Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
ATA-TÜRKYYE
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 02 Ekm 2006
Bildiriler: 165
Şehir: BANDIRMA / BALIKESYR
Alıntıyla Cevap Gönder
Türkiye ve Atatürk...
En son Cavit ALVER tarafından Pzr Ksm11, 2007 21:28 tarihinde değiştirildi, toplamda 3 kere değiştirildi.

_________________
ATA/TÜRK-ÇE ve TÜRK DYLY SEVDALISI
Kullanıcı kimliğini gösterCavit ALVER tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 11 Ksm 2006
Bildiriler: 107
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
Çok teşekkür ederim bu videoyu (gösterimi) paylaştığınız için. Bugünlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ayrı bir ihtiyacı var bu ülkenin.

Bu ülkenin yanlış bir zihniyetle devam etmemesi için, gösterimde şu söz dikkatimi çekti, bir öğretmen adayı olarak:

"Öğretmenler her fırsattan yararlanarak halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutan kişi olmayacağını anlamalıdır."

Mustafa Kemal ATATÜRK

_________________
Her zaman Türkçe...
Kullanıcı kimliğini gösterOnur BALCI tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderMSNM
ATATÜRK'TEN SON MEKTUP !..
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 02 Ekm 2006
Bildiriler: 165
Şehir: BANDIRMA / BALIKESYR
Alıntıyla Cevap Gönder


ATATÜRK’TEN SON MEKTUP

Siz beni hala anlayamadynyz
Ve anlayamayacaksynyz ça?larca da…
Hep tutturmu? “Yyl 1919, Mayys’yn 19’u diyorsunuz
Ve eskimi? sözlerle beni övüyor, övüyorsunuz.
Mustafa Kemal’i anlamak bu de?il,
Mustafa Kemal ülküsü, sadece söz de?il.

Byrakyn o altyn yapra?y artyk
Byrakyn rahat etsin anylarda ?ehitler
Siz bana, neler yaptynyz ondan haber verin
Hakkyndan gelebildiniz mi yoklu?un, sefaletin
Mustafa Kemal’i anlamak yerinde saymak de?il
Mustafa Kemal’in ülküsü, sadece söz de?il.

Bana müjdeler getirin bir daha,
Uygar uluslara e?it yeni bulu?lardan…
Kuru söz de?il, i? istiyorum sizden anladynyz my?
Uzaya Türk adyny ATATÜRK KAPSÜLÜYLE yazdynyz my?
Mustafa Kemal’i anlamak avunmak de?il;
Mustafa Kemal’in ülküsü, sadece söz de?il.

Hala, o acykly a?ytlar dudaklarynyzda,
Hala oturmu?, 10 Kasymlarda bana a?lyyorsunuz.
Uyanyn artyk diyorum, uyanyn, uyanyn!
Uluslar, fethine çykyyor uzak dünyalaryn
Mustafa Kemal’i anlamak gözboyamak de?il,
Mustafa Kemal’in ülküsü, sadece söz de?il…

Beni seviyorsanyz e?er ve anlyyorsanyz;
Laboratuvarlarda sabahlayyn, kahvelerde de?il.
Bilim a?artsyn saçlarynyzy…Kitaplar…
Ancak böyle aydynlanyr o sonsuz karanlyklar…
Mustafa Kemali anlamak, a?lamak de?il,
Mustafa Kemal’in ülküsü, sadece söz de?il…

Demokrasiyi getirmi?tim size, özgürlü?ü…
Görüyorum ki, hala ayny yerdesiniz, hiç ilerlememi?,
Birbirinize dü?mü?sünüz, halka e?ilmek dururken.
Hani köylerde y?yk, hani bolluk, hani kaygysyz gülen?
Mustafa Kemal’i anlamak iti?mek de?il,
Mustafa Kemal’in ülküsü, sadece söz de?il…

Arayy kapatmanyzy istiyorum uygar uluslarla.
Bilime, sanata varylmaz rezil dalkavuklarla.
Bu vatan, bu canym vatan, sizden çaly?mak ister,
Paydos övünmeye, paydos avunmaya, yeter, yeter!
Mustafa Kemal’i anlamak aldatmak de?il,
Mustafa Kemal’in ülküsü, sadece söz de?il…

alynty...

_________________
ATA/TÜRK-ÇE ve TÜRK DYLY SEVDALISI
Kullanıcı kimliğini gösterCavit ALVER tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
ATATÜRK 'ÜN SÖZLERY !..
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 02 Ekm 2006
Bildiriler: 165
Şehir: BANDIRMA / BALIKESYR
Alıntıyla Cevap Gönder
ATATÜRK 'ÜN SÖZLERY !..AHLAK

Tehdide dayanan ahlak, bir erdemlilik olmady?yndan ba?ka, güvenilmeye de layyk de?ildir.
Birtakym ku?beyinli kimselere kendinizi be?endirmek hevesine dü?meyiniz; bunun hiçbir kyymeti ve önemi yoktur.
Bir milletin ahlak de?eri, o milletin yükselmesini sa?lar.
Bir millet, zenginli?iyle de?il, ahlak de?eriyle ölçülür.
Saygysyzly?yn, saldyrynyn küçü?ü, büyü?ü yoktur.
Samimiyetin lisany yoktur. Samimiyet sözlerle açyklanamaz. O, gözlerden ve tavyrlardan anla?ylyr.
Medeniyetin esasy, ilerlemesi ve kuvvetin temeli, aile hayatyn-dadyr. Bu hayattaki fenalyk mutlaka toplumsal, ekonomik ve politik beceriksizli?i do?urur.
Bir millette, özellikle bir milletin i? ba?ynda bulunan yöneticilerinde özel istek ve çykar duygusu, vatanyn yüce görevlerinin gerektirdi?i duygulardan üstün olursa, memleketin yykylyp kaybolmasy kaçynylmaz bir sondur.

BA?IMSIZLIK

Egemenlik, kayytsyz ?artsyz ulusundur.
Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun kar?ysynda zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur.
Ynsaf ve merhamet dilenmekle millet i?leri görülemez; millet ve devletin ?eref ve ba?ymsyzly?y elde edilemez, insaf ve merhamet dilenmek gibi bir kural yoktur. Türk milleti ve Türkiye'nin çocuklary, bunu bir an akyldan çykarmamalydyr.
Ba?ymsyzlyk, u?runa ölmesini bilen toplumlaryn hakkydyr.
Dünyada ve dünya milletleri arasynda sükun, huzur ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendisi için ne yaparsa yapsyn, huzurdan mahrumdur.
Türkiye'nin güvenini amaç edinen, hiçbir ba?ka ulusun aleyhinde olmayan bir bary? yolu, her zaman bizim ilkemiz olacaktyr.
Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet ve istiklal timsali olmu? bir milletiz.
Tam ba?ymsyzlyk denildi?i zaman, do?al, siyasal, mali, adli, askeri, kültürel ve her alanda tam ba?ymsyzlyk anla?ylyr.
Ba?ymsyzlyktan yoksun bir ulus, uygar insanlyk kar?ysynda u?ak olmaktan kurtulamaz.
Bilelim ki, milli benli?ini bilmeyen milletler ba?ka milletlerin avydyr.
Ulusun ba?ymsyzly?yny, yine ulusun kesin karary ve direni?i kurtaracaktyr.
Ben ya?ayabilmek için, kesin olarak ba?ymsyz bir ulusun evlady kalmalyyym. Bu yüzden ulusal ba?ymsyzlyk bence bir hayat sorunudur.
Ya istiklal, ya ölüm.

BYLYM

Bilim, gerçe?i bilmektir.
Bilim ve fen nerede ise oradan alaca?yz ve ulusun her bireyinin kafasyna koyaca?yz.
Hayatta en hakiki mür?it, ilimdir.

