Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
Saymakla Tükenmez...
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Y?in uzmanlaryndan hep duyaryz, dillerin kendilerine özgü anayapylary vardyr. Ve mantyklary... Türkçenin de var. Dilbilimciler, dilimizin bir matemati?i oldu?unu da söylüyor; Türkçe, i?te bundan ötürü yanly?ly?a hiç geçit vermez: dy?arydan gelen sözcükler bile ancak onun kurallaryna göre kullanylyr. Ço?ulla?tyracak mysyn, tamlayan my yapacaksyn yoksa tamlanan my ya da ba?ka bir i?, dilimizin kurallaryna uyacaksyn. Yoksa, sözcük syrytyr.

Bir de, sözcüklerin anlam yükleri oldu?u gerçe?i var; zaman içinde yüklenen anlamlar... Bu yükleme i?i zorlamaya gelmez. Her dilde bu böyle. Y?te, zorlamayla türlü anlamlar yüklenmi? sözcük, söz kalyby vb. ?eyler dili bozmakla kalmaz, onu kirletir, en kötüsü kysyrla?tyryr. Türkçemizi bozan, çirkinle?tiren, kysyrla?tyran sözcükler, söz kalyplary, deyimler vb. olabildi?ince çok ve yaygyn. Ne yazyk...

Büyük bir bölüm olarak ele alynabilecek olan bu tür sözlerden hemen aklyma geliverenleri a?a?yda syralyyorum:

1 adyna, 2 bu anlamda, 3 bir ?ekilde, 4 diye dü?ünmek, 5 altyny çizmek, 6 (bu) resmi / foto?rafy / dediklerini do?ru okumak, 7 (bu) resmi / foto?rafy / dediklerini nasyl okumak gerekmek, 8 de?erlendirmek, 9 duru?, 10 (...) gibi bir lüksü olmamak, 11 içi acymak, 12 (insanyn) içini acytmak, 13 yüre?i burkulmak, 14 (insanyn) yüre?ini burkmak, 15 bu co?rafya, 16 bizim insanymyz, 17 Türk insany, 18 kesinlikle, 19 kesinlikle öyle, 20 çok do?ru söylüyorsun(uz), 21 aynen öyle, 22 zaman diliminde, 23 (bu) süre / zaman süresi / zaman dilimi içerisinde [do?rusu: içinde], 24 sana/size katylyyorum, 25 bilirsin(iz), 26 (bir ?eyi) savunmak [do?rusu: savlamak], 27 (-si) anlamynda, 28 co?rafya, 29 co?rafyalar, 30 süreç içerisinde [“süreç”i “süre” anlamynda kullanarak], 31 dü?ünmek 32 (diye/olarak) de?erlendirmek, 33 not etmek, 34 algylamak, 35 ...

A?a?yda da, bunlaryn kullanyly?laryna, yerlerine önerdi?im sözleri kö?eli ayraç içerisinde göstererek birer örnek veriyorum:

