Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder

MORTGAGE için Öneriler
EV EDİNDİRME
33%
 33%  [ 20 ]
EV EDİNİM
28%
 28%  [ 17 ]
TUTULU SATIŞ
28%
 28%  [ 17 ]
ödemeli konutlar
10%
 10%  [ 6 ]
banka kredili ev alma
0%
 0%  [ 0 ]
Toplam Oylar : 60

edinim 'leniyoruz
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 14 Şub 2005
Bildiriler: 26
Alıntıyla Cevap Gönder
De?erli Dilseverler

Özellikle sözcük üretirken arkada?larymyzyn çok özel ve güzel dü?ünceler ile yazdyklary bazy sözcükler beni ümitsizli?e itiyor.
Sözcüklerin seçiminde 'halk dilinden gelenlere de?er veriniz.
Bana edinimli, gidinimli güncel ya?amda kullanylan sözcük bulabileceksiniz ?

Önerilerinizi ölçüp,biçmeden yazmayynyz. Bu konuda biz de dilimize zarar verdi?imizi dü?ünmek acaba yanly? my olur.
Hele bu tezlerin ardyndan dil dü?manlarynyn üretti?i uydurmacalar ile yenigökkonuksalavratly sözcüklerin türemesine çanak tutmu? olmuyor muyuz ?

Selam, sevgi ve saygy ile...
Kullanıcı kimliğini gösterRecep tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Ekm 2004
Bildiriler: 11
Alıntıyla Cevap Gönder
T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI
Terim Bilim ve Uygulama Kolu


Sayı : B.02.0.TDK.1005-430/---------------------- 9 Kasım 2005
Konu : "Mortgage" sözü

Sayın Tahsin MELAN


İlgi: 17 Ekim 2005 günlü yazınız.

Mortgage sözü, mort (L. mortuus); ölü, ölme, ölüm ve gage; tutu, rehin, teminat, kefalet; rehin bırakma, güvence verme, kefil olma; bahse girme; tehlikeye atma; meydan okuma sözlerinden oluşan bir birleşik kelime olup "1. Tutu, rehin, ipotek, 2. Tutu belgesi, ipotek senedi, 3. Rehin bırakma, ipotek etme, 4. Zorunlulukta bırakma, 5. Tehlikeye atma." anlamlarını içermektedir. Bu sözün, dilimizde, "tutu, ipotek, rehin" anlamında kullanılmaya başlandığı göz önüne alınarak Kurumumuz tarafından mortgage için tutu ve mortgage sistemi için tutulu satış karşılıkları önerilmiş ve bu karşılık aynı günlerde yapılan bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmuştur. Ayrıca bu söz, Kurumumuz tarafından hazırlanan Güncel Türkçe Sözlük'e de alınarak bakınız ibaresi ile dilimizde kullanılan biçime yönlendirilmiş, sözün asıl anlamı da yönlendirilen madde başında (tutulu satış) verilmiştir. Böylelikle, sözün dilimize uygun olan biçiminin yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.

Bilgilerinize sunar, dilimize gösterdiğiniz ilgi ve duyarlılığa teşekkür ederim.

Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN

Türk Dil Kurumu Başkanı
Kullanıcı kimliğini gösterTDK tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Alıntı:

Devlet Bakany ve Ba?bakan Yardymcysy Abdüllatif ?ener, bundan sonra ‘mortgage' yerine 'uzun dönemli konut edinme sistemi' ifadesini kullanmaya çaly?aca?yny açyklady.