BYRLYK - BERABERLYK

Birlik ve beraberlik; ölümden ba?ka her ?eyi yener.
Bir ulus, symsyky birbirine ba?ly olmayy bildikçe yeryüzünde onu da?ytabilecek bir güç dü?ünülemez.
Bugün vatanymyzda bir milli kudret varsa, o cereyan, felaketlerden ders alan ulusun kalp ve dima?yndan do?mu?tur.
Milli synyrlar içinde bulunan yurt parçalary bir bütündür; birbirinden ayrylamaz.

CUMHURYYET

Cumhuriyet, dü?üncesi hür, anlayy?y hür, vicdany hür nesiller . ister.
Ey yükselen yeni nesil! Ystikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.
Cumhuriyet dü?üncede, bilgide, sa?lykta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.
Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkyn geli?imini ve yükseli?ini sa?layan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzakla?tyran bir yoldur.
Cumhuriyetimizin dayana?y Türk toplumudur.
Cumhuriyet, fikir serbestli?i taraftarydyr. Samimi ve me?ru olmak ?artyyla her fikre hürmet ederiz.
Cumhuriyet fazilettir.

ÇALI?MAK

Kendiniz için de?il, ba?ly bulundu?unuz ulus için elbirli?i ile çaly?ynyz. Çaly?malaryn en yükse?i budur.
Denebilir ki, hiçbir ?eye muhtaç de?iliz, yalnyz bir tek ?eye ihtiyacymyz var: Çaly?kan olmak! Servet ve onun do?al sonucu olan rahat ya?amak ve mutluluk, yalnyz ve ancak çaly?anlaryn hakkydyr. . Ya?amak demek çaly?mak demektir.
Türk, ö?ün, çaly?, güven.

DE?Y?YM

Türk milletinin istidady ve kesin karary, medeniyet yolunda durmadan, yylmadan ilerlemektir.
Medeniyet yolunda ba?ary, yenile?meye ba?lydyr.
Ynkylap, Türk ulusunun son asyrlarda geri byrakylmy? kurumlaryny yykarak yerlerine, ulusun en yüksek uygarlyk düzeyine ilerlemesini sa?layacak yeni kurumlar koymaktyr.
Türk milletinin son yyllarda gösterdi?i harikalaryn, yapty?y siyasi ve sosyal inkylaplaryn gerçek sahibi kendisidir.
Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek de?ildir. Benim fikirlerimi, benim duygularymy anlyyorsanyz ve hissediyorsanyz bu yeterlidir.

DYL

Ülkesini, yüksek istiklalini korumasyny bilen Türk milleti, dilini de yabancy diller boyunduru?undan kurtarmalydyr.
Türk milletindenim diyen insanlar her ?eyden önce ve mutlaka Türkçe konu?malydyr.
Türk dili, dillerin en zenginlerindendir.

E?YTYM

Okul sayesinde, okulun verece?i ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanaty, Türk ekonomisi, Türk ?iir ve edebiyaty bütün güzellikleriyle geli?ir.
Bir millet, sava? meydanlarynda ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin ya?ayacak sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir.
E?itimdir ki, bir milleti ya özgür, ba?ymsyz, ?anly, yüksek bir topluluk halinde ya?atyr; ya da esaret ve sefalete terk eder.

EKONOMY

Ekonomisi zayyf bir ulus, yoksulluktan ve dü?künlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarly?a, kalkynma ve mutlulu?a kavu?amaz; toplumsal ve siyasal yykymlardan kaçamaz. •
Ekonomik kalkynma, Türkiye'nin hür, ba?ymsyz, daima daha kuvvetli, daima daha refahly Türkiye idealinin bel kemi?idir.
Tam ba?ymsyzlyk ancak ekonomik ba?ymsyzlykla olur.

FYKYR


Samimi ve me?ru olmak ?artyyla her fikre hürmet ederiz. Fikirler, ?iddetle, top ve tüfekle öldürülemez.

GENÇLYK

Ey Türk Gençli?i! Birinci vazifen Türk istiklall ve cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar ya?atacak olan sizlersiniz.
Türk gençli?i amaca, bizim yüksek ülkümüze, durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

KADIN

Kadynlarymyzyn genel görev ve çaly?malarda paylaryna dü?en i?lerden ba?ka, en önemli, en hayyrly, en faziletli bir ödevleri de "iyi anne" olmalarydyr.
Ey kahraman Türk kadyny, Sen yerde sürüklenmeye de?il, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layyksyn.
Dünyada her ?ey kadynyn eseridir.
Kadynlarymyz e?er milletin gerçek anasy olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydyn ve faziletli olmaya çaly?malydyrlar.
Büyük ba?arylar, kyymetli analaryn yeti?tirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmu?tur.
Milletin kayna?y, toplumsal hayatyn temeli olan kadyn ancak faziletli olursa görevini yerine getirebilir.

KÜLTÜR VE MEDENYYET

Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, dü?ünce ve ekonomideki çaly?ma ve ba?arylarynyn özüyle ölçülür.
Bir millet sava? alanlarynda ne kadar zafer elde ederse etsin-, o zaferin sürekli sonuçlar vermesi ancak kültür ordusu ile mümkündür.
Asyl u?ra?maya mecbur oldu?umuz ?ey, yüksek kültürde ve fazilette dünya birincili?ini tutmaktyr.
Kültür zeminle orantylydyr. O zemin milletin seciyesidir.
Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildi?inden anlam çykarmak, ders almak, dü?ünmek ve zekayy geli?tirmektir.

MEDENYYET

Medeniyet öyle bir y?yktyr ki, ona kayytsyz olanlary yakar, mahveder.
Medeni olmayan milletler, medeni olanlaryn ayaklary altynda kalmaya mahkumdur.

MYLLET HALK MYLLYYETÇYLYK

Büyük ve tarihi olaylary ancak büyük milletler ya?ayabilir.
Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadyk kalmazsa de?i?meyen hakikat insany ?a?yrtacak bir nitelik alyr.
Felaketler insanlary, zeki milletleri daima azimli ve yeni hamlelere sev keder.
Bir millete hizmet eden onun efendisi olur.
Türk çocu?u atalaryny tanydykça daha büyük i?ler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktyr.
Türk milleti kendisi için, kendi gelece?i ve kurtulu?u için çaly?an kimseleri ve kurullan zorluk kar?ysynda byrakmayacak kadar yüksek vatanseverlik ve yüksek onur duygusuyla doludur.
Yüksek Türk! Senin için yüksekli?in synyry yoktur. Y?te parola budur.
Bu millet, tarihini iftiharla doldurmu? bir millettir. Türk milletinin gelece?i, bugünkü evlatlarynyn do?ru görü?ü, yorulmak bilmez çaly?kanly?y ile büyük ve parlak olacaktyr.
Milletimizin saf karakteri yetenekle doludur. Ancak bu do?u?tan gelen yetene?i geli?tirebilecek metodlarla donanmy? vatanda?lar lazymdyr.
Kurtulmak ve ya?amak için çaly?an, çaly?mak zorunda olan bir halkyz. Bundan dolayy her birimizin hakky vardyr, yetkisi vardyr. Fakat çaly?mak sayesinde bir hakky kazanyryz. Yoksa arka üstü yatmak ve ömrünü çaly?madan geçirmek isteyen insanlaryn bizim toplumumuzda yeri yoktur, hakky yoktur.
Halkyn sesi, Hak'yn sesidir.

Ö?RETMEN

Milletleri kurtaranlar yalnyz ve ancak ö?retmenlerdir.
ö?retmenler! Cumhuriyet sizden dü?ünceleri hür, vicdany hür,irfany hür nesiller ister.
ö?retmenler! Ordularymyzyn kazandy?y zafer, sizin ve ordularynyzyn zaferi için yalnyz ortam hazyrlar. Gerçek zaferi siz kazanacaksynyz ve sürdüreceksiniz ve kesinlikle ba?aryly olacaksynyz.
ö?retmen, yyllar sonra ödülünü alyr.

MÜZYK-TÜRK MÜZY?Y- SANAT

Bir milletin yenile?mesinde ölçü, musikide de?i?ikli?i alabil mesi, kavrayabilmesidir.
Millî, ince duygulan, dü?ünceleri anlatan, yüksek deyi?leri, söyleyi?leri toplamak, onlary bir gün önce, genel son musiki kurallaryna göre i?lemek gerekir. Ancak bu sayede, Türk milli musikisi yükselebilir, evrensel musikide yerini alabilir.

