Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
hayalbaz adly oyunumuzdan bir hikaye(gerçek)
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 05 Oca 2007
Bildiriler: 3
Alıntıyla Cevap Gönder
YA?ANMI? BYR HYKAYE (YNTYHAR)
istanbulda ya?amak kolay de?ildi ama annemin azmi sayesinde hep ayakta kalmy?yzdyr.
1976 senesinin bir pazar günü rahmetli annem Edirne uzun köprüdeki cezaevinde bulunan abimi ziyarete gidiyordu.o hafta abimin haftada bir olan görü? gününe beni götürmeyece?ini söyledi?inde hemen suratym asmy?tym.Annem bu halimi görünce
__O?lum sende biliyorsun Edirne otobüsü çok pahaly her hafta götüremem seni
Boynumu bükerek birazda kaprisle ...
__bir ?artla kabul ederim dedim..rahmetli annem kapydan çykmaya hazyrlanyrken.
__Söyle bakalym neymi? ?artyn deli o?lan
Elimdeki küsme kozunun bu seferde i?ledi?inin göstergesiydi.hemen kartlarymy açyp ?artlarymy söyledim
__E?er beni Edirne ye götürmezsen bende....Denize giderim o zaman
Annemin sert baky?lary
__Ne denizi nerden çykty ?imYA?ANMI? BYR HYKAYE (YNTYHAR)
istanbulda ya?amak kolay de?ildi ama annemin azmi sayesinde hep ayakta kalmy?yzdyr.
1976 senesinin bir pazar günü rahmetli annem Edirne uzun köprüdeki cezaevinde bulunan abimi ziyarete gidiyordu.o hafta abimin haftada bir olan görü? gününe beni götürmeyece?ini söyledi?inde hemen suratym asmy?tym.Annem bu halimi görünce
__O?lum sende biliyorsun Edirne otobüsü çok pahaly her hafta götüremem seni
Boynumu bükerek birazda kaprisle ...
__bir ?artla kabul ederim dedim..rahmetli annem kapydan çykmaya hazyrlanyrken.
__Söyle bakalym neymi? ?artyn deli o?lan
Elimdeki küsme kozunun bu seferde i?ledi?inin göstergesiydi.hemen kartlarymy açyp ?artlarymy söyledim
__E?er beni Edirne ye götürmezsen bende....Denize giderim o zaman
Annemin sert baky?lary
__Ne denizi nerden çykty ?imdi bu
Anneme mahalledeki arkada?laryn geçen cumartesi yeni kapydaki denize gittiklerini söyledim bende oraya gitmek istiyorum diyince.
__Hayatta olmaz
Hemen en masum halimi takynyp ikna turlaryna çykmy?tym.
__Anne bak dolmu?la giderim ve sen gelmeden evde olurum dedim.
Ama annemin ..olmaz..sözü benim tüm hayallerimi yykmy?ty.Annem syrtyny dönüp giderken..Bende Her çocu?un en güçlü silahy olan duygu sömürüsüne geçmeye ba?ladym..
__sen ?imdi gideceksin ve ben evde yalnyz kalaca?ym arkada?larymda yok hem sen evimizdeki kediyi de dy?ary attyn…
Annem söylediklerimden etkilenmemi?ti sanki Son çarem a?layarak.
__Anne lütfen..
A?lamak annemi merdivenlerden inerken duraklatmy?ty.
Bana sinirli bi ?ekilde dönüp
__O?lum sen daha yüzme bilmiyorsun
Bana dönmesini fyrsat bilerek merdivenleri hyzla annemim yanyna gidip
__Anne ne çabuk unuttun geçen hafta sana anlattym ya yüzmeyi nasyl ö?rendi?imi
__Unutmu?um hatyrlat bakayym sypa.
__Anlatynca gülüyorsun ama.gülmeyece?ine söz ver
__Tamam gülmeyece?im hadi çabuk anlat otobüsü kaçyraca?ym
__Hani sen denize dü?tü?ünde seni kurtarmak için denize atlamy?tym yat kocaman kulaçlarymla sana yeti?erek seni iskeleye çykarmy?tym ya..Yüzmek için kulaç nasyl atylyr artyk biliyorum.
Annemin merdivenlerdeki kahkahasy o kadar güçlüydü ki yan kom?umuz Diyarbakyrly zalo teyzenin kapyya çykmasyny sa?lamy?ty..
