Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
EDEBYYATA SAHYP ÇIKMAK
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 02 Ekm 2006
Bildiriler: 165
Şehir: BANDIRMA / BALIKESYR
Alıntıyla Cevap Gönder
Geçmi? ö?rencilik yyllaryma geri dönerek, ba?aryly ba?arysyz ve çok emek, gayret harcayarak çaly?my? oldu?um derslerimi dü?ündüm. Evet, en çok Türk edebiyatyna zaman ayyrarak, özellikle ?iirlerde söyleyi?, yazyly?, ezberleme, anlam bakymyndan çok zorlandy?ymy ve çok çaly?ty?ymy, istemeyerek de olsa zaman zaman yazylymy açysyndan tereddüt etti?im kelimeleri avucuma küçük notlar halinde yazarak kopya çekti?imi dü?ündüm. Üstelik en çok ba?aryly oldu?um dersim de Türk edebiyaty idi. Bir de günlük ya?antymda ve i? hayatymda bana sa?lamy? oldu?u katky ve faydalary dü?ündü?ümde do?rusunu söylemek gerekirse hiç diye dü?ünüyorum. "Ö?rencilik yyllarymda almy? oldu?um eksik bilgi nedir? Aksaklyk nerede?" diye dü?ündü?ümde ise "Türk dili ile ilgili bilgi noksanly?y ve dilbilgisi kurallaryny bilmemek." diyorum. Hâlâ eksikliklerini ya?amakta olup, zorlandy?ymy dü?ünüyorum. Üstelik; yapylan dil kirlili?i ve tutarsyzlyklarla hâlâ ya?atylan belirsizlikler, karga?ylyklar eklenince, ölünceye kadar da bu eksiklerimin devam edece?ine inanyyorum. Kendi kendime niçin, neden, sorulary ile kar?y kar?yya kalarak "Bu kadar zaman, emek, çaba ve gayret gösterdi?im Türk edebiyaty yerine ke?ke bizlere daha fazla Türk dilinin yazymy, dilbilgisi kurallaryny kapsayan Ymla Kylavuzu i?lenmi?, ö?retilmi? olsaydy." diye dü?ünüyorum. Acaba! Nasyl olurdu?

Bu ezikli?i ve noksanly?y sadece ben mi ya?yyorum dersiniz? Bu kopukluk, sevgiden mi kaynaklanyyor beceriksizlikten mi?

Bu dü?üncelerle yola çykyyor ve soruyorum:

Edebiyaty dersleri azaltylmaly my, kaldyrylmaly my yoksa katkysy var mydyr? Varsa nedir?

Konuya ili?kin görü?lerinizi merak ediyorum.

Saygylarymla...

_________________
ATA/TÜRK-ÇE ve TÜRK DYLY SEVDALISI
Kullanıcı kimliğini gösterCavit ALVER tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 21 Ekm 2006
Bildiriler: 106
Alıntıyla Cevap Gönder
EDEBYYATA SAHYP ÇIKMAK

Dostumuz zamanynda, ö?rencilik yyllarynda edebiyat derslerinden çekti?i sykyntylary, yapmak isteyip de yapamadyklaryny, zorlamalary, dersi bir türlü sevemedi?ini dile getiriyor ve diyor ki: Edebiyat dersleri azaltylmaly my, kaldyrylmaly my yoksa katkysy var mydyr? Varsa nedir?

Dostum, aslynda sykyntynyn kayna?yny, sorularynyza arady?ynyz cevaby vermi?siniz. Sevmek ve sevdirebilmek. Edebiyatsyz bir hayat dü?ünülebilir mi? Mümkün mü? Bunu sorgulamayy dü?ünmek bile abesle i?tigaldir. Vatan, millet u?runa yanyp tutu?an ?aiirler, edipler yurdun her kö?esinde bir destan yaratyrken, bu dile bu kültüre sahip çykarken acaba bunu sorgulama gere?i duymu?lar mydyr? E?er sorgulasalardy bugünlere yeti?ebilir miydik? Bunu bizlere ö?retemeyen, sevdiremeyen, bizleri tereddüte gark edenler utansyn.

Sizi bu açyk yürekli davrany?ynyzdan dolayy da kutluyorum. Ke?ke herkes neyi ne kadar bildi?ini sizin gibi alenen dile getirebilse. Y?te o zaman eksik-gedik bilinir ona göre bir yol çizilir.