1 Bize ayrylan sürenin sonuna geldik; konuyu toparlamak adyna son cümlenizi almak istiyorum. [üzere / için]
2 Bölgemizde bir sava? ya?anyyor; bundan turizm sektörünün büyük zarar görece?i belirtilmekte. Biz, bu anlamda bir piar çaly?masy yaptyk ve gördük ki, ..... [bu konuda]
3 Dy?ticaret açy?ymyzy bir ?ekilde kapatmamyz gerekiyor. [ne yapyp yapyp / ne yapyp edip / bir çaresini bulup]
4 Bu arada, sa?lyk turizmine de önem verilmelidir diye dü?ünüyorum. [kanysyndayym / dü?üncesindeyim / görü?ündeyim]
5 Sayyn Bakan’yn altyny çizdi?i bir konu da, kamu harcamalarynyn kysylacak olmasyydy. [dikkati çekti?i]
6a Sava? sonunda ortaya çykan bu foto?rafyn (çok) do?ru okunmasy gerekiyor. [(durumun) iyi anla?ylmasy / hangi gerçekleri ortaya koydu?unun çok iyi anla?ylmasy / ne anlama geldi?inin iyi anla?ylmasy]
6b IMF yetkililerinin bu görü?mede dedikleri, umarym ilgililerce do?ru okunmu?tur. [ne demek istedikleri do?ru anla?ylmy?tyr]
7 Bütün bu gerçeklerin ortaya koydu?u resmi nasyl okumalyyyz? [Bütün bu gerçekleri nasyl yorumlamalyyyz]
8 Bu bölgede Türkmenler’in direni? gösterece?ini de?erlendiriyorum. [tahmin ediyorum / kanysyndayym / görü?ündeyim]
9 AKP’nin bu olgu kar?ysyndaki duru?u çok açyk. [tavry / tutumu]
10 Hiç kimsenin bu olguyu görmezden gelme gibi bir lüksü yoktur. [..... görmezden gelmeye hakky yoktur / Hiç kimse bu olguyu görmezden gelemez]
11 Gördü?üm manzara kar?ysynda inanyn içim acydy. [pek üzüldüm]
12 Çocuklaryn feryady içimizi acytyyordu. [yüre?imizi yakyyordu / içimizi parçalyyordu]
13 A?lamalaryny duyunca yüre?im burkuldu. [yüre?im yandy / içim syzlady]
14 O olaylaryn insanyn yüre?ini burkmamasy mümkün mü? [içini yakmamasy / yüre?ini yaralamamasy]
15 Onlaryn hepsi de bu co?rafyanyn insanlary. [bu ülkenin / bu vatanyn (yurdun) / bu topraklaryn]
16 Konukseverlik, bizim insanymyzyn ba?ta gelen bir özelli?idir. [Türkler’in / biz Türkler’in / bizim / insanlarymyzyn]
17 Türk insanynyn bir özelli?i de, yeniliklere açyk olmasy. [halkymyzyn / insanlarymyzyn / Türkler’in / Türk halkynyn / Türk toplumunun]
18 “- Böyle durumlarda hemen yardyma ko?mak gerekir.”
“- Kesinlikle.” [elbette / tabii / çok do?ru]
19 “- ?u saatten sonra hiçbir ?ey yememek lazym.”
“- Kesinlikle öyle.” [gerçekten de öyle]
20 “- Neden bu i?in sorumlusu ben oluyormu?um ki!?”
“- Çok do?ru söylüyorsun.” [çok haklysyn]
21 “- Yani sen, Aysel’in bütün bunlara göz yumdu?unu mu söylüyorsun?”
“- Aynen öyle.” [evet]
22 Bütün i?lerin belirlenen zaman diliminde bitirilmesi gerekiyor. [sürede / tarihte / zamanda]
23a Sorulary, altmy? saniyelik süre içerisinde yanytlamanyz gerekiyor. [..... saniyede / sürede]
23b Bütün dü?üncelerimizi, bize ayrylan bu kysa zaman dilimi içerisinde ortaya koymalyyyz. [zamanda / sürede]
23c Bütün bunlary, verilen zaman süresi içerisinde tamamlamamyz olanaksyz. [zamanda]
24 “- Yasalaryn uygulanabilir olmasy gerekir.”
“- Size katylyyorum.” [Sizinle ayny görü?teyim / ben de bu görü?teyim / benim görü?üm de böyle]
25 Bilirsiniz, çocuklar bu ya?ta hyrçyn olur. [bilindi?i gibi]
26 Anla?yldy ki, olay, sizin savundu?unuz biçimde meydana gelmemi?. [iddia etti?iniz / savlady?ynyz / ileri sürdü?ünüz]
27a Yapaca?ynyz açyklamalar, konunun ne denli önemli oldu?u anlamynda çok yararly olacaktyr. [(..... oldu?unu) belirtmek açysyndan / belirtmek bakymyndan]
27b Bütün bunlary, her ?eyi bütün yönleriyle bilmeniz anlamynda anlatyyorum. [için / amacyyla]
28 Yazar, Almanya’da ya?adyklaryny anlatyrken bu co?rafyanyn bütün özelliklerini de gözler önüne sermi?. [ülkenin / Alman toplumunun / Alman ulusunun / Almanlaryn]
29 Bu co?rafyalarda dola?yrken bamba?ka tatlar alyrsynyz. [ülkelerde / diyarlarda]
30 Bütün bu i?leri, on-on iki yyllyk bir süreç içerisinde tamamlayabilece?imizi sanyyoruz. [sürede / on-on iki yylda]
31 Elimizdeki bu verilere göre, enflasyon oranynyn yyl sonunda % 10 dolayynda olaca?yny dü?ünüyorum. [tahmin ediyorum / sanyyorum / (olaca?y) kanysyndayym / görü?ündeyim / dü?üncesindeyim]
32a ABD güçlerinin bu direni? kar?ysynda zorlanaca?yny de?erlendiriyorum. [sanyyorum / (zorlanaca?y) kanysyndayym / görü?ündeyim]
32b Bu güçler ABD’ce desteklenmektedir diye de?erlendiriyorum. [kanysyndayym / görü?ündeyim]
32c Bütün bu çaty?malary, münferit vur kaç olaylary olarak de?erlendiriyorum. [niteli?inde görüyorum / diye görüyorum, (çaty?malaryn, ...) oldu?u görü?ündeyim]
33 Dünya Bankasy yetkilileri, Türk tarafynyn kaygylaryny not ettiklerini belirttiler. [ö?rendiklerini / saptadyklaryny / anladyklaryny]
34 Konu?macynyn dediklerinden algylady?ym, sadece, ‘bu tür ili?kilerden sakynmak gerekti?i’. [anlady?ym]
35 .....

* * *
Verdi?im örneklerin ve bu sayfada Siteda?larymyz’ca verilmi? olan ..... gibi, nasyl gitmek, kendine iyi bakmak, geri dönmek, ..... almak, üzgün olmak, ... sözlerinin 'ak?amdan sabaha' yüklenmi? anlamlaryyla kullanylmasy, bence, dilimize kar?y açylmy? bir sava?tan ba?ka bir ?ey de?il.

*
Bu arada belirtmek istiyorum, Siteda?ymyz yazar,
«Peki ?öyle bir örnek verelim, diyelim ba?ka bir zaman birimi kullanyyoruz; “Bu hafta içinde bir gün geliyorum; Saly, Çar?amba veya Per?embe” diyeceksiniz…Bu durumda “Çar?amba civary” veya “Çar?amba sulary” diyemezsiniz, ama “Çar?amba gibi” dedi?inizde anlatmak istedi?inizi rahatlykta anlatyrsynyz…

“Sana borcumu Eylül’de, bilemedin Ekim’de en geç Kasym’da ödeyece?im” derken “Ekim sulary”, “Ekim civary” dememiz biraz garip kaçar ama “Ekim gibi ödeyece?im” ifadesi kula?a pek ters gelmez.»

demi?. Saklamama gerek yok: bu söyleyi?ler kula?yma da kafama da ters geliyor. “Bu hafta içinde bir gün geliyorum; Saly, Çar?amba veya Per?embe” diyen ki?i, gelebilece?i günleri syralamy? da oluyor. Yani, ya saly ya çar?amba ya da per?embe günü gelecekmi?; olabildi?ince açyk bir bilgi... Borcunu ne zaman ödeyece?ini bildiren ki?i de pek açyk konu?mu?: ya eylülde ödeyecekmi?; olmazsa, bu i? ekimi, kasymy bulurmu?; daha ne desin ki?!...