__Hani gülmeyecektin
Annem ba?ymy ok?ayarak bak
__o?lum aklym sende kalyr sonra
Sonra kelimesi benim için bi fyrsatty artyk..hyzla boynuna sarylarak canym annem sen bir tanesin diye öpücüklere bo?mu?tum..
__Daha evet demedim ama..
Yalvaryr bi ?ekilde anne ne olur son sözlerim o kadar dokunakly olmu?tu ki, kapydaki zalo teyze ..
__?ükran bacy bu o?lany hiç bu ?ekilde görmedim kyrma memedimi ne istiyorsa he de ne olur sanki
Annem kö?eye syky?my?ty artyk izin vermesi an meselesiydi
__Tamam ama benimde sana ?artlarym var
O an annemi ne kadar çok sevdi?imi hatyrlamy?tym kocaman bi çy?lyk atmy?tym
__Dur hemen sevinme. Biiir denize belini a?mayacak kadar gireceksin Ykii en önemlisi deniz dalgalyysa asla girmeyeceksin...Tamamymy
Benden cevap gelmeyince çenemden tutarak
__Sana dedim sypa cevap ver...
__Aslan annem sööz diye ba?yrarak boynuna sarylmy?tym.. Hiç dayanamazdy boynuna sarylmama,typky di?er anneler gibi.Merdivenlerden inerken
__ Ne giyeceksin denize giderken üstüne,sakyn o yeni aldy?ym takymy giymeyesin
..Kahverengi takymymy anne..diyecektim ki direkten döndüm
__Dün ütüledi?in pantolonumu anne merak etme
__Fazla kalma güne?te sypa.
Annemin merdivenlerden uzakla?masyny beklemeden hemen içeri daldym. Zaten bir oda bir mutfak olan evimizde eskiciden aldy?ymyz tek kapysy bozuk olan elbise dolabymyza yana?tym önce mayomu aldym ve syra giyeceklerime geldi?inde Dolabyn kö?esinde o gycyr,gycyr kahverengi yelekli takymym sanki ne olur beni giy,beni giy diye yalvaryyordu.Annemin Edirne ye gitmesini fyrsat bildim ve kahverengi takymymy aldym kokladym,çocuklu?umdan beri yeni elbiselerin ve ayakkabylaryn kokusunu çok severim.Hyzla giyinmeye ba?ladym içime sary gömlek ha pardon mayomu unuttum hazyrlykly olmam gerekti mayomu önce giydim sary gömlek mavi çizgili kravat ve kahverengi takymym..Aslynda bir ?ey itiraf edeyim denizden çok o kahverengi takymymy giymeyi ve mahallede dola?mayy çok istiyordum..
Bayramda bile zor gördü?üm bu hediyeyi,annem otellerin lobilerini ve odalaryny temizleyerek kazandy?y bah?i?lerden biriktirerek almy?ty..Canym annem tek ba?yna bana hem babalyk hem annelik yapmy?ty..neyse uzatmayym
Evden çyktym ve tarla ba?yndaki minibüs dura?yna gidene kadar o kyyafetlerle kendimi Ahmet özhan zannediyordum.Hani ?u Emel sayynla oynady?y filmindeki gibi yürüyerek .?imdi bile hatyrlyyorum sanki herkes bana bakyyordu ve bende kimseye bakmyyor sadece önüme bakyyordum,ama i?in asly yan gözle yoldan geçenlere bakyp Havamy ve Asaletimi toplayyp yan cebime koyuyordum..O yürüyü? o alymly afilili yürüyü? peh,peh ?imdi bile dü?ündükçe kasylyyorum.Kahverengi takymym yaky?yyordu bana ya..eee güzele ne yaky?maz.
Neyse minibüse bindim parayy uzatyrken ?öförün dikiz aynasyndan kendime bakyyordum..Hatta ayaktayken bile o küçücük boyumla pencereden akyp giden dükkanlaryn vitrinlerindeki camlardan kendimi yakalamaya çaly?yyordum..?oförün azarlarcasyna
