Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
?YYR NEDYR?
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 08 Eyl 2005
Bildiriler: 2333
Şehir: Almanya
Alıntıyla Cevap Gönder
ALINTI > ?YYR ve EDEBYYAT SYTESY (www.turksiiri.org)

Hazyrlayan ve gönderen: Hüsnü ÖZDYLEK
..........................................................................................................

?YYR NEDYR?

Hece veznine geçmeden önce, ?iir nedir, ?iir denilince akla neler geliyor, ?iirin herkes tarafyndan kabul gören kesin bir tarifi var mydyr, varsa nelerdir ve kimler nasyl tarif etmi?tir, neler söylemi?tir, kysaca bunlara temas etmek istiyorum.

?iir, neredeyse dilin do?u?uyla beraber ortaya çykan bir edebiyat türüdür. Kendine ait bir dili kullanmasy, müzik ve sesle çok yakyn ili?ki içinde bulunmasy ve estetik bir etkileme gücünün olmasynda hemen hemen herkes hemfikirdir. Seslerin, ritimlerin, armonilerin yo?un bir biçimde birle?tirilmesiyle, özellikle de kelime ve mysralara en canly duygulary yükleyip, onlary açyklayan duyumlary, izlenimleri, heyecanlary uyandyrmak ve sezdirmek sanatydyr da diyebiliriz.

Tarihin en eski ça?larynda, Sümerler ve onlardan sonra gelenler de dahi ?iirin bilindi?ini ve bizlere kalan yazyly metinlerde duygulu sözlerin, özellikle de dini ve a?k üzerine olan metinlerin ?iirsel bir özellik ta?ydy?y edebiyat tarihçileri ve bu i?in uzmanlary tarafyndan ortaya konmu?tur. Me?hur Gylgamy? Destany bu ilk ?iirsel metinlerdendir. Aristo’dan beri pek çok kimse ?iiri tarif etmeye çaly?ty, fakat yapylan tariflerin birbirleriyle çeli?enleri oldu?u gibi, ayny noktada birle?enleri de oldu.

Aslynda ?imdiye kadar ?iirin, herkesin kabul edebilece?i bir tanymy da yapylamamy?tyr. Bu da ça?lara, nesillere, ya?anylan hayata göre de?i?iyor olmasynda yatmaktadyr dersek, pek de yanly? sayylmaz. Herkesin, her neslin ve her ça?yn kendine özgü bir ?iir anlayy?y olmu?tur ve i?te bu yüzden ?iirin açyklanmasy da hep de?i?mi? ve herkes bu konu hakkynda çok farkly dü?ünceler ileri sürmü?tür. ?iirin açyklanmasy gerçekten de çok güçtür ama yine de kysaca hakkynda neler söylenmi?, ?öyle bir göz atalym.

‘?iir zamansyzlyktyr. Zamana meydan okumadyr. (Oktay Akbal)

‘Kolayca okunabilen bir ?iirin kolayca yazyldy?yny my sanyyorsunuz? (O. V. Kanyk)

‘?iir bir na?medir’(Yahya Kemal Beyatly)

‘?iir, iç dünyadan veya dy? dünyadan gelen güzellik ihsasynyn do?urdu?u hayret hissine, dilin güzelli?ini kullanarak beden verme sanaty(Kaya Bilgegil).

‘?iir klor ile sodyumun bir araya gelince kurdu?u ve ayry ayry bunlaryn hiç birine benzemeyen esrarly tuz terkibindeki syrra e?ittir’ (N. F. Kysakürek)

‘Çykar yol, ?iiri tanymlamaktan vazgeçmektir. Tanym akyl i?idir, ?iir ise akyl dy?ydyr.’ (Melih Cevdet Anday)

‘?iir seçmek ve gizlemek sanatydyr’(Chateaubriand)

‘?iir, zeka ülkelerinde uzun, üzücü yolculuklardan sonra do?an ?eydir (Balzac).

‘?iir, manty?ymyzyn tanymlady?y dü?ünceleri, kavramlary, basma kalyp duygulary de?il, tanymlanamayany gözlemektedir. Demek oluyor ki, ?iire ilgi duymak, ondan haz almak tanymlanamayana ilgi duymaya ba?lydyr (Alberes).