Okumayy sevmeyi ö?retemediler, ö?retemedik. Y?in kolayyna kaçyldy. Romany, bir eseri okumaktansa filmini seyretmeyi ye?leyen bir nesil olu?tu. Nihayetinde de iki kelimeyi yan yana getirip söyleyemeyen, eli kalem tutmayan, ?iirden, masaldan, hikâyeden... hasyly edebiyattan ho?lanmayan, gün be gün uzakla?an bir nesil olu?tu. Hitabet yetene?inden mahrum, kendini bile tasvir edemeyen, Ali mektebi mezunlary vâri üniversite mezunlary olu?tu. Üstelik çarpyk e?itim, imtihan sistemleri sonucu seçme ?ansynyn tali planda tutuldu?u bir e?itim. Bilmem yanylyyor muyum? “Olsun da, tek okusun, üniveriste mezunu olsun da ne olursa olsun.” denildi. Yeterki ady batasyca diploma elde edilsindi. Sanki diploma çaly?acakty. Ama i?te böyle de oldu. Ve dahi ne yazyk ki bu düzen böyle de devam etmekte.

Hele hele Müslüman mahallesinde salyangoz satarcasyna Türkiye Cumhuriyeti topraklarynda elin diliyle e?itim yapylmasyna ne demeli? Tek kelimeyle: Yazyk. Bu, ?ahsiyetsizli?in, basiretsizli?in daniskasy de?il de nedir azizim? Bu vatan evlatlarynyn, ady geçen e?itimler sonucu aldy?y diplomalarla ne i?ler yapty?yny, vatana el diliyle nasyl hizmetlerde bulundu?unu çok merak ediyorum. Eminim ve biliyorum ki çok ba?aryly ki?iler yeti?mi?tir. Ama küçük bir ara?tyrma yaparsanyz o ki?ilerin de nasyl beyin göcü hezimetiyle ortadan kaybedili?lerini göreceksiniz. Bu bir plandyr, düzmecedir. Gözüne kara perde inmi?, siyasetin dy?ynda kaygysy olmayan devlet adamlarynyn gözlerindeki tavuk karasydyr. Bu perde yyrtylymady?ynca, birilerinin piyonlu?una soyunmaktan vaz geçmedi?ince, yalakalyklaryn sonu gelmedi?ince bu illetin düzelmeyece?ine, millî ?uur ve ba?ymsyzlyk ruhunun geli?meyece?ine, üstüne üstlük gittikçe dumura u?ratylaca?yna kesin gözüyle bakyyorum. Allah yardymcymyz olsun. Bu vatan çizilen synyrlaryndan taviz vermeyecek, bahty kara maderler bunu savunacak hayyrly evlatlar yeti?tirecektir. Onlar azynlykta gibi görünseler de ba?ary onlaryndyr. Unutma Çanakkale’yi, unutma Mara?’y, Antep’i. Ve dahi unutma hasta adam denilen Osmanly’nyn içindeki bir avuç vatan severin ?ahlany?yny ve yedi düvele meydan okuyup tarihe ?erh dü?ü?ünü. Bunlar fakr-u zaruret içinde olan milletin Mustafa Kemal’e olan sadakati ve güveni sonucu de?il midir? O halde çykar yolu uzaklarda de?il içimizde, kendimizde, ya?ady?ymyz geçmi?te aramalyyyz. Atatürk’ü anlamak, ona yaky?lan bir millet olabilmek “Atam izindeyiz!” demekle de?il, “Atam çizdi?in yola uygun icraatlar yapyyoruz.” Diyebilmeli, bunlary gösterebilmeliyiz. ?imdi gün arayy? günü, dayany?ma, birlik, sahiplenme günüdür. Namyk Kemal’in
Vatanyn ba?ryna dü?man dayady hançerini / Yok mudur kurtaracak bahty kara maderini (annesini)?" dizelerine ulu önderin verdi?i cavaby verebilme, bu basireti gösterebilme günüdür. "Vatanyn ba?ryna dü?man dayasyn hançerini /
Bulunur kurtaracak bahty kara maderini
"