__Otursana evlat yer var arkada görmüyor musun?.
__Yok, amca az ötede incem.
Demi?tim ama yeni kapyya en az iki durak daha vardy .. ?oför ters,ters bakyyordu dikiz aynasyndan..Ynece?im yere iki durak olmasyna ra?men
__Sa?da inece?im amca
Halbuki indi?im yer saraçhaneydi bu kadar erken inmemin sebebi elbisem oturunca ütüsü bozuluyordu çok kolay buru?uyordu.O yüzden ayakta durmak en mantyklysyydy ve en güzeliydi.Yenikapy ya gelinceye kadar hyzla ko?turuyordum..Yenikapy benim çocuklu?umun en güzel sahiliydi ?imdi belki bilirsiniz hani deniz otobüslerinin kalkty?y yer var ya i?te orasy...me?hur çakyl gazinosunun oldu?u yer.Çocuklu?umda zeki mürenin kadynlar matinesi yapty?y ve annemlerin evde dolmalary börekleri hazyrlayyp gitti?i yer... Yenikapy plajyna yakla?ty?ymda i?ne atsan yere dü?müyordu..E tabi a?ustos syca?y ailesini,akrabasyny alan ko?up gelmi?ti Yenikapy plajyna..O kalabaly?yn arasynda sahilde uzunca bir süre dola?tym emanetçi aradym.Sebebi üstümdeki kahverengi takym elbisem.. Arkada?larym var demi?lerdi ama maalesef bir emanetçi yoktu o koca plajda..Sonra baktym olacak gibi de?il tanydyk birilerini aradym…O kadar kalabalyk var sanki tüm Ystanbul Yenikapy ya akmy? ama gel gelelim bir tane tanydyk yok..Nasyl girece?im denize arkada?..Kahverengi elbisemi kime emanet edece?im..ya çalarlarsa?..Aklyma bir fikir geldi..Dalgalara yakyn bir yerde soyunacaktym ve öyle girecektim denize.. Girerken de gözüm elbiselerde olacakty..nitekim öyle yaptym..önce etrafynda fazla ki?inin olmady?y bir yer seçtim. Ayakkabylarymy çykardym o sycak kum taneleri parmaklarymyn arasyna girmi? ve ayaklarymy yakmy?ty..Sonra ceketi özenle içe çevirip sa? omuz kysmyny sol omuz kysmynyn içine yerle?tirdim ayakkabylarymyn üstüne koydum.sonra sary gömle?im kravatymy syrasyyla katlayarak yerle?tirdim..O anda annem geldi aklyma beni görseydi kesin kafama terlik fyrlatmy?ty..
__seni sypa kaldyr onlary kumlaryn üstünden..
Dostlar ayyptyr söylemesi ben 17 ya?yna kadar rahmetliden epeyi dayak yedim..Canym annem ya?asaydy da her gün dövseydi..Neyse dostlar anlayaca?ynyz annemden Azrail gibi korkardym..Dalgalaryn o co?kulu sesi beni denize çekiyordu ..Ama gidemiyordum arkada? denize,öyle kazyk gibi elbiselerin ba?ynda piyade onba?ysy gibi nöbet tutuyordum...Gözüm panter gibi etraftaki hyrsyzlary kolaçan ediyordu..Sonra aklyma ba?ka bir fikir daha geldi..geri geri gidecektim denize..evet yanly? duymadynyz geri geri..?imdi neden diyeceksiniz..sebebi gözümü kahverengi elbisemden ayyrmamalyydym..ve herkes yürüyerek giderken denize ben geri,geri yürüyerek giriyordum .bir an bile gözümü ayyrmamam gerekiyordu kahverengi takymymdan..Bu arada arkamdan syrtyma dalgalar vuruyordu..denize giremeyece?imin i?aretiydi bu..Fazla açylmadan suyun içinde elbiselerime yakyn bir yerde diz çökerek vücudumu yykyyordum, sonra saçlarymy yslatmak için kafamy denize soktum çykardym birde ne göreyim kahverengi elbisem yerinde yok....Hyzla kumsala ko?tum sa?a baktym sola baktym elbiselerimi alyp kaçan kimse yok..ya nasyl olur arkada? kafamy sokmamla çykarmam 3 saniyeyi geçmez. Nasyl olurda çalynyr..Bereket versin o ?im?ek hyzyyla kaçan hyrsyz ayakkabylarymy almayy unutmu?..ellerimde pabuçlarym,ba?ladym a?lamaya,herkes etrafyma toplanmaya ba?lady etrafymda öbek,öbek insan toplulu?u,herkese elbiselerimi a?layarak anlatyyordum
__Çaldylar abi,abla,teyze,amca, kahverengi elbisemi çaldylar
Ama ne acydyr ki her dinleyen vah,vah diyor çekip gidiyor..etrafymdaki öbek topluluktan eser kalmyyordu.kumsalda hüngür,hüngür a?lyyorum..artyk ne bakan var ne soran..kaldym my bir mayo ve ayakkabyyla Yenikapy kumsalynda,a?larken eve nasyl dönece?imi hesap etmeye ba?ladym..cebimdeki dolmu? parasyda kahverengi elbisemle gitti..Hadi para var diyelim,ama nasyl gidecektim Yenikapy dan tarla ba?yna..Dü?ünsenize mayolu ve aya?ynda bir ayakkabyyla o kocaman Aksaray meydanynda cyscybyldak yürüdü?ümü..bu sefer bunlary dü?ününce hepten a?lamaya ba?ladym. Allahyn kulu yardym etmiyordu.Bunu dü?ünürken bi adam omzuma de?di
