YANLIŞ DOLU BİR SÖZLÜK:

YENİ TDK YAYINI TÜRKÇE SÖZLÜK  ÜZERİNE NOTLAR

  Ali PÜSKÜLLÜOĞLU

 Yeni Türk Dil Kurumu'nun yeniliklerle sunulduğu öne sürülen Türkçe Sözlük'ünün 9. baskısı çıktı (Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1998, 1. cilt: A–J, 2. cilt: K–Z).

Türkçe Sözlük'ün bu baskısını hazırlayanlar olarak Prof. Dr. İsmail Parlatır, Prof. Dr. Nevzat Gözaydın, Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Belgin Tezcan Aksu, Seyfullah Türkmen ve Yaşar Yılmaz gösterilmiş. Bunlar yeni TDK'nin "Sözlük Bilim ve Uygulama Kolu" başkanı, üyeleri, uzman ve uzman yardımcıları imiş. Bu duruma göre sözlüğün, sözlükçülük ve içerik olarak da  bilimsellik açısından güvenilir olması gerekir. Ama yazık ki öyle değil. Sözlük, aklın alamayacağı ölçüde yanlışlar, tutarsızlıklar, çelişkilerle ve sözlükçülüğe aykırılıklarla  doludur. Yalnızca "A" harfinde (sayfa 1-186)  yaklaşık olarak üç yüz  yanlış, tutarsızlık, çelişki, yöntemsizlik saptadık. Bir tek harfte bu kadar çok olduğuna göre, sözlüğün tümünü gözden geçirebilsek  belki de üç beş bini bulur bu yanlışlar.

Bir sözlükte bir tek virgül, bir tek harf yanlışı bile çok önemlidir. Sözlük yanlışsız olmalıdır. Kendisini bu alanda tek yetkili sayanların sözlüğünde  ise hiç yanlış bulunmamalıdır.

Bunu böyle kısaca belirtikten sonra, önce girişteki tutarsızlıklar olmak üzere, sözlüğün "A" harfinde saptadığımız  yanlışlardan, tutarsızlıklardan vb. kimilerini aşağıda herkesin ilgisine sunuyoruz: >>>>>


 TÜRKÇENİN ANLATIM GÜCÜ

Yard. Doç. Dr. Ahat ÜSTÜNER

.....

         Türkçenin bilim dili olamayacağını veya fakir bir dil olduğunu ileri sürenlerin dayandığı ilk nokta, kelime varlığımızın yetersiz olduğu düşüncesidir. Sözlüğümüzün 50 bin civarındaki kelime kadrosunu İngilizce ile kıyaslayanlar, “Türkçe zengin bir dil değildir.” şeklindeki kanaatlerini ispatladıklarını sanırlar. Oysa “bu acele verilmiş hüküm bir dilin gücünü sadece o dildeki kelime sayısıyla ölçmek demektir ki böyle bir kabul dil bilimine göre tamamen yanlıştır.” >>>>>

 


Türkçenin Sorunları

Prof. Dr. Şükrü AKALIN

Türkçe, bugün Türk dil ailesinin en fazla konuşucuya sahip kollarından biridir. Yaklaşık 70 milyon kişinin konuştuğu Türkiye Türkçesi, sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde değil, diğer bölgelerde de konuşulan ve yazılan dillerdendir. 1980’lerin ortalarında UNESCO hazırladığı bir raporda, Türkçenin konuşucu bakımından dünyanın beşinci büyük dili olduğunu açıklamıştı.  >>>>>>>

 


TÜRKÇE SORUNU

Murat Belge

.....
Türklerin Ortadoğu'da İslam uygarlığıyla karşılaşmaları sonucu Türk dilinin de Arap ve Fars etkisine girmesi herhalde kaçınılmazdı. Ama sorun yalnızca İslam uygarlığı da değildi: Göçebe bir topluluk, uzun yıllar boyunca "sofistike" bir uygarlık yaratmış, yerleşik toplumlarla yüz yüze geliyor, sonra da iç içe geçiyordu. Türkler, kendi yaratmadıkları bir hayat tarzına girerken, bu hayat tarzının kendi yaratmadıkları kelimelerini de almak zorundaydılar.>>>>>


