Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
Gaddar Davut
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
Gaddar Davut

Maganda kelimesinin isim babasy olan Nuri Kurtcebe Türk çizgiroman tarihine Gaddar Davut ve Mokok isimli iki kahraman kazandyrmy? karikatüristimizdir. Kurtcebe 1949 yylynda Mu?la nyn Yata?an kazasynda do?du. Subay olan babasynyn pe?isyra çocuklu?u Yskilip, Hakkari, Rize,Turhal ve Denizli'de geçen Kurtcebe 1960 yylynda Ystanbul a geldi. Lise son synyfta babasyny kaybeden Kurtcebe'ye taçsyz rahmetli Metin Oktay e?itim masraflaryny ödeyerek babalyk yapty. 1970 yylynda Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin yüksek Resim bölümünü kazandy. Bir reklam ?irketinde Karikatürist Yalçyn Çetin'le beraber karton-film çizerken O?uz Aral'la tany?ty ve Tekin Aral ,O?uz Alpleçin, Mim Uykusuz ve Ferit Öngören'le beraber GIRGIR mizah dergisinin ilk çekirdek kadrosunda yer aldy.Gönlünde yatan aslan çizgi roman olan Kurtcebe, Gyrgyr'da ilk "Uyduruk Uzay Hikayeleri" ba?ly?y altynda kysa metrajly Bilim Kurgu çizgi romanlary üretmeye ba?lady. 1971'de Gyrgyr'da ünlü Gaddar Davut çizgi romanyny çizmeye ba?lady. Bu kahraman, orta ça?da ya?yyordu fakat farkly dönemlerde güncel olan ile paralel bir hayat sürdü hep.1986'da Hürriyet gazetesinde günlük ünlü Mokok karikatür tipini çizmeye ba?lady.1990 da Limon ve Dygyl mizah dergilerinde çizdi?i Bilim Kurgu öykülerinden olu?an ve "Ynsanyn bu e?siz gezegendeki serüvenini evrenin sonsuzlu?uyla bulu?turan boyut farky" adly özel çizgi-roman albümü yayymlandy.

Nuri Kurtcebe
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Stero Seyfi
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
Stero Seyfi

Bugün hayatta olmayan 2 karde?ten O?uz Aral Gyrgyr mizah dergisini yönetirken, di?eri Tekin Aral'da Fyrt mizah dergisini yönetiyordu...Gyrgyr yayynlandy?y dönemde dünyanyn 3 numaraly mizah dergisiydi ve büyük bir okuyucu kitlesi vardy. Gyrgyr'y özgün kylan en belirgin özelli?i sary-siyah tonlarda yayynlanmasy idi. Fyrt Dergisi ise renkli küçük boy basylyyordu. Fyrt dergisi de typky Gyrgyr gibi bir mizah okulu sayylabilir. Bugün; isimleri bilinen bir çok çizer, bu dergilerde yeti?mi?tir. Fyrt dergisinde de bir çok çizgi kahraman do?mu?tur ve bunlardan biri de Orhan Alev'in yazdy?y ?evket Yalaz'yn çizdi?i Stero Seyfi'dir.


?evket Yalaz
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Zihni Sinir
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder

Zihni Sinir, karikatürist Yrfan Sayar tarafyndan 1977 yylynda Gyrgyr dergisinde dünyaya gelen pratik zekâly, merakly ve mizahi bir bilim adamy karikatür karakterdir.
Yrfan Sayar, 1951Manisa do?umludur.Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü, Sahne ve Görüntü Sanatlary Yhtisas atölyesinden mezun oldu. Akedeminin ikinci synyfyndayken O?uz Aral’la tany?ty. Gyrgyr dergisinde profesyonel olarak karikatür çizmeye ba?lady. (5 Ocak 1975) Bu arada Porof Zihni Sinir tipini buldu.(30 Ocak 1977) 5 arkada?y ile birlikte Mikrop dergisini çykardy. Daha sonra Hybyr dergisi yönetiminde bulundu. Sarkis Paçacy ve Ergün Gündüz ‘le birlikte Hayal Mahsulleri Ofisi adyyla bir ?irket kurup RR Resimli Roman dergisini çykardy. Karikatür-heykel çaly?malarynda bulundu. Sonra yine arkada?laryyla birlikte çykardy?y HBR Maymun dergisi kurucu ve yöneticisi olarak çaly?ty. 100 orijinal karikatürden olu?an bir sergi açty. Arnavutköy’deki atolyesinde procelerin 3 boyutlularyny üretmeye ba?lady. www.zihnisinir.com sitesini yayyna açty. Vizontele filminin ba? karakterinin bisikleti, atölyesi ve çe?itli elektronik ve mekanik aletlerini hazyrlady. Çe?itli reklam filimlerine özel efektler ve çizgi filimler yapty. Porof.Zihni Sinir ve proceler kitaby Tubitak popüler bilim kitaplary serisinden yayynlandy. Arnavutköy’deki atölyesini Taksim de Lamartin caddesine ta?ydy. Atölye, ofis ve showroom’u olan yeni yerinde çaly?malaryna devam ediyor. ?u anda Bilim-Teknik dergisinde her ay Porof. Zihni Sinir’i çiziyor.
Yrfan Sayar
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Arap Kadri
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder

Arap Kadri, Tekin Aral'yn Fyrt dergisinde çizdi?i Tarzan adly çizgiromanda yeralan yardymcy karakterdir.
Tekin Aral bu çizgi karakteri Üsküdar'da ya?ayan, semtin kabadayysy ve byçkyny olan, ama haraç yemeyen, ba?kasynyn parasyny gaspetmeyen, kavgacy, deli dolu birisi olan Arap Ya?ar isimli bir müteahhitten esinlenerek buldu?unu belirtmi?tir.
Tekin Aral
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Ba?komser Nevzat
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder

Kahramanlary Ahmet Ümit'in yaratty?y Ba?komiser Nevzat ve yardymcysy Komiser Ali olan, usta çizer Ysmail Gülgeç'in çizgileriyle "Çiçekçinin Ölümü" adyyla kitap haline getirildi.

Ysmail Gülgeç ile yapylan söyle?iden:
Sizi karikatürlerinizle tanyyoruz, bir çizgi romana nasyl karar verdiniz?

- Meslek hayatymda birçok usta çizerden "Çizgi roman öldü, karikatür öldü" gibi laflar duydum. Oysa ?imdi görüyoruz ki artyk sinemalar çizgi romandan, animasyonlar karikatürden besleniyor. Bence her ?ey gibi çizgiroman da, karikatür de biçim de?i?tirerek sürüp gidecek. Etkisi katlanacak...

Sizi özellikle hayvanlar alemindeki muhte?em çizgilerinizle tanyyorken bu kez bir polisiyeyle kar?ymyzda bulduk. Polisiye merakynyz var myydy?

- Medyanyn benim gibi karikatüristlere ihtiyacy kalmayynca özüme döndüm. Kendimi oldum olasy karikatüristten çok çizgi romancy gibi gördüm zaten. Polisiye sevmeyen bir yazar çizer dü?ünemiyorum. Ahmet Ümit'in öykülerinden bir çizgi roman yapmayy dü?ündü?ünü bana Semih Poroy iletti.

Karakterleri olu?tururken sizi en çok ne zorlady? Hangi karakter?

- Bir çizgi romanda en önemli unsur tiplemedir. Özellikle ba?kasynyn yaratty?y bir tipi çizmek daha zordur. Ama Ahmet Ümit yaratty?y Ba?komiser Nevzat tipini ka?yda iyi dökmü?. Nevzat tipinde fazla zorlanmadyk ama önemli tiplerden birisi genç polis Ali tipinde sanyrym anla?amadyk. Ve yine sanyrym Ahmet Ümit, Suavi Süalp'in kalenderli?iyle "Gülgeç öyle çizmi?" dedi.