‘?iir, insanyn imgelemine renk, hayat veren, ruha kulaktan ve gözden girmeyen mysralardyr (Baudelaire).

‘?iir, çy?lyklaryn, gözya?larynyn, ok?ayy?laryn, iç çeki?lerin belirsiz olarak anlatma?a u?ra?tyklary ?eyi veya ?eyleri konu?ulan dilin gereçleri ile anlatmak ve bir yeni varly?y sahip kylmak çabasydyr. Gerçek ?iirin, asyl sanat eserinin kendi varly?yndan ba?ka bir gayesi yoktur. Kendisinde ba?lar, kendisinde biter. Bütün asaleti de buradan gelir(Valery)

?iir bir terkiptir. Duygu, hayal, fikir, dil ve ?ekil onun unsurlarydyr. Bir ?iir, bu unsurlaryn her birine ayry ayry muhtaçtyr. ?air, ?ekil (form) denilen tezgahyn ba?yna oturur duygu, hayal ve fikirleri, dil dedi?imiz (?eyh Galib’in me?hur dizesindeki gibi, ‘bir ba?ka lisan tekellüm ettim’) ?airane bir mekikle ve sabyrla, iplik iplik dokur. Kuma?, renk renk ve çe?it çe?it birçok iplikten dokunur, fakat ayry ayry hiçbirine benzemez. Y?te ?iiri, de?erli bir ipek kuma?a benzetebiliriz di?er edebi sanatlar içersinde. ?iirin öyle müthi? bir dili vardyr ki, byrakynyz yabancy bir dile çevrilmeyi, ‘yazylmy? oldu?u dile bile çevrilemez’ (Cocteau).

Yukarda da görülece?i gibi, ?iiri tanymlamak ve bir tarifin içine hapsetmek çok güçtür. Yunus Emre’nin ‘bir ben vardyr bende benden içeri’ dedi?i gibi, dilin içinde de ayry bir dil vardyr ve o da, ?iirin kendine has büyüleyici dilidir.

HECE VEZNY:

Üç çe?it vezin vardyr: 1) Hece vezni, 2) Aruz vezni,3) Serbest vezin.

Fazla ayryntyya girmeden hece ölçüsünü meydana getiren unsurlary kysaca, örneklerle ele almaya çaly?aca?ym.

Hece vezni, belirli sayydaki hece kümelerine dayanan bir nazym ölçüsüdür. Hecelerin sayysy parmakla sayyldy?y için ‘parmak hesaby’ da denilir.Türkçe’nin en eski ve tabii veznidir hece. Türkçe’nin yapysyna uygun bir ölçüdür. Ka?garly Mahmud’un ‘Divan-y Lugat-it Türk’ adly eserindeki ?iirler de hece ölçüsüyle yazylmy?tyr. Halk ozanlary ve tekke ?airleri tarafyndan kullanylan hece vezni, bu milletin ruhundan kopmu? samimi ve kendi sesidir. Yabancy kültürlerin etkisi altynda kalmady?ymyz, yani aruz veznini ö?rendi?imiz XI. yüzyyla kadar kullandy?ymyz tek ölçü, hece veznidir.

‘Hece vezni; bir ahenk yolu olmasa idi, Türk da?larda ve ?ehirlerde türkülerini, tekkelerde cezbeli nefeslerini bu vezinle asyrlarca söyler mi idi?’ demi? Yahya Kemal Beyatly hece için.

Hece vezinli ?iirlerde en önemli ö?eler ?unlardyr: a) hece sayysy, b) duraklar, c) ayak d) kafiye.

Mysralardaki hece sayysynyn e?itli?inden hece ölçüsü do?ar. Bir manzumenin ilk dizesinde kaç hece varsa, di?er dizelerde de o kadar hece vardyr. Hece vezninde iki önemli özellik göze çarpar. a) Hecelerin toplam sayysy, b) Mysralardaki duraklar. Duraklarda kelime bitmi? olur ve mutlaka iki kelime arasyna rastlamasy ?arttyr. Hece ölçüsündeki duraklar, mysralardaki musikiye ayry bir çe?ni, ayry bir güzellik katar.