SANAT

Sanatsyz kalan bir milletin hayat damarlaryndan biri kopmu? demektir.
Yüksek bir insan toplulu?u olan Türk Milleti'nin.tarihi bir özelli?i de, güzel sanatlary sevmek ve onda yükselmektir.
Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz... Hatta cumhurba?kany olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsynyz.
Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çaly?malardan sonra alnynda y?y?y ilk duyan insandyr.
Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz.
Bir milletin sanat yetene?i güzel sanatlara verdi?i de?erle ölçülür.

SPOR

Ben sporcunun çevik ve namuslusunu severim. Spor, ahlaktyr.
Türk gençli?i, sa?lykly yeti?ip spor yaparsa ulusumuzun gelece?i güvence altyndadyr.
Sporda ba?aryly olmak için bütün milletçe sporun niteli?i ve de?eri anla?ylmy? olmak ve ona kalpten sevgiyle ba?lanmak ve onu vatani görev saymak gerekir.
Ben Türk gençli?inin spor yaparak güçlü olmasyny isterim.

TAKLYT

Hiçbir millet aynen di?er bir milletin taklitçisi olmamalydyr. Çünkü bir millet, ne taklit etti?i milletin ayny olabilir, ne de kendi milliyetçili?i içinde kalabilir.
TARiH
Tarih, bir milletin kanyny, hakkyny, varly?yny hiçbir zaman inkar etmez.

TUTSAKLIK – ESARET

Milli benli?ini bilmeyen milletler ba?ka milletlere yem olurlar.

VATAN

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalyk, yüksek uygarlyk, hür dü?ünce ve hür ya?ayy? istiyor.
Bu vatan, çocuklarymyz ve torunlarymyz için cennet yapylmaya layyktyr.
Bu memleket tarihte Türk'tü, bugün de Türk'tür ve ebediyen Türk olarak ya?ayacaktyr.

_________________
ATA/TÜRK-ÇE ve TÜRK DYLY SEVDALISI
Kullanıcı kimliğini gösterCavit ALVER tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
ERMENY SOYKIRIM YDDALARINI ATATÜRK NASIL YANITLAMI?TI ?
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 02 Ekm 2006
Bildiriler: 165
Şehir: BANDIRMA / BALIKESYR
Alıntıyla Cevap Gönder
Ermeni soykyrymy iddialaryny Atatürk nasyl yanytlamy?ty?Ermeni diasporasynyn son zamanlarda giderek artan soykyrym iddialaryny, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, uzun yyllar önce "Dünya efkary, Ermeni ahalinin tehciri hususunda almaya mecbur kaldy?ymyz karar için bize kar?y hakly bir ithamda bulunamaz." sözleriyle yanytlamy?ty.
Dünyanyn, Ermeni tehciri konusunda Türk devletine kar?y hakly bir ithamda bulunamayaca?yny belirten Atatürk, o dönemde ya?ananlary, "Bize kar?y yapylmy? olan iftiralaryn aksine, tehcir edilmi? olanlar hayattadyr ve bunlardan ekserisi ?ayet Ytilaf Devletleri bizi tekrar harp etmeye zorlamasa idi evlerine dönmü? olurlardy" sözleriyle anlatmy?ty.

TÜRK KÖYLERYNDEKY ERMENY TERÖRÜ


Ermeniler tarafyndan gözleri oyularak öldürülmü? köylü bir Türk kadynymyz

Atatürk, 26 ?ubat 1921’de Amerikaly gazeteci Clanence K. Streit’in sorusu üzerine, Ermeni tehcirine ili?kin ?u tarihi gerçekleri dile getirdi:
"Dü?manca ithamda bulunanlaryn sürdükleri büyük mübala?alar dy?ynda Ermenilerin tehciri meselesi aslynda ?una inhisar etmektedir:
Rus Ordusu 1915’de bize kar?y büyük taarruzunu ba?latty?y bir syrada o zaman Çarly?yn hizmetinde bulunan Ta?nak Komitesi, askeri birliklerimizin gerisinde bulunan Ermeni ahalisini isyan ettirmi?ti.
Dü?manyn sayy ve malzeme üstünlü?ü kar?ysynda çekilmeye mecbur kaldy?ymyz için kendimizi daima iki ate? arasynda kalmy? gibi görüyorduk. Ykmal ve yaraly konvoylarymyz acymasyz bir ?ekilde katlediliyor, gerimizdeki köprüler ve yollar tahrip ediliyor ve Türk köylerinde terör hüküm sürdürülüyordu.
Bu cinayetleri i?leten saflaryna eli silah tutabilen bütün Ermenileri katan çeteler, silah, cephane ve ia?e ikmallerini, bazy büyük devletlerin daha sulh zamanyndan itibaren kendilerine kapitülasyonlaryn bah?etti?i dokunulmazlyklardan istifade ve bu maksada matuf olarak büyük stoklar husule getirmeye muvaffak olduklary Ermeni köylerinde yapyyorlardy."

YNGYLYZLERYN YRLANDA’YA REVA GÖRDÜ?Ü MUAMELE

Büyük Önder Atatürk, Ermeni tehciri ve Ermeni çetelerinin yaptyklary katliamlar konusundaki görü?lerini de ?u sözlerle dile getirmi?ti:
"Yngilizlerin sulh zamanynda ve harp sahasyndan uzak olarak Yrlanda’ya reva gördü?ü muameleye hemen hemen kayytsyz bir ?ekilde bakan dünya efkary, Ermeni ahalinin tehciri hususunda almaya mecbur kaldy?ymyz karar için bize kar?y hakly bir ithamda bulunamaz." "Bize kar?y yapylmy? olan iftiralaryn aksine, tehcir edilmi? olanlar hayattadyr ve bunlardan ekserisi ?ayet Ytilaf Devletleri bizi tekrar harp etmeye zorlamasa idi evlerine dönmü? olurlardy." "Gerek umumi harp syrasynda gerek mütarekeden sonra Ermeniler ve Rumlar tarafyndan Müslüman ahaliye yapylan mezalim üzerinde durmak uzun bir hikaye olur." "Brest Litovks Muahedesi’nin akdini müteakip Ruslaryn ?ark vilayetlerimizi tahliyeye ba?ladyklary syrada Ermeni çetelerinin yapmy? olduklary katliam ve tahribat kafi derecede herkesin malumudur."

YUNANLILARIN YAPTI?I KATLYAMLAR

Atatürk, Streit’e, Yunanlylaryn Yzmir’i i?galleri syrasynda yaptyklary katliamlary da ?u sözlerle anlatmy?ty:
"Yunanlylara gelince, Yzmir’in i?gali syrasynda öyle cinayetler i?lemi?lerdir ki, Yunanistan’yn müttefiki Ytilaf Devletleri tarafyndan tescil edilmi? bulunan ’Ytilaf Devletleri Tahkikat Komisyonu’ üyeleri bile 1919 sonbaharynda bu vilayeti ba?tan ba?a kat ettikten sonra hazyrladyklary raporda, Yunan makamlary aleyhinde son derece a?yr tenkitlerde bulunmu?lardyr. Yunanlylaryn i?gal etti?i di?er bölgelerde her ya? ve cinsiyetten on binlerce Türk katledilmi?tir."