En son İnal Karagözoğlu tarafından Çrş Şub28, 2007 12:46 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Re: Saymakla Tükenmez...
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 22 Eyl 2005
Bildiriler: 15
Alıntıyla Cevap Gönder
*
Bu arada belirtmek istiyorum, Siteda?ymyz yazar,
«Peki ?öyle bir örnek verelim, diyelim ba?ka bir zaman birimi kullanyyoruz; “Bu hafta içinde bir gün geliyorum; Saly, Çar?amba veya Per?embe” diyeceksiniz…Bu durumda “Çar?amba civary” veya “Çar?amba sulary” diyemezsiniz, ama “Çar?amba gibi” dedi?inizde anlatmak istedi?inizi rahatlykta anlatyrsynyz…

“Sana borcumu Eylül’de, bilemedin Ekim’de en geç Kasym’da ödeyece?im” derken “Ekim sulary”, “Ekim civary” dememiz biraz garip kaçar ama “Ekim gibi ödeyece?im” ifadesi kula?a pek ters gelmez.»

demi?. Saklamama gerek yok: bu söyleyi?ler kula?yma da kafama da ters geliyor. “Bu hafta içinde bir gün geliyorum; Saly, Çar?amba veya Per?embe” diyen ki?i, gelebilece?i günleri syralamy? da oluyor. Yani, ya saly ya çar?amba ya da per?embe günü gelecekmi?; olabildi?ince açyk bir bilgi... Borcunu ne zaman ödeyece?ini bildiren ki?i de pek açyk konu?mu?: ya eylülde ödeyecekmi?; olmazsa, bu i? ekimi, kasymy bulurmu?; daha ne desin ki?!...[/quote]


Elbette bu kadar uzun bir cümle kurarsanyz derdinizi anlatyrsynyz, ama daha kysa yoldan
“ …. gibi” deyimiyle anlatmak da mümkün…

“Çar?amba gibi geliyorum ” demekle “Saly da olabilir, Per?embe de” anlamy çykmakta…
Eh borcunu ödememek için i?i laf kalabalykly?yna dökmek isteyen biri için uzun bir cümle uygun olabilir tabii ki. Ama “Eylül gibi” deyimi dü?ünüleni net olarak ifade etmektedir.


Derdimizi kysa ve öz olarak anlatmak istedi?imizde neden kullanmayalym. Görü?lerinize saygy duyuyorum ama “gibi” sözcü?ünün zaman belirten bir “deyim” içinde kullanylmasyny yanly? bulmuyorum.
Kullanıcı kimliğini gösteryazar tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Re: Saymakla Tükenmez...
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 16 Şub 2007
Bildiriler: 53
Şehir: Frankfurt/Main
Alıntıyla Cevap Gönder
yazar demiş ki:
Derdimizi kısa ve öz olarak anlatmak istediğimizde neden kullanmayalım. Görüşlerinize saygı duyuyorum ama "gibi" sözcüğünün zaman belirten bir "deyim" içinde kullanılmasını yanlış bulmuyorum.

Böyle bir kullanım, emin olabilirsiniz, 25-30 yıl önce yoktu. Bu, "Moda Türkçesi"ne dahildir. Ben buna "şartlandırılmışlık" derim. Birileri başlıyor, başkaları taklit ediyor, ardından yayılıyor.
Kullanıcı kimliğini gösterBilge tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
tebrik
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 10 Oca 2007
Bildiriler: 87
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayın Karagözoğlu yazınıza virgülüne kadar katılıyorum, tebrik ediyorum. Sağlıcakla kalın. Bu arada şahsen, gibi kelimesine bütünüyle karşı olduğumu belirtiyorum. Özellikle özyaşamöyküsü yazılarında ve haberlerde şu biçimde yazıldığında hiç sevmiyorum: Şurda doğdu, burda yaşadı, gibi işlerde çalıştı, gibi ödüller aldı vs. vs.

(Bu ülkede düşünceyi kuduz köpek gibi kovalarlar. Cemil Meriç.)
Kullanıcı kimliğini göster14. savaşçı tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Re: Saymakla Tükenmez...
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Arl 2006
Bildiriler: 244
Şehir: Mersin
Alıntıyla Cevap Gönder
Çok ilginç, Sayyn Karagözo?lu. Örneklerinizin tümü dü?ündü?ünüz türden oldu?unu sanmyyorum. Arada kaynayan deyimler olmu? bence. Örne?in, katylyyorum demenin neresi yanly? anlayamadym. Ben "katylyyorum" derim, niye demeyeyim? Bunun Türkçeyle zyt dü?en tarafy nedir? "katylmak" fiilini 1. ?ahsyn ?imdiki zamanyna göre çekimlersem bir cümle kurmu? olurum. "katylyyorum". Bunun neresi yanly?? Ystersem "ayny görü?teyim" derim, istersem "katylyyorum" derim. Niye illa "ayny görü?teyim" demek zorundayym? Bir görü?e katyldy?ymy bildirmek istedi?imde aklyma "katylmak" kavramy geliyorsa katylyyorum demem do?aldyr.

Ayryca zaman dilimi demenin neresi yanly?? Kaldy ki 23b örne?inde onu "do?rusu" diye vermi?siniz. ?imdi hangisi yanly?? Ya savunmak sözcü?üyle ne alyp vermedi?imiz var? Ne güzel sözcük, onu niye dy?lyyoruz? Ya da tahmin anlamy veren dü?ünmek fiili niye yanly? olsun? En çok ?a?yrdy?ym da aynen öyle oldu. Benim her seferinde evet deme gibi bir gere?im yok. Onaylama durumunu daha da vurgulamak amacyyla aynen öyle, kesinlikle gibi deyimleri pekâlâ kullanabilirim. Bu neden bir sorun yaratsyn ki?

Gerçekten ?a?yrdym. Sizce bunlar dili gerçekten kysyrla?tyryyor mu? Bence tam tersine zenginle?tiriyor. Meselâ Yngilizcede bu türden konu?malar çok standarttyr. Özellikle Amerikan Yngilizcesinde nerdeyse herkes ayny biçimde konu?ur. Ayny deyimler ayny sözcükler... Oysa Türkçe konu?an birkaç ki?iyi birbiriyle kar?yla?tyrdy?ymda herkesin kendine özgü bir konu?masy oldu?unu fark ediyorum. Typky her ?airin bir uslubu olmasy gibi her konu?anyn özgün bir konu?ma biçimi olabiliyor. Buna gerçekten dikkat etmenizi istiyorum. Türkçe konu?ma bakymyndan gayet zengin bir dildir, siz de çok iyi biliyorsunuz. Bir cümleyi birçok biçimde ifade edebiliyorsunuz. Oysa demin verdi?iniz örnekleri dilimizden atarsak, en azyndan yarysynyn yoklu?u konu?malar arasyndaki deyi? farklylyklaryny beraberinde götürece?i açyk. Bu yüzden yukarydaki yoruma kesinlikle katylmyyorum.