Bunun yany syra hecenin yüzyyllardyr kullanyla gelen epeyce zengin kalyplary vardyr dilimizde. Ulusal ölçümüz hecenin kullanylan ölçü ve duraklary ?öyledir: Ykili; Üçlü (1+2); Dörtlü (1+3); Be?li (2+3); Altyly (3+3); Yedili (4+3); Sekizli (4+4); Onlu (5+5 ve 6+4); On birli (6+5 ve 4+4+3); On ikili (4+4+4, 7+5, 6+6); On üçlü (7+6, 8+5); On dörtlü (7+7); On be?li (8+7); On altyly (4+4+4+4); On dokuzlu (4+4+4+4+3).

Bu kalyplar içinde en çok kullanylanlar 7’li, 8’li, 11’li ve 14’lü olanlardyr. 7’li daha çok manilerde, 8’li semai, varsa?y, destan ve türkülerde, 11’li ise ko?ma ve destanlar olmak üzere a?yk ve tekke edebiyaty ?iirlerinde kullanylmy?tyr. 14’lü hece ölçüsüne ise yine tekke ve ça?da? Türk ?iirinde sykça rastlanyr.

Yedili (3+4, 4+3):

Çykam da?lar + ba?yna
Vatana+ do?ru bakam
Anonim

Byçak soksan+ gölgeme
Sycacyk + kanym damlar
Gir de bir + bak ülkeme
Ba?syz ba?syz+ adamlar
N. F. Kysakürek

Sekizli (4+4):

Bu dünyada + bir nesneye
Yanar içim + göynür özüm
Yi?it iken + ölenlere
Gök ekini + biçmi? gibi
Yunus Emre

Ben giderim + adym kalyr
Dostlar beni + hatyrlasyn
Dü?ün olur + bayram gelir
Dostlar beni + hatyrlasyn
A?yk Veysel

On birli (6+5, 4+4+3):

Yplik kuma? olmaz + dokutmayynca
O?lan alim olmaz + okutmayynca
Ayy var et yemez + kokutmayynca
Yallylar ölüyü + sinden çykaryr
Develili Seyrani

Bu ak?am bu tenha + saati ömrün
Ye?il yapraklaryn + arkasynda gün
Bu güne? dö?enmi? + bahar bahçesi
Suyun uzakla?an + yakla?an sesi...
Ahmet Hamdi Tanpynar

Sary saçlaryna + deli gönlümü
Ba?lamy?ym, + çözülmüyor + Mihriban
Ayrylyktan + zor belleme + ölümü,
Görmeyince + sezilmiyor + Mihriban
Abdurrahim Karakoç


On dörtlü (7+7):

Ecel erer kurur ba? + tez tükenir uzun ya?
Dümdüz olur da?la ta? + gök dürülür yer gider
Yunus Emre

Ynsan bu, su misali, + kyvrym kyvrym akar ya
Bir yanda akan benim, + öbür yanda Sakarya
Su iner yoku?lardan, + hep basamak basamak
Benimse alyn yazym, + yoku?larda susamak
Her ?ey akar, su, tarih, + yyldyz, insan ve fikir
Oluklar çift; birinden + nur akar, birinden kir...
N. F. Kysakürek

Hece vezinli ?iirlerde kalyplardan ve duraklardan sonra, geçelim kafiye ve ayak unsurlaryna.

Kafiyeler dize sonlarynda ses bakymyndan benzerlik göstermekle beraber, anlamlary ayry olan kelimelerdir. Kafiye belli aralyklarla tekrarlandy?y için, kulakta ho? bir zevk yaratyr. Türk ?iirlerinin ilk kafiyeleri çok kere yarym kafiyedir. Kafiyeler de göz ve kulak kafiyesi olarak ikiye ayrylyr ama, halk edebiyatymyzda yüzyyllar boyu kulak kafiyesi kullanyldy. Kafiyeler dizelerin içinde olursa iç kafiye, bir manzumede ayny kafiye syk syk tekrarlanyrsa, ana kafiye adyny alyr. Kafiye çe?itleri ses benzerli?inin azly?yna, çoklu?una göre dörde ayrylyr: 1. Yarym kafiye, 2. Tam kafiye, 3. Zengin kafiye, 4. Cinasly kafiye.

Vezin gibi, kafiye de bir ses sanatydyr.