Ba?komiser Nevzat Kimdir?

Cinayet masasy amiri Nevzat, vaktinden önce çökmü? orta ya?ly, yalnyz ve bir anti-kahraman. Cinayetleri çözdü?ünde i?ini yapmy? olmanyn mutlulu?unu de?il, cinayetlerin ardyndaki insan hikayeleri ile yykylyyor. Kontes adyny verdi?i 58 model Chevrolet'i onu zaman zaman yary yolda byraksa da ondan vazgeçmiyor. Yardymcysy Komiser Ali'ye göre çok daha so?ukkanly. Aralaryndaki en büyük fark Ba?komiser Nevzat'yn umut etmeyi çoktan terk etmesi, Ali'nin ise hálá umutlarynyn olmasy.

Ysmail GÜLGEÇ
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Hyzly Gazeteci
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder

Çizgiroman sanatçysy ve yazar Necdet ?en Hyzly Gazeteci karakteriyle Türk çizgiroman tarihindeki yerini ?imdiden almy?tyr...

1956'da Giresun'da do?an ?en, 1975-1976 yyllarynda Gyrgyr'da ba?lady?y çizerli?e daha sonra gazetelerde günlük tefrikalar yazyp, çizerek devam etti.1979 yylynda Milliyet Çocuk dergisi için yazyp çizdi?i, ama 1980 yylynda Ses dergisinde yayynlanan 'Çulsuz Köyün Sultany, yine 1980 yylynda Hey dergisinin mizah eki Curcuna'da 10 hafta süreyle yayynlanan Bunalym Burhan ve Hyzly Gazeteci ?aban, 1983 yylynda Karagöz Ö?renci Ansiklopedisi'nde yayynlanan Karagöz'ün Maceralary bu dönemde yazdy?y ve çizdi?i bazy hikayelerdi.

Hyzly Gazeteci : En çok bilinen karakteri, çizgi dy?y, ele?tirici ve muhalif bir ki?ilik olan Hyzly Gazeteci'dir. Ylk olarak 1980 yyly sonunda Hey dergisinin mizah eki Curcuna'da görüldü. 1984 sonunda Cumhuriyet gazetesinde yeniden ba?layan hikayeleri daha sonra çe?itli albümlerde toplandy. 1992 yylynda Cumhuriyet gazetesinde geli?en olaylar nedeniyle tamamlanamadan yayyndan kaldyrylan öyküsünün ady ('my? gibi') daha sonra gündelik hayatta sykça kullanylan bir deyime dönü?tü.

1995 ve 1996 yyllarynda Hürriyet gazetesinde De?i?im Rüzgâry logosu altynda, önce Yeni Demokrasi Hareketi'ni, sonra yine eski göz a?rysy Hyzly Gazeteci'yi anlatan günlük sayfalar çizdi. Bu öykülerde syk syk kullanylan 'plaza medyasy' ve kö?enin ady olan 'De?i?im Rüzgâry' da zamanla deyimle?en kalyplar oldu. 1981'de Hyzly Gazeteci'nin iki kysa öyküsü albüm olarak basyldy. 1991 yylynda Remzi Kitabevi'nden iki albüm Kelo?lan ve Déja Vu çykty. 2002-2004 yyllary arasy tüm çaly?malaryny kapsayan 32 ciltlik bir Hyzly Gazeteci serisi yayymlandy.

Ayryca Yran, Pakistan, Hindistan ve Nepal'e yapty?y geziyi kaleme aldy?y Nereye? isimli kitaby da 2001 yylynda yayymlandy.
Necdet ?en
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Tombul Teyze
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder


Türk Çizgi roman kahramanlary arasynda "kadyn kahraman sayysy" bir elin parmaklaryny geçmez. Tonton Teyze Cemal Nadir döneminin usta çizerlerinden Ramiz'in [Gökçe] çizgileriyle hayat bulan ?i?man kadyn karakterdir. Tonton Teyze tek karelik karikatürler halinde çizilmi?tir.