__Evlat bak ?u çay bahçesindeki ihtiyarlar seni ça?yryyor..
Geriye dönüp bakty?ymda.çay bahçesinde bir ya?ly karykoca bana el sallyyordu..hemen gittim yanlaryna..çay bahçesine yakla?ty?ymda adamyn..
__Vire kuzum niye a?lyyorsun
Deyince hepten a?lamaya ba?ladym salya sümük elbisemi çaldyrdy?ymy paramyn olmady?yny eve nasyl gidece?imi anlatyverdim iki dakikada..adamyn ya?ly karysy
__ah vire kuklam a?lamayasyn yazyktyr gözya?laryna
Ya?ly kadynyn sarylmasy bana yalnyz olmady?ymy hissettirmi?ti..konu?malaryndan anlady?ym kadaryyla bu ya?ly çift Rum vatanda?larymyzdandy..Çünkü tarla ba?ynda on arkada?ymdan dördü ya Rum yada ermeniydi..ve Rum anneler çocuklaryna kuklam diye seslenirdi..neyse ya?ly kadyn masadaki semaverden bir bardak çay koydu çayymy içerken,ya?ly adam arka cebindeki cüzdanyndan o zamanyn parasy iyi bir para uzatty
__al bakalym bu parayy vire kuklam
Ben a?layarak aldym
__Peki amca ben böyle çyrylçyplak eve nasyl gide cem deyince ya?ly adam gülerek.
__kuklam üzülmeyesin sana verdi?im parayla taksiye binersin evine gidersin
Deyince biraz rahatlamy?tym..çayymy yudumlarken sahildeki balykçylardan biri yanymyza geldi ve elindeki torbadan çykardy?y çama?yrlary bana uzatty
__al bakalym delikanly olacakmy bakalym bunlar sana
Büyük bi sevinçle balykçynyn verdi?i elbiseleri giydim..elbise dedi?im durun size tarif edeyim..kot pantolonun dizden tarafyny kesmi?ler kysa pantolon haline getirmi?ler ve paçalary saçakly..üstüme bi Tarkan ti?örtü verdiler..oh giyinmi?tim ve cebimde de para vardy..yalnyz pantolon belimden dü?üyordu..balykçy gülerek
__Dur ben hallederim ?imdi
Cebinden çykardy?y bir balyk misinasyyla belimden ba?lady..artyk giyiniktim.gerçi biraz 70li yyllaryn Hippilerine benzemi?tim ama olsun varsyn..ellerinden öptüm ya?ly amcanyn teyzenin ve balykçynyn..hyzla uzakla?tym yanlaryndan..benim acilen eve gitmem gerekiyordu..çünkü annemin eve gelme zamany yakla?my?ty.uzun köprüden Ystanbul 4 saat falan çekiyordu.neyse bi taksinin yanyna yakla?tym kapyyy açtym içeri girdim oturdum adama adresi arif edecekken taksici yüzüme bakty
__in ulen a?a?y
Amca ben eve gide cem demem fyrsat vermeden omzumdan tutarak
__in ulen dedim sana kyrmayym baca?yny
Korkuyla indim arabadan. sonra bi ba?ka taksiciyi durdurdum tam binecem adam
__in ulen a?a?yya
__abi param var bak görüyor musun ?
parayy göstermeme ra?men bu taksicide beni arabasyna almamy?ty ve sonraki taksici,ondan sonraki taksicide beni arabasyna almamy?ty.Haydi tüm Ystanbul un taksicileri bana dü?mandy Sonra bi?i fark ettim...balykçynyn verdi?i Tarkan ti?örtü ve pantolonu balyk pullaryyla dolu ve müthi? bir balyk ölüsü kokuyordu..hemen minibüs dura?yna ko?tum ?imdi asyl sorun taksiye almayan ?oförler beni minibüse hayatta almazdy..Dolu gelen bir minibüsün yolculary arasyna kary?mak en güzeliydi..önüme ilk duran minibüse atladym.en arkada o kysacyk boyumla inanlaryn arasyna kary?my?tym..ama bir süre sonra ?oförden alaycy ses geldi..