"TÜRKLER, HIRYSTYYANLARI KATLEDYYOR" YDDYALARI"

1877-1878 Osmanly Rus Sava?y’nda Osmanly Devleti’nin aldy?y
yaralary saramady?yny gören büyük devletler, Ystiklal pe?inde ko?an Ermenilere yardym ederek Tiflis’te Ta?nak, Ysviçre’de Hynçak te?kilatlaryny kurmalaryna ve silahly mücadele ba?latmalaryna yardymcy olmu?lardy. Osmanly Devleti’nin Balkan Harbi’nden de ma?lup çykty?yny gören Rusya, Yngiltere ve Fransa bir taraftan Türkiye’yi aralarynda payla?ma planlary, di?er taraftan da Ta?nak ve Hynçak te?kilatlaryna her türlü silah ve para yardymy yapyyordu. Bu üç devlet, Türkiye aleyhine ba?lattyklary çaly?malary ve 1. Dünya Sava?y’nda Türkiye’yi tasfiye etme hareketlerini kendi kamuoylaryna kabul ettirebilmek için kiliseleri de devreye sokarak büyük bir propagandaya giri?mi?lerdi. Bu amaçla kitaplar yayynlayan ve toplantylar düzenleyen ülkeler, "Müslüman Türkler, Hyristiyan halklara zulmediyor, onlary katlediyor. Hyristiyan halklary kurtarmak için Türkiye’yi ve Türkleri cezalandyrmamyz gerekiyor. Y?te bu maksatla Türklere kar?y harp ediyoruz" temasyny i?lemi?lerdi. Ulu Önder, bu gerçek dy?y propagandanyn öncülü?ünü yapan Lloyd George ve George Clemenceau’ya ?u çarpycy sözlerle yanyt vermi?ti: "Milletimiz aleyhinde söylenenler bütünüyle iftiradyr. Milletimizin zalim oldu?u iddiasy ba?tan ba?a yalandyr. Hiçbir millet, milletimizden daha çok yabancy unsurlaryn inanç ve adetlerine riayet etmemi?tir. Hatta denilebilir ki, ba?ka dinlere mensup olanlaryn dinine ve milliyetine riayetkar olan yegane millet bizim milletimizdir. Fatih, Ystanbul’da buldu?u dini ve milli te?kilaty oldu?u gibi byrakty. Rum Patri?i, Bulgar Eksarhy ve Ermeni Kategikosu gibi Hyristiyan din reisleri imtiyaza sahip oldu. Kendilerine her türlü serbestlik verildi. Ystanbul’un fethinden beri, Müslüman olmayanlaryn mezhar bulunduklary bu geni? imtiyazlar milletimizin dinen ve siyaseten dünyanyn en büyük müsaadekar ve civanmert bir milleti oldu?unu ispat eden en büyük delilidir."

Kaynak:


En son Cavit ALVER tarafından Pzr Ksm11, 2007 21:38 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.

_________________
ATA/TÜRK-ÇE ve TÜRK DYLY SEVDALISI
Kullanıcı kimliğini gösterCavit ALVER tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
NEDEN HEP TÜRKYYE !..
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 02 Ekm 2006
Bildiriler: 165
Şehir: BANDIRMA / BALIKESYR
Alıntıyla Cevap Gönder
NEDEN HEP TÜRKYYE !..
http://rapidshare.com/files/66997517/osminyum.pps.html


En son Cavit ALVER tarafından Pzr Ksm11, 2007 15:21 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.

_________________
ATA/TÜRK-ÇE ve TÜRK DYLY SEVDALISI
Kullanıcı kimliğini gösterCavit ALVER tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
BYZE ANLATILMAYAN YÖNLERY YLE ATATÜRK !..
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 02 Ekm 2006
Bildiriler: 165
Şehir: BANDIRMA / BALIKESYR
Alıntıyla Cevap Gönder
Gurur duymamak ve a?lamamak mümkün de?il !..Lütfen izleyiniz !..BÖLÜM-1- http://www.havakuvvetlerimiz.azbuz.com/readArticle.jsp?objectID=5000000005126938#set:5000000005126938

BÖLÜM-2- http://www.havakuvvetlerimiz.azbuz.com/readArticle.jsp?objectID=5000000005127324

BÖLÜM-3- http://www.havakuvvetlerimiz.azbuz.com/readArticle.jsp?objectID=5000000005127419

BÖLÜM-4- http://www.havakuvvetlerimiz.azbuz.com/readArticle.jsp?objectID=5000000005127073


_________________
ATA/TÜRK-ÇE ve TÜRK DYLY SEVDALISI
Kullanıcı kimliğini gösterCavit ALVER tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
TÜRK'LER !..
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 02 Ekm 2006
Bildiriler: 165
Şehir: BANDIRMA / BALIKESYR
Alıntıyla Cevap Gönder
ATA'larymyzyn Kudretleri Yslamyn Kylyçlary ALLAH 'yn Sadakatly Askerleri...En son Cavit ALVER tarafından Pzr Ksm11, 2007 21:30 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.

_________________
ATA/TÜRK-ÇE ve TÜRK DYLY SEVDALISI
Kullanıcı kimliğini gösterCavit ALVER tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
CANIM TÜRKYYE'M BENYM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 02 Ekm 2006
Bildiriler: 165
Şehir: BANDIRMA / BALIKESYR
Alıntıyla Cevap Gönder
CANIM TÜRKYYE 'M BENYM1-
2-


En son Cavit ALVER tarafından Pzr Ksm11, 2007 21:35 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.

_________________
ATA/TÜRK-ÇE ve TÜRK DYLY SEVDALISI
Kullanıcı kimliğini gösterCavit ALVER tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
ATATÜRK 'ÜN REKLAM FYLMY
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 02 Ekm 2006
Bildiriler: 165
Şehir: BANDIRMA / BALIKESYR
Alıntıyla Cevap Gönder
ATATÜRK'ÜN REKLAM FYLMYAtatürk'ün ölümünün 69'uncu yylynda Y? Bankasy tarafyndan hazyrlanan reklam filmi hepimizi çok duygulandyrdy.

Atatürk'ü Haluk Bilginer'in canlandyrdy?y siyah- beyaz filmde Ulu Önder'in küçük bir çocukla sohbeti konu ediliyor.

Çok ba?aryly bir yapym olmu? bence.... Konu?ma da çok anlamly ve çookkk mesaj verici....

Bu gülü yeti?tireceksen;

Canyn yanacak,

Elin kanayacak,

Güne? seni terletecek,

Bu bahçede gül bitmez diyenler olacak,

Gül öyle yeti?tirilmez böyle yeti?tirilir diyenler olacak,

Sen kendine ?unu soracaksyn,

Ben burayy gül bahçesi yapmak istiyor muyum?

Ben burada dünyanyn en güzel güllerini yeti?tirmek istiyor muyum?

E?er çok istiyorsan, ne eline batan diken ne de söylenenler umurunda olmayacak.

Kim olursan ol tek iste?in, ?u kokuyu duymak olacak !.._________________
ATA/TÜRK-ÇE ve TÜRK DYLY SEVDALISI
Kullanıcı kimliğini gösterCavit ALVER tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Re: ATATÜRK'TEN SON MEKTUP !..
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 08 Eyl 2005
Bildiriler: 2333
Şehir: Almanya
Alıntıyla Cevap Gönder
Cavit ALVER demiş ki:


ATATÜRK’TEN SON MEKTUP
..............................................
........sadece söz de?il…

alynty...?imdiye de?in Atatürk ile ilgili okudu?um en anlamly ?iir. Yazana helal olsun her satyry. Gönderenin de eline sa?lyk.
....

Di?erleri mi?
!!???
Benim yazdyklarym da dail i?e yaramaz teferruat....

_________________
Sev ki sevilesin!
Kullanıcı kimliğini gösterKederli tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
PROTESTO EDYYORUZ !..
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 02 Ekm 2006
Bildiriler: 165
Şehir: BANDIRMA / BALIKESYR
Alıntıyla Cevap Gönder
PROTESTO EDYYORUZ !..
AB Uyum yasalary gere?ince Devlet Dairelerinden Atatürk resimlerinin kaldyrylmasyny protesto ediyoruz !..
Ulusal bilincimizi yava? yava? yok etmelerine izin vermek istemiyorsak; iletebilece?iniz kadar iletelim !..Yzmir kurtulmu?, çok tatly bir yorgunluk, Ankara'ya hareket edecekler... Trene binerler ve kompartymana çekilirler.
Ertesi gün, yaveri, Atatürk’ün kompartymanynyn kapysyny çalar. Atatürk, yorgun, bitkin bir halde kravatyny yykamaktadyr.
Yaveri: "Pa?am bu ne hal, hiç uyumadynyz herhalde; niye böylesiniz", der.
-"Çocuk, kompartymanyma yastykla battaniye koymayy unutmu?sunuz, kolumu yastyk yaptym a?rydy, setremi yastyk yaptym ü?üdüm, uyumadym kalktym", der.
Yaveri: "Aman Pa?am! Birimize haber vereydiniz; hemen size bir yastykla battaniye getirirdik" der.
Ve bir ülke kurtarmaktan dönen Komutan Tarihi bir cevap verir:
-"Geç fark ettim, hepiniz en az benim kadar yorgundunuz, hiç birinize kyyamadym. Önemli olan benim uyumam de?il; milletimin rahat uyumasy".