Ystanbul Ticaret Üniversitesi'ndeki sempozyumda konu?tuktan sonra basyn mensuplarynyn sorularyny cevaplayan ?ener, yeni sisteme dünyada mortgage denildi?ini, ancak Türk Dil Kurumu ba?kanynyn bir yazy göndererek mortgage kar?yly?ynyn Türkçe kar?yly?ynyn ‘tutulu saty?' olarak belirlendi?ini, bu ifadenin kullanylmasynyn faydaly olaca?yny söyledi?ini kaydetti. ?ener, "Bugün (dün) burada Y?letme Fakültesi Dekany Prof. Dr. Ahmet Özok bir öneride bulundu; “mortgage demeyelim, ‘uzun dönemli konut edinme sistemi' yani, UDKE diyelim” dedi. Ben bu isimlendirme tutabilir diye dü?ünüyorum. En azyndan benim kula?yma ho? geldi. Bundan sonra ‘uzun dönemli konut edinme sistemi' ifadesini kullanmaya çaly?aca?ym. Bunun tutup tutmayaca?y basyn ve kamuoyunun katkysy ile olu?abilecek bir ?eydir." diye konu?tu. TBMM'ye gönderilen yasa tasarysynyn Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul'da görü?ülece?ini ve 2006 yylynyn ilk aylarynda yasala?manyn tamamlanaca?yny bildiren ?ener, daha sonra ikincil mevzuat çaly?malary ve idari bazy düzenlemeler yapylaca?yny ifade ederek, "Önümüzde fazla bir zaman yok. 2006 yyly içerisinde uzun dönemli konut edinme sistemine geçi? yapabilecek durumdayyz." ?eklinde konu?tu. Uzun dönemli konut edinme sistemiyle birlikte konut talebinin artaca?yny vurgulayan ?ener'e göre, uzun vadede konut arzy da artacak. Kysa vadede konut talebi üzerindeki basky ile arty? daha belirgin olabilir. Bunu gidermek için yasa tasarysyna proje, in?aat halindeki konutlaryn da sistemden yararlanmasyyla ilgili maddeler konuldu. Bunun olumlu etki yapaca?yny belirten ?ener, "Yeni sistemde ikincil piyasalar olu?aca?y için bankalar daha dü?ük faizlerle daha uzun vadede kredi verebileceklerdir." dedi. Ymar planlaryna aykyry, iskan raporu almamy? binalar veya bu konumda olmayan yapylaryn sistemden yararlanamayaca?yny anlatan Ba?bakan Yardymcysy, bu sistemle birlikte ?ehirlerin de güzelle?ece?ini, konut yönetmeliklerine, dayanyklylyk standartlaryna uygun konutlar yapylaca?yny dile getirdi.


Sayyn ?ENER, "uzun dönemli konut edinme sistemi" söyleminize evet, ama UDKE ya da UDKES gibi Yngilizce sözcük türetme biçimi benzeri söyleme hayyr diyorum. Yine de siz bilirsiniz demeyece?im. Bilenlere sormanyzy ve aldy?ynyz yanytlara da kulak vermenizi öneriyorum. Y?letme Fakültesi Dekany sanyrym ?aka yapmy?, birilerini i?letmi? olmaly. Önerilen UDKE kysalmasy Türkçe sözcükler arasynda syrytmanyn ötesinde yer bulamayacaktyr. Bu tür türetmelere gerek yoktur. Dilimizin i?lekli?ini bilmeyen mi var? Böylesi bir yapyya sahip olan bir dilde acizane bir tutumla ilk harfler uygulamasynyn bu dile katky sa?lamayaca?y gibi aksine kötü bir gelene?in yolunu açma adyna da sakyncaly olaca?y kesindir. Siz kimsenin cany yanmayacak ?ekilde ady geçen sistemi uygulayyn. Byrakyn sözcükleri de uzmanlary arasyn, üretsin. Kimseleri i?letmeden. Buna ra?men MORDGAGE sözcü?ünü kullanmama konusundaki güzel yakla?ymynyzdan ve dilimize gösterdi?iniz özenden dolayy sizi kutluyorum.

Dilimizin güzelliklerini sergileyememekten aciz ki?ilerin uygulayaca?y bu tür sözcük arama giri?imleri ve buna destek verenler ancak i?letilmi? ki?ilerdir. Bu ki?ilere birazcyk dilbilim, Türkçe sözcük türetimi hakkynda bilgi edinmelerini öneriyorum. Ya da lütfen gölge etmeyin...