Halk ?iirinde kafiyeye ayak denilmesi anlamlydyr. Ynsan nasyl ayakla yürürse, ?iir de adeta ayakla yürümektedir. Dede Korkut masallarynda nesir bile kafiyelidir. Ata sözlerimizin ço?unda oldu?u gibi. ‘At ölür, meydan kalyr, yi?it ölür ?an kalyr’, “Baktyn deli dön geri”. Bir de redif vardyr ki, bu da kafiyeden sonra tekrarlanan, anlam ve görevi bir olan ekler, takylar ve kelimelerdir. Redifler, kafiyeye zenginlik kazandyrdyklary gibi, anlamyn da bir noktada toplanmasyna yardym ederler.

Yüksel ki yerin bu yer de?ildir
Dünyaya geli? hüner de?ildir
Namyk kemal

Burada redif, “de?ildir” oluyor.

Yarym kafiye:

Tam kafiye meydana getirme?e yetmeyen tek bir ses veya onun benzerine dayanan eksik kafiyedir. Benzerli?i çok defa tek bir sessize dayanan kafiye. Bunlara yarym uyak, assonans da denilir.
Mesela gir, ver, sür, yar, dur yarym kafiyelerdir. Benzerlikleri yalnyz r seslerinde görülür.


Öldürüp kanyma girme
Gayrylara gönül verme
Ela göze siyah sürme
Çekme beni öldürürsün
A?yk Ömer

Bu dörtlükteki girme, verme, sürme fillerinin almy? oldu?u “me” ekler kafiye de?ildir ve bunlar yazyly?y ve anlamy ayny olan cinas türüne girer. Esas kafiye ise gir, ver, sür fiillerinin kökünde bulunan ortak harf “r” harfidir ve yarym kafiyedir.

Tam kafiye:

Bir sessizle bir seslinin benzerli?ine dayanan kafiye. Tam kafiye en az iki ses benzerli?i ile meydana gelir.

Endamy ince uzun, omuzlary enliydi
Sary burma byyykly, syrma mor cepkenliydi
Nazym Hikmet

Burada en ve cepken kelimelerindeki ekler bir yana byrakylyrsa sadece “en” harfleri aynydyr ve iki harf benzerli?i oldu?undan tam kafiyedir.

Gidiyor, rast gelemez bir daha tarih e?ine,
Gidiyor on yedi milyon ki?i takmy? pe?ine
Orhan Seyfi Orhon

Burada e? ve pe? kelimelerindeki ekler bir yana byrakylyrsa sadece “e?” harfleri aynydyr ve iki harf benzerli?i oldu?undan tam kafiyedir.

Zengin kafiye:

Bir sesliden ba?ka, onun ba?ynda veya sonunda bir sessiz bulunan, ses benzerli?i tam kafiyeden daha ileri olan kafiye. Mysra sonlarynda kelimeler arasyndaki ses benzerli?ini ikiden fazla harfin yaratty?y bu türlü kafiyeye tunç kafiye de denilir.

Köküne sar beni, ye?ert ey sö?üt
De?irmen, de?irmen beni de ö?üt
Behçet Kemal Ça?lar

Burada sö?üt ve ö?üt kelimelerinde sadece “ö?üt” harfleri aynydyr ve iki harften fazla benzerli?i oldu?undan zengin kafiyedir.

Bir gün dedim ki: ‘ Ystemem artyk ne yer, ne yar’
Çyktym sürekli gurbete gezdim diyar diyar.
Yahya Kemal Beyatly

Burada yar ve diyar kelimelerinde sadece “yar” harfleri aynydyr ve iki harften fazla benzerli?i oldu?undan zengin kafiyedir.

Cinasly kafiye:

Yazyly?lary, söyleni?leri ayny, anlamlary ayry olan kelimelerin meydana getirdi?i kafiyedir.

Yar sana
Ça?lar sular yar sana
Gam çekme deli gönül
Bulunmaz my yar sana
Çünkü Ferhat’ym dersin
?u da?lary yarsana
Anonim

Birinci yar sana, sevgiliye söylenen hitap ?ekli
Ykinci yar sana, ?u da?lary “del” emir kipidir.


Üftadelerle gerçi senli benlidir
Benlik ederse de yaky?yr çifte benlidir
Beli?

Birinci “benlidir”, içli dy?ly yakyn dosttur,
Ykinci “benlidir” ise siyah lekelidir veya bilinçlidir anlamyna gelir.

