Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
Ö?RETMENLERYN Ö?RENCYLERE DAYAK ATMASI............!
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 28 Mar 2005
Bildiriler: 34
Şehir: adana
Alıntıyla Cevap Gönder
Biliyorum! ho? bir konu de?il, bu sabah ye?enlerimle kahvalty yaparken maalesef acy bir gerçe?i ö?rendim. Okulda arkada?larynyn bir tanesinin sürekli hyrpalandy?yny bu da yetmiyormu? gibi en son ö?retmeni tarafyndan yumruklandy?yny ö?rendim.

Bu sizce de korkunç bir olay de?il mi?

De?erli ö?retmenlerimize sesleniyorum! Bugünü olmayan çocu?un, yaryny olabilir mi? Bir ö?renci korku içinde ne kadar verimli, ne kadar çaly?kan olabilir ki…?

Rica ediyorum kendinizi o çocu?un ailesinin yerine koyun…….!

Siz o çocu?un ailesi olsaydynyz hiç bir ?ey yapmadan durabilir miydiniz? Gerçe?i söylemek gerekirse, beni kimse tutamazdy. Böyle bir ?eyin de ba?yma gelmesi için oturup bekleyecek de?ilim. Bu zihniyette olan herkese bir ders vermek gerekti?ini dü?ünüyor ve herkesi duyarly olmaya davet ediyorum.

Bir ö?retmenin kendinden zayyf zavally bir çocu?a dayak atmasy ça? dy?y bir davrany? olarak kabul ediyor ve kynyyorum. Nasyl olur da emin ellere teslim etti?imizi dü?ündü?ümüz, meslekleri gere?i sonsuz saygy duydu?umuz ö?retmenlerden bir tanesi böyle bir ?ey yapar…….!

Belki size fazla acymasyz gelece?im fakat ben böyle insanlaryn mesle?ine gereken saygyyy göstermedi?ini dü?ünüyor ve mesleklerinden men edilmelerini istiyorum.

Hiçbir insanyn hiçbir canlyya eziyet etmeye hakky yok……! Buna nasyl cesaret edebiliyor insanlar anlayamyyorum do?rusu…………!

Burada anlayamady?ym di?er bir olay ise ailenin tutumu, syrf ö?retmen müdürün yakyn arkada?y diye maalesef ?ikayette bulunmuyorlar. Bu nasyl bir anlayy?, kesinlikle anlamakta güçlük çekiyorum. Sizce çocuk kazara ölse, burada kim suçlu olacak? Dayak atty?y için ö?retmen mi? Daha önce tedbir almayyp ?ikayette bulunmayan aile mi?

Burada amacym birilerini suçlamak de?il,
Burada benim söylemek istedi?im tek ?ey i? i?ten geçmeden bu gibi olaylara bir son vermek.

Birlikten kuvvet do?army?. Bu dayak takymynyn az bir ço?unlu?u oldu?unu söylememe gerek var my bilmiyorum ama bizler ço?unluk olarak bu meseleyi halledebiliriz gibi geliyor. Yanylyyor muyum?

“Benim aklyma tek bir çözüm geliyor savcyly?a ?ikayet dilekçesi vermek”

Not: Mesle?ini büyük bir saygy ve sevgiyle yapan ba?ta kendi ö?retmenlerim olmak üzere tüm ö?retmenlerin ellerinden öpüyorum.

Saygylar………………!

_________________
Zafer ,'' Zafer Benimdir'' diyebilenindir.
Kullanıcı kimliğini gösterkader gaya tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 04 Ksm 2004
Bildiriler: 32
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Bir öğretmen olarak çok utandım. Böyle kişilerle aynı mesleği paylaşmak hiç hoş değil. Ama yine de tek taraflı yargılamaya karşıyım. Eğer gerçekten durum anlattığınız gibiyse gereken resmi işlerin yapılması taraftarıyım.
Kullanıcı kimliğini gösterSalih Yalcin tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
gençyazylym
Misafir

Alıntıyla Cevap Gönder
Bir ö?retmen adayy olarak gerçekten ben de çok üzüldüm ve utandym. Ama Salih Hocamyn dedi?i gibi olaya tek tarafly bakmamak gerekli.

