Prof. Dr. Cem  DİLÇİN

cdilcin.jpg (104054 bytes)

                   Yayın Listesi  

I. Kitaplar

            1. Yeni Tarama Sözlüğü, TDK Yay., Ankara 1983, XI+476 s.

   2. Mes’ud Bin Ahmed, Süheyl ü Nev-Bahar, İnceleme-Metin-Sözlük, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara 1991, VIII+676 s.

   3. Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yay., (1. bas. 1983, 2. bas. 1992, 3. bas. 1995, 4. bas. 1987, 5. bas. 1999) 6. bas., Ankara 2000, XIV+529 s.

  4. Studies on Fuzulî’s Divan/Fuzulî Divanı Üzerine Notlar, The Department of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University 2001, XXVIII+366 s.

         II. Makaleler

 A.     Uluslararası indeksler kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makaleler

1. “Cumhuriyet Döneminde Yeniden Canlandırılan Türkçe Sözcükler”, Cumhuriyetin 50. Yıldönümü Anma Kitabı, DTCF Yay., Ankara 1974, s. 99-103.

2. “XIII. Yüzyıl Metinlerinden Yeni Bir Yapıt: Ahvâl-i Kıyâmet”, Ömer Asım Aksoy Armağanı, TDK Yay., Ankara 1978, s. 49-86.

3. “Türkiye Türkçesinin Söz Varlığı ve Tarihsel Sözlüğü”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1980-81, Ankara 1983, s. 23-38.  (Bu yazının özeti “Türk Dil Kurumu Haftasonu Konuşmaları” dizisinde 4 Mart 1978 tarihinde Türk Tarih Kurumunda konferans olarak verilmiştir.)

4. “Divan Şiirinde Gazel”, Türk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan Şiiri), sayı 415- 416- 417, Ankara 1986, s. 78-247.

5. “Fuzulî’nin Bir Gazelinin Şerhi ve Yapısal Yönden İncelenmesi”, Türkoloji Dergisi, c. IX, 1. sayı, DTCF Yay., Ankara 1992, s. 44-98.

6. “Fuzulî’nin Şiirlerinde Söz Tekrarlarına Dayanan Bir Anlatım Özelliği”, Türkoloji Dergisi, c. X, 1. sayı, DTCF Yay., Ankara 1992, s. 78-114. (Bu yazının özeti, Millî Kütüphane Başkanlığı tarafından 17 Nisan 1986 tarihinde düzenlenen “I. Millî Fuzulî Semineri”nde bildiri olarak sunulmuştur.)

7. “Yunus Emre’nin Şiirlerinde Türkçenin Gücü”, Türk Dili, sayı 487, Ankara 1992, s. 30-49. (Bu yazının özeti, Türk Dil Kurumunun düzenlediği “Ankara Konferansları” dizisinde 26 Aralık 1991 tarihinde konferans olarak verilmiştir.)

8. “Mantıku’t-Tayr’ın Manzum Çevirileri Üzerine Bir Karşılaştırma”, Dil ve Tarih –Coğrafya Fakültesi Dergisi,  sayı 369, Ankara 1993, s. 35-52. (Bu yazının özeti, 3 Nisan 1989 tarihinde “Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi III. Araştırma Sonuçları Toplantısı”nda Mantıku’t-Tayr’ın Manzum Çevirileri ve Zaifî’nin Gülşen-i Sîmurg’u adıyla bildiri olarak sunulmuştur.)

9. “Şeyh Galip’in Şiirlerinde III. Selim ve Nizam-ı Cedit”, Türkoloji Dergisi, c. XI, 1. sayı, DTCF Yay., Ankara, 1993, s. 209-219. (Bu yazının özeti, 31 Ağustos-5 Eylül 1992 tarihleri arasında Türk Tarih Kurumunun düzenlediği “CIÉPO Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Komitesi X. Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.)

10. “Ahmed-i Yesevî’nin Hikmetlerinde Sıra Cümleler”, Türk Dili, sayı 504, Ankara 1993, s. 611-618. (Bu yazının özeti, 7-8 Ekim 1993 tarihlerinde, Türk Dil Kurumunun düzenlediği “Hoca Ahmed-i Yesevî Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.)

11. “Şeyh Galip’in Mevlevî-hanelerin Tamirine İlişkin Şiirleri”, Osmanlı Araştırmaları, XIV/The Journal of Ottoman Studies XIV, İstanbul 1994, s.29-76. (Bu yazının özeti, 29-31 Temmuz 1991 tarihlerinde Almanya’nın Bamberg şehrinde Institut für Orientalistik Otto-Fredrich Universitat tarafından düzenlenen “Osmanlı Devletinde Mevlevî-hane” konulu konferansta bildiri olarak sunulmuştur.)

12. “Fuzulî’nin Şiirlerinde İkilemelerin Oluşturduğu Ses, Söz ve Anlam Düzeni”, In Memoriam Abdülbaki Gölpınarlı Hatıra Sayısı I, Journal of Turkish Studies/ Türklük Bilgisi Araştırmaları, c.19, The Department of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University  1995, s. 157-202.

13. “Fuzulî’nin Farsça Şiirlerinde İkileme”, Uluslararası Türk Dili Kongresi Bildirileri 1992 (26 Eylül 1992-1 Ekim 1992), TDK Yay., Ankara 1996, s. 505-519.

14. "Fuzulî’nin Türkçe Rübaileri”, Türkoloji Dergisi, c. XII, 1. sayı, DTCF Yay., Ankara 1997, s. 107-118. (Millî Kütüphane Başkanlığının 10 Ocak 1986 tarihinde düzenlediği “Fuzulî’yi Anma Toplantısı”nda konuşma olarak sunulmuştur.)