Türkçenin Güncel Sorunları

Prof. Dr. Cahit KAVCAR

GİRİŞ

İnsanın yaşamında ve kişilik gelişiminde ana dilinin çok önemli bir yeri vardır. Dili yeterli düzeyde olan kişiler genellikle daha sağlıklı ilişki kurarlar, hayatta daha çok başarılı olurlar. Kendi dilini iyi bilip düzgün kullanmanın önemli bir yararı da yabancı bir dili öğrenmeyi kolaylaştırmasıdır. Gerçekten, etkili bir yabancı dil öğretiminin altyapısını, iyi bir ana dili eğitimi oluşturur. >>>>>

 


 TÜRKÇE'NİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Gazeteci Yazar İffet ASLAN

......
Dillerin, sözcük türetimi yolu ile zenginleştirilmesine gelince, günümüzde ilerleyen teknik biliminin ortaya çıkardığı yeni ürünlerin ve oluşumların adlandırılması için, tüm gelişmiş diller böyle bir sürecin içinde bulunmaktadır. Öyle ki, Atatürk’ün başlattığı atılım sonucu Türk dilcileri tarafından türetilen sözcüklerin, “uydurma” denilerek küçümsenmesinin ne kadar yanlış olduğu artık kanıtlanmıştır. >>>>>

 

 


   DİLİMİZ KİMLİĞİMİZDİR: DİLİMİZE SAHİP ÇIKALIM!

 

Yard. Doç. Dr. Ertuğrul YAMAN   
 

.....

           Muhtemeldir ki bu tür birlikler, bir zaman sonra, ortak bir dile doğru da adımlar atacaklardır. Gelişmiş ülkeler için dilleri, hem bir iletişim aracı, hem ürettikleri malları pazarlamak için bir ticarî araç hem de kendi dillerini zorunlu olarak öğretmek suretiyle elde ettikleri zahmetsiz bir gelir kapısıdır. Modern sömürgeciliğin en güçlü araçlarından birisinin  dil olduğu artık çok iyi bilinmektedir. >>>>>


Tarihten Geleceğe Türk Dili

Prof. Dr. Ahmet B. ERCİLASUN

              Türk dilinin en eski izleri Sümer kaynaklarındaki Türkçe sözlerdir. M.Ö. 3100-M.Ö. 1800 yılları arasına ait Sümerce metinlerde 300'den fazla Türkçe söz yer almaktadır. Sümerceyle Türkçedeki ortak sözler ya ortak kökenden gelmektedir ya da alış veriş sonucu ortaya çıkmıştır. Hangi ihtimal doğru olursa olsun Türkçenin ilk verileri M.Ö. 2000-3000 arasına çıkmakta, yani bundan 4-5000 yıl geriye gitmektedir. Ortak sözler Türklerle Sümerlerin komşu olduklarını da gösterir. Türklerin hiç olmazsa bir bölümü M.Ö. 2000-3000 yılları arasında, belki de daha önce Ön Asya'da yaşamış olmalıdır. >>>>>>


Türk Millî Kültürünün Önemli Bir Unsuru: TÜRK DİLİ

Gökhan SAVAŞ

               Öncelikle, Türk Milli Kültürü denilince neleri anlıyoruz, kısaca bunlardan söz edelim. Türk Milli Kültürü, Türklerin, tarihi süreç içerisindeki toplumsal yapılarını, dini, iktisadi hayatlarını, edebi kültür, dil ve sanatlarını, düşünce ve ahlak özelliklerini içerisine alan geniş bir konudur. Bu kadar geniş bir konuyu, tüm ayrıntılarıyla ele almak oldukça zor bir iştir. Bu sebeple, yazımızda, Türk Milli Kültür'ünün önemli bir unsuru olarak, Türk Dili üzerinde durulacaktır. >>>>>>>