__sayyn a?abeylerim ablalarym, taze balyk aldy?yny dü?ünen bir yolcumuz var sanyrym. ona bir tasfiyem olacak muhakkak yo?urt alsyn abi neme lazym ihtiyati tedbir zehirlenir falan Bir süre sonra yolcular myryldanmaya ba?lady.koku dayanylacak gibi de?ildi..Yolcularyn ?oförün homurdanmalary arasynda eve gelmi?tim..Durakta kendimi zor attym minibüsten..
Tarla ba?y sakyza?acy caddesini hiç bu kadar sevdi?imi hatyrlamyyorum..ba?ka bir ülkeden gelmi?imde kendi topraklaryma ayak basmy?tym sanki.Hemen eve çyktym kapyyy açtym adymymy attym.O anda annem geldi aklyma.Eyvah ben ?imdi anneme nasyl anlatacaktym kahverengi elbiselerimin çalyndy?yny.O saate kadar gözya?larymy dökmemin sebebi eve nasyl gelecektim param yok,elbisem yok korkusuydu..al i?te geldin eve.ayykla bakalym pirincin ta?yny..hayatta anneme anlatamazdym.Annem dilim,dilim do?rardy beni kesin..ancak ölüm kurtulu?tu..Ölüm,ölüm,ölüm tabi ya annemin daya?yny yiyip ölece?ime kendimi öldürürüm daha iyi.Hem de acy duymadan..Yyide nasyl öldürebilirim kendimi..Tamam ?imdi hatyrlamy?tym annemle kocamustafapa?adaki Ystanbul sinemasynda seyretti?im filmde kadyn haplary içip ölüyordu..Annemin mutfak dolabyndaki sinir haplary vardy bir ucu mavi bir ucu lacivert,onlar tam biçilmi? kaftandy.hemen ko?tum haplary aldym yata?yma geldim içinden iki tanesini yuttum uzandym yata?a..ölmeyi bekliyordum. amanyn üstümdeki o pis kyyafetleri unutmu?tum ..aman yarabbi suç aletlerimi yok etmem lazymdy..nereye atabilirdim..pencereyi açtym apartman bo?lu?una elbiseleri attym..sonra yata?a gönül rahatly?y içinde geldim.ama haplar beni öldürmemi?ti.baktym olmayacak iki tane daha yuttum..yatakta oturmu? korkuyla bir an önce ölmeyi bekliyordum..ben ölmesem annem beni öldürecekti..yok arkada? bu haplar beni öldürmüyordu.kutudan iki tane daha attym a?zyma..
Yok ya ölmüyordum lanet olsun.sonra iki tane daha, iki tane daha,annem nerdeyse gelecekti benim bir an önce ölmem lazymdy.sonra bir iki tane daha…annemin merdivenden sesini duyuyordum galiba mehmeeet kapyyy…….

Sonra kasyklarymda büyük bir acyyla uyandym hastabakycy sondamy çekiyordu..,Ystanbul taksim ilk yardym hastanesinin yo?un bakym servisinde yata?ymyn ba? ucunda rahmetli annem iki gözü iki çe?me a?lyyordu..tam dört gün komada yatmy?ym..kanyma kary?an zehri bo?altmak için annem bana kanyny vermi? ve tekrar hayata dönmemi sa?lamy?ty.
KORKU DA?LARI BEKLER MYSALY
KORKUYLA BÜYÜTMEYELYM ÇOCUKLARIMIZI


En son _hayalbaz_ tarafından Pzr May20, 2007 23:41 tarihinde değiştirildi, toplamda 2 kere değiştirildi.
Kullanıcı kimliğini göster_hayalbaz_ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
kuklaevi atölye sahnesi
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 05 Oca 2007
Bildiriler: 3
Alıntıyla Cevap Gönder
Bu sitenin yöneticelerine sonsuz teşekkürler.

Dostlar, tiyatro konusunda Ankara'dan yardım isterseniz lütfen mesaj yazın.

Mehmet Tahir İkiler
Kullanıcı kimliğini göster_hayalbaz_ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
hayalbaz adlı oyunumuzdan bir hikaye(gerçek)
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2