Ramiz, ba?yapyty sayylabilecek olan dergisi Mizah'yn önsözünde mizah ve karikatür anlayy?yny ?öyle anlatyr:
Mizah, hakikate bir ne?'e projektörü dökmek hüneridir. Az sözle veya çizgi ile çok ?ey dü?ündürmek san'atydyr. Bu bakymdan güzel san'atlaryn en ince kollaryndan biri sayylmak lâzym gelir. Ve bu incecik kol, taaruza geçti?i zaman en kalyn bâzulary yenebilir. Kendisi kalynla?mak ?artyyle. Hem ?unu da iddia edebiliriz ki, tercümeye ve adapteye hiç muhtaç olmady?ymyz san'at ?ubelerinden biri budur. Çünkü onun kayna?y içimizdedir. Minyatürcülük, çinicilik, halycylyk gibi mizahyn da dehasy ?arklydyr. Hele Nasreddin Hoca'nyn, Karagöz'ün, Bekta?i'nin, Kavuklu'nun sözleri Türk halkyndaki mizah mizacynyn kuvvetini en güzel anlatyr.”

Ramiz Gökçe 1900 Ystanbul do?umlu. Be?ikta? Yttihat ve Terakki Mektebi’nde ve Ystanbul Ö?retmen Okulu’nda okudu. 1916’da karikatür çizmeye ba?lady. 1919’da Ortaköy Darüleytamy’na ve ?i?li Terakki Lisesi’ne resim ö?retmeni olarak atandy. Sanatçy, ülkemizde karikatürcülü?ü meslek edinmesiyle kendisinden sonraki ku?aklara büyük yol açty ve ülkemizde karikatürün yayylmasy için büyük çaba gösterdi. Akbaba, Aydede, Karikatür, Karagöz, Cumhuriyet, Tasvir dergi ve gazetelerinde uzun yyllar çaly?ty. Mizah adly dergisini 1949’da yayymlady. Ayryca Peri ve Salon dergilerini de yayynlayan Ramiz Gökçe, Ykinci Dünya Sava?y yyllarynda da Yeni Sabah gazetesinde günlük karikatürler çizdi. Tombul Teyze tipini karikatür ve mizah dergilerinde uzun yyllar i?ledi. Konferanslar verdi, toplu karikatür sergileri düzenledi, ki?isel sergiler açty. Kendi adyny ta?yyan karikatür albümü dy?ynda Tombul Teyze, Harp Karikatürleri, Yeni Zengin adly karikatür albümlerini yayymlady. Ramiz Gökçe 1953 yylynda aramyzdan ayryldy.
Ramiz Gökçe
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Muhlis Bey ve Çyrak Mirsat
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
Mithat-Mirsat

Latif Demirci; 1961 yylynda Ystanbul’da do?du. 1975 yylynda ilk karikatürü Gyrgyr dergisinde yayynlandy. 1978-1979 yyllarynda Mikrop dergisinde, sonraki on yyl boyunca Gyrgyr, Fyrt dergilerinde çaly?ty. 1989 yylynda çykan Hybyr dergisinin kurucularyndan olan Demirci, daha sonra çaly?malaryny kendi adlaryna çykardyklary HBR Maymun dergisinde sürdürdü.
Canavar Koyun Orhan, Muhlis Bey, Arap Kadri, Mithat-Mirsat ve Press Bey tiplerinin çizeri olan sanatçy, mizah dergilerinin yanysyra Yeni Gündem, Nokta, Panorama, Gazete Pazar, Söz gibi günlük gazete ve haftalyk siyasi dergilerde de çaly?ty.
90’ly yyllarda yurtiçinde iki, yurtdy?ynda üç (Hollanda, Fransa, Finlandiya) karikatür sergisi açan sanatçynyn kitap kapaklary, poster ve çizgi film çaly?malary oldu.
Bugüne kadar 11 karikatür albümü yayynlayan Demirci, çaly?malaryny Hürriyet gazetesinde sürdürüyor...