Büyük Tehlike

Osman Metin Öztürk

          Türkiye'de bir süredir Türkçe dışındaki dillerde radyo ve televizyon yayınları yapılması hususu gündemde. Bugünkü bazı gazetelerde de, TRT'nin Türkçe dışında Kürtçe, Çerkesçe ve Arapça yayına geçeceği yazıyor. >>>>>>>


Türkçe, Dünya Dili

          Türkçe'nin bir takım sıkıntılar içinde bulunduğunu, ancak bunları aşacak "cihan devleti dili" olma özelliğine de sahip olduğunu belirten Prof. Dr. İsa Özkan, Türkçe'nin bilim dili olmasının sağlanması gerektiğinin altını çiziyor. >>>>>>>


Türkçenin Kaybolan Sesleri

Beşir AYVAZOĞLU

          Haluk Şahin Radikal'deki köşesinde, internet hayatımıza girdi gireli, x ve w harflerinin etrafımızda cirit attığını, artık bu fiilî durumun alfabemizde resmiyet kazanması gerektiğini yazdı. Konuyla ilgili yazarların bir süredir tartıştıkları bu mesele, ister istemez mevcut alfabemizdeki bazı eksikliklerin de gündeme gelmesini sağladı. Taha Akyol da dünkü Milliyet'te, yirmi dokuz harfli alfabemizde yeterli harf bulunmadığı için Türkçenin kaybolan seslerinden söz ediyordu. >>>>>>>


İsmail Gaspıralı'nın Fikirleri

Prof. Dr. Ahmet B. ERCİLASUN

          İsmail Gaspıralı'nın fikirlerinin tam bir tasnif ve tahlilini yapabilmek için onun Tercüman'da ve Tonguç, Şafak, Kamer, Ay, Yıldız, Güneş gibi küçük gazetelerde çıkan yazılarını toplayıp neşretmek lâzımdır. Aynı şekilde mühim kitaplarının da neşrine ihtiyaç vardır. Ancak bundan sonra Gaspıralı'nın bütün fikirlerine erişebilmemiz mümkün olur. >>>>>>>


“Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını”

Uluslar Arası Bilgi Şöleni Üzerine Görüşler

Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ

 

Türk dili ile doğrudan ilgili kurum ve kuruluşlar dışında, Yargıtay ve Danıştay Başkanlarının, bazı eski, yeni sayın bakanların, milletvekillerinin, Kültür Bakanlığının eski müsteşarlarının, yazılı ve sözlü basın organı müntesipleri ile üniversite öğretim üyelerinin, Türk dünyasından gelmiş bilim adamlarının, Türkçe ve edebiyat öğretmenlerinin katılımı ile Dedeman Otelinin büyük kongre salonunda gerçekleştirilen toplantı, genel akışı ve uyandırdığı ilgi bakımından gerçekten bir bilgi şöleni olmuştur. >>>>>>>


Türkçenin Dünü Bugünü ve Yarını

Dr. Efrasiyap GEMALMAZ

Türkçe nedir? Bu sorunun cevabını hepimiz biliyoruz. Evet. Türkçe, herşeyden önce bir dildir. O halde, Türkçenin dününü, bugününü ve yarınını anlatmadan  önce dil denilen şeyin ne olduguna bir göz atmak yerinde bir davranış olacaktır. >>>>>>>


LÜTFEN BU BÖLÜMDE YER ALMASINI İSTEDİĞİNİZ MAKALELERİ BİZE ULAŞTIRINIZ


Yazışma ortamına GiRiŞ  için lütfen tıklayın.

 

Ekran çözünürlüğünüzün 1024 X 768 olması önerilir / web tasarım: tahmel