Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
Ormanlarymyza Sahip Çykmak
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
2/B Arazileri Nasyl De?erlendirilsin?


Arkada?lar,


Yerel seçimler yakla?yrken, 2/B diye adlandyrylan orman arazilerinin saty?y yeniden gündemde. Pek çok çevrede, bu alanlaryn satylmasynyn Anayasamyz’a aykyry oldu?u belirtilmekte. Bu görü?ü payla?anlaryn ve 2003’ten beri bu konuda kamuoyu olu?masyna çaly?anlaryn ba?ynda TEMA Vakfy yer alyyor.

TEMA Gönüllüleri, 2/B orman alanlarynyn satylmamasy ve bu konuda yeniden sorun ya?anmamasy için bir yyl önce ba?lattyklary ‘Bir Ymzaya Kar?y 1 Milyon Ymza’ kampanyasynda toplanan 1 milyon 236 bin 842 imzayy¹, 18 Kasym 2008 günü TBMM Ba?kany Köksal Toptan’a sundu.

Toptan’y Erozyonla Mücadele Haftasy dolayysyyla ziyaret eden TEMA Gönüllüleri, Hükümet’e de, kamuoyunun sesine kulak verilmesi ça?rysynda bulundu.

Öte yandan, TEMA Vakfy, 2/B arazilerinin de?erlendirilmesine ili?kin görü? ve önerilerini kamuoyuna duyurmu? bulunuyor².


_____________

¹ http://www.tema.org.tr/2B
² http://www.tema.org.tr/SayfaBilesenleri/TemaHaberArsivi.aspx?id=198

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 08 Eyl 2005
Bildiriler: 2333
Şehir: Almanya
Alıntıyla Cevap Gönder
Memleketimiz açısından oldukça ciddi bir sorun olan ve hayati önem taşıyan ormanlarımız konusunda İnal Karagözoğlu dostun uyardığı nokta, kanımca birçok yetkilinin bir kulağından girip diğer kulağından çıkacak.

Her yaz su sıkıntısı çeken üç tarafı denizle kaplı, birçok büyük ırmak ve göller sahibi bir ülkede, cami yaptırmadan önce(şayet gerekiyorsa, yapılmasına asla karşı değilim!) bırakın içme suyunu, abdest suyunun bile nereden gelmesi gerektiğini düşünmeyen ve acil tedbirler almayan bir toplum yaşamaktaysa, ne imza kampanyası ne de yağmur duası bizi kurtarır.

Birkaç gün önce bir dörtlük yazmıştım siteye:

BEKLE, BEKLEEEEEE !

Sen kalk, kes ormanını, virân et dağı, taşı.
Susuz kal, de içinden: ’’Bu da Allah’ın işi!’’
Sonra utanma el aç, emînim dinler seni;
Bekle yağmur sel gelir, bekle gelecek kışı!

Kederli©Almanya, 14.12.2008


Anlayanlara.....


Selamlar

_________________
Sev ki sevilesin!
Kullanıcı kimliğini gösterKederli tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Topra?yna Sahip Çyk!
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Arkada?lar,


Türkiye Büyük Millet Meclisi, geçen Per?embe günü, Birle?mi? Milletler Yklim De?i?ikli?i Çerçeve Sözle?mesine Yönelik Kyoto Protokolüne Katylmamyzyn Uygun Bulundu?una Dair Kanun adynda bir yasa çykardyydy. Bu konuya il?kin iletimi bu kürsüde Kyoto Protokolü'ne Katylyyoruz ba?ly?yyla sunmu?tum. Bu 3 maddelik yasanyn tarihi 5 ?ubat 2009, numarasy da 5836. ?u rastlantyya bakyn, 15 Ocak’ta da Tapu Kanunu Yle Bazy Kanunlarda De?i?iklik Yapylmasyna Dair Kanun adly bir yasa çykmy?ty yüce Meclis’ten; onun numarasy da 5831... Neredeyse art arda olan iki yasa... Ama ne yazyk, birbirleriyle uyumlu de?iller bana göre. Birincisi, bir talana kapy aralar nitelikte, ikincisi, dünyayy korumaya yönelik... Yyi de, bu ülke bu dünyanyn bir parçasy de?il mi?