Ben hayatymda hiç ilk okul ö?rencilerine ders anlatmadym. Sadece 1. synyfta okurken "Okul Deneyimi" isimli bir dersimiz vardy. Bu ders için her birimiz okulumuzun belirledi?i okullara gidip Türkçe ö?retmenlerinin gözetiminde derslere giriyor ve ders hakkynda rapor hazyrlyyorduk. Ama ben, bizden sorumlu Türkçe ö?retmeninden rica ederek, derslere tek ba?ymyza girmeyi istemi?tim. Yakla?yk 2 ay boyunca haftada bir gün derslere girdim. Görevim ders anlatmak de?ildi. Zaten bunu beceremezdim de. Amacym sadece synyfy sessiz tutabilmek yani synyfyn kontrolunü sa?layabilmekti. Ynanyn çok zor bir i?. Hatta hayatymda gördü?üm en zor i?. O küçük haylazlarla u?ra?mak beni çok yoruyordu. Sadece 2 ders saati yapmama ra?men sanki in?aatta çaly?my? gibi yoruluyordum. Birinci ayyn sonunda artyk çok yorulmu? ve ö?rencilere kyzmaya, yeri geldi?i zaman da azarlamaya ba?lamy?tym. Belki utanyrlar da bir daha yapmazlar diye dü?ünüyordum. Ama ne fayda utanmyyorlar daha da fazlala?tyrarak ?ymarmaya devam ediyorlardy. Ykinci ayyn sonunda bir derste -en son girdi?im ders- synyfyn kontrolunü iyice kaybetmi?tim. Synyfta ö?renciler ba?yryyor ve susun dememe ra?men beni dinlemiyorlardy. Sonunda dayanamadym ve patladym. Bir ö?rencinin kula?yny çok sert bir ?ekilde çektim (Ba?ka bir ?ey yapmadym, sadece kula?yny çektim.). Ama ö?renci hâlâ yüzüme bakarak gülüyordu. Ynanamamy?tym. Çocu?un kula?y parmaklarymyn arasynda ufanyrcasyna bükülüyordu ama o hâlâ suratyma pi?mi? kelle gibi gülüyordu. En sonunda kula?yny byraktym ve synyfyn hepsini güzel bir azarladym. Susturmayy ba?army?tym. Dersin sonuna kadar synyftan çyt bile çykmady. Ama bir daha derslere giremedim. Neden mi? Çocuklar o hafta -ben gittikten sonra- ders hocasyna beni ?ikayet etmi?ler. Very Happy Haftaya geldi?imde ders hocasy beni iyi bir azarlady. "Sen nasyl ö?rencileri döversin?" dedi. Ben de ö?retmene olaylary ayny size oldu?u gibi anlattym. Hoca bu sefer bana hak verdi ve bana "Ystersen derslere yine girebilirsin." dedi. Ama o günden sonra ben de pek heves kalmamy?ty ve gönüllü olarak derslere bir daha girmedim. Sad

Yukaryda yazdyklarymdan sakyn dayak yanlysy oldu?um çykartylmasyn. Dayak yanlysy de?ilim. Ben not defteri yanlysyyym. Smile Bu olaydan sonra olmasy gerekti?i gibi sorumlu ö?retmenimizle birlikte derslere girdim. Onun dersinde -benim dersimde ?ymarykly?yn âlâsyny yapan çocuklar- hiç ses çykartmadan oturuyorlardy. Üstelik sorumlu hocamyz bir bayandy. Genelde ö?renciler erkek ö?retmenlerden daha fazla korkarlar. Ama sorumlu ö?retmenimiz synyfa susun demeden susturuyordu. Hem de kimseyi azarlamyyor, kimsenin kula?yny çekmiyordu. O gün orada bir ?eyin farkyna vardym.

"Not defteri kimdeyse, komutan odur."
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Kader Hanym anlattyklarynyza inanamadym. Elbette gere?inin yapylmasy taraftaryyym. Ama bence de ö?retmenle konu?mayy denemenizde yarar var. Belki bir abarty söz konusu olabilir. Ö?renciler bunu hep yapyyor. Ynanyn pek çok ilginç olaylarla kar?yla?yyoruz.

Selçuk Bey, beni öylesine güldürdünüz ki anlatamam. Samimi itirafynyza kyzmak ne mümkün. O anda ya?adyklarynyzy sanki görmü? gibi oldum. Babam ilk okul ö?retmeni idi. Çocuklu?umda hatta gençlik yyllarymda bazen onunla derslere girerdim. Babamyn sabryna hayran olurdum.

?undan eminim ki en zor ve kutsal meslek ö?retmenlik, özellikle ilk okul ö?retmenli?i.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Ben de güzel bir anymy payla?mak istiyorum.