Bilge demiş ki:
yazar demiş ki:
Derdimizi kysa ve öz olarak anlatmak istedi?imizde neden kullanmayalym. Görü?lerinize saygy duyuyorum ama "gibi" sözcü?ünün zaman belirten bir "deyim" içinde kullanylmasyny yanly? bulmuyorum.

Böyle bir kullanym, emin olabilirsiniz, 25-30 yyl önce yoktu. Bu, "Moda Türkçesi"ne dahildir. Ben buna "?artlandyrylmy?lyk" derim. Birileri ba?lyyor, ba?kalary taklit ediyor, ardyndan yayylyyor.

Örneklerden bazylary gerçekten dedi?iniz türden. Ama hatry sayylyr bir kysmy özgün ?eylerdir. 25-30 yyl diyorsunuz ama bu ülke bir dil evrimi geçiriyor. Ona bakarsanyz ondan da 25-30 yyl öncesinde yine ba?ka türlü konu?uluyordu. Türkiye'nin hâlâ dil devrimini sürdürdü?ünü unutmayalym.

Alıntı:
Ylkokulda, matematik dersinde ö?retmen üçgenin alanyny, çocuklara ?u ?ekilde ö?retmi?: "Bir üçkenarlynyn alany, yatayymy ile dikle?iminin vuru?umunun, ikiye bölümüdür." Çocuk bunu güzelce ezberlemi?. Ak?am babasy evde sormu?:
- Bu gün okulda ne ö?rendiniz?
- Matematik dersinde, bir üçkenarlynyn alanyny ö?rendik babacy?ym.
- Ya öyle mi, peki nasyl ö?rendiniz?
- Bir üçkenarlynyn alany, yatayymy ile dikle?iminin vuru?umunun, ikiye bölümüdür.
- Yavrum, yanlys ö?retmi?ler size. Do?rusu: "Bir üçgenin alany, tabany ile yüksekli?inin çarpymynyn yarysyna e?ittir."
O syrada, bir yandan gazetesini okuyan, bir yandan da torunuyla o?lunun konu?masyny dinleyen dede, dayanamayyp söze girmi?:
- Ykinizin de tanymy yanly?! Bir müsellesin mesaha-i sathiyesi, kaidesiyle irtifaynyn hasyl-y darpynyn nysfyna müsavidir.

Tabi ilk tanym biraz abarty olmu? :)

Tamam, Türkçe anadilim olmasa da bir yanly?lyk olmady?yny savunuyorum. E?er bilmedi?im bir incelik daha varsa lütfen aydynlatynyz. Saygylar...
Kullanıcı kimliğini gösterOktayD tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
Re: Saymakla Tükenmez...
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 16 Şub 2007
Bildiriler: 53
Şehir: Frankfurt/Main
Alıntıyla Cevap Gönder
OktayD demiş ki:

Örneklerden bazylary gerçekten dedi?iniz türden. Ama hatry sayylyr bir kysmy özgün ?eylerdir. 25-30 yyl diyorsunuz ama bu ülke bir dil evrimi geçiriyor. Ona bakarsanyz ondan da 25-30 yyl öncesinde yine ba?ka türlü konu?uluyordu. Türkiye'nin hâlâ dil devrimini sürdürdü?ünü unutmayalym.Bunu unutmu? de?ilim. Ama Türkçeleri varken (örne?in saat on syralarynda, hattâ saat onlarda), neden syrf benzetmeye yarayan "gibi" sözcü?ü birdenbire daha do?ru olsun? Bilindi?i gibi, Eski Türkçede bu sözcük kib = misal, örnek olarak geçiyordu.
Kullanıcı kimliğini gösterBilge tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Re: Saymakla Tükenmez...
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 22 Eyl 2005
Bildiriler: 15
Alıntıyla Cevap Gönder
“Saat 10 gibi”, “Çar?amba gibi”, “Eylül gibi” ifadeleri birer deyimdir.
“Gibi” sözcü?ü bir benzetme ifadesidir, burada da anlatylmak istenilene uymaktadyr.

Bu deyimde söylenmek istenilen ?u oluyor;

“Saat 10 de?il, ama 10.15, 10.30, 9.45; yani 10’un türevleri olan, onun ‘gibi’ olan saatler” denmek isteniyor…
Tabii ki “On sulary”, “On civary” da denebilir bu da Türkçe’nin zenginli?inden kaynaklanmaktadyr, fena my ?

Ayny ?ekilde “Çar?amba gibi gelece?im” ifadesi de “Aslynda Çar?amba gelmeyi dü?ünüyorum ama daha önce de olabilir, bir sonraki gün de olabilir” anlamyny ta?ymaktadyr

Yukaryda da yazdy?ym gibi burada “Çar?amba sulary” diyemezsiniz…
“Borcumu Eylül gibi ödeyece?im” demek “Tam olarak Eylül de?il aslynda, ona yakyn, onun ‘gibi’ bir ayda ödeyece?im” anlamyna gelmektedir.

Ama “gibi” sözcü?ünü ?öyle bir cümle içinde kullanyrsak yanly? olur:

“Haftanyn; Pazartesi, Saly, Çar?amba, Per?embe, Cuma, Cumartasi, Pazar gibi günleri vardyr.”
Zaten 7 günden ba?ka gün olmady?yna göre “gibi” demek gereksiz olmaktadyr.
Veya
“Bugün aly?veri? yaptym peynir, sucuk, zeytin, çar?af gibi ?eyler aldym.”
Elbette kahvaltylyklarla çar?af arasynda bir benzerlik olmady?yndan “gibi” sözünün kullanymy yanly?tyr.