Tek bir tesellim var, yeni hüküm eskisini bozar: diyece?im, 5836, 5831’in önüne ta? koyar. Dilerim, yanylmam.

Bu vesileyle, TEMA Vakfy’nyn ( TEMAVakfi@tema.org.tr ) 5831’e ili?kin 31 Ocak 2009 tarihli epostasyny aktarayym:

«5831 SAYILI KANUN SONRASI ORMANLARIMIZ ve 2B SORUNUNDA GELYNEN NOKTA

1. 5831 Sayyly Tapu Kanunu Yle Bazy Kanunlarda De?i?iklik Yapylmasyna Dair Kanun 15.01.2009 tarihinde TBMM'de kabul edilmi? ve 26.01.2009 tarihinde de Cumhurba?kany'nca onaylanarak yürürlü?e girmi?tir. Toplam 11 maddeden olu?an bu kanunun uygulama ile ilgili iki maddesi çykartyldy?ynda geriye kalan dokuz maddenin sadece bir maddesi Tapu Kanunu ile ilgili olup, di?erleri ise dört madde ile Orman Kanunu ve iki?er madde ile de Kadastro ve Harçlar Kanunu ile ilgili düzenlemelerdir. Görülmektedir ki aslynda bu; Orman Kanunu ve Kadastro Kanununda yapylan bir düzenleme olup Kanunun ady ile içerik ve amacy birbiriyle uyumlu de?ildir. Bu husus, kanun yapma (kodifikasyon) sistemine uygun de?ildir. Do?rusu Kanunun amacynyn adynda yer almasydyr. Kanuna yöneltilecek ?ekli, ama ilk ele?tiri budur.

2. Kanunun 2. maddesinde yer alan, 6831 sayyly Orman Kanununun 7. maddesine yapylan; "Ancak, henüz orman kadastrosuna ba?lanylmamy? yerlerde, 3402 sayyly Kadastro Kanunu hükümlerine göre belirlenen orman synyry, orman kadastro komisyonunca belirlenen orman synyry niteli?ini kazanyr." eklemesi kesinlikle Orman Kanununa ve Anayasanyn 169. maddesine uygun de?ildir. Bu düzenleme ile fiilen Orman Kadastro Komisyonlary i?levsiz hale getirilmekte, ormanlaryn; uzmanly?y orman olmayan ki?ilerce belirlenmesine yol açylarak orman varly?ynyn azalmasyna sebep olabilecektir.

3. 5831 Sayyly Kanunun 3. maddesi ile Orman Kanununun 9. maddesine; "3402 sayyly Kadastro Kanununa göre kadastrosuna ba?lanan çaly?ma alanlarynda evvelce kesinle?mi? olan orman haritalarynyn kontrolü sonucunda tespit edilecek hesaplamalardan kaynaklanan yüzölçümü hatalary 3402 sayyly Kanunun 4 üncü maddesine göre olu?an kadastro ekibince düzeltilir. Di?er vasyf ve mülkiyet de?i?ikli?i dy?ynda kalan aplikasyon, ölçü ve çizimden kaynaklanan yüzölçümü ve fenni hatalar ise kadastro müdürlü?ünce mahalli orman kurulu?una bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren onbe? günlük süre içerisinde orman kadastro komisyonu görevlendirilir." ?eklinde yapylan düzenleme ile orman kadastrosundaki muhtelif hatalaryn düzeltilmesi hedeflenmi?tir. Burada iki tarafy keskin bir kylyç vardyr. Bu kylycyn ormanlar lehine mi, yoksa aleyhine mi i?leyece?i belirsizdir. Özellikle bu eklenen maddenin birinci cümlesi kesinlemi? orman haritalaryndaki yüzölçümü hatalarynyn düzeltilmesini kadastro komisyonlaryna byrakmasy oldukça risklidir. Bu tip yanly?lyklaryn düzeltilmesi mutlaka orman kadastro komisyonlary tarafyndan yapylmalydyr. Çünkü mutlaka uzmanly?yn gerekece?i bir düzeltmedir.