Almanya’da ö?renciler (her düzeyde) ö?retmenlerine soyadlary ile hitap ediyorlar. Böyle bir aly?kanlyk var. Örne?in ö?retmenin soyady “Anders” ise ö?renciler “Herr Anders” (“Sayyn Anders” gibi) diye seslenirler. Üstelik çok da samimi, bazen synyrlary a?yp saygysyzca ba?yryrlar. Disiplin, ö?retmene, büyü?e saygy diye gereksiz beklentilerle kafanyzy fazla me?gul etmeyin, bunlary unutun. Bütün bu olanlara ra?men ben bu söyleyi? tarzynyn bizim kültürümüze uymady?yny hatta çok yanly? oldu?unu, Türkiye’de böyle denmedi?ini, ö?retmene saygy icaby “ö?retmenim” denilmesi gerekti?ini anlatmaya çaly?yyorum. Bu açyklamalar sonucu az da olsa bir ?eyler verebildi?imiz ö?rencilerimiz biz Türk ö?retmenlere “ö?retmenim” demeyi benimsiyorlar. Üstelik bizimle konu?urlarken Alman ö?retmenlere göstermedikleri derecede saygy da gösteriyorlar. Dersine girmedi?imiz ö?renciler bile bize kar?y elinden geldi?ince saygyly davranmaya çaly?yyor. Buna da ?ükrediyoruz.

Bu durumu fark eden bir Alman arkada?, bir ö?renciye (9. synyf ö?rencisi) “Sizin Herr Melan’a söyledi?iniz ne demek?” diye sormu?. Ö?renci, “ö?retmen” ve “ö?retmenim” sözcüklerini, sadece “ö?retmen” denmedi?ini, bunlaryn anlamyny açyklamaya çaly?my?. Hatta “ö?retmenim” demenin yeri gelince bir baba, amca, dayy, anne, karde? gibi candan ve yakyn oldu?unu, bunun sycakly?yny vurgulayarak “Biz ö?retmenimizi bir baba gibi severiz o da bizi çocuklary gibi sever, bu nedenle o bize kyzsa bile biz ona saygysyzlyk yapmayyz, çünkü babalar çocuklarynyn kötülü?ünü istemez. Ba?yryr, kyzarsa bir bildi?i ve hakly oldu?u bir ?ey vardyr.” demi?.

Bu arkada? bir gün yanyma geldi. Türkçe olarak “ö?retmenim” dedi. Ynanamadym. Almanca “buyrun” dedim. Yine “ö?retmenim” dedi. Bir Almanyn Türkçe “ö?retmenim” diye hitap etmesi çok ilginçti. Aramyzda konu?maya ba?ladyk. Neden bana bu ?ekilde hitap etti?ini sordum. Bana, bu sözcü?ün sizin için önemi çok büyük de?il mi?” dedi. “Evet, ama siz nereden biliyorsunuz?” dedim. Y?te o zaman bana o ö?rencimle arasynda geçenleri anlatty. Bunlaryn do?ru olup olmady?yny tekrar sordu. Do?ruladym. Hatta “Eti senin kemi?i benim.” sözümüzü de anlatmaya çaly?tym. Ama çok zordu. Bizce çok do?al olan ?eyler de?i?ik kültürler için inanylmaz olabiliyor. Örne?in bir Almana, yeni aldy?y bir ?ey için “Güle güle kullan.” diyemezsiniz. Yemekten sonra “Elinize sa?lyk, çok güzeldi.” diyemezsiniz. Bunu Almanca anlatmak imkânsyz gibidir.

Aradan epey bir süre geçti. Okulumuzun müdür yardymcysy emekliye ayrylyyordu. Onu okulda sevmeyen, saymayan yoktu. Hem yönetici hem de ö?retmen olarak çok iyi bir ki?iydi. Veda gecesi düzenlendi. O gece herkes o ki?i hakkynda bir ?eyler anlatyyor, payla?ylan uzun yyllaryn anylary canlandyrylyyordu. Y?te ne olduysa o anda oldu. Biraz önce kendisinden söz etti?im arkada? konu?maya ba?lady. Herkes merakla onu dinliyordu. Müdür yardymcysy hakkynda epey güzel ?eyler söyledikten sonra “Lütfen ?imdi söyleyeceklerimi çok dikkatli dinleyiniz!” dedi.
Herkes büyük bir merakla onu dinlemeye ba?lady. Ne anlatty biliyor musunuz? Yukaryda anlatty?ym, Türk ö?renciyle arasynda geçenleri anlatty. Hem de aynen. Sözlerini bitirirken de “?imdi ben aramyzdan ayrylan arkada?ymyza “güle güle Herr Günter” demeyece?im. Ona diyece?im ki: (Türkçe olarak) “Güle güle ö?retmenim"