Ama zaman bildirme konusunda “ …. gibi” deyiminin kullanylmasyny yanly? bulmuyorum. Bu deyimin "özenti" oldu?u görü?üne de katylmyyorum.
Kullanıcı kimliğini gösteryazar tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Saymakla Tükenmez...'e Yli?kin Bir Açyklama
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Önceki bildirim Saymakla Tükenmez...’de dediklerime ili?kin birkaç açyklama yapmam gerekti?ini anlyyorum.
Bu bildiride, bir önceki bildirim Kofluklar...’da syralady?ym olgular kümesinden 9’uncusununa biraz daha yakyndan bakmaya çaly?my?tym. O madde ?uydu: Zorlamayla olur olmaz yeni anlamlar yüklenen kimi sözcük, söz kalyby ya da deyimler kullanylmasy.

Yineleme olacak, Kofluklar...’da, 9’uncu maddeye giren olgulara ili?kin görü?ümü, “Dilimizin kysyrla?masyna yol açan i?lerin ba?ynda, bu 9'uncu ba?ly?a girenler geliyor. Bu saçmalyklar, dil törpüleyicilerince ortaya konmakta. Dil törpüleyicilerinin ba?araçlary ise, ‘her kapyyy açan anahtar’ gibi yerli yersiz, gerekli gereksiz kullandyklary kimi kof sözler... Ben o sözlere ‘maymuncuk sözler’ diyorum. Sayylary pek çok... Ve her gün dola?yma yenileri çykarylyyor... Y?te birkaçy: Adyna, bu anlamda, bir ?ekilde, ..... diye dü?ünmek, altyny çizmek, ..... gibi bir lüksü olmamak vb. vb.... Kendine iyi bakmak ile geri dönmek de i?te bu kofluklardan” sözleriyle dile getiriyordum.

Bu önaçyklamadan sonra artyk Saymakla Tükenmez...’e geçebilirim:

Önce, bildirimin giri? bölümünde ne demi?im, onu yineleyeyim: “Bir de, sözcüklerin anlam yükleri oldu?u gerçe?i var; zaman içinde yüklenen anlamlar... Bu yükleme i?i zorlamaya gelmez. Her dilde bu böyle. Y?te, zorlamayla türlü anlamlar yüklenmi? sözcük, söz kalyby vb. ?eyler dili bozmakla kalmaz, onu kirletir, en kötüsü kysyrla?tyryr. Türkçemizi bozan, çirkinle?tiren, kysyrla?tyran sözcükler, söz kalyplary, deyimler vb. olabildi?ince çok ve yaygyn. Ne yazyk...”

Bilmem söylememe gerek var my, bu iki bildiri arasynda ba?lanty var; onlary, tasarlady?ym bir bütünün ilk iki bölümü olarak sundum. 9’uncu ba?ly?yma ili?kin ‘anahtar’, yukaryda yatyk yazyyla verdi?im alyntyda yatyyor.

Çevremizde hemen herkes, ortaya konan her dü?ünce, görü? ve yargy için, seninle (sizinle) ayny görü?teyim / ben de bu (o) görü?teyim / benim görü?üm de böyle / evet, ben de öyle dü?ünüyorum vb. sözlerle, konuya de?er verdi?ini, söylenenleri önemsedi?ini ortaya koyan içten, sycak yanytlar yerine katylyyorum demekle yetinirse,bence bunda bir terslik vardyr. Bildirimde bu durumu anlatmaya çaly?yyorum.

Derdimi, ?u örnekler üzerinde de anlatmaya çaly?ayym:

– kesinlikle: Kar?ymdaki önemli bir olaydan söz ettikten sonra, böyle durumlarda nasyl davranylmasy gerekti?ine ili?kin dü?üncesini, “Böyle durumlarda hemen yardyma ko?mak gerekir” diye ortaya koymu?sa, benim onu, kuru bir kesinlikle sözcü?üyle yanytlamam olacak ?ey de?il. Onun dü?üncesine katylmyyorsam da, yanytym ona göre olmaly, görü?ümün hiç olmazsa özünü/özetini ortaya koymalyyym.

– aynen öyle: Yukarydaki açyklamam bu sözler için de geçerli olmakla birlikte, bildirimde verdi?im örnekte, ben evet demeyi ye?lerim. Pek do?al, böylesi konu?malarda yanytym ille de evet olmaz. Ama örne?imde insanlar arasyndaki bir ili?kiden söz edildi?i için, aynen öyle sözünü hafif buluyorum.

– zaman dilimi: “Bütün i?lerin belirlenen zaman diliminde bitirilmesi gerekiyor” örne?inde, ba?y-sonu belirlenmi? olan bir sürenin söz konusu oldu?u anla?ylyyor: i?in bitirilmesi için bir süre verilmi?tir; en çok üç-be? gün, bir hafta... Bir zaman diliminden söz edilmesi için, ortada, -bir tasarynyn gerçekle?tirilmesi gibi- uzun süre gerektiren bir çaly?madan söz ediliyor olmasy gerekir.

– dü?ünmek / ... diye dü?ünmek: Bildirimde sundu?um “Elimizdeki bu verilere göre, enflasyon oranynyn yyl sonunda % 10 dolayynda olaca?yny dü?ünüyorum” ve “Bu arada, sa?lyk turizmine de önem verilmelidir diye dü?ünüyorum” örneklerinde, bize bunlary söyleyen ki?i, dü?ünme sürecini çoktan geride byrakmy? ve bir yargyya/sonuca varmy? de?il midir?

Bir açyklama da savunmak sözcü?ü için yapmak istiyorum. Bu sözcü?ün yanly? kullanymlaryna ili?kin 26 numaraly örne?im ?uydu: “Anla?yldy ki, olay, sizin savundu?unuz biçimde meydana gelmemi?.” Savunmak eylemli?i yerine de, buradaki kullanyly? ba?lamynda, iddia etti?iniz / savlady?ynyz / ileri sürdü?ünüz sözlerini önerdiydim.

Peki, yanly?lyk neredeydi?
-i yönelme ekiyle kullanylan savunmak sözcü?ünün pek çok anlamy var:
- Herhangi bir saldyryya kar?y koymak, saldyryya kar?y korumak, müdafaa etmek.
- Hareket veya dü?ünceyi söz ve yazy ile do?ru, hakly göstermeye çaly?mak.
- Yapylan bir suçlamaya veya ithama kar?y kendi hakly gösterecek sebepler ileri sürmek.
- Bir ki?iyi desteklemek, ona arka çykmak.
- Futbolda bir takym kendi kalesini korumak için oyun süresince çaba göstermek.