4. Orman Kanunun 45. maddesinde yapylan de?i?iklikle eskiden orman kadastro komisyonlarynyn yapmy? oldu?u kadastro çaly?masy bundan böyle genel kadastro ekiplerince yapylacaktyr. Ayryca benzer ?ekilde Kanunun 9. maddesinde yapylan bir düzenleme ile 3402 sayyly Kadastro Kanununa Geçici 7. madde eklenerek orman kadastro komisyonlarynca ba?lanylmy? orman kadastrosu faaliyetlerinin tamamlatylmasy görevi de yine genel kadastro komisyonlaryna byrakylmaktadyr. Bu, yukaryda 2. maddede açyklady?ymyz gibi orman kadastrosunun bütünüyle etkisizle?tirilmesi ve i?levsizle?tirilmesi sonucunu do?uracaktyr. Elbette ki bunun ormanlaryn lehine oldu?unu söylemek mümkün de?ildir.

5. 5831 Sayyly Kanunun 8. maddesi ile 3402 sayyly Kadastro Kanununa getirilen Ek Madde 4'ün 1. fykrasy aynen a?a?yya alynmy?tyr:

"6831 sayyly Orman Kanununun 20/6/1973 tarihli ve 1744 sayyly Kanunla de?i?ik 2 nci maddesi ile 23/9/1983 tarihli ve 2896 sayyly, 5/6/1986 tarihli ve 3302 sayyly kanunlarla de?i?ik 2 nci maddesinin (B) bendine göre orman kadastro komisyonlarynca Hazine adyna orman synyrlary dy?yna çykarylan yerler, fiili kullanym durumlary dikkate alynmak ve varsa üzerindeki muhdesatyn kime veya kimlere ait oldu?u ve kim veya kimler tarafyndan ne zamandan beri kullanyldy?y kadastro tutana?ynyn beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle, bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen asky ilany hariç di?er ilanlar yapylmaksyzyn öncelikle kadastrosu yapylarak Hazine adyna tescil edilir."

Bu madde içerisinde geçen "fiili kullanym durumunda olanlar" hepimizin bildi?i gibi "orman i?galcileri"dir. Orman Kanununa göre i?gal bir suçtur. Suç i?lemi? ki?ileri kadastro tutana?ynyn beyanlar hanesine yazmak, suç i?leyen ki?ileri hem ödüllendirmek, hem suç vasfyny ortadan kaldyrmak ve hem de yeni suçlary te?vik etmekten ba?ka bir i?e yaramasy dü?ünülemez. Bu madde açykça orman varly?yny azaltycy nitelikte oldu?undan Anayasanyn 169. maddesine aykyrydyr.

6. 5831 Sayyly Kanunun 8. maddesi ile 3402 sayyly Kadastro Kanununa getirilen Ek Madde 4'ün 2. fykrasy aynen a?a?yya alynmy?tyr:

"Bu maddeye göre yapylacak kadastro çaly?malary ikinci kadastro sayylmaz."
Orman hukukunda kadastrosu yapylmy? yerlerde ikinci kadastro men edilmi?tir. Bu Kanun ile, yine bu Kanun gere?i yapylacak olan uygulamanyn ikinci kez kadastro çaly?masy sayylmayaca?y ?eklinde bir kanun hükmü olu?turulmasy, ki?iye veya belli bir zümreye mahsus yasal düzenleme olu?turmak anlamyndadyr. Bu, Anayasamyzyn 2. maddesindeki "Hukuk Devleti" ve 10. maddesindeki "kanun önünde e?itlik" ilkesine açykça aykyrydyr.

7. 5831 Sayyly Kanunun 8. maddesi ile 3402 sayyly Kadastro Kanununa getirilen Ek Madde 4'ün 4. fykrasy aynen a?a?yya alynmy?tyr:

"Hazine adyna orman synyrlary dy?yna çykarylan yerler, daha öncesi tescil edilmi? oldu?una bakylmaksyzyn Maliye Bakanly?ynyn talebi üzerine, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü?ünce fiili kullanym durumlary dikkate alynmak suretiyle ifraz ve/veya tevhit de yapylabilir. Bu i?lemler syrasynda, orman ve kadastro haritalarynda tespit edilen fenni hatalar, yukarydaki üçüncü fykrada belirtilen usul ve esaslara göre düzeltilir."