Salonda çok büyük bir alky? koptu. Gözlerim dolmu?tu. Yanymdaki Türk ö?retmen arkada?ym ile birbirimize bakyp kaldyk. Onun da gözleri dolmu?tu. Bu gururu ya?amy? olmak dünyalara bedeldi. O günden sonra pek çok Alman arkada?ym bana (Türkçe olarak) “ö?retmenim" diye hitap etmeye ba?lady.

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
gençyazylym
Misafir

Alıntıyla Cevap Gönder
Tahsin Hocam, gerçekten benim de gözlerim doldu. Çok güzel bir anı. Sanırım "Öğretmenim" sözcüğü sizin için artık iki katı değerli. Smile

Bu Almanları anlamıyorum. "Öğretmenim" sözcüğünü bilmemeleri çok ilginç. Bir öğrencinin öğretmenine sanki aynı yaştalarmış gibi "Sayın Melan" diye seslenmesi daha da ilginç. Sanırım Almanlarda bu meslek kutsal değil. Rolling Eyes Rolling Eyes
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 28 Mar 2005
Bildiriler: 34
Şehir: adana
Alıntıyla Cevap Gönder
Salih Bey, tek taraflı olmadığına kesinlikle emin olabilirsiniz.
Biliyorum mesleğiniz gereği tarafsız kalmak biraz zor. Her meslekte iyi ve kötü mutlaka vardır. Sizlerin mesleğiniz gereği duygusal davrandığını düşünüyor ve sebep ne olursa olsun bir öğretmenin öğrencisine dayak atmasını yanlış buluyorum.(istisnaların dışında tabi)
Dolayısıyla bu insanın hiçbir haklı yanı olabileceğini düşünmüyorum. Ön yargılı davranmamak adına da ilk fırsatta öğretmeni ziyarete gideceğim. Saygılar.

_________________
Zafer ,'' Zafer Benimdir'' diyebilenindir.
Kullanıcı kimliğini gösterkader gaya tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
..
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 20 Nis 2005
Bildiriler: 18
Alıntıyla Cevap Gönder
Ben de bir öğretmen adayıyım.Bu sene birinci sınıfım.İlköğretim okullarında 6.-7.-8. sınıf derslerine giriyoruz.Ders anlatmıyoruz.Sadece öğretmenin,öğrencilerin davranışlarını,ders işleyişini vb. inceliyoruz.İki kere tanık olduğum ve çok üzüldüğüm anlar oldu.Altıncı sınıftan iki öğrenci ayrı zamanlar da öğretmeninden dayak yediler.Üstelik bir tanesi kızdı.Elbette erkek olması da dayağın olabilirliğini göstermiyor.Fakat bir kızın kafasına vurulması beni daha da şaşırttı.Öğretmenimiz erkek.Ders anında sorduğu sorulara doğru yanıt alamayınca çok sinirleniyor.Bağırıyor.Hoşgörüsü hiç yok.Erkek öğrencinin başına derste konuştuğu için (bir kerecik konuştu) kaç defa vurdu.Hem de hiçte yavaş değildi.Kız öğrencinin de,öğretmen sınıfa gelirken onu kapıdan gözetlediği için vurdu.İçeride biz de vardık.Bizim önümüzde azarlandıkları için çok utandılar.Gururları kırıldı.Ben onlardan daha çok utandım.Başımı öne eğdim.Onlara bakmadım utanmasınlar diye.Ama içime oturdu.Ben çok iyi bir öğretmen olucam.
Kullanıcı kimliğini gösterkaplansutu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Embarassed
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 28 Mar 2005
Bildiriler: 26
Şehir: Elazy?
Alıntıyla Cevap Gönder
Öğretmen anadır.. Ellerinde nesiller can bulur.. Öğretmenlik kutsaldır.. Yazık bunu bilmeyen öğretmen bozuntularına. Saygıyı dayakla temin etmek yalnızca ahırda mümkündür. Ayrıca saygı istenilmez hak edilir. Bende bir öğretmen adayıyım. Ve bunu kabullenemiyorum.. Evil or Very Mad Evil or Very Mad