ATA'MIZ SAYESYNDE NE KADAR RAHAT UYUYORUZ KY; HALA UYANAMADIK ?
Bir sürü saçma E-mek en az 10 kere birilerine gönderip dileklerimizin gerçekle?mesini bekleyece?imize; lütfen bunu iletelim !..
Saygylarymla...


En son Cavit ALVER tarafından Pts Ksm12, 2007 00:56 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.

_________________
ATA/TÜRK-ÇE ve TÜRK DYLY SEVDALISI
Kullanıcı kimliğini gösterCavit ALVER tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
Atatürk'ümüzün resmini kaldyryldyktan sonra, yerine asylacak resim konusunda bir fikri olan var my?
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
ATATÜRK'Ü YHMAL ÖLDÜRDÜ !..
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 02 Ekm 2006
Bildiriler: 165
Şehir: BANDIRMA / BALIKESYR
Alıntıyla Cevap Gönder
ATATÜRK’Ü YHMAL ÖLDÜRDÜ !..

Son muharebesini ölüme kar?y verirken niye çok ?anssyz dy ? Onu, hangi yakyn arkada?ynyn vefaty peri?an etti ?

Çevresinin büyük bir hatasy neden hayatyna mal oldu? Açyly?yny yapty?y Yalova Termal Oteli’nde tesadüfen neyi ö?rendi? Y?te Atatürk’ü acy sona götüren büyük bir ihmalin hikáyesi.

TARYH: 10 Ocak 1937


Atatürk, 31 A?ustos 1925 günü Kastamonu dönü?ü Çankyry yolunda.
Atatürk'ün solunda Nuri CONKER, önde Ba?yaver Rusuhi

Atatürk acy haberi Ystanbul’da Dolmabahçe Sarayy’nda aldy; Nuri Conker (Ünlü sosyolog Prof. Nur Vergin’in dedesi) vefat etmi?ti.
Haber duyulunca sarayda derin bir sükût hákim oldu. Herkes biliyordu ki, Nuri Bey, Atatürk’ün en yakyn arkada?yydy. Deyim yerindeyse "ruh ikizi"ydi.

Atatürk’ün ya?amynda senli benli konu?tu?u, ?akala?ty?y tek isimdi. Mahalle arkada?ly?yyla ba?layan ili?kileri, askeri okullar, sava? cepheleri, yeni bir cumhuriyetin kurulmasy gibi güç ko?ullarda sürüp gitmi?ti.

Atatürk, arkada?ynyn ölüm haberini aldy?y o gün ve daha sonraki günlerde nedense hep otomobille ?i?li ve çevresini gezdi. Bu gezilerinde yalnyzdy. Yanyna kimseyi istemiyordu. Zaten Nuri Conker’in ölümüyle ilgili kimseyle de konu?muyordu.

Sadece, bir hafta sonra Ystanbul’da oturan çocukluk arkada?y Asaf Ylbay’yn ziyaretine gitti. Geçmi?e. Çocukluk anylaryna döndüler ama yine de orada da pek kalmady.

Ya?ady?y dramy kimseyle payla?mamayy sürdürdü. Kimse de çekinip soramyyordu zaten. Depresif bir ruh halindeydi. Manevi kyzy Ülkü’yle oyalanarak moral bulmaya çaly?yyordu.

Y?te tam o günlerde Atatürk’ün vücudunda fiziksel de?i?iklikler olmaya ba?lady. Yüzü sararmy?ty. Ba? a?rysy ve ate?i vardy sürekli. Yorgun ve zayyf hissediyordu kendini. Asabile?mi?ti.

Yakyn çevresi, bu durumu Nuri Bey’in ölümüne duydu?u büyük acyya ba?lyyordu...

HASTALI?IN SEMPTOMLARIAnkara’ya dönmesi bile ruh halinde bir de?i?iklik yapmady.

Ankara’da vücudunda ka?ynmalar ba?lady. Özellikle sol baca?ynyn kasyk ile dizkapa?y arasy çok ka?ynyyordu. Burasy tyrnak izi yaralaryyla kaplyydy. Yaralar merhemle iyile?tirilmeye çaly?ylyyordu.

Ka?yntylar canyndan bezdirmi?ti. Ka?yntylaryn sebebi olarak Çankaya Kö?kü’ndeki karyncalar gösterildi! Kö?k dezenfekte edildi ama ka?yntylar sona ermedi.

Atatürk, Kö?k’ten ayryldy ama ka?yntylardan yine de kurtulamady.

Bu arada, durdurulmasy güç burun kanamalary oluyordu. Hastalyk kendini belli etmeye çaly?yyor ama kimse görmüyor ya da görmek istemiyordu. Bazy geceler sofrada ?iddetli bir öksürü?e tutuluyor, bo?uluyor gibi oluyordu.

Ynanmasy güç ama kimse Atatürk’e hasta oldu?unu söylemiyordu! Söyleyemiyordu.

Çünkü onlara göre büyük kurtarycy "ölümsüz"dü. Ölümsüzlü?üne o kadar inanmy?lardy ki, hastalyk belirtilerini bile görmezlikten geliyorlardy!

Hadi yakyn çevresi neyse, doktorlarynyn bu semptomlary görüp neden ciddi bir te?his giri?iminde bulunmadyklaryny da anlamak zordu. Di?er yanda Atatürk de hasta oldu?u gerçe?iyle yüzle?mek istemiyordu. Bunun sadece ruhsal nedeni yoktu.

O’nun önceli?inde Hatay meselesi vardy ve Fransyzlaryn kar?ysynda "hasta bir adam" olarak bulunmak istemiyordu.

Sebebi ne olursa olsun, ne yazyk ki bu ölümcül gaflet tam bir yyl sürdü. Hastaly?yn te?hisi tesadüfen konuldu.

YLK TE?HYS

Nihat Re?at Belger, bir doktordu.


Prof.Dr.N.Re?at BELGER

Ayny zamanda Osmanly’nyn son dönemindeki siyasal olaylaryn merkezinde bulunmu? politik bir isimdi.

Siyasal serüvenine Yttihat ve Terakki Cemiyeti’nde ba?lamy?; daha sonra ideolojik ayrylyk ya?amy? ve Prens Sabahattin’in "liberalizmine" yönelmi?ti.

Cumhuriyet döneminde ise siyasetten tamamen kopmu?tu. Yalova’da yapymyna 1935 yylynda ba?lanmy? olan Termal Oteli’nin sahibiydi. Otelin açyly?y 21 Ocak 1938’de Atatürk tarafyndan yapyldy.

Dr. Nihat Re?at Belger, Atatürk’ün yorgun halinden ?üphelenmi?ti. Bir sohbetinde konuyu hastalyk meselesine getirdi. Atatürk son dönemlerindeki rahatsyzlyklaryny syralamaya ba?lady.

Dr. Belger, izin verirse muayene etmek istedi?ini söyledi. Ve bu muayene syrasynda Atatürk’ün hastaly?y te?his edildi: Karaci?er sirozuydu. Ne yazyk ki bu amansyz hastalyk ilk semptomlaryn belirmesinden bir yyl sonra te?his edilebilmi?ti.

E?er bu te?his zamanynda yapylsaydy Atatürk uygun bir bakymla birkaç yyl daha ya?ayabilecekti.

