Buyurola Arapçala?tyrylmy? Türkçe'ye... Ço?u kimse "yakyn" sözcü?ünün sonuna Arapça "en" ekleyerek "yakînen" diye bir sözcük türetmekte ve yakyndan anlamynda kullanmakta. "Hamili kart yakînimdir" gibi. Oysa "yakîn"in "yakyn" ile uzak yakyn ilgisi yok. Peki Arapça'da "yakîn" ne demekmi??

a. Uzak
b. Sa?lam bilgi
c. Sa?lam pabuç
ç. Yakmak eyleminin a?daly hali "Oteli yakîn" gibi

9 Pasaportunuzda hangi dili konu?tu?unuz yazyly de?il; ama uyruklu?unuz belli... Ben Türk uyruklu?undanym. A?a?ydaki uyrukluk ifadelerinin hangisi do?ru?

a. Türk tabiiyetindenim
b. Amerikan uyru?undanym
c. Türk tebaasyna geçti
ç. Hepsi

10 "Süre" diyecekken "süreç" deyip geçiyorlar. Süre; zaman demek. Süreç ise geli?imle ilgili bir kavram. Geli?en olay ya da eylemler dizisi. A?a?ydaki kullany?lardan hangisi do?ru?

a. Az geli?mi?lik sürecinde Türkiye
b. Ankarada ya?ady?y süreç içinde hiç evlenmedi
c. Siyasal kavganyn geli?me süresi
ç. Yirmi dört saatlik süreç içinde

11 "Be?eni" özellikle televizyon sunuculary tarafyndan yanly? kullanylan sözcüklerden biri. "Halkyn be?enisini kazandy deyip çykyyorlar. "be?eni" ne demek?

a. Babahanno? da denilen patlycan ezmesi
b. Zevk
c. Taktir
ç. Tekdir

12 "Synyrly" ve "kysytly" sözcüklerini de genellikle ters kullanyyorlar. Synyrly diyeceklerine, kysytly diyorlar. Synyrly diye synyrlanmy?, belirlenmi?, belirli olana denir. Peki "kysytly" diye neye denir?

a. Sesi çykmayan
b. Bunama, makkûm olma gibi nedenlerden dolayy harcama yapmasy engellenmi? olan
c. Yurtta?lyk haklaryny kullanma yetkisi yargy kurulu?lary tarafyndan kaldyrylmy? olan
ç. Hepsi

13 Ömer Asym AKSOY'a göre "ö?retim" bilgilendirme, ders vermedir. Osmanlycasy "tedris"tir. "Ö?renim" bilgi edinme, ders almadyr. Osmanlycasy "tahsil"dir. A?a?ydaki cümlelerin hangisi do?ru?

a. Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkündür.
b. Talas ve Tarsus Amerikan Okullary'nda tedris gördüm
c. Orta ö?retim için Ystanbul Erkek Lisesi'ne yatyly olarak girdi
ç. Ö?retim yyly ilk, orta ve yüksek okullar ile üniversitelerde ö?retimin ba?lady?y ve sona erdei?i gün arasynda geçen süredir.

14 "Sorunu çözdü" yerine "çözümledi" diyorlar. Çözmek ba?ka, çözümlemek ba?ka. Çözümlemek ne demek de?il acaba?

a. Çövdürmek
b. Tahlil etmek
c. Analiz etmek
ç. Yncelemek

15 Osmanlyca'yy bilmeden a?daly konu?maya özenenlerin yaptyklary yanly?lardan dört örnek var a?a?yda. Do?rularyny kestirebilecek misiniz?

a. Te?vik-i mesai
b. Birfiil
c. Leyh ve aleyh
ç. Madden

16 Serbestçe söyleyebilir misiniz hangisi do?ru?

a. Serbestiyet
b. Serbestlik
c. Serbestizim
ç. Serbesti

17. Olanakly demek olan "mümkün" ile kary?tyrylan "muhtemel" ne demek?

a. Adynyn Temel oldu?una ihtimal verilen Karadenizli
b. Olsa da olmasa da...
c. Olasy
ç. Ola ki

18 Hangi cümle do?ru?
a. Cavit Ça?lar'yn Mahkemesi ertelendi
b. Korkmaz Yi?it'in davasy ertelendi
c. Politikacylarla ilgili duru?malar ertelendi
ç. Hiçbiri

19 Yineleme Türkçesine buyur ola... Türkçemiz yeni sözcük türetilmesine son derece elveri?li ve müsaittir!!! "Dil Yanly?lary" adly kitabynda Ömer Asym AKSOY, "yineleme" denen dil kusurunun ayny anlama gelen birden çok sözcü?ün bir arada kullanylmasy oldu?unu söylüyor. Bir kavramyn Türkçesiyle yabancysynyn birlikte kullanylmasy da bu tür yanly?lardan. "Devre dönemi, güç ve mü?kül, çetin ve zor, saygy ve hürmet" yineleme örneklerindenden. Devam edelim mi? "zanly sanyk tahliye edilerek salyverildi. So?uk, syfyryn altynda eksi otuz dolaylaryndaydy. Göstericilerin ta?yt araçlaryna zarar vererek tahrip ettikleri söyleniyor. Geçende Murat'a tesadüfen parkta rastladym." Yinelemeden durabilir miyiz? Lûtfen dikkat! Bu bir soru de?il. Çiftlemeye teke indirelim.

a. Fay kyry?y yerine kyryk
b. Full dolu yerine dopdolu
c. Arka fon yerine art alan
ç. Yol güzergahy yerine yol

Yanytlar:
1) abandone do?ru. Di?erleri: "Dekorasyon, kaparo, koreografi"
2) ç
3) c
4) a
5) b
6) ç
7) ç
8 ) b
9) a
10) a
11) b
12)b ve c
13) a "Cehlin ol mertebesi sehl olmaz" tahsil ile olur... b. tahsil gördüm. c. Ortaö?retim için... ç.Do?ru yanyt.
14) a
15) a. te?riki mesai, b. bilfiil, c. leh ve aleyh, ç. maddeten
16) b ve ç
17) c
18 ) c


NOT: Yanytlary görebilmek için farenizin imlecini "yanytlar" sözcü?ünün sonuna getirip basyly tutarak a?a?yya do?ru yava?ça çekiniz. Smile
Kullanıcı kimliğini gösterMehmet Çömez tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Hzr 2005
Bildiriler: 549
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Bu guzel denemeceler/denenceler (testuslar) icin sag olun, bu arada tum dilseverlerin bayrami kutlu olsun.

_________________
www.gelgelturkce.blogcu.com
Kullanıcı kimliğini gösterbensay tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 06 Hzr 2005
Bildiriler: 117
Alıntıyla Cevap Gönder
Kendimi sevdim. Tam not aldım Wink

(Bu arada iyi ki yanıtları görünmez yapmışsınız. Az kalsın bakacaktım. Kendimi zor tuttum Very Happy )

Çok ilginçti.

Teşekkürler.
Kullanıcı kimliğini gösterDorukhan tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderMSNM
BAYRAM EĞLENCESİ 1
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2