_________________
"MEVZU BAHYS VATAN YSE GERYSY TEFERRUATTIR.."
Kullanıcı kimliğini gösterVeysel Karaca tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
neden dayak
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 24 Şub 2005
Bildiriler: 12
Alıntıyla Cevap Gönder
Arkada?lar bu dayak konusu ilk anda hepimizin tepkisini çekiyor ama i?in prati?i hiç de öyle de?il.
Bundan yyllar önce ilk göreve ba?lady?ymda dayak atan,eli sopaly ö?retmenlerle kahramanca(!)tarty?yp,bir süre sonra onlardan özür dilemek zorunda kaldy?ymy hatyrlyyorum da , böyle daya?y dünyanyn en inanylmaz,en çirkin olayy gibi gösteren arkada?lara ve basyn mensuplaryna byyyk altyndan gülüyorum.
Milli E?itim sistemimizin akyllara ziyan uygulamalary ö?renciyi öylesine ba?ybo?lu?a,bedavacyly?a ve ?ymarykly?a yöneltmi?tir ki ö?retmen artyk ö?renci kar?ysynda kendini müdafaa edemez duruma gelmi?tir.Kimse bu gerçe?i görmüyor ya da henüz kar?yla?mady?y için bilmiyor.
Kysacasy dayaktan önce masaya yatyrylmasy gereken iç yaralayycy ba?ka konular var bence:Gençlerimize daya?y gerektirmeyecek bir ahlak,anlayy? ve toplumsal kültür olu?turabilmi? miyiz acaba?
Kullanıcı kimliğini gösterdilbaz tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 28 Mar 2005
Bildiriler: 34
Şehir: adana
Alıntıyla Cevap Gönder
Günümüz de halen dayak atylyyorsa olu?turamady?ymyz kesin. Fakat dayak hiç bir ?eyin çözümü olamaz! Bu konuda ö?retmenler bazy çaly?malar yapa bilirler diye dü?ünüyorum.

Örne?in: Disiplin kurulu tüm okullar da olan bir ?ey öyle de?il mi? Neden dayak yerine bu sistem daha ciddi ele alynmyyor anlayamyyorum! Okuldan atylmayy hiçbir ö?renci göze alamaz; bunu göze alamayan ö?renci de hata yapma olasyly?yny en aza indirir. Bu sebepten dolayy da disiplin en güzel çözüm olarak kar?ymyza çykyyor sanyrym.

_________________
Zafer ,'' Zafer Benimdir'' diyebilenindir.
Kullanıcı kimliğini gösterkader gaya tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
gençyazylym
Misafir

Alıntıyla Cevap Gönder
Alıntı:
Örne?in: Disiplin kurulu tüm okullar da olan bir ?ey öyle de?il mi? Neden dayak yerine bu sistem daha ciddi ele alynmyyor anlayamyyorum! Okuldan atylmayy hiçbir ö?renci göze alamaz; bunu göze alamayan ö?renci de hata yapma olasyly?yny en aza indirir. Bu sebepten dolayy da disiplin en güzel çözüm olarak kar?ymyza çykyyor sanyrym.


Merhabalar,

Ben lisede okurken biraz ?ymaryk, haylaz bir ö?renciydim. Defalarca disipline gitmek zorunda kaldym. Bu gidi?lerimin ço?unda suçlarym büyüktü. En küçü?ü için bile okuldan 5 gün uzakla?tyrylmam gerekiyordu. Zaten disiplin kurulundaki en küçük ceza kynama, sonra 3 gün uzakla?tyrma, sonra 5 gün uzakla?tyrma, sonra da okuldan atylma diye syralanabilir. Bu syralama yanly? olabilir fakat benim gördüklerim bunlardy. Neyse, ?imdi benim defalarca kynamam var. Ama bu cezalar için kynama hafifletilmi? bir ceza. Aslynda 3 veya 5 gün okuldan uzakla?tyrylmam gerekiyordu. Fakat okuldan 1 gün dahi uzakla?tyrylyrsam memuriyet hayatym sona eriyor. Yani burada bana uzakla?tyrma verecek ö?retmen için zor bir karar. Bu bir ki?inin hayatyny yakmak demek. Zaten 15 senelik ö?rencilik hayatymda sadece 3-4 ki?inin okuldan uzakla?tyrma aldy?yny gördüm. Onlar da ahlak suçlary i?ledikleri için almy?lar.