Örne?imde, yukarydaki anlamlara uyan bir durum yok; tam tersine bir sav (iddia) var ortada...

Ve yineliyorum, evet, toplumun örnek aldy?y yönetim, e?itim, yargy, güvenlik, sa?lyk, bilim, kültür, sanat, moda, spor, siyaset, ekonomi, i?, üretim, sanayi, ticaret, ileti?im, basyn-yayyn, reklamcylyk, tanytym vb. alanlarda yetkili, etkili ve sorumlu konumlarda, yerlerde olan kimilerince ak?amdan sabaha zorlamayla türlü anlamlar yüklenen ve kysa sürede modala?an sözcük, söz kalyby vb. ?eyler dili bozmakla kalmyyor, onu kirletiyor, en kötüsü kysyrla?tyryyor.

?imdi de bir özürüm, bir de notum olacak:

Önce özür: Yukarydaki bildirimde 23b’deki kö?eli ayraçta zaman dilimi sözleri de yer almy?; bildiriyi olu?tururken bir kesip-yapy?tyrma yanly?ly?y yapmy?ym. Bu dizgi yanly?yny özür dileyerek düzeltiyorum.

Notum da ?u:

gibi, ilgeç (edat) türünden bir sözcük. Sayylary az olan bu sözcüklerden ilk aklyma gelenler, için, kadar, ba?ka, do?ru, kar?y, kar?yn (ra?men). Tek ba?laryna anlamy olmayan bu sözcükler, sonlaryna geldikleri sözler ile tümcedeki öteki sözler arasynda ili?ki kurar.

Durum bu olunca, gibi sözcü?ününe böyle bir zaman belirteçli?i (zarf) görevini zorla yüklemek niye? Ylgeç olarak ...-e benzer anlamynda olan bu sözcük, o anda, tam o syrada, hemen arkasyndan; imi?çesine, benzer biçimde; ...-e yaky?yr biçimde anlamlaryyla bir belirteç olarak da kullanylyr ama, ona, “Çar?amba gibi geliyorum” benzeri tümcelerde yüklenen anlam pek e?reti duruyor.

Öte yandan, borçlanmak kolay i? de?ildir; dil dökmek ister. Borç veren de, alaca?yny sa?lama ba?lamak... Borç veren ben olsam, “Sana borcumu Ekim gibi ödeyece?im” sözünün benim için bir anlamy yoktur. Borçlum olacak ki?i, borcunu ne zaman ödeyece?ini kesin olarak söylemelidir: asyl, borçlumun, “Sana borcumu Eylül’de, bilemedin Ekim’de, en geç Kasym’da ödeyece?im” demesi, onun borcuna ne denli sadyk olaca?yny gösterir; bu sözlerini ‘bir laf kalabaly?y’ olarak niteleyemem. Evet, sözü gereksiz yere uzatmamaly, derdimizi kysa ve öz olarak anlatmalyyyz, ama, daha çok da Amerikalylar’yn günlük konu?malarynda kullandy?y short cut yöntemi her zaman geçerli yol de?ildir.

* * *
Ylk bildirimin giri? ölümünün ortalarynda, “Bu konuyla niye ilgileniyorum? Belirteyim: bir kere, benim dilim Türkçe; bu dilin ba?yna gelenler, ku?kusuz benim ba?yma gelmi? demektir; ikincisi, -bu konuda alçakgönüllü olamam- dil bilinci düzeyim, bu olumsuz durumu görmemi sa?lyyor, beni bu konuda dü?ünmeye yöneltiyor” demi?tim. Son söz olarak hemen söyleyeyim, Türkçe anadilim olmasaydy da, kullandy?ym bir dil olarak onu yanly?lyklara kar?y savunurdum.
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Re: Saymakla Tükenmez...'e I?lis¸kin Bir Açyklama
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 16 Şub 2007
Bildiriler: 53
Şehir: Frankfurt/Main
Alıntıyla Cevap Gönder
I?nal Karagözog?lu demiş ki:
Son söz olarak hemen söyleyeyim, Türkçe anadilim olmasaydy da, kullandyg?ym bir dil olarak onu yanlys¸lyklara kars¸y savunurdum.


Size aynen katiliyorum.

Sözünü ettigimiz baglamdaki "gibi" ilgecinin kullanimi, Ingilizceden yapilan bir çeviri hediyesi olsa gerek.

and there were like 25 people in line that were waiting since like 7 o'clock ...
www.gamespot.com/users/HALO2champ20

Türkçenin oturmasi için yapilacak daha bir sürü is var. Durup dururken, Türkçeleri var olan sözcükleri anlamsiz bir sekilde degistirmeyi çok yadirgiyorum. Bilmem, Türkçesi güvenilir hangi yazariniz bunlari kullaniyordur?
Kullanıcı kimliğini gösterBilge tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Re: Saymakla Tükenmez...'e Yli?kin Bir Açyklama
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 22 Eyl 2005
Bildiriler: 15
Alıntıyla Cevap Gönder
Ynal Karagözo?lu demi? ki:
Notum da ?u:

gibi, ilgeç (edat) türünden bir sözcük. Sayylary az olan bu sözcüklerden ilk aklyma gelenler, için, kadar, ba?ka, do?ru, kar?y, kar?yn (ra?men). Tek ba?laryna anlamy olmayan bu sözcükler, sonlaryna geldikleri sözler ile tümcedeki öteki sözler arasynda ili?ki kurar.

Durum bu olunca, gibi sözcü?ününe böyle bir zaman belirteçli?i (zarf) görevini zorla yüklemek niye? Ylgeç olarak ...-e benzer anlamynda olan bu sözcük, o anda, tam o syrada, hemen arkasyndan; imi?çesine, benzer biçimde; ...-e yaky?yr biçimde anlamlaryyla bir belirteç olarak da kullanylyr ama, ona, “Çar?amba gibi geliyorum” benzeri tümcelerde yüklenen anlam pek e?reti duruyor.