15. “Divan Şiirinin Geometrik Yapısı”, Diller, Ruhî, Kültür ve Türk Tarihi: Gelenekler ve Modernlik, Enternasyonal Toplantı Çalışmaları, Üç Bölümlü 9-13 Haziran 1992, Kazan, II. cilt, Moskova 1997, s. 19-21. (9-13 Haziran 1992 tarihleri arasında Rusya Federasyonuna bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyetinin başkenti Kazan’da Tataristan İlimler Akademisinin düzenlediği “Uluslararası Türkoloji Kongresi”nde bildiri olarak sunulmuştur.)

16. “Türk Kültürü Kaynağı Olarak Divan Şiiri”, Türk Dili,  sayı 571, Ankara 1999, s. 618-626. (Bu yazının özeti, 25-29 Eylül 1993 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezinin düzenlediği “III. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi”nde bildiri olarak sunulmuştur.)

17. “Fuzulî’nin Nesib Bölümü ‘Lügaz’ Olan Bir Kasidesi”, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Dergisi, c.39, sayı 1-2, Ankara 1999, s. 79-86.

18. “Divan Şiirindeki Paralel ve Ortak Söz Yapılarından Metin Eleştirisinde Yararlanma”,  Türkoloji Dergisi, c. XIII, 1, sayı, Ankara 2000, s. 33-66.

19. “Su Kasidesi’nin Bir Beytindeki ‘Yaygın Yanlış’ Üzerine”, Türkoloji Dergisi, c. XIII, 1, sayı, Ankara 2000, s. 145-166.

20. “Fuzulî’nin Kasidelerinin Du’â Bölümleri Üzerine”, Türkoloji Dergisi, c.XIII, 1. sayı, Ankara 2000, s. 193-202.

 B. Ulusal dergilerde yayımlanmış makale ve bildiriler

 1. “Türkçeden Arapçaya Bir Sözlük”, Türk Dili, sayı 367, Ankara 1982, s. 58-63.

2. “Köroğlu’nun Şiirlerinde Alplık Geleneğinin İzleri”, Bolu İli Halk Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri, Bolu 1987, s.79-87.

3. “ Yunus Emre’nin Şiirlerinde ‘Ben-Sen’ ve ‘Benlik-Senlik’ Kavramı”, Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri, Ankara 7-10 Ekim 1991, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara 1995, s. 385-398.

 III. Yayımlanmamış ya da yayımlanacak makale, bildiri ve eserler

 1. Türk Şiirinde Rubai, (Kadın Dernekleri Federasyonunun 5 Mart 1988 tarihinde düzenlediği “Şiir Dili” konulu panelde konuşma olarak sunulmuştur.)

2. Çankırı Tarihinde Ahilik ve Yâran Sohbetleri, (11-17 Ekim 1993 tarihleri arasında Çankırı’da düzenlenen “V. Ahilik Kültür Haftası”nda konuşma olarak sunulmuştur.)

3. Türk kişi adlarının çeşitli yönlerden incelendiği geniş bir giriş bölümüyle birlikte bu konuda bibliyografyayı da içine alan, yaklaşık 22.000 özel adın anlamının verildiği ve açıklamasının yapıldığı Türk Kadın ve Erkek Adları Sözlüğü başlıklı eserim basıma hazır durumdadır.

4. “Fuzulî’nin Farsça Çâr-ender-çâr Kasidesi”, Journal of Turkish Studies/Türklük Bilgisi Araştırmaları dergisinin 27. sayısında yayımlanacaktır.

          IV. Yayımlanmış ansiklopedi maddeleri

 Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanmış olan Türk Ansiklopedisi’nin çeşitli fasiküllerinde Eski Türk Edebiyatıyla ilgili şu maddeleri yazdım: şarkı, şerh, tağlîb, tahmîs, ta’kîd, taktî’, tanzîr, tardiye, tarih, tariz, tarsî’, taştîr, tazmîn, tecahül-i ârif, tecnîs, tefrîk, tehzîl, tekrîr, telmîh, tenasüb, terbî’, tercî’-i bend, terkîb-i bend, terdîd, tesdîs, teşbîh, teşhîs, tevhîd, tevriye, tezad, tuyuğ, tegazzül, telhîs, tenafür, terennüm, tefe’ül, teşrîfatçı, tenvîn, temmuziyye.

V. Türk Dil Kurumunda çalıştığım yıllarda hazırlanmasında emeğimin geçtiği ve içinde adımın yer aldığı eserler

         1. Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü-Örnek, Hazırlayanlar: Agâh Sırrı Levend, Başuzman A. Dilaçar, Uzman Cem Dilçin, TDK Yay., Ankara 1972.

2. Tarama Sözlüğü VII-Ekler, TDK Yay., Ankara 1974.

3. Tarama Sözlüğü VIII-Dizin, TDK Yay., Ankara 1977.

4. Derleme Sözlüğü I-A, TDK Yay., Ankara 1963.

5. Derleme Sözlüğü II-B, TDK Yay., Ankara 1965.

6. Ömer Asım Aksoy, Atasözleri ve Deyimler, TDK Yay., Ankara 1965.

7. Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler I-II,  TDK Yay., Ankara             1969-1971.

 

 


Yazışma ortamına GiRiŞ  için lütfen tıklayın.

 

Ekran çözünürlüğünüzün 1024 X 768 olması önerilir / web tasarım: tahmel