Ancak çevresi onun varly?yndan o kadar büyülenmi?ti ki, "ölümsüzlük" tanysy hastaly?yn görülmesini engellemi?ti.

Ve bu nedenle aslynda Atatürk öldürülmü?tü !..


Atatürk Savarona’da dinlenirken

Siroz hastasy Atatürk’ün fiziksel görünü?ü pek ho? de?il: Karny ?i?mi?, bedenindeki adaleler erimi? ve yüzü çatlamy?, kylcal damarlarla dolmu?tu. Böyle görünmek istemiyordu. Herkese tembihlemi?ti. Bu nedenle Savarona gemisinden Dolmabahçe’ye getirili?i gece olmu?tu. Odasyna çok az ki?i girebiliyordu.Neden Çankaya Kö?kü’ne gömülmedi !..

Atatürk’ün nereye defnedilece?ine ili?kin üç ki?ilik komisyon kuruldu. Komisyonun raporu, Çankaya Kö?kü’nü i?aret ediyordu. Ancak Atatürk çok sevdi?i yere gömülmedi! Peki, ama neden?

ATATÜRK’ün ölümsüzlü?üne o kadar inanylmy?ty ki, ne yakyn çevresi ne de devlet yetkilileri, nereye defnedilece?i konusunu hiç konu?mamy?lardy.

Bu nedenle, Atatürk vefat edince nereye defnedilece?i konusunda her kafadan bir ses çykty. Tarty?malar sonucunda ço?unluk, milli mücadelenin merkezi oldu?u için Ankara’yy önerdi. Ankara konusunda uzla?yldy.

Ama Atatürk’e syradan bir mezar yapylamazdy, anytkabir yapylmalyydy. Peki, anytkabir Ankara’nyn neresine yapylacakty?

Hükümet bunun için üç ki?ilik bir komisyon kurdu. Komisyonda, Ankara Milletvekili Falih Ryfky Atay, Ystanbul Milletvekili Salah Cimcoz ve Yçel Milletvekili Ferit Celal Güven vardy.

Komisyon, Ankara ?ehrinin imar planyny yapan Prof. Hermann Yansen ve Prof. Clemens Holzmeister ile Güzel Sanatlar Akademisi ö?retim görevlisi Prof. Bruno Tavt’tan görü? aldy. Ayryca Türk mimarlaryyla da toplantylar yapyldy. Genel görü?, anytkabirin Etnografya Müzesi’ne yapylmasyydy.

Atatürk, bu müzenin yapymyny kendi istemi? ve yapyly?yny adym adym takip etmi?ti. Müze haline geldikten sonra gitti?i bir gün, "Burada bir mezar havasy var; adeta büyük bir kabre benziyor" sözünden yola çykanlar, Atatürk’ün buraya gömülmek istedi?i yorumunu çykarmy?lardy.

Üç ki?ilik komisyon, Atatürk’ün Etnografya Müzesi’ne defnedilmesini de ara?tyrdylar. Ancak sonuç olumlu de?ildi. Uzmanlar buraya büyük bir anytkabirin yapylamayaca?yny söylemi?lerdi.

Komisyon kendilerine önerilen Ankara’daki tren istasyonunun arkasyndaki tepeyi de pek be?enmemi?ti.

Komisyon, Atatürk’ün Çankaya Kö?kü’ne defnedilmesini önermi?ti:

Y?te komisyon ba?kany Falih Ryfky Atay’yn eliyle yazdy?y rapor:

"Atatürk, bütün hayatynda Çankaya’dan ayrylmamy?tyr. Çankaya, ?ehrin her tarafyna hákimdir ve Milli Mücadele, kurtulu? ve inkylaplarymyzyn hatyralarynda ayrylmaz bir surette ba?lydyr. En muhte?em abideler in?asyna müsaittir. Hülasa maddi manevi bütün ?artlary haizdir. Atatürk’ü ölümünden sonra Çankaya’dan ayyrmayy hakly gösterecek hiçbir sebep bulamadyk. Onun için bizler, Çankaya fikrinde ysrar ediyoruz."

?ehir planlamacy uzmanlaryn ve üç ki?ilik komisyonun bu kararyna ra?men Atatürk, tren istasyonu arkasyndaki tepe üzerinde in?a edilen anytkabire gömülecekti!

Çankaya Kö?kü’nün de?il de tren istasyonu arkasyndaki bir tepenin anytkabir olarak seçilmesinin nedeni, Milli ?ef Ysmet Ynönü’dür. Ynönü döneminde Atatürk, "Kurtulu? Sava?y öncüsü, Cumhuriyetin Kurucusu fani bir önderdi". Bilinenin aksine Atatürk’ü kült haline getiren Ynönü de?il, Celal Bayar-Adnan Menderes ikilisidir.

Atatürk, mirasçylary arasyna Erdal Ynönü’yü neden koydu ?Atatürk ya?amynyn son yylynda Ysmet Ynönü’yle yollaryny ayyrdy. Buna ra?men Atatürk, Ysmet Ynönü’nün çocuklary Ömer, Erdal ve Özden Ynönü’yü neden mirasçysy yapty? Y?te o ilginç sebep?

TARYH: 20 Eylül 1937

Atatürk ile Ysmet Ynönü’nün yollary bu tarihte ayryldy. Atatürk’ün iste?i üzerine Ynönü ba?bakanlyktan istifa etmek zorunda kaldy.

Bu ayryly?yn sebepleri arasynda; Atatürk Orman Çiftli?i’nin harcamalary gibi içsel; Nyon Antla?masy gibi dy?sal siyasal anla?mazlyklar gösterilse de; aslynda gözden kaçan temel sebep, Atatürk’ün henüz te?his edilmemi? hastaly?yydy.

Atatürk asabile?mi?ti.

Ba?bakan Ynönü’nün her sözünü kendisine yapylmy? bir tehdit gibi algylyyordu.

Ve ne yazyk ki Atatürk’ün bu tür davrany?larynyn sebebi üzerinde kimse durmuyordu. Ona ne hastalyk ne ölüm yaky?tyrylyyordu!

Hastalyk bilinse belki böyle bir ayrylyk olmayacakty.

VASYYETYNY YAZDIRIYOR

5 Eylül 1938Ayryly?yn üzerinden bir yyl geçmi?ti.

Atatürk’ün hastaly?y gün geçtikçe a?yrla?maktaydy.

Tesadüf: Ysmet Ynönü de hastaydy. Safrakesesi, iltihap kapmy?ty. Ynönü’nün çok a?yr bir hastaly?a yakalandy?y bilgisi Atatürk’e ula?ty. Ynönü’nün ya?amasynyn güç oldu?u söylendi.

Atatürk, Fransa’dan getirtti?i iç hastalyklar uzmany Prof. Fissenger’i Ynönü’yü tedavi etmesi için Ankara’ya gönderdi.

O gün, yani 5 Eylül’de Özel Kalem Müdürü Hasan Ryza Soyak’y yanyna ça?yrarak vasiyetinin yazylmasyna yardymcy olmasyny rica etti.

Mirasyndan Ynönü’nün çocuklaryna pay verilmesini istiyordu. Dava arkada?y Ynönü ölürse üç çocu?unun ortada kalaca?yndan endi?e ediyordu. Çocuklaryn amcasy Hasan Ryza Temelli’nin Ömer, Erdal ve Özden’e bakamayaca?yny dü?ünüyordu.

Atatürk, Özel Kalem Müdürü Soyak ile vasiyetnamesi üzerine kysa bir çaly?ma yaptyktan bir gün sonra Ystanbul 6. Noteri Ysmail Kunter, Dolmabahçe’ye ça?ryldy. Bu davet herkesten gizli tutuldu. Noter Kunter, saray çaly?anlaryna Atatürk’ün özel doktoru Prof. Ne?et Ömer Yrdelp’in konsültasyon için gelen doktor arkada?y olarak gösterildi.