Dilimiz, edebiyatymyz, tarihimiz millî ?uurumuzun mihenk ta?lary, süsüdür. Bunlary yok saymak, görmezden gelmek bu millete, tarihine ve gelece?ine yapylacak en büyük hainliktir. Bunlar artyk uzakta de?il ayan beyan içimizdedir. Kö?eleri tutmu? kültür yozla?masyna zemin hazyrlamak üzere planlaryny uygulamaya koyarak i?e koyulmu?lardyr. Bunu görmemek en büyük gafilliktir. Atalarynyn, Osmanly’nyn dilini anlamayan, bu sözcükleri kullanmayan, bundan sakynan sözde ilericiler, batynyn uydurukçasyyla dilin içine necaset katmaktadyrlar. Tarihimizin, edebiyatymyzyn en zengin bölümünü syr gibi saklayan bu belgelere kaç ki?i ula?abiliyor dersiniz? Emin olun be?enmedi?imiz elin o?ullary buna bizden daha çok önem vermektedirler. Onlar emellerine ula?abilecekleri, Bilirler ki sava? meydanlarynda dize getirmedikleri atalarynyn bugünkü evlatlaryny ancak bu sinsi yöntemlerle Bu nedenledir ki tarihimize bile Yngiliz’in bilmem hangi tarihçilerinden, onun endazesinden, imbi?inden geçmi? haliyle bakyyoruz. Tarih kitaplarymyzyn ço?u onlary kystas almaktadyr. O hale gelinmi?tir ki “Adamlar yeni bir ara?tyrma yapsa da bize malzeme çyksa.“ diye beklenilir olmu?tur. Y?te yine yukaryda adyny etti?im hazyrcylyk ve mayamyza i?leyen tembellik unsuru. Bu nedenledir ki zaman zaman kendimizden, tarihimizden, geçmi?imizden bile ?üphe eder olmu?uzdur. Ki bu öyle boyutlara gelmi?tir ki istenilen kyvama getirilen sözüm ona “aydynlar” artyk onlaryn beyniyle dü?ünür olmu?lar, çenelerini ve dillerini onlaryn hizmetine sunmu?lardyr. Bunu da alenen sergilemekten, yansytmaktan sakynmaz olmu?lardyr. Üstelik bu pervasyzca satylmy?ly?y gurur kayna?y gibi göstemekten utanmayacak derecede arsyzla?my?lardyr. Bilirler ki sonunda ödüller vardyr. Oysaki bir bilseler geçici dünya nimetlerinin baki olmayaca?yny, bir bilseler Sultan Süleymanlara bile kalmayan dünyanyn onlara bir çöp bile bah?etmeyece?ini, bir bilseler ?ak?akçylaryn her an kendilerini de sataca?yny, böyle mi olurdu tutumlary? Lakin unutmamalary gereken bir ?ey vardyr: O da hainlerin her an hainli?e u?rayaca?y, çok kolay gözden çykarylaca?ydyr. Y?te burada önemsenmesi gereken önemli bir konu olarak yine edebiyat kar?ymyza çykmaktadyr. E?er biz kendi edebiyatymyzy de?erlendiremez, kyymetini bilmez, ona gereken özeni göstermezsek bizim olanlary bize yönlendirilmi? bir silah olarak görmeye razy olmamyz gerekecektir. Dü?manyny yok etmenin en iyi yöntemi, dü?manyn silahyny kendisine çevirmeyi becerebilmektir.

Dilimize ve edebiyatymyza sahip çykty?ymyz sürece millî ?uur ve bilinç güçlenecektir. Ne mutlu kendi dilinde eserler verip diline hizmet edenlere. Ne mutlu Namyk Kemallerce ?iirler, edebî eserler olu?turarak bu manevi gücü peki?tirenlere.

....
Kan ile kylyçtyr görünen bayra?ymyzda
Can korkusu geçmez ovamyzda da?ymyzda
Her gû?ede bir ?ir yatar topra?ymyzda
Gavgâda ?ehdetle bütün kâm alyryz biz
Osmanlylaryz can verir nâm alyryz biz
....

Hürmetlerimle

Z. ?akiro?lu
Kullanıcı kimliğini gösterZ. Şakiroğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 30 Oca 2005
Bildiriler: 101
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
Üstadym eline sa?lyk. Konuyu nerden nereye ba?ladynyz? Üslubunuza hayran oldum. Zaten ne varsa eskilerde derler ya.

Kaleminiz a?ynmasyn, mürekkebiniz tükenmesin.
Kullanıcı kimliğini gösterS.Ekrem tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayın Z. Şakiroğlu,

Günümüzde Türk'ün değerlerinin var olma ve şer odakları ile ilgili yazınızı bilgilenilme yönüyle mükemmel buldum. Kaleminizin daim elinizde olmasını dilerim. Günlük hayatımızda milli meseleler hakkında tek bir feryat göremezken, aktüel denilip bir kalıba yerlestirilmiş Türk'ün meselesi olamayacak yüzlerde olay bizlere yedirilmektedir. Bundan en fazla etkilenen kesim de maalesef "yarınının yöneticileri olacak gençlerimiz" olmaktadır. Sizin gibi değerli fikir sahiplerine gençlerimizin ihtiyacı bulunmaktadır. Lütfen yeri geldikçe yazılarınızı yazınız ve gençlerin olduğunca bilgilenmelerine vesile olunuz.

Ben buradan, dilimiz.com yazışmalığından size gençler adına teşekkür ediyorum.

Saygılarımla.
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 104
Alıntıyla Cevap Gönder
Keşke sizin öğrenciniz olsaydım. Very Happy Ellerinize sağlık.
Kullanıcı kimliğini gösterH. Ergenç tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
EDEBİYATA SAHİP ÇIKMAK
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2