Latif Demirci
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Deli Güçük
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder

Aziz Tuna'nyn yazdy?y, Co?kun Kuzgun'un çizdi?i Deli Gücük, eski Türk masallaryndan esinlenerek yaratylmy? mistik bir karakter. Ynsan gibi konu?an yedi kargasyyla hemen her gitti?i yerde korku salan Deli Gücük, kendine özgü adalet anlayy?yyle 19. yüzyyl Osmanly ta?rasynda serüvenler ya?yyor.

Co?kun Kuzgun


En son Metin YILMAZ tarafından Prş Ksm08, 2007 08:56 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 22 Nis 2006
Bildiriler: 274
Şehir: Adana
Alıntıyla Cevap Gönder
Görülesi bir köşe oldu burası, kutlarım.

_________________
Ne yalnyzca gölge ne gölgesiz bir nesne
Kullanıcı kimliğini gösterkekmeg_er tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Bezgin Bekir
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder


1985 yylynda Limon dergisinde do?an Bezgin Bekir, Tuncay Akgün'ün çizgi karakteridir. Adyndan da anla?ylaca?y gibi tembelli?i ile tanynan Bezgin Bekir hayatyny oturdu?u yerden sürdürmektedir. Tuncay Akgün kahramanyny "Bir koltukta ba?layan hayaty, yine bir koltukta sürüyor" cümlesiyle özetliyor...1962 Ystanbul do?umlu Tuncay Akgün, karikatürist Ramize Erer'le evli.

Tuncay Akgün
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Çanakkale Destanyny Yazan Kahramanlar
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
Çanakkale Sava?y'nyn kahramanlary, çizgi roman oldu. On kitap halinde basylan dizi, yakyn dönem tarihi çizgi romanlar konusunda önemli bir bo?lu?u doldurmu? oldu...
Mavi Medya tarafyndan on kitap halinde basylan "Çanakkale Destany" adyndaki çizgi roman dizisi, gerçek öykülerden olu?uyor. Çanakkale Sava?y'nyn kahramanlary birer karakter olarak bu çizgi romanlarda canlanyyor. Kronolojik olarak syralanan bu kitaplar "Çanakkale Geçilmez", "Nusret Mayyn Gemisi", "Mesudiye Zyrhlysy", "Koca Seyit", "Yahya Çavu?", "Conkbayyry ?anly Direni?", "57. Alay", "Kazandy?ymyz An", "O Komutan Benim" ve "Aleko" adlaryny ta?yyor.

Bu çizgi roman dizisinin bir di?er özelli?i, Türkiye'de Japon çizgi tekni?i Anime- Manga ile yapylan ilk çizgi roman olmasy. Çizgi romanyn 23 ya?yndaki çizeri ?eref Manun, karakterler Japon çizgisine pek uymady?y için tekni?i biraz de?i?tirdi?ini, örne?in askerlerin elmacyk kemiklerini ve burunlaryny Japon kahramanlara göre daha keskin yapmak zorunda kaldy?yny söylüyor. Çünkü bu da Türk insanynyn özelli?i. Projenin fikir babasy Suat Turgut ise çocuklaryn artyk "Spiderman" veya "Batman" gibi sanal karakterlerle kendilerini özde?le?tirmeye ba?lamalaryndan rahatsyz oldu?u için bu kitaplary hazyrlamayy kendine bir görev bildi?ini anlatyyor. "Çanakkale Destany" adly çizgi roman dizisinde sava?yn tanynan kahramanlarynyn yany syra çok da bilinmeyen karakterler var. Bunlardan bazylary 1915'te Gelibolu'da Rumlar'yn ya?ady?y bir köyde fyryncy çyra?y olan Ali (Peyami Safa'nyn çocuk kahraman Aleko'su), Conkbayyry'ndaki çetin mücadelenin gizli kahramany Aste?men Mucip ve Yüzba?y Hakky.

Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Yeniçeri [Selma Tolon]
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
Osmanly Devleti'nde "Ordu" denilince ilk akla gelen "Yeniçeriler" Amerika'dade çizgi roman kahramany oldu. Fakat bu çizgi kahraman, erkek de?il bayan Yeniçeri!
Dünyaca ünlü çizgi roman yayynevi Marvel Comics'in yaratty?y Yeniçeri (Janissary) isimli kadyn kahraman, "irticaya kar?y" mücadele ediyor. Do?aüstü güçlere sahip Türk kahraman Yeniçeri'yi canlandyran Selma Tolon isimli doktor, irticacy general Anka Kazym'yn yapty?y darbeyi önlüyor.
Yeniçeri'nin yakla?yk 5 yyl önce çizilen öyküsü, ABD'nin; Türkiye, Balkanlar ve Ortado?u politikalarynyn izlerini ta?yyor.
Bu çizgi romanda Amerika'nyn Türkiye politikasyna paralel Büyük Ortado?u Projesinin ip uçlary var.
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Ademler Havvalar
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder


Ademler Havvalar karakterlerine çizgileriyle hayat veren Piyale Madra 1958 Ankara do?umludur. Madra, önce "Piknik" Bantlaryyla tanyndy. Piknik 1982'de Milliyet'te ba?lady. Ardyndan yakla?yk 10 yyl boyunca Cumhuriyet'te yayynlandy. 1992'de ise Türkçe ve Yngilizce olarak kitapla?ty.

Piyale Madra "Ademler ve Havvalar"yna ise 1994'te Yeni Yüzyyl gazetesinde ba?lady. Gazetenin 1998'de yayyn ya?amyna son vermesi ile Radikal'e geçen "Ademler ve Havvalar"yn ilk kitaby ayny yyl Yapy Kredi Yayynlary'ndan çykty. "Piknik"ler de "Ademler ve Havvalar"da çizgi film oldular. "Piknik"ler TRT1'de "Ademler ve Havvalar" NTV'de yayynlandy. Piknik yurtdy?yna da açyldy. Yayyn haklaryny Yspanyol Televizyonu "Canal Metro" satyn aldy.
Piyale Madra'nyn "Ademler ve Havvalar"y, insano?lunun temel sorunlarynyn, uygarlyk tarihinin her a?amasynda, belki farkly tarihsel dönemler ve farkly toplumsal ko?ullar nedeniyle farkly biçimlere bürünerek de olsa ayny sorunlar oldu?unu hatyrlatyr.
Piyale Madra
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Çoban Çantasy
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
SEZGYN BURAK Türk Çizgi Roman Tarihinin en önemli karakterlerinden biri olan TARKAN'yn çizeridir. Daha önce açty?ymyz ba?lykta Tarkan'y anlatmy?tyk...1978 yylynda kaybetti?imiz sanatçynyn Tarkan dy?ynda da çizgi roman kahramanlary vardyr. Ölmeden önce son çizdi?i karakter ÇOBAN ÇANTASI'dyr.
"Çoban Çantasy , ressam babasy ile ?ehirden çok uzakta, tabiatla ba?ba?a bir hayat süren genç bir kyzyn hikayesidir. Çevredeki canlylardan ba?ka arkada?y yokken bir gün kendi ya?yty genç bir Çoban ile tany?yr ve olaylar böylece geli?ir... ?imdi, ba?ta büyük ?ehir hayaty olmak üzere hiç tanymady?y dünyalary tanymaya ba?layacaktyr..."Çoban Çantasynyn "dostlarym dedi?i hayvanlaryn yer aldy?y karelerdeki canlylyk" Sezgin Burak'yn ustaly?ynyn bir ba?ka boyutunu olu?turuyor.

Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Çizgi Karakterler [Kahramanlar]
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
3. sayfa (Toplam 4 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2