Atatürk’ün odasyna gizlilikle girdiler. Atatürk, "Kapyyy kapatyn, içeri kimse girmesin" talimatyny verdi. Sonra yata?yndan do?ruldu. Önüne ayakly yemek tablasyny aldy. Vasiyeti üzerindeki de?i?iklikleri eline aldy?y kalemle yaparak notere yazdyrmaya ba?lady.

Y?TE ATATÜRK’ÜN VASYYETY


Resmi tyklayarak (büyüterek) okuyabilirsiniz !..

A?yr hasta olmasyna ra?men çok sakindi.

Halbuki odada bulunan herkes heyecandan titriyordu. Onlar için hiç kolay de?ildi; Atatürk vasiyetini hazyrlyyordu.

Yorulmasyna ra?men, o gün vasiyetini bitirdi.

Vasiyeti kysa idi;

"Malik oldu?um bütün nukut (para) ve hisse senetleri ile Çankaya’daki menkul ve gayrimenkul emvalimi (mallarymy) Halk Partisi’ne atideki ?artlarla terk ve vasiyet ediyorum.

1- Nutuk ve hisse senetleri ?imdiki gibi Y? Bankasy tarafyndan nemalandyrylacaktyr.

2- Her seneki nemadan bana nispetleri ?erefli mahfuz kaldykça, ya?adyklary müddetçe, (kyz karde?i) Makbule’ye ayda 1000; (manevi kyzlary) Afet’e 800, Sabiha Gökçen’e 600, Ülkü’ye 200 lira ve Rukiye ile Nebile’ye ?imdiki 100’er lira verilecektir.

3- Sabiha Gökçen’e bir ev de alynabilecek para verilecektir.

4- Makbule ya?ady?y müddetçe Çankaya’da oturdu?u ev de emrinde kalacaktyr.

5- Ysmet Ynönü’nün çocuklaryna, yüksek tahsillerini ikmal için muhtaç olacaklary yardym yapylacaktyr.

6- Her sene nemadan mütebaki miktar yary yaryya Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlary’na tahsis edilecektir."

CUMHURBA?KANI ADAYIYsmet Ynönü’nün vefat edece?ini ve çocuklarynyn ortada kalaca?yny dü?ünen Atatürk mirasyndan Ömer, Erdal ve Özden’e pay vermesine ra?men "siyasi mirasy"ndan Ysmet Ynönü’ye bir ?ey byrakmady !..

Ynönü’nün ya?amayaca?yndan my, kyzgynly?yn hálá sürmesinden mi bilinmez, kendisinden sonra Cumhurba?kanly?y koltu?una Fevzi Çakmak’yn oturmasyny arzulamy?ty.

Yddianyn sahibi Özel Kalem Müdürü Hasan Ryza Soyak’ty.

Atatürk kendi el yazysyyla yazdy?y vasiyetini zarfa koyup kapatmy? ve ba?ucundaki komodinin çekmecesine yerle?tirmi?ti.

Herkes odadan çyktyktan sonra Atatürk, Özel Kalem Müdürü Soyak ile 15-20 dakika sohbet etmi?ti. Y?te bu sohbet syrasynda Atatürk, kendinden sonra Cumhurba?kanly?yna Fevzi Çakmak’yn getirilmesinin do?ru olaca?yny söylemi?ti:

"Elbette bunda söz ve intihap (seçme) hakky sadece milletin ve onun mümessili olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir; yalnyz ben bu meseledeki mütalaamy ifade edece?im. Evvela akla Ysmet Pa?a gelir; memlekete pek büyük hizmetler ifa etmi?tir. Fakat nedense umumun sempatisini kazanamady?y görülüyor; bu yüzden pek de cazip olmasa gerek. Bir de Mare?al Fevzi Çakmak var. O, hem memlekete büyük hizmetler etmi? hem de herkesle iyi geçinmi?, salahiyet sahiplerinin mütalaalaryna daima kyymet vermi?tir; kimse ile münazaa (tarty?ma) halinde de?ildir. Bu itibarla bence Devlet Ba?kanly?y için en münasip arkada? odur." ("Atatürk’ten Hatyralar" s. 717)

Atatürk’ün bu talebinin neden yerine getirilmedi?i, ayry bir yazy konusudur.

_________________
ATA/TÜRK-ÇE ve TÜRK DYLY SEVDALISI
Kullanıcı kimliğini gösterCavit ALVER tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
CUMHURBA?KANLI?INI NEDEN REDDETTY !..
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 02 Ekm 2006
Bildiriler: 165
Şehir: BANDIRMA / BALIKESYR
Alıntıyla Cevap Gönder
Cumhurba?kanly?yny Neden Reddetti !..

Mustafa Kemal Atatürk, ölmeden önce bir vasiyetname yazyp kendisinden sonra Cumhurba?kany olarak Mare?al Fevzi Çakmak`yn seçilmesini istedi mi gerçekten ?

Fevzi Çakmak `a, Cumhurba?kany olmasy için kimler kaç kez teklifte bulundu? Çakmak , Atatürk `ü kur?una dizilmekten, Ynönü `yü idam edilmekten nasyl kurtardy? 52 yyl önce 10 Nisan 1950`de ölen Mare?al Çakmak `y hatyrlamanyn belki de tam zamany.

Ara?tyrmacy Ysmet Bozda? `yn ortaya atty?y, "Atatürk kendisinden sonra Mare?al Fevzi Çakmak `yn Cumhurba?kany olmasyny istiyordu" iddiasy , memleketin zihniyet iklimlerine egemen olan atalet gere?i, pek fazla yanky uyandyrmadan unutuldu gitti. Dr. Nilüfer Hatemi tarafyndan hazyrlanan ve YKY tarafyndan basylan iki ciltlik "Mare?al Fevzi Çakmak ve Günlükleri " isimli kitap, sözü edilen yyllara ili?kin defterleri kapsamady?y için, bu tür sorulara do?al olarak açyklyk getirmiyor. Popüler Tarih Dergisi `nin Nisan sayysynda Orhan Kolo?lu imzasyyla yayymlanan Fevzi Çakmak portresinde de bu konuda herhangi bir bilgi yok. Ysmet Ynönü ise yine YKY tarafyndan yayymlanan günlüklerinde (Defterler , 1. Cilt, Hazyrlayan: Ahmet Demirel ) vasiyet meselesine de?iniyor ve "Atatürk `ten (vasiyet ) koparamadylar. ?ifahen uydurmaya Hasan Ryza (Soyak ) te?ebbüs etti. Celal Bayar kabul etmedi" diyor. Atatürk `ün yakyn çaly?ma arkada?y Soyak ise "Atatürk `ten Hatyralar " isimli kitabynda tam tersini savunuyor. Soyak `a göre, Atatürk , kendisine halef olarak ilk akla gelen ismin Ynönü oldu?unu kabul etmekle birlikte, "umumun sempatisini" kazanamady?yny dü?ünmekte ve yerine Fevzi Çakmak `y önermektedir. Hatta, Çakmak Genelkurmay Ba?kany oldu?u için, yasal bir yol bulunup aday gösterilmesini de talep etmektedir (Soyak , Atatürk `ten Hatyralar .)

Ar?ivde yatan hazine !..

Yakyn devrin iktidar kavgalaryna y?yk tutacak asyl ilginç belgeyi ise Hürriyet `in ar?ivinde bulduk. Fevzi Çakmak `yn ye?eni Ahmet Çakmak , 1975`te, yani amcasynyn 25. ölüm yyldönümünde, ondan dinlediklerini gazeteci Murat Serto?lu `na anlatmy? ve bu hatyrat tam 40 gün boyunca tefrika edilmi?ti. Cumhuriyet tarihinin sisler arasynda kalan yyllaryna ili?kin önemli ayryntylar ihtiva eden bu hatyralaryn ne kadarynyn gerçek, ne kadarynyn hayal dünyasy ürünü oldu?unu bilmek mümkün de?il elbette. Hatyralara göre, Fevzi Çakmak ilk cumhurba?kanly?y teklifini do?rudan Mustafa Kemal `den almy?tyr. Mustafa Kemal , Cumhuriyet `in ilanyna karar verdi?i günün ak?amy Çakmak `y evinde ziyaret etmi? ve kendisinin Cumhurba?kany olmasy hususunda arkada?laryyla mutabyk kaldy?yny belirtmi?tir. Çakmak `yn cevaby, son derece ilginçtir: "Cumhuriyetin ilanyna bir diyece?im yoktur. Allah hayyrly ve u?urlu etsin! Ama benim cumhurba?kanly?yna getirilmek istenmemdeki maksat beni ordudan ayyrmak ise yaryndan tezi yok bütün vazifelerimden istifa ederek memleket dy?yna giderim. Bu mevki ancak senin olabilir. Ve senin cumhurba?kanly?yny bütün varly?ymla desteklemeye hazyrym ."