?imdi asyl önemli olan bu cezayy ö?renci istiyor mu? Ben bu kynama cezalaryny alyrken sadece kynama almadym. Yanynda bir de dayak vardy. Dayak + Kynama = 3-5 gün uzakla?tyrma. Yani dayak ve kynama kar?yly?ynda okuldan uzakla?tyrmaktan kurtuluyordum. Bakyn kurtulmak diyorum. Çünkü bu bence kurtulmak. Uzakla?tyrma çok a?yr bir ceza, sicilden silinmiyor ama kynama dönem sonunda siliniyor.

Y?te size bir ö?renci manty?y ve onun olaylara baky?y. Bundan sonraki dü?üncelerinizde bunlary da dikkate alyn. Hangi ö?renciye 3 gün uzakla?tyrma my, Yoksa dayak my? diye sorsanyz, her ö?renci dayak diyecektir. (Yani geneli, çünkü uzakla?tyma cezasy çok a?yr.) Bence bu ceza sistemini tekrar düzenleyip, daha mantykly ve i?ler hâle getirmeli. Cezalaryn sonuçlary bu ?ekilde insanyn hayatyny etkilememeli. Cezanyn sonucu büyük olunca, cezayy veren için de zor oluyor.

Örne?in; Burada sigara içmenin cezasy 487 .... Milyon / YTL'dir. Bu ceza Türkiye'de bildi?im kadaryyla 5 senedir var. Kaç ki?inin bu cezayy ödedi?ini çok merak ediyorum.

Saygylar.
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
E?itimde bir zamanlar "eti senin , kemi?i benim dönemi" vardy. ?imdi söz konusu de?il ama dayak olayy devam ediyor...Bugün televizyonda haberleri izlerken ö?retmenleri tarafyndan dövülerek hastanelik edilen 5 Ylkö?retim ö?rencisinin peri?an hallerini görünce bir e?itimci olarak çok üzüldüm. Üzüntümü daha da artyran bu çocuklaryn devlet korumasyndaki kimsesizler çocuklar olu?uydu...
Çocuklara dayak atan bir bayan ö?retmendi ve kendisine
-Ö?retmenim çocuklary neden demirle dövdünüz? Sorusuna verdi?i cevap ?a?yrtycyydy...
- Demirle de?il , elimle dövdüm!
Benim ö?retmenlerim eli öpülesi insanlardy. Bu ö?retmenin "eli için" yorum yapmayaca?ym....
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 16 Nis 2007
Bildiriler: 40
Alıntıyla Cevap Gönder
Yorum yazanlar hep ö?retmen , ben ö?renci olarak yazayym.
Bu i?lerin içinde (okulda ) oldu?um için görüyorum. Tip tip ö?renciler var ve bunlaryn hepsi de helal süt emmi? de?il.
Ö?retmene küfür edeninden tut taciz edenine kadar yemedikleri halt yok nerdeyse...
?imdi her ?ey konu?ularak çözülemiyor ne yazyk ki ? Yeri geldi?inde sopaya ihtiyaç duyabiliyor hoca !

Ö?üt ile uslanmayany etmeli tektir, tektir ile uslanmayanyn hakky kötektir.
Kullanıcı kimliğini gösterAli Uluç tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Bilindiği gibi öğretmenin vazifesi öğretmek ve eğitmektir. Bu görevi kendi isteğiyle üstlenmiştir. Ben kendi öğrencilik yıllarımdan örnekleyecek olursam; hiç döğmediği halde son derece saygı duyduğumuz öğretmenlerimiz vardı. Bu saygıyı tutarlılığı, sevecenliği ve babacanlığıyla sağlamaktaydı/lar. Kendilerini hâlâ saygı ile yâd ediyorum. Bunun yanında çok sert hatta döğen öğretmenler ise üzerimde olumsuz izlenimden başka birşey bırakmamıştır. Öğretmenlik görevi hep kutsiyetle özdeşleştirilmektedir. Bu ancak görevi layıkı ile yapabilmekle mümkündür. Öğretmenliğe yaraşır şekilde hareket etmekle de mükelleftirler. Bu görev gönül işidir. Görev sadece okul saatleri ile sınırlı olmamalıdır. Öğrenci karşısında itibarını koruyamayan öğretmen ne yazık ki itaat ettirme gücünü dayakla temin etmeye çalışmaktadır.
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENCİLERE DAYAK ATMASI............!
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 2 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2