Türk halk ?iirinde kafiye dizili?leri:
Heceyle yazylan halk ?iirlerinde en yaygyn kafiye dizili?leri ?unlardyr:1- AAAB, CCCB, DDDB, 2- ABAB, CCCB, DDDB, 3- ABCB, DDDB, EEEB.

Ben mümkün oldu?u kadar kysa ve herkesin anlyyabilece?i ?ekilde örnekleriyle hece ölçüsüne temas ettim. Aslynda kökü yüzyyllar öncesine dayanan ve ciltlere sy?mayacak derin bir konuyu mümkün oldu?unca kysaltmak ve örnekleriyle sunmaya çaly?mak pek de kolay olmady. Belki eksiklerimiz de olabilir. Ama gayemiz burada heceye ilgi duyan, hecenin özelliklerini bilmek, tanymak ve heceyle ?iir yazmak isteyen ?iir sevdalylaryna, - ayryntylarla fazla bo?madan ve sykmadan- yardymcy olabilmektir.

Hece ölçüsüyle sitemizde kusursuz ve güzel ?iirler yazan dostlar oldu?u kadar, nerden ba?layaca?yny bilemeyen veya ba?layan ama hecenin ölçülerine vurdu?umuzda eksik ve kusurlu hece ?iirleri olan arkada?larymyz da mevcut. Bana ve di?er yönetici arkada?lara bu güne kadar bu konu hakkynda epeyce mesajlar geldi, sorular soruldu. Ve bu yüzden böyle bir çaly?mayy gerekli gördük. Bu çaly?ma, hece hakkynda yazylanlaryn sadece çok kysa bir özetidir.

Bu arada bana deste?ini esirgemeyen ça?ymyzyn Karacao?lany, ?air ve ressam Halil Gülel a?abeyimize de buradan te?ekkür etmeyi bir borç bilirim.

Sevgilerimle...

Kaynakça:
1. Türk ?iir Sanaty, Seyit Kemal Karaalio?lu
2. Ça?da? Türk ?iiri Antolojisi, Seyit Kemal Karaalio?lu
3. A?yklyk Gelene?i ve A?yk Edebiyaty, Doç. Dr. Erman Artun
4. Be? Hececiler, Osman Selim Kocahano?lu
5. Seyrani, Ali Kasyr
6. Çile, Necip Fazyl Kysakürek
7. Dostlar Beni Hatyrlasyn, A?yk Veysel
8. Kültür Köprüsü, Prof. Dr. Mustafa Özbalcy
9. Türk Halk ?iiri Antolojisi, Tahir Kutsi Makal
10. Divan-y Lugat-it Türk, Ka?garly Mahmut
11. Yunus Emre, Halil Aktüccar

_________________
Sev ki sevilesin!
Kullanıcı kimliğini gösterKederli tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
?YYR NEDYR?
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 08 Eyl 2005
Bildiriler: 2333
Şehir: Almanya
Alıntıyla Cevap Gönder
?iirin, her insana göre ayry de?erlendirilen çok çe?idi vardyr.

Bence ?iir;

1. Apaçyk özlü sözle kysa anlatmak
2. Îmâsy vurgulu gizli uzun anlatmak

olmalydyr.


Saygylar

_________________
Sev ki sevilesin!
Kullanıcı kimliğini gösterKederli tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Bence ?iir...
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 26 Ekm 2005
Bildiriler: 36
Alıntıyla Cevap Gönder
Bence mi ?iir?
?iir bir günlüktür en mahrem syrlarynyzyn ortaya döküldü?ü, ama sizi tanymayan birine asla sizi ele vermeyen...
?iir bir ya?amdyr, hayaty doyasyya yudumlarken... So?uktan burnunuzun ucu syzlasa da havada süzülen kar tanesinin tadyny çykarabilmektir ?iir...Acele adymlarla bir yere ko?tururken hayat tela?y arasynda, durup da bahary koklamaktyr... Yürürken hiç dikkat etmedi?iniz bir a?acy izlemektir sary yapraklaryyla... Hiç görmedi?iniz diyarlary dü?lemektir herkesten gizli...
?iir bir direni?tir, içinizde kopan fyrtynalaryn sadece bir dy?a vurumu...
?iir bir sesleni?tir,Yçinizde kimsenin duymady?y çy?lyklaryn gerçek hayata fysyltysy...
?iir sizsinizdir.Size dair ne varsa...HAyaller, umutlar, yakary?lar, yanly?lar, yanly? anla?ylmalar...Ve hasrettir ?iir...
?iir ya?amaktyr, hayatyn gerçekte bi ?iir oldu?unu bilenlere...
Kullanıcı kimliğini göstert_ceylan tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Bence şiir, varlığını, duygularını, dünya görüşünü, yaşam tarzını geçmişi ve geleceği vb. tüm düşünceleri....