Ykinci cumhurba?kanly?y teklifi için de çok fazla beklemesi gerekmeyecektir Fevzi Çakmak `yn. Aralarynda Kazym Karabekir , Ali Fuat , Cafer Tayyar gibi silah arkada?laryyla Rauf ve Ali ?ükrü Bey gibi dönemin etkili ?ahsiyetlerinin de bulundu?u bir grup, Çakmak `y ziyaret ederek, Mustafa Kemal `in yerine geçmesini önerirler. Aslynda burada önerilen, ordu önderli?inde gerçekle?tirilecek bir darbeyle Mustafa Kemal `i devirmek ve yerine Çakmak `y geçirmektir. Çakmak , bu teklifi tereddütsüz reddeder ve teklifi getirenlere de bu tür hareketlerden uzak durmalaryny söyler:

"Hele ordunun politikaya kary?masyna hiçbir ?ekilde razy olamam. Ben bugün bu ordunun en sorumlu yerinde bulunuyorum. Teklifinizi kabul edecek olursam yaryn benim yerime geçecek olan bir pa?a da ordunun kendisine ba?ly oldu?una güvenerek beni devirir ve yerime geçer. Onu da çok geçmeden bir üçüncü pa?a taklit eder."

YNÖNÜ`YÜ BEN SEÇTYRDYM !..Üçüncü teklif ise Atatürk `ün öldü?ü gün gerçekle?ir. Atatürk `ün yakyn çaly?ma arkada?lary, Fevzi Çakmak ismi üzerinde birle?mi?lerdir. 10 Kasym ak?amy, Çakmak `yn kapysyny çalan Ali Sait Pa?a `dyr. Ali Sait Pa?a , "Gerek Meclis `te, gerekse orduda ço?unluk sizi Cumhurba?kany görmek istiyor. Beni de size bunun için gönderdiler`` diye ba?lar sözlerine. Çakmak , hukuki mevzuatyn müsait olmady?yny, mevzuat de?i?tirilmek istendi?i takdirde, ``Ordunun kuvvetine dayanarak anayasayy de?i?tirtmi?" durumuna dü?ece?ini söyleyerek geri çevirir teklifi. Kimi önerebilece?i sorusunu ise, "Bugünkü halde Mustafa Kemal Pa?a `nyn yerine geçmeye en layyk olan ?ahys Ysmet Pa?a `dyr" diye cevaplar.

Cumhurba?kanly?y seçiminden bir gün önce Fevzi Çakmak `yn kapysyny çalan ise bu kez Ba?bakan Celal Bayar `dyr. Çakmak , Bayar `a da bir kez daha en uygun ismin Ysmet Ynönü oldu?unu ifade eder: "?una inanyyorum ki, o syrada kendini ben desteklememi? olsaydym, Ysmet Pa?a `nyn Cumhurba?kany seçilmesine imkan yoktu. Milletvekillerinin ço?unlu?u ona Atatürk `ün artyk güvenmedi?i, kendisini istemedi?i ve i? ba?yndan bunun için uzakla?tyrmy? oldu?u bir kimse gözü ile bakyyorlardy. Ben ise o syralarda samimi olarak kendisinden memleket için büyük hizmetler bekliyordum."

En zor günlerinde kendisini yalnyz byrakmayan Fevzi Çakmak `a, Ysmet Pa?a `nyn "?ükranlaryny" gösterme biçimi biraz tuhaf olacaktyr nedense. Rivayetlere göre, Alman yanlysy oldu?u bahanesiyle ama ya? haddi gerekçesiyle 12 Ocak 1944`te emekliye sevkedilir Mare?al Çakmak . Bir sonraki a?ama daha rencide edicidir üstelik. 1945 yylynda, Harbiye `nin 100. kurulu? yyldönümü törenlerine, bütün emekli subaylar ça?ryldy?y halde en yüksek rütbeli emekli subay olan Fevzi Çakmak davet bile edilmez. Önce bir kasyt olmady?yny dü?ünür, ama ertesi gün gazeteleri görünce tuhafly?y farkeder. Çünkü, okuldan yeti?enler arasynda ady bile zikredilmemi?tir Harp Okulu Komutany tarafyndan. Muhtemelen bu tür kyrgynlyklar yüzünden, Ni?anta?y Sa?lyk Yurdu`nda ölüm dö?e?indeyken kendisini ziyarete gelen Cumhurba?kany Ysmet Ynönü `yü kabul etmez Fevzi Çakmak . Büyük Taarruz `un sava? planlaryny hazyrlayan bu ünlü komutan, o gönül kyrykly?yyla ölür... Mustafa Kemal ve Ysmet Pa?a `yy nasyl kurtardym.

" Mustafa Kemal Pa?a ordusunu byrakyp kaçmy?, hemen kur?una dizilmesi için emir verece?im."

Bu fikrin sahibi Enver Pa?a `dyr. Trablusgarp `tan beri biraz so?uktur Mustafa Kemal `e zaten. Yngilizler kar?ysynda Suriye cephesindeki bozgun, barda?y ta?yran son damla olacaktyr. Alman general Liman Von Sanders `le Mustafa Kemal geri çekilmek zorunda kalmy?lardyr çünkü. Araya Fevzi Çakmak girer: "Pa?am , gelen haberlere göre Mustafa Kemal Pa?a Alman Generali ile birlikte çekilmek zorunda kalmy?. E?er kendisini kur?una dizdirmeye kararly iseniz, ayny suçu i?leyen bütün Alman general ve subaylaryny da kur?una dizdirmeniz gerekir. "

Enver Pa?a bu açyklama üzerine kararyndan vazgeçer.

Fevzi Çakmak , Sakarya Sava?y syrasynda Ysmet Pa?a `nyn son derece hataly davrandy?yny anlattyktan sonra sözü ?uraya getiriyor: "Sonradan Büyük Millet Meclisi `nde yapylan bir konu?mada bu hataly davrany?laryndan dolayy Ysmet Pa?a `yy Yüce Divan `a vermeye, hatta idama mahkum ettirmeye kalky?tylar. Hemen müdahale ederek, bu karary benim de tesvip etti?imi, ayny cezanyn bana da verilmesi gerekti?ini söyledim. Böylece onu kötü bir akybetten kurtarmy? oldum..."

Türkiye `yi Sava?a ben sokmadym !..

Ykinci Cihan Sava?yna girmemizin tehlikesi atlatyldyktan ve bu sava?yn kaderi iyice belli olduktan sonra ben yava? yava? Ysmet Pa?a `nyn bana kar?y davrany?larynda bir so?ukluk sezinlemeye ba?lamy? bulunuyordum. Artyk bana, benim yardymyma ihtiyacy kalmamy?ty (...) Ama o, hakikati, bu i?te benim oynamy? oldu?um rolü pek güzel biliyordu. Y?te kendisine asyl rahatsyzlyk veren ?eyin de bu oldu?unu çok iyi anlyyordum. Kazanylmy? olan ba?aryda bir ikinci orta?a tahammülü yoktu.

2002-04-09 21:00:00 Hürriyet

_________________
ATA/TÜRK-ÇE ve TÜRK DYLY SEVDALISI
Kullanıcı kimliğini gösterCavit ALVER tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
ATA-TÜRKİYE
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 2 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2