Öte yandan, borçlanmak kolay i? de?ildir; dil dökmek ister. Borç veren de, alaca?yny sa?lama ba?lamak... Borç veren ben olsam, “Sana borcumu Ekim gibi ödeyece?im” sözünün benim için bir anlamy yoktur. Borçlum olacak ki?i, borcunu ne zaman ödeyece?ini kesin olarak söylemelidir: asyl, borçlumun, “Sana borcumu Eylül’de, bilemedin Ekim’de, en geç Kasym’da ödeyece?im” demesi, onun borcuna ne denli sadyk olaca?yny gösterir; bu sözlerini ‘bir laf kalabaly?y’ olarak niteleyemem. Evet, sözü gereksiz yere uzatmamaly, derdimizi kysa ve öz olarak anlatmalyyyz, ama, daha çok da Amerikalylar’yn günlük konu?malarynda kullandy?y short cut yöntemi her zaman geçerli yol de?ildir.


1- “Gibi” bir edattyr do?ru, ama “….. gibi’ (On gibi, Çar?amba gibi, eylül gibi) birer deyimdir, pek çok deyim gibi macazi anlamlary da içerir. Burada “gibi” yi tek ba?yna de?il önüne gelen sözcükle birlikte, bir “kalyp ifade” olarak görmek lazym.

2- Borçlanma meselesi de sadece bir örnekti, ideal olan tabii ki borcunu zamanynda ödemektir, lafy dolandyrmak de?ildir. O zaman ba?ka bir örnek verelim; yurtdy?yndasynyz, i?leriniz uzamasy söz konusu, dönü? tarihiniz belirsiz; eylül, ekim olabilir, kasyma da sarkabilir; bu durumda “ekim gibi” demekle ortalama bir tarih vermenin Türkçe’ye aykyry oldu?u görü?üne katylmyyorum.

3- Bu deyimin Yngilizce çevirilerden gelip gelmedi?ini bilmiyorum. Ama önemli olan Türkçe manty?yna uyup uymady?y, bence uymakta… Dil, ya?an bir olgudur, sürekli geli?ir, büyür bazy sözcükler zaman içinde “ölür”, yeni sözcükler “do?ar”… “Daha önce böyle bir sözcük yoktu” diye onu reddetmek do?ru mudur ! Elbette Türkçe’yle ilgisi olmayan, uyduruk, yabancy sözcüklere kar?y çykaca?yz. Ama bunu yaparken de kantaryn topuzunu kaçyryp dilimizi geli?tirecek sözcükleri yok etmeyelim.

4- Aslynda do?ru yoldayyz, Türkçe’yi korumanyn yollaryndan biri de bu tür ortamlarda yapylan bu tür tarty?malardyr. Farkly fikirlerimiz olsa da hepimizin amacy ayny : Güzel, do?ru Türkçe.
Kullanıcı kimliğini gösteryazar tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Re: Saymakla Tükenmez...'e I?lis¸kin Bir Açyklama
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 16 Şub 2007
Bildiriler: 53
Şehir: Frankfurt/Main
Alıntıyla Cevap Gönder
yazar demiş ki:

3- Bu deyimin Yngilizce çevirilerden gelip gelmedi?ini bilmiyorum. Ama önemli olan Türkçe manty?yna uyup uymady?y, bence uymakta... Dil, ya?an bir olgudur, sürekli geli?ir, büyür bazy sözcükler zaman içinde "ölür", yeni sözcükler "do?ar"... "Daha önce böyle bir sözcük yoktu" diye onu reddetmek do?ru mudur! Elbette Türkçe'yle ilgisi olmayan, uyduruk, yabancy sözcüklere kar?y çykaca?yz. Ama bunu yaparken de kantaryn topuzunu kaçyryp dilimizi geli?tirecek sözcükleri yok etmeyelim.


O takdirde
Kendine iyi bak.
Du? aldym.
Nasyl gidiyor?
Üzgünüm, gitmem gerekiyor
ve buna benzer ifadeleri ne diye tarty?yyoruz? Anla?ylan, Türkçe manty?yna uyuyorlar ki, bugünkü Türkçede kullanylyyor.

Ben buradaki derslerimde ikinci, üçüncü ku?ak Türklerin Türkçesi ile de u?ra?yyorum. Misal verecek olursam, Saat yarym diyeceklerine, Saat on iki buçuk derler. Bu Almancadan geçme ama, mantyklaryna uyuyor.
Kullanıcı kimliğini gösterBilge tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Re: Saymakla Tükenmez...'e I?lis¸kin Bir Açyklama
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 22 Eyl 2005
Bildiriler: 15
Alıntıyla Cevap Gönder
Verdi?iniz örnekler Türkçe manty?yna uymuyor ki, ben onlarla ilgili "olur" demedim. Sadece ".... gibi" konusunda görü? bildirdim. Bu konuda benim gibi dü?ünen uzmanlar da var... Verdi?iniz örnek gerçekten çok güzel, on iki buçuk, diyen ö?renciniz dilin manty?yna göre konu?uyor ama vakyf oldu?u Alman dilinin manty?yna göre. Sizin i?iniz de iki mantyk arasyndaki farky ö?retmek oluyor.
Kullanıcı kimliğini gösteryazar tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Re: Saymakla Tükenmez...'e I?lis¸kin Bir Açyklama
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 16 Şub 2007
Bildiriler: 53
Şehir: Frankfurt/Main
Alıntıyla Cevap Gönder
Tamam öyleyse, ama müsaadenizle ben de bu "gibi" sözcü?ünü
saat on gibi,
ya da
cuma gibi

terkiplerinde kullanmayaca?ym.
Kullanıcı kimliğini gösterBilge tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Arl 2006
Bildiriler: 244
Şehir: Mersin
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayyn Ynal Karagözlü,
Sizi anlyyorum, ancak örnekleriniz aktardy?ynyz ?eyi sa?lamyyor ne yazyk ki. "Kesinlikle", "katylyyorum", "aynan öyle" gibi deyi?lerin kuru oldu?unu dü?ünüyorsunuz. Oysa bu kullanymlar yerine göre kurulu?u giderebilen deyi?lerdir. Sonuçta bu deyi?leri yerinde kullanmak gerekir. Ancak verdi?iniz örneklerde bir kuruluk bulunmuyor.