"Ete kemiğe büründüm,
Yunus diye göründüm"
diyerek iki dizede 3-5 sözcükle anlatabilmektir.
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 20 Eyl 2005
Bildiriler: 6
Alıntıyla Cevap Gönder
DE?ERLY DOSTLAR
AYDINLATTI?INIZ YÇYN SA?OLUN DYLYNYZE VE YÜRE?YNYZE SA?LIK.
TAHSYN BEY SYZDEN BYR YSTE?YM OLACAK;?AYRLERYMYZLE YLGYLY SYTE ÜYELERYNYN FYKYRLERYNY ALSAK?HENÜZ TANIMADI?IMIZ ?AYRLERY, FYKYRLER DO?RULTUSUNDA TANIMI? OLURUZ!
SAYGILAR
Kullanıcı kimliğini gösterTURNA tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 26 Ekm 2005
Bildiriler: 36
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayin Turna,
SAirler derken Edebiyatta yerini bulmus sairleri mi kasdettiginizi anlamadim. Bir de siiri siz de kendinizce tanimlar misiniz mümkünse? Çünkü say1n Kederli'nin yaptigi tariflere göz attiysaniz siirin taniminin herkese göre deisecegi malumdur. Örnegin ben kapali siiri severim, okuyucuya bilmece tad1nda sunulup yorumunun okuyucuya birakildigi siirler. Siz de siir zevkinizi paylasirsaniz pek çok siir ve sairi konusabiliriz
Sayg1lar1mla
Kullanıcı kimliğini göstert_ceylan tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 20 Eyl 2005
Bildiriler: 6
Alıntıyla Cevap Gönder
SAYIN CEYLAN;
TANINMIŞ ŞAİRLERİ KASTEDİYORUM.ŞİİRİN TANIMINA GELİNCE BAŞLANGIÇTA DA İFADE ETTİĞİM GİBİ AHMET HAŞİM'İN TANIMINI PAYLAŞICAĞIM.SÖZ İLE MUSİKİ ARASINDA MUSİKİYE DAHA YAKIN..
ŞİİRİN BENDE ÇAĞRIŞTIRDIĞIDA BU AHENGİN OKUNDUĞUNDA HİSSEDİLMESİ
TURNA
Kullanıcı kimliğini gösterTURNA tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 08 Eyl 2005
Bildiriler: 2333
Şehir: Almanya
Alıntıyla Cevap Gönder
Sevgili dostlar.

Şiiri tanımlamak, 'sevginin ne anlama geldiğini tamınlamaya'
benzer.

İşin aslına bakarsak; bence şiirin tanımlamasını yapmaya niyetlenmek,

cennetin yönünü insanlara göstermeye yelkinmek anlamına gelir.


(Bir deneyin, bakalım....Neticesini de buraya yazın lütfen.)

Diğer yandan, şiir derken, hangi tür olduğunu da belirtmek gerek.

Keza; aruz kalıplı şiir makamıyla okunursa tam tad ve anlam verir.
Halk şiiri, içliliği dinleyiciye sunabilmek için kafiye veya redif vurgusu ve bilhassa seslek ayarı gerektirir.

Bunların her ikisini de aslında, vurmalı veya eşlik saza gereksinim duyulmadan, usulünu ve nağmesini kalbimizin atılaşarına veya soluk ayarımıza denkeleştirerek okunması gerekir (örnek; şiir türü destan, ağıt veya bozlak vbg.)

Düz şiir veya serbet şiir ise; akıcı, gergili nefesli ve duraklı ve icabında aheste okunduğunda çok anlam ve tad verir.

Saygılar

_________________
Sev ki sevilesin!
Kullanıcı kimliğini gösterKederli tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
?YYRY NASIL TANIMLIYORSUNUZ?
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2