Burada 5. maddede açyklady?ymyz hususlardan kadastro tutanaklarynyn beyanlar hanesine fiili kullanycylaryn adynyn yazylmasy hukuksuzlu?u bir adym öteye daha ta?ynarak fiili kullanym durumlaryna göre "ifraz ve/veya tevhit" de yapylabilece?i düzenlenmi?tir. Bu, fiili i?galcilerin i?gal ettikleri alanlary tapu parseline çevirme i?lemidir. Yine 5. maddede açyklady?ymyz gibi orman varly?yny azaltycy mahiyetteki de?i?iklik kesinlikle Anayasanyn 169. maddesine aykyrydyr. Bu fykrada orman ve kadastro haritalarynda tespit edilen fenni hatalaryn da bu esaslara göre düzeltilece?i hükme ba?lanmy?tyr. Ayny gerekçeyle bu düzenleme de Anayasaya aykyrydyr. Üstelik bu i?lemler daha önceki tescil durumlary hiçe sayylarak yapylacaktyr. Devlet dedi?imiz varly?yn temel i?levlerinden birisi olan tapu sisteminin ve güvencesinin bu hükümle tarty?ylyr hale getirilmesi son derece sakyncalydyr.

8. 5831 Sayyly Kanunun 8. maddesi ile 3402 sayyly Kadastro Kanununa getirilen Ek Madde 4'ün 5. fykrasy aynen a?a?yya alynmy?tyr:
"Bu madde kapsamyndaki kadastro, ifraz ve tescil i?lemleri, 3194 sayyly Ymar Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayyly Toprak Koruma ve Arazi Kullanymy Kanunundaki kysytlamalara tabi olmaksyzyn yapylyr."

Görülece?i üzere kadastro, ifraz ve tescil i?lemlerinde Ymar hukuku ve toprak koruma hukukunun geçersiz kylynmasy, açykça yapylan bu düzenlemelerin plan hukukunun dy?ynda tutulmasy demektir. Bu madde; bir yönüyle toprak mülkiyetini düzenleyen 44. ve tarym ve mera hukukunu düzenleyen 45. maddesine aykyrylyk te?kil ederken, di?er yandan da Anayasamyzyn planlama ile ilgili 166. maddesine aykyrydyr.

Sonuç olarak; 5831 sayyly Kanun 2B olarak tanynan sözde orman vasfyny kaybetmi?, gerçekte ise kaybettirilmi? ama hala orman hukuku ve rejimi altynda olan orman arazilerinin saty?yny kolayla?tyrmak için yapylmy? bir düzenlemedir. Elbette bu Kanun bir saty? kanunu de?ildir, ama arkasyndan gelecek ve açykça Anayasaya aykyry olarak saty?y içerecek olan Kanunun uygulamasyna zaman ve imkan kazandyrmak için çykartylmy?tyr.

Bu Kanun; Anayasanyn 2 (Hukuk Devleti), 10 (kanun önünde e?itlik), 44 (toprak mülkiyeti), 45 (tarym ve meralaryn korunmasy), 166 (planlama) ve 169uncu (ormanlaryn korunmasy) maddelerine açykça aykyrydyr.»

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
2/B Alanları Satılmasın!...
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Arkadaşlar,


Hem yurtsever hem de dünya insanı olmak, birtakım sorumluluklar getiriyor insanlara. Bana göre, bunlardan biri de sivil toplum kuruluşları içinde yer almak, en azından onları desteklemek.

TEMA Vakfı, 2/B kapsamındaki orman alanlarının satılmaması için imza topluyor. Bu girişime, http://www.tema.org.tr/2B/ bağlantısından destek olunuyor.

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
ORMAN KATLEDİLİYOR
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
2. sayfa (Toplam 2 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2