Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
HEY TÜRKÇE GELYRSEN ÜÇ KERE VUR !..
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 02 Ekm 2006
Bildiriler: 165
Şehir: BANDIRMA / BALIKESYR
Alıntıyla Cevap Gönder
Hey Türkçe, gelirsen üç kere vur !..

Türkiye'de ilk ve orta ö?renim, gençleri ana dillerinden nefret ettiriyor. Bugün birço?u dilleriyle ilgilenmiyor; kendi jargonlaryyla yetiniyor.

Ya?y yolun yarysyny geçenler çok iyi anymsayacaklar, daha genç ise belki ?a?yracaklar; bir zamanlar Türkçe sözcükler de typky bizler gibi ikiye bölünmü?tü: Sa?cylar ve solcular.

'Yanyt' solcuydu, 'cevap' sa?cy. 'Örnek' neredeyse yargylanacakty 141-142'den. 'Mesela' ise, gericilikten hükümlüydü !

Elbette hakkyny yememek gerek; 'solcu' sözcükler masumdu, ta Atatürk'ten bu yana özle?menin ürünüydüler. Ötekilerin ise, bunlar kar?ysynda tüyleri diken diken oluyordu ve onlara yer açmak bir yana, onlary ihbar ediyorlardy !.. 12 Eylül gelip çatty?ynda, elbette affedilmeyecekti yeni sözcükler. TRT'den, okullardan, resmi kurulu?lardan süngü zoruyla kovuldular. Dünyada, dilini böylesi yanylsamalarla algylayan ba?ka ulus var mydyr, varsa ne sonuca ula?tylar bilmiyorum ama biz, en a?yr cezaya çarptyryldyk: dilimizi yitirmek ile....

Ylk ve orta ö?retimin en büyük ba?arylaryndan biri de herhalde ö?rencileri ana dillerinden nefret ettirmek olmu?tur. Öznelerin, tümleçlerin, zarflaryn, zamirlerin arasynda so?uk terler dökmeyen kaç ki?i vardyr synavlarda ?

Artyk, Türkçe konusu açyldy?ynda birçok genç "Oh my god, yine mi Türkçe?" diye kaçacak yer aryyor. Türkçe bir tabela, marka, dergi, kurum ady bulmak zaten artyk olanaksyz da; bir de üstüne, ?imdilerde 'x-q-w' harfleri, politik soslu bir sorun olarak uç vermeye ba?lady. Dilin ardyndan alfabe de gitti gider...

Sorunun oldu?u yerde, elbette çözüm arayanlar da vardyr. Dilbilimciler, ö?retmenler, yazarlar, kendini 'dilsever' olarak niteleyen herkes, görü? belirtiyor, yazylar, kitaplar yazyyor. Y?in tuhafy, dil üzerine kitaplar çoksatanlar listesinden eksik olmuyor ama sorun oldu?u gibi duruyor.

Gençler ise öylece bakyyorlar. Do?rusu, büyük ço?unlu?u pek de ilgilenmiyor; kendi jargonlary yetiyor onlara. "Bye bye, görü?ürüz"le, "Kendine iyi bak"la, cep mesajlarynda anlamakta güçlük çekti?imiz kysaltmalarla anla?yp gidiyorlar. Y?te Türkçe den nefret ettirdi?imiz gençlerimizin, bize 'nanik' yapan 'pop-Türkçe'lerinden örnekler:

Ynternet Türkçesi:

slm (merhaba)
asl? (ya?yn kaç? cinsiyetin ne? hangi kenttesin?)
f (kadyn)
m (erkek)
u? (Senin ya?yn, cinsiyetin, kentin?)
Lol (Kahkaha atyyorum)
(gülümsüyorum)
))) (çok sevinçliyim)
(üzgünüm, kyzgynym)
(göz kyrpmak)

Buyrun bir sohbete:1. ki?i: -slm

2. ki?i: -slm
1. ki?i : asl?
2. ki?i: 20/m/Yst
2. ki?i: u?
1. ki?i: 19/f/Ank
2. ki?i:
2. ki?i: i?/okul
1. ki?i: okul/üniv
1. ki?i: u?
2. ki?i: okul
1. ki?i: hymmm... bran??
2. ki?i: history... u?
1. ki?i: müh.
2. ki?i: (Bu konu?ma iki Türk arasynda geçmekte ve siz pek bir ?ey anlamasanyz da onlar bir güzel anla?my?lardyr 'teknolojik-Türkçe' ile)

Gençlerden inciler

dumur olmak: çok ?a?yrmak
ma?maya inmek: rezil olmak, utanmak
janjanly: gösteri?li
ciks: havaly, zengin çocuk
tikky: tek tip ya da markaly giyinmek
imdaty gelmek: bunalmak
bö olmak: sykylmak
kyro-tikky: tikky olmaya çaly?mak
oha olmak: ?a?yrmak
at hyrsyzy: çapkyn
kapak olmak: bozulmak, rezil olmak
ahtapot olmak: sarma? dola? olmak
sary bici: sahte sary?yn
cillop: yaky?ykly erkek
kytyr atmak: yalan söylemek
yykylmak: güzel giyinmek
kanka: dost

Karamano?lu Mehmet Bey, Türk Dili ile ilgili bir ferman yayynlamy?ty.
“?imden girü hiç kimse kapuda ve divanda ve mecalis ve seyranda TÜRKÎ dilinden gayri dil söylemeye”
Göreniniz, bileniniz, duyanynyz var my ?
Bu fermanyn günümüz Türkçesiyle ifadesi de ?öyledir;
“ Bu günden sonra divanda, dergahta, bergahta, mecliste, meydanda, Türkçe'den ba?ka dil konu?ulmayacak “ diyordu.
Hatyrlayanynyz var my ?
Fermana uyanynyz var my ?