Saygylarymla

Tahsin Melan

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 04 Tem 2005
Bildiriler: 39
Alıntıyla Cevap Gönder
"Mortgage yerine UDKE"

Devlet Bakany ve Ba?bakan Yardymcysy Abdüllatif ?ener, bundan sonra ''mortgage'' yerine ''uzun dönemli konut edinme sistemi'' ifadesini kullanmaya çaly?aca?yny bildirdi.

http://arsiv.sabah.com.tr/2005/11/25/eko92.html

Tahsin Bey bu öneriyide sormacaya ekleyebilir miyiz? diyecektim demiyeyim.
Kullanıcı kimliğini gösterBen koyun muyum? tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Neden olmasyn sayyn Ben koyun muyum?? Görü?lerinizi ve önerilerinizi bildi?iniz do?rularca elbette yansytacaksynyz. E?er bu öneri sizce uygunsa desteklemeniz en do?al hakkynyzdyr. Ama unutmamak gerekir ki savunduklarymyz kim tarafyndan söylendi?inden ziyade uygunlu?u açysyndan önem ta?ymalydyr. Kalycy olan ki?iler de?il sözcüklerdir, dildir.

Ben kendi dü?üncelerimi aktardym. Bu beni ba?lar. E?er bu görü?ü ve öneriyi be?enenler varsa ve isterlerse neden olmasyn?

Saygylarymla

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
selam
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 21 Ekm 2005
Bildiriler: 24
Şehir: sakarya
Alıntıyla Cevap Gönder
Ben EVEDİNİM derim.Sonucunu merakla bekleyeceğim.
Kullanıcı kimliğini göstersonmevsimguz tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 04 Ekm 2004
Bildiriler: 109
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
Bana öyle geliyor ki morgage sözcüğünden pek kurtuluş umudu yok gibi. Özellikle devlet adamlarının birlikte olması, özellikle TDK'nin önerdiği bir sözcük varken yeni arayışa -üstelik saçmalayarak- kalkışması ortamı bulandırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Oysa hepsi aynı sözcükte (ki burada da aynı sonuç çıkmıştı) birleşse kısa sürede bu iş çözülmüş olurdu.

Şimdi bu karışıklıktan en kârlı çıkan istenmediği halde inatla ortalarda dolaşmaya devam eden MORDGAGE sözcüğü olmuştur. Umarım yaşadığı sürece kimsenin bir yerlerini MORartmaz.

Halk arasında bu sözün MORGIÇ olarak söylendiğini, hatta bu sistemi beğenmeyenlerin "Adında meymenet yok." diyerek"Oramı buramı morarttırmaya hiç niyetim yok." dediklerine şahit oldum.

Ne diyelim hayırlısı. En azından üstümüze düşeni yaptığımıza inanıyorum. Keşke herkes en az buradakiler gibi olaya el atıp sahiplenseler.

Saygılarımla
Kullanıcı kimliğini gösterİ. Özsoy tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 104
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayın ÖZSOY korkulan gerçeği dile getirdiğinizi düşünüyorum. Sözlerini üzülerek onaylıyorum.Üstelik bu MOR-GIÇ şeklinde gülüşerek söylenenlere ben de şahit oldum.
Kullanıcı kimliğini gösterH. Ergenç tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayın DilSevdalıları,

Aklıma geldi hani, gizleme, sözleme, közleme (daha bir çok örnek verilebilinir) gibi köklere 'lemek' takısından bir iş, bir edim yapıyorsak, bu mortgagemidir nedir bana ölümü hatırlatan o çirkin sözcüğün karşılığına 'K' harfini düşürerek Ev sahibi etme anlamında 'EVLEME' sözcüğünü belki önerebiliriz. Bunun Dil kurallarımıza uygunluğunu yine gönüldaşlarımız açıklayacaklardır sanırım.

Saygılarımla.