Alıntı:
Peki, yanly?lyk neredeydi?
-i yönelme ekiyle kullanylan savunmak sözcü?ünün pek çok anlamy var:
- Herhangi bir saldyryya kar?y koymak, saldyryya kar?y korumak, müdafaa etmek.
- Hareket veya dü?ünceyi söz ve yazy ile do?ru, hakly göstermeye çaly?mak.
- Yapylan bir suçlamaya veya ithama kar?y kendi hakly gösterecek sebepler ileri sürmek.
- Bir ki?iyi desteklemek, ona arka çykmak.
- Futbolda bir takym kendi kalesini korumak için oyun süresince çaba göstermek.
Örne?imde, yukarydaki anlamlara uyan bir durum yok; tam tersine bir sav (iddia) var ortada...

O örnek cümledeki kullanym, syralamada ikinci madde olan "Hareket veya dü?ünceyi söz ve yazy ile do?ru, hakly göstermeye çaly?mak" anlamyna daha uygundur. "savunmak" burada daha ayryntyly olarak "öne sürüp o savy korumak, korumayy sürdürmek" anlamyndadyr.

Ayryca "gibi" konusunda Sayyn Yazar'a tümüyle katylyyorum. Kaldy ki Arapçada ayny kalyp "misal" sözcü?üyle kullanylmaktadyr. Biri bu kalybyn Arapçadan geçti?ini de ayny haklylykla savunabilir. Peki Arapça ve Yngilizce arasynda ne tür bir durum söz konusu? Ya bizden onlara geçmi?se? görüldü?ü üzere bu konuda herkes ayny haklylykta savlar üretebilir. Ancak biraz geriden bakyldy?ynda özünde "saat on gibi", "Eylül gibi" deyimlerinin, hiç bir ?ekilde bir dil etkisi altynda kalmayan birinin bile üretebilece?i do?al bir kalyp oldu?u görülebilir. Her ?eye "gibi" ilgeci rahatlykla kullanylabilir. Çünkü her ?eyi, ne kadar soyut olursa olsun, ba?ka bir ?eye benzetebiliriz.

Bu arada, ele?tirdi?im noktalardan yola çykarsak aslynda fizikte, matematikte ya da herhangi bir konuda türetilen hiç bir terimi kabullenmemek gerekirdi. Çünkü terimlerin ço?u yabancu kaynaktakinden çevrilerek türetilmi?tir. Size bir sürü örnek verebilirim:
ardyl (successor), alan kuramy (field theory), evrenbilim (cosmology), belirsizlik ilkesi (uncertainity principle), synyf imi (class-sign), zaman-gibi vektör!! (time-like vector)...
Kullanıcı kimliğini gösterOktayD tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 27 Şub 2007
Bildiriler: 5
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayyn Yazar! Sayyn Bilge de söylüyor. Vaktiyle bu "... gibi" li kalyp, "zaman" kavramy için kullanylyyor muydu ? "Saat be?e do?ru, "be? civarynda", "be? sularynda" sözleri zaten bu "yakyn" zamany "fazla"syyla ifade ediyordu. "Be? gibi" nin katty?y farkly anlam ne oluyor ki dilimize bir zenginlik katyyor?

Dildeki de?i?imler, ba?ka alanlardaki de?i?imlerin sonunda ortaya çykar. Sözcüklerdeki
"anlam daralmasy", "geni?lemesi" bunlaryn sonucudur. Bu da birdenbire olmaz; onlarca, yüzlerce yyly gerektirir; ama tarty?ma konusu olan ?imdiki de?i?imler, açyklady?ym nedenlerle meydana gelmiyor. Ortada bir bilinçsizlik, rasgelelik var. Bu, yediden yetmi?e; okumu?tan cahile; köylüden kentliye... büyük bir kesimi sarmy? durumda. Bazy kullanymlaryn bilgisizlikten, farkynda olmamaktan, dü?ünmemi?likten kaynaklanmady?y ortada. Türkçe sözcüklerin, yabancy sözcük imlasyyla yazylmasyny böyle bir gaflete ba?layabilir miyiz? Bu, düpedüz bilerek, kasten yapylyyor.

Y?yerleri eskiden yabancy isimlerle açylyrdy. ?imdi öyle yapylmy? olmasyna neredeyse ?ükredece?iz. Türkçe bir sözcük, yabancy imlayla yazylyyor; okuyunca sözcük kula?a Türkçe olarak geliyor; ama yazyly?yna bakyyorsunuz öyle de?il : Mackha (Maçka) her shey (her ?ey) chivi (çivi) pasha (pa?a) East'nbull (Ystanbul) casaba (kasaba) yüxekses (yüksek ses)...

Y?in acy tarafy, bunlar resmî kurulu?larca da onaylanyyor, ticaret siciline kaydoluyor, vergi
levhasyna yazylyyor.

Dil, elbette de?i?im geçirecek; ama ya?antydaki de?i?ikliklerin getirdi?i bir ihtiyaçla.
Bugünkü Türkiye ile Osmanly döneminin dili bir olabilir mi? Alfabe de?i?mi?, sosyal kurumlar de?i?mi?, dilde sadele?mek için özel bir çaba sarfedilmi?; artyk geriye dönülebilir mi? "Fevkalâdenin fevkinde" ki sanatçymyz, kullandy?y sözler yüzünden komik duruma dü?müyor mu üstelik bazen yanly? yapyyor, rezil de oluyor. Öyle konu?masy bir ihtiyaçtan my? Arap televizyonunda my program yapyyor?

Son zamanlarda dilimizin ba?yna gelenler, zaman içindeki do?al bir de?i?im de?il; toplumsal yozla?manyn getirdi?i bozulmadyr.
Kullanıcı kimliğini gösterÖğretmen tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Geri Dönmek / Kendine İyi bak / DİLİMİZİ KİRLETENLER 1
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
2. sayfa (Toplam 3 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2