Konfüçyüs'e sormu?lar "Bir memleketi yönetmeye ça?rylsaydynyz, yapaca?ynyz ilk i? ne olurdu?" diye... Büyük dü?ünür ?öyle cevap vermi?:
-Hiç ?üphesiz, dili gözden geçirmekle i?e ba?lardym. Dil kusurlu olursa, sözcükler dü?ünceyi iyi anlatamaz. Dü?ünce iyi anlatylmazsa, yapylmasy gereken ?eyler do?ru yapylamaz.Ödevler gere?i gibi yapylmazsa, töre ve kültür bozulur.Töre ve kültür bozulursa, adalet yanly? yola sapar. Adalet yoldan çykarsa, ?a?kynlyk içine dü?en halk ne yapaca?yny, i?in nereye varaca?yny bilemez. Y?te bunun içindir ki hiçbir ?ey dil kadar önemli de?ildir.

Kendimize bile yabancyla?tyk!..
Ynsan kendisiyle yabancyla?yr my? Tek kelimeyle evet. Hayatymyzyn her bölümü yabancyla?ma üzerine kurulu. Bilinçli-bilinçsiz olarak yava? yava? yabancy kelimeler, paralar, ?irketler, insanlar, kültürler ci?erimize kadar i?ledi. Buna dur demek bir yana, yabancyla?mak için yary?yyoruz. Ev, i?yeri, arkada? ve i? ortamlarynda kullanylan kelimeler ço?unlukla yabancy kökenli. Devletten aldy?ymyz Türk Lirasy'ny da beklemeden dolar, mark yapmyyor muyuz? Yani alnymyzyn teriyle kazandy?ymyz maa?lary da yabancyla?tyryyoruz.

Hayatymyza giren en önemli yabancy kelimelere ve Türkçe kar?ylyklaryna ?öyle bir bakalym:

Aktivite-Etkinlik,
Alternatif-Seçenek,
Faktör-Etken,
Jenerasyon-Nesil,
Kongre-Kurultay,
Koordinasyon-E?güdüm,
Stres-Gerginlik,
Organizasyon-Örgüt,
Parlamento-Meclis,
Potansiyel-Gizli Güç,
Problem-Sorun,
Randevu-Bulu?ma,
Slogan-Söylem,
Turizm-Gezim,
Defans-Savunma,
Deplasman-Dy? Saha,
Dedektör-Bulucu,
?arj-Yük,
Versiyon-Sürüm,
Reaksiyon-Tepkime,
Teorik-Kuramsal,
Teleskop-Irakgörür,
Statik-Dingin,
Maksimum-Doruk,
Elastik-Esnek,
Diyagram-Çizelge vs.vs...

Türkçe ve yabancy kelimelerin kar?yla?tyrmasyny siz yapyn. Bakyn hangisini daha çok günlük hayatta, spor, bilim ve teknolojide kullanyyorsunuz. Gerçekten de hayatymyzyn büyük bölümünde yabancy kelimeler kullanyyoruz. Bu toplum olarak nereye gitti?imizin açyk göstergesi de?il mi?

Dünyada bir toplumun yok olmasy için ba?kala?ymdan kolay bir yöntem yoktur. Dilini, dinini, parasyny kontrol et yeter(!) Ynsanyn kendi özünü, dilini, dinini ve tarihini bilmemesi kadar kötü bir ?ey olabilir mi? Ynsanyn kendi parasyny kullanmamasy, ona güvenmemesi kadar daha kötü bir ?ey olabilir mi? Devletin varly?y ve bütünlü?ü altynda, alnynyn akyyla devletten Türk Lirasy olarak aldy?y maa?y, hemen dövize yatyran zihniyete ne demeli? Okullarda yabancy dil e?itimi yapylsyn diye adeta kampanya ba?latylmasyna ne demeli? Yabancy dil ö?renmeyin demiyoruz. Yabancy dil gerekli, zorunluluk olmamaly ama Türkçe'nin iyi bilinmesi gerekir. Ynsanlar açacak olduklary i?yerine yabancy isim koyabilmek için mücadele ediyorlar. Yani anlayaca?ynyz her yerimiz yabancyla?ty. ?imdi hiç kimse çykyp da bana ekonomik ve sosyal nedenlerle güvensizlik gibi etkenler bizi bu hale getirdi demesin. Bu ülke hepimizin. Türkçesi, Türk Lirasy ve yerlisiyle. Herkes aynaya baksyn ve ?u soruyu kendine 'Biz nereye gidiyoruz, çocuklarymyzyn gelece?i ne olacak?' diye sorsun. Bu sorunun do?ru olarak cevabyny vermek istiyor, çocuklarynyzyn gelece?inin sa?lykly ve güvenli olmasyny hedefliyorsanyz, özünüze dönmekten ba?ka çareniz yok. Haberiniz olsun.

_________________
ATA/TÜRK-ÇE ve TÜRK DYLY SEVDALISI
Kullanıcı kimliğini gösterCavit ALVER tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
HEY TÜRKÇE GELİRSEN ÜÇ KERE VUR !..
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2