En son Ertuğrul ÖLCE tarafından Prş Arl29, 2005 02:54 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 14 Şub 2005
Bildiriler: 26
Alıntıyla Cevap Gönder
Değerli Dilsevenler

Evedinim, evedindirme diyorsunuz ama bunun içine dükkanlar da giriyor. Konut veya kondu olması gerekir.
Ben GÜNEKONDU'da direniyorum.
Ne anlama geldiğini yazmıştım.
Sayın Kırca'nın Siyaset Meydanı'na da ulaştırdık ama ne gezer.
Zaten bu mortgage olayıda yuvayapan kooperatiflere benzer gibime geliyor.
Amaç ev sahibi olmak değil. Nerden üç kuruş kazanırız peşinde.
Günekondu'nuzda güle güle oturun
Günekondunuzu bu gün alın . 20 yılsonra satın. Depremde yıkılmazsa çok para eder.

Yukarıdakiler Günekondu ile ilgili tümceler. Size bir önerim var. ortaya atılan sözcükleri bir tümcede kullanın , kulağa hoş gerlmiyorsa, önermeden çöpe atınız.
Kullanıcı kimliğini gösterRecep tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 138
Alıntıyla Cevap Gönder
Recep Bey, teklifinizi ve ysrarynyzy saygyyla kar?ylyyorum.

Bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Gecekondu kanuni yani yasal de?ildir. Konuyor ama kanunlara ters dü?erek. Oysa burada sistem tamamen kanunlara uygundur. Bu nedenle bunun gecekondu gibi dü?ünülmesi do?ru olur mu acaba? Bunu dü?ünmek gerekir diyorum. Ne dersiniz azizim? Bu evler günü birlik konan bir?ey de?ilki.

Hürmetlerimle
Kullanıcı kimliğini gösterEbubekir U. tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 14 Şub 2005
Bildiriler: 26
Alıntıyla Cevap Gönder
De?erli Ebubekir
BU sözcü?ün açyklamasy vardy. Tahminim iyi anlatamadym.
KONDU: konut
Gelelim
GÜN: zaman dilimi
güne : zamana
zamana ba?ly ödeme ile elde edilen konut. Yani GÜNEKONDU ( ödeme belli bir süreye ba?landy anlamyna geliyor.
Gündüz ve gece ile ilgi kurmayynyz.
Ayryca yasal oldu?u için gecekondunun zyt anlamlysydyr.
Bilmem anlatabildim mi?
Not: Bu konuda daha önce yazdyklarymy yeniden okumanyz dile?iyle
iyi yyllara. esenlik dolu günlere
Kullanıcı kimliğini gösterRecep tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 20 Hzr 2005
Bildiriler: 29
Alıntıyla Cevap Gönder
Sözcüğümüz Tutulu Satış olarak kabul edilmiştir. Hayırlı olsun Smile

_________________
www.kaanfakili.com.tr
www.anadilim.org
Kullanıcı kimliğini gösterKaan Fakılı tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Alıntı:
Mortgage yasasy TBMM Genel Kurulu'nda

Yasa per?embe günü görü?ülmeye ba?lanacak

?ener, sistemin ba?ka bir fonksiyonu oldu?una dikkati çekti
Mortgage yasasy, önümüzdeki hafta per?embe günü Meclis Genel Kurulu'nda görü?ülmeye ba?lanacak.

Devlet Bakany Abdüllatif ?ener, Amasyaly Genç Y? Adamlary Derne?i'nin açyly?ynda yapty?y konu?mada Mortgage sisteminin çok bilinçli bir ?ekilde hazyrlandy?yny ve devreye sokulmak üzere oldu?unu söyledi.

?ener, mortgage sistemi denilince, konut edinmenin akla geldi?ine ancak sistemin ba?ka bir fonksiyonu oldu?una dikkati çekti.

?ener, "Mortgage sisteminin sermayeyi büyütme dedi?imiz fonksiyonu var.
Mortgage kredisi alanyn aldy?y konut, üzerine ipotek konulacak. Bu ipotekler menkul kyymete dönü?türülerek borsada i?lem görecek. Böylece bizim sermaye piyasalarynyn zenginle?mesine, derinle?mesine ve buna ba?ly kredi hacminin yükselmesine artmasyna katky sa?layacak temel bir mekanizmadyr'' dedi.

11 ?ubat, 2007 11:29:00 (TSY)
http://www.cnnturk.com/EKONOMI/GENEL/haber_detay.asp?PID=40&haberID=299577Hadi gözünüz aydyyyyyyn. Artyk bo?una çyrpynmayyn ey millet. Adyny anmak istemedi?im o sözcük dile yerle?mek üzere. Oldu da bitti..

Dilini e?ek arysy sokasycalar. Allah sizi nasyl biliyorsa öyle yapsyn emi. Yine "Mortgage" sözcü?ünü hortlattylar. Ynanyyorum ki bu REsmi Gazete"de de aynen "Mortgage Yasasy" olarak çykacaktyr.

Yazyklar olsun size. Koskoca mecliste, bunca milletvekili arasynda bir tane bile dilini seven, buna saygy duyan ki?i yok mu?

Bunu halka açyklama yaparken Türkçesiyle yapylsa ve sayyn büyük beyler, milletin vekilleri bunu böyle kullansalar olay bitecektir. Arkasyndan basyn organlary da Türkçesini kullanacaktyr. Ama nerdeeee böylesi bir baba yi?it...

Yazyklar olsun... yazyklar...

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Dostlar, zaman syzlanma zamany de?il. Bizler dilimiz.com katylymcylary olarak bu i?in pe?ini byrakmayalym. Büyük efendilere ve basynda ula?abildiklerimize özel iletiler göndererek ady batasyca bu sözcü?ün önünü keselim. E?er bunda ba?aryly olabilirsek. Gelecekte pek çok uygulamaya örnek olacaktyr.

Göndedi?iniz ba?lantylary lütfen buraya ekleyiniz.

Sizlerden a?a?ydaki yazyyy aynen kopyalayyp kendi adynyzla ula?abildi?iniz ki?ilere göndermenizi rica ediyorum. Birlik olarak i?in pe?inde olmamyzyn daha etkili olaca?yna inanyyorum.

Tüm dost sitelerin deste?ini rica ediyorum.

Yletileri gönderirken konu ba?ly?ynda da birlik olmamyz adyna "Dilimizi Koruyalym" yazmanyzy rica ediyorum

Alıntı:

MORTGAGE YASASI'na evet adyna HAYIR

Sayyn, bu ulusu, ulusun dilini, kültürünü, tarihini kysacasy tüm de?er yargylaryny temsil etme hakkyny elinde bulunduran seçilmi?ler.

Sizler bu de?er yargylarymyzy koruyasynyz, geli?tirip yüceltesiniz diye seçilmediniz mi? Sizi seçenler olarak, belki farkynda de?ilsiniz diye sizi uyarmak, bu sorumlulu?a davet etmek istiyoruz...

Lütfen "Mortgage Yasasy" adyyla görü?ece?iniz bu yasanyn adyny Türkçe bir kar?ylykla gündeme getiriniz ve böyle de söyleyiniz.

Sizler örnek ki?ili?inizle bunu yapty?ynyzda ba?ta basyn organlary olmak üzere herkes ayny söylemi kullanacaktyr. Bir dilin kirlenmesinin önüne ancak bu tür uygulamalarla geçilebilir.

MORTGAGE YASASI diye anylan yasaya önerilen ad:

EV EDYNDYRME YASASI
EV EDYNYM YASASI
TUTULU SATI? YASASI


Bizler dilini seven ve ona saygy duyan www.dilimiz.com sitesi katylymcylary olarak, bu iletiyi size göndermeyi ulusal bir görev sayyyoruz. Bu ulusal davada sizlerin de gere?ini yapaca?ynyza inanyyoruz.

Saygylarymla

………..Konu ile ilgili bölüm:
http://www.dilimiz.com/forum/viewtopic.php?t=637&postdays=0&postorder=asc&start=0


*************************

Bülent ARINÇ : bulent.arinc@tbmm.gov.tr / bulent.arinc@tbmm.gov.tr

Abdullah GÜL: agul@abdullahgul.gen.tr / abdullah.gul@tbmm.gov.tr


Milletvekillerinin tamamyna ait e-mek adresleri için lütfen a?a?ydaki ba?lantyyy tyklayynyz

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/mv_e_posta_sd.uye_e_posta
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
MORTGAGE için Öneriler
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
3. sayfa